Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
ИмеОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер58.17 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.prox-2.com/docs/Tehnicheska_oferta_ERP.doc

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg
Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител

По т.I (7) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ДО:


«Прокс – 2» ООД

с. Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив

Ул. «Баш Кайнака» № 019А


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


От:_________________________________________________________________ (наименование на кандидата)


за участие в процедура ____________________ за определяне на изпълнител с предмет:


Разработване и внедряване на ERP система за управление на ресурсите“.

 • Обособена позиция № 2 „Закупуване на лиценз и внедряване на ERP - система за управление на ресурсите“УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним _____________________________ (посочва се пълния предмет) на процедурата, в съответствие с изискванията, заложени в пояснителния документ и документацията за участие.

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от __________________________,

(работни/календарни дни/месеци или др.)

но не повече от срока указан в документацията.

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на:

Прокс – 2“ ООД

(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата


Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:


ERP система за управление на ресурсите:


Модули:

 • Финансово управление и счетоводство;

 • Продажби и вземания;

 • Покупки и задължения;

 • Управление на производството;

 • Складово стопанство;

 • Управление на взаимоотношенията с клиенти (Customers Relationship Management – CRM);

 • Отчетност и справки;


(или еквивалентни, в зависимост от наименованията на модулите в системата на кандидата)


Минимален брой лицензи – 8 бр.


Минимални изисквания към етапите на внедряване на системата:

Етап 1 „Стартиране на проекта”:

Провеждане на среща за потвърждаване на изискванията по отношение на обхват, продължителност, екипи, роли и отговорности на възложителя и консултантската компания.

Етап 2 „Инсталация на софтуера”:

Инсталация на софтуера върху платформата на „Прокс – 2” ООД. Извършване на коректни настройки на операционни системи, мрежовата структура и базата данни. Създаване на основните макети на базите данни. Извършване на тестове за функционалност. Инструктаж на системния администратор.

Етап 3 „Дизайн на системата”:

Вземане на решения за основните настройки на системата. Провеждане под формата на дискусии между членовете на екипа по внедряване, по отношение на настройката на продукта спрямо поставените изисквания.

Етап 4 „Настройка на системата”:

Конфигуриране на системата, създаване на отчети и справки, разработване на документация.

Етап 5 „Миграция на данни”:

Прехвърляне на данни от текущите системи и информационни масиви към системата.

Етап 6 „Пилотно тестване на системата”:

Проверка на съответствието на конфигурацията на системата с изискванията за функционалност.

Етап 7 „Стартиране на системата с реални данни”:

Проверка на верността на прехвърлените от старата система данни, детайлно тестване на системата и обучение на крайните потребители.

Етап 8 „Последващ преглед на системата”:

Преглед на степента на съответствие на внедряването с изискванията на „Прокс – 2” ООД. Преглед за възникване на нови изисквания, които не са били поставени по време на прототипирнето на системата. Оценка на потребностите от нови функции, отчети.

Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:


Изисква се гаранционна поддръжка минимум 6 месеца от подписване на финален приемно – предавателен протокол.

Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:


Изисква се кандидатите да приложат следните документи:

 • СV на ключови експерти, придружени от копия на документи доказващи професионалната квалификация и трудовия стаж;

 • Ръководство за работа със системата (на български език);

 • Общи условия на производителя на софтуера;


Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).


Не е приложимо!
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:


Не е приложимо!
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).


Не е приложимо!
Други:


Срок на изпълнение не по – дълъг от 10 месеца от подписване на договор, но задължително в рамките на срока за изпълнение на Договор № 4МС – 02 – 182/27.04.2012г.
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

________________________________________

(име и фамилия)

_________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)
Този документ е създаден по проект № 4МС – 02 – 182/27.04.2012г. „Оптимизиране на производствения процес в „Прокс- 2” ООД чрез внедряване на ERP система”, Бенефициент: „Прокс - 2“ ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Прокс - 2“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Свързани:

Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Съгласно чл. 14, ал. 1 от пмс №55 / 12. 03. 2007 г и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ bg161PO003 13-0094-C0001,...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconЕвропейски съюз оперативна програма европейски фонд „Развитие на конкурентоспособността за регионално развитие на българската икономика 2007-2013
Информационни дни в цялата страна ще представят възможностите за подаване на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Мс-02-224/03. 08. 2012г., по проект „Внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в Монолит София ад“, („Проектът”)...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Операция bg161PO003 06 „Технологична...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconЕвропейски съюз оперативна програма европейки фонд „Развитие на конкурентоспособността за регионално развитие на българската икономика 2007-2013
Поготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом