Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер85.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/005461114.docx
00546-2011-0014

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение по онкология- ЕАД, ул."Пловдивско поле"№6, За: Захари Милев, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, Факс: 02 8706321

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка , монтаж , пускане в експлоатация , обучение и гаранционна поддръжка на диагностична апаратура-ехограф с възможности за прецизна биопсия на простатна жлеза за нуждите на Университетска болница"Лозенец".В изпълнение на проект:"РАК НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА-ДИАГНОЗА,ПРОГНОЗА,ЛЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ЛЕЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ"."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: град София, кв. Лозенец,ул. Козяк №1,Университетско болница "Лозенец".
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Доставка , монтаж , пускане в експлоатация , обучение и гаранционна поддръжка на диагностична апаратура-ехограф с възможности за прецизна биопсия на простатна жлеза за нуждите на Университетска болница"Лозенец".В изпълнение на проект:"РАК НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА-ДИАГНОЗА,ПРОГНОЗА,ЛЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ЛЕЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ"."

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33112000

Описание:

Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството и обемът са конкретизирани в" Техническата спецификация" и„Таблица за съответствие с минималните задължителни технически изисквания” към документацията за участие в процедурата.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата представя гаранция в размер на 600,00/ шестотин/ лева в полза на СБАЛО-ЕАД- за гарантиране на изпълнението на задълженията, произтичащи от участието в процедурата. Срокът на валидност на гаранцията за участие в конкурса следва да бъде в срокът на валидност на офертите /90 дни от датата на крайният срок за получаването им/. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на кандидата: - парична сума, платима по банкова сметка на СБАЛ по Онкология – ЕАД: IBAN: BG15FINV915010BGN06ULH, BIC: FINVBGSF Първа инвестиционна банка АД; - безусловна и неотменима банкова гаранция за съответната сума, издадена от българска банка в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Гаранциите за участие се задържат и освобождават, съгласно чл.28 от НВМОП. Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка – участникът, с когото възложителят ще сключи договор за обществена поръчка следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора, без ДДС. Гаранцията следва да бъде със срок на валидност един месец след изтичане срока на договора. 4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Начин на плащане- срок на отложено плащане-до 180 дни.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът определен за изпълнител на обществената поръчка е обединение на физически и/или юридически лица то следва да се създаде юридическо лице съгласно Търговския закон към момента на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в конкурса е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени - заверено от участника копие на оригинала и в официален превод на български език - оригинал. Документ за ДДС регистрация /заверено от участника копие/. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законният представител на участника /нотариално заверено пълномощно - оригинал/. Документ за внесена гаранция за участие във форма и размер, съгласно обявлението за участие в процедурата. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Г). Декларацията се подписва от законния представител /законните представители/ на участника – оригинал/и. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията образец (Образец-Д). Декларацията се подписва от законния представител /законните представители/на участника – оригинал/и. Когато участниците са юридически лица, декларирането на обстоятелствата, че лицето не е осъдено с влязла в сила присъда и че не е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност, се отнася за лицата посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията образец (Образец-Е). Декларацията се подписва от законния представител /законните представители/ на участника – оригинал/и. Забележка: Декларацията по чл.47, ал.5 ЗОП се подписва задължително от всички членове на управителния и/или контролния орган на участника по регистрация, в това число и от лицата временно изпълняващи тази длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Заверено от участника копие от последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват. Да се представи информация /счетоводна справка/ по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП за общия оборот и оборота от договорите за доставка, сходни с предмета на поръчката за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Предложената апаратура трябва да бъде нова, неупотребявана, произведена не по рано от 01.01.2011г., да отговаря на минималните задължителни технически изисквания, посочени в документацията и да бъде съвместима с наличните в болницата инсталации. Предлаганата апаратура да притежава СЕ-mark (Директива 93/42/ЕЕС), която удостоверява, че съответствието на изделието със съществените изисквания е било оценено по приложимите процедури за оценяване на съответствието и нанесен идентификационен номер на нотифициращия орган по чл.64, ал.2 от Закона за медицинските изделия, когато такъв орган е участвал в оценяване на съответствието. Минимален гаранционен срок на апаратурата – минимум 24 /двадесет и читири/ месеца от датата на въвеждане в експлоатация. Производителите на предлаганата апаратура трябва да притежават сертификат ISO 13485. Производителите на предлаганата апаратура, трябва да осигурят оторизиран сервиз за следгаранционна поддръжка и оригинални резервни части в срок от 10 години след въвеждане на апаратурата в експлоатация. Кандидатът трябва да е оторизиран представител на производителя за доставка и сервиз на предлаганата апаратура за участие в настоящия открит конкурс. Кандидатът трябва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия. Кандидатът следва да осигури гаранционно обслужване на апаратурата от оторизиран сервиз на производителя при максимално време за реакция до 24 часа. Участникът, определен за Изпълнител, трябва да извърши обучение на лица от персонала на съответния център за работа с апаратурата и издаде документ за извършеното обучение. Участникът, определен за Изпълнител при въвеждане в експлоатация на съответния апарат трябва да предостави Ръководства за експлоатация на апаратурата на български език. Списък-декларация от участника на специалистите , ангажирани с изпълнението на поръчката , с приложени копия на квалификационни сертификати издадени от производителя на съответния тип апарат , заверени от участника.
Минимални изисквания:

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: предлагана цена; тежест: 80
Показател: гарационен срок; тежест: 20

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 30.01.2012 г. Час: 15:00

Платими документи

ДА

Цена

58 BGN

Условия и начин на плащане

Цената на документацията е без включен ДДС. Заплащане на документацията- всеки работен ден от 8:00 ч. до 14:00 ч. в касата на СБАЛО-ЕАД. Получаване на документацията- от деловодството на СБАЛО-ЕАД след представен документ за закупена документация.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

06.02.2012 г. 15:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 07.02.2012 г. Час: 10:00

Място

Заседателната зала на СБАЛО-ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лицата представляващи кандидата и/ или упълномощен представител с изрично пълномощно за участие в настоящата процедура.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.12.2011 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Национална Електрическа Компания /нек/ еад, ул. Веслец №5, За: Юли Ламбриев, България 1040, София, Тел.: 02 9263424, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на физическото възпитание и спорта, бул. "Васил Левски" No 75, За: Кристиян Велинов, България 1000, София, Тел.: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Ангел Ангелов, директор на дирекция "кпп", Република България...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Столична община район "Кремиковци", кв. Ботунец, За: Зам. Кмет Иветка Петрова, Р. България 1870, София, Тел.: 02 9945289, e-mail:...
Bg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българска агенция по безопасност на храните, бул. "Пенчо Славейков" №15А, За: Аксел Кошуджу, Република България 1606, София, Тел.:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом