Отчет на "овърсийз-хоризонт" оод за 2003г
ИмеОтчет на "овърсийз-хоризонт" оод за 2003г
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер54.41 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.activ.bg/fyearbook/70_6262.doc
ОПОВЕСТИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА “ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ” ООД за 2003г.


“Овърсийз-Хоризонт” ООД е образувано чрез отделяне от “Ол сийз България”, вписано по ф.д.1804/1999 в т.177, стр.154, п.29 на ВОС.

С решение на Варненски окръжен съд от 23.12.2003г. е настъпила промяна в обстоятелствата, подлежащи на регистрация, а именно : вливане на “Овърсийз Б.А.”ООД в “Овърсийз-Хоризонт”ЕООД ; увеличаване на капитала на “Овърсийз-Хоризонт”ЕООД от 5000. на 10100лв.; изменения в Дружествения договор, отразяващи настъпилите промени в капитала и неговото разпределение, както и в наименованието на дружеството – от “Овърсийз-Хоризонт”ЕООД в “Овърсийз-Хоризонт”ООД.

Съдружници са :

 1. Чавдар Ангелов Ангелов, ЕГН:6103201066, гр.Варна, ,л.Ген.Столетов 11

“Овърсийз Къмърс Къмпани Лимитид” ,Малта, Роуз Котидж, ул.К.Галеа, Биркиркара

Седалище и адрес на управление : гр.Варна, к-с”Хоризонт”, Приморски парк-Варна, имот пл.3, офиси.

Предмет на дейност : ресторантьорство.

Дружеството е с капитал 10100лв.

Счетоводната политика на “Овърсийз-Хоризонт”ООД е разработена в изпълнение на изискванията регламентирани в т.6.1. до т.6.3. от НСС 1 “Представяне на финансови отчети”.

С тази счетоводна политика се цели изготвяните финансови отчети да представят достоверно резултатите и финансовото състояние на “Овърсийз-Хоризонт”ООД, да отразяват икономическата същност на събитията, както и да дадат информация, която е неутрална и безпристрастна, предпазлива и пълна във всички съществени аспекти.

Счетоводната политика на фирмата е разработена въз основа и при съблюдаване изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.

Елементите на финансовия отчет се представят в двустранна форма.Отчетът за паричните потоци се изготвя по прекият метод.

Счетоводството на “Овърсийз-Хоризонт” ООД се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството при съобразяване със следните основни счетоводни принципи:

 • регламентирани в чл.4, ал.1 от Закона за счетоводството : текущо начисляване, действащо предприятие;

 • регламентирани в чл.4, ал.2 от Закона за счетоводството: предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, възможно запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период;

Активите, пасивите, собственият капитал, приходите и разходите се оценяват

и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена.

Активите са:

 • дълготрайни: когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи през повече от дванадесетмесечен период и са с цена на придобиване не по-малка от 500лв;

 • краткотрайни: когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи еднократно или в рамките на дванадесет месеца;

Дълготрайните активи са: материални, нематериални, финансови и репутация.

Амортизации на амортизируемите дълготрайни материални активи се начисляват по систематично линейния метод в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

През 2003г. настъпи промяна в счетоводната политика по отношение последващо отчитане на ДМА, заведен като инвестиционен имот /административно помещение - офис на покрива с площ от 600 кв.м./ , от историческа цена в пазарна. Ефектът от промяната е отчетен по препоръчителния подход, т.е. коригиранано е салдото на неразпределената печалба от минали години с 9000лв.

В резултат на фундаментална грешка през 2002г., през 2003г. са отписани активи под стойностния праг на същественост, т.е. с цена на придобиване под 500лв. Ефектът от промяната в размер на 75686,27лв. е отчетен по препоръчителния подход, т.е. коригирано е салдото на неразпределената печалба от минали години. Сравнителната информация е преизчислена.

Краткотрайните активи са: материални запаси, краткосрочни вземания, финансови и парични средства.

Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, като се използва методът средно претеглена цена.

Лимити за касова наличност на паричните средства в лева и валута няма. Лимит за максимален размер на плащанията в брой няма.

Сделките в чуждестранна валута с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката. Курсови разлики се отчитат, когато настъпи промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по парични позиции, възникнали по сделка в чуждестранна валута.

Предприятието определя период от 12 месеца за оценка на позициите в чуждестранна валута, т.е. към 31.12. на съответната година по централен курс на БНБ. Курсовите разлики се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход.

Курсови разлики се отчитат и при погасяване на задължения и реализация на вземанията в чуждестранна валута.

Разходите се отчитат като:

 • разходи за дейността по икономически елементи: материали, външни услуги, амортизации, възнаграждения, осигуровки и други;

 • финансови разходи: за лихви, отрицателни разлики от промяна на валутни курсове, други разходи по финансови операции;

 • извънредни разходи: възникнали случайно извън обичайната дейност на предприятието;

Общите разходи се разпределят на база приходи от продажби на стоки.

Приходите се отчитат като:

 • приходи от дейността: от продажби на стоки, услуги, от финансирания и приходи от други продажби;

 • финансови приходи: от лихви, положителни разлики от промяна на валутни курсове и други;

 • извънредни приходи: възникнали случайно извън обичайната дейност на предприятието;

Общите приходи се разпределят на база приходи от продажби на стоки.

Пасивите са краткосрочни – със срок на погасяване до 12 месеца след датата на баланса и дългосрочни – всички останали.

Собственият капитал включва основния капитал, резервите и финансовия резултат, неразпределената печалба и непокритата загуба от минали години.

Като основен се отчита капиталът, определен при учредяването на предприятието и регистриран в съда.

Финансовият резултат е печалбата или загубата от текущата година.

Активите и пасивите се инвентаризират в следните срокове :

 • дълготрайните материални и нематериални активи – най малко веднъж на две години;

 • материалните запаси – най-малко веднъж в годината;

 • останалите активи и пасиви – преди съставянето на годишния финансов отчет;

Свързани лица са :

1.“Ол сийз България” ЕООД – през 2003г. имаме сделки помежду си:

 • оказване на услуги/отдаване под наем/ в размер на: 13 200лв с ДДС, от които 1200лв. с ДДС – неплатени.

 • префактуриране дизелово гориво в размер на 278,66лв с ДДС, от които всички платени.

2.“Овърсийз Къмърс Къмпани” ЕООД – през 2003г. имаме сделки помежду си:

 • оказване на услуги/отдаване под наем/ в размер на 13 200лв с ДДС, от които всички платени.

 • префактуриране дизелово гориво в размер на 278,66лв с ДДС, от които всички платени.

3.“Ахилеос Маритайм Ентърпрайз” ООД – през 2003г. имаме сделки помежду си:

 • оказване на услуги/отдаване под наем/ в размер на 70 000лв, от които 19800лв- неплатени.

 • префактуриране на телефон и дизелово гориво в размер на 56 086,34лв с ДДС, от които 13 210,14лв. неплатени.

4.“Овърсийз Б.А.”ООД – през 2003г- с решение на Варненски окръжен съд от 23.12.2003г. – вливане на “Овърсийз Б.А.”ООД в “Овърсийз – Хоризонт”

5.“Хоризонт Ангелов” ООД – през 2003г. имаме сделки помежду си:

 • оказване на услуги/озвучаване и наем оборудване/ в размер на 9 800лв., всички платени.

6.”Черно море-Елит”ООД - през 2003г. имаме сделки помежду си: отдаване на рекламна табела под наем в размер на 48000лв. с ДДС, от които 15000лв. неплатени.

7.Чавдар Ангелов Ангелов – през 2003г. Имаме сделки помежду си – погасяване на влято задължение при вливането на “Овърсийз Б.А.” в “Овърсийз-Хоризонт” в размер на 200лв., всички от които платени.


22.03.2004г. Съставител: Петя Илиева Томова

Ръководител: Рубин Бисеров Коцев

Свързани:

Отчет на \"овърсийз-хоризонт\" оод за 2003г iconОтчет на "овърсийз-хоризонт"
Оповестителни сведения към годишния финансов отчет на “овърсийз-хоризонт” оод за 2006г
Отчет на \"овърсийз-хоризонт\" оод за 2003г iconОтчет на "овърсийз-хоризонт"
...
Отчет на \"овърсийз-хоризонт\" оод за 2003г iconОповестителни сведения към годишния финансов
...
Отчет на \"овърсийз-хоризонт\" оод за 2003г iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
Хидрострой-Инвест”ад-панагюрище. 4 фирмени програми са върнати за доработка със задължителни предписания на „В и К”-Пазарджик, „Братя...
Отчет на \"овърсийз-хоризонт\" оод за 2003г iconОповестяване към междинен консолидиран финансов отчет към 30. 06. 2012 г. Информация за групата статут и предмет на дейност
Медика-Здраве” еоод, “кре” оод и “Медика Болканс” оод. “Медика” ад притежава 100 от дяловете в “Медика-Здраве” еоод и “Медика Болканс”...
Отчет на \"овърсийз-хоризонт\" оод за 2003г iconОповестяване на счетоводната политика на "барс" оод за 2002 г
Годишният финансов отчет на “Барс” оод е изготвен на основата на принципа действащо предприятие
Отчет на \"овърсийз-хоризонт\" оод за 2003г iconПрограма "Хоризонт", предаване "
Интервю по бнр, програма “Хоризонт”, предаване ”Преди всички” с Анна ангелова – главен експерт в отдел “Методология на социалните...
Отчет на \"овърсийз-хоризонт\" оод за 2003г iconПрограма "Хоризонт", предаване "
Интервю на Николина Иванова, директор на дирекция “Закрила на детето” бнр, програма “Хоризонт”, предаване “Преди всички”. Тема: Дейност...
Отчет на \"овърсийз-хоризонт\" оод за 2003г iconНеконсолидиран финансов отчет
Албена Инвест Холдинг” ад към 31 декември 2004 г., изготвен съгласно изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност...
Отчет на \"овърсийз-хоризонт\" оод за 2003г iconПравилник за прилагане на закона за народната просвета издаден от министерство на образованието и науката
Януари 2002г., изм. Дв бр. 68 от 16 Юли 2002г., изм. Дв бр. 19 от 28 Февруари 2003г., изм. Дв бр. 33 от 11 Април 2003г., попр. Дв...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом