Конкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
ИмеКонкурс за академичната длъжност „професор" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли"
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер316.58 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.mgu.bg/docs/N_Juri/VVELEV/REZUMETA.doc
  1   2   3
РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕТЕ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР” по професионално направление 3.8. Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли” (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)


І. СТАТИИ И ДОКЛАДИ

 1. Шушулова, Ив., В. Велев, Г. Шушулов, Преструктуриране на минно-добивния отрасъл в България - тенденции и перспективи, Сборник доклади на ХІІ-та Научна конференция по индустриален бизнес и предприемачество, Индустрията на България-настояще и бъдеще, София, 1999, стр. 171-176.

Резюме: Формулирани са обективните предпоставки, определящи необходимостта и значението на преструктурирането на минно-добивния отрасъл. Представени са основните направления на преструктурирането, както и етапите и съдържанието им при извършване на оценка на пазарните възможности, на ресурсната осигуреност и на капиталовия и инвестиционния потенциал на минните фирми. Направени са обобщени изводи, за резултатите от преструктурирането и приватизацията в минния отрасъл.

 1. Велев, В., Национални аспекти на екосъобразното управление на технологичните вериги „Запаси от полезни изкопаеми-крайни потребности”, Първа международна междууниверситетска научна конференция, Бъдещето на България и Европа, Социално-икономически алтернативи, София, 1999, стр. 144-152

Резюме: Представени са принципните постанавки за същността и необходимостта от прилагане на екосъобразно потребление на минералните ресурси, като определящ компонент на технологичните вериги „Запаси от полезни изкопаеми-крайни потребности”. Предлага се позицията, че съдържанието на екосъобразно потребление, далеч надхвърля буквалното схващане за минимизиране на уврежданията върху компонентите на околната среда. За процесите на оползотворяване на невъзстановимите природни ресурси, водещ елемент трябва да бъде степента на физическо оползотворяване, което за специфичните условия у нас, ще увеличава своето значение.

 1. Велев, В., Възможностите на концесионирането при пазарното поведение на минните предприятия в България, Университетско Издателство на Икономически университет - Варна, Икономиката и развитието на обществото, том ІV, 2002, стр. 84-91.

Резюме: Излага се позицията за основните направления, в които следва да се развиват взаимоотношенията между минните фирми и държавата след приемането на важните за тях специализирани закони, които формират базата за уреждане на концесионните отношения при добива ресурси. Посочени са някои от възможните негативи, които могат да се появят при уреждането на концесионните взаимоотношения, произтичащи от конкретното състояние на голямата част от минните предприятия и особеностите на минерално-суровинната база. Изразена е и тревогата от практическата реализация на концесионните взаимоотношения, като са формулирани по-важните проблеми, които трябва да бъдат оценени и решени за да се формира работеща концесионна система.

 1. Velev, V., S. Naidenova, Joint mining business in Balkan region nessesity and possibilities, Mineral Processing in the 21st century, Proceeding of X Balkan Mineral Processing Congress, Varna Bulgaria, 15-20 June, 2003, pp. 903-910.

Резюме: Целта на доклада е чрез представяне на състоянието на българския минен отрасъл да се очертаят основните направления за неговото перспективно развитие. Като сериозен резерв за бъдещите минно-добивни и преработвателни дейности се оценяват възможностите за развитие на съвместни минни експлоатационни дейности с подходящи бизнес партньори от съседни балкански страни. Основени аргументи за перспективността на такова сътрудничество се съдържат в наличието на исторически традиции при добива и преработването на минералните ресурси на Балканския полуостров, близките икономически цели на балканските страни и на минните бизнесмени от тях, и не на последно място специфичния характер на минерално-ресурсния потенциал на региона.

 1. Велев, В., Ст. Митов, Икономическа оценка на оползотворяването на техногенни находища (за условията на отпадъкохранилище „Медет”), сп. Минно дело и геология, бр.9, 2003, стр. 8-14.

Резюме: Представени са теоретичните въпроси на икономическата оценка на оползотворяване на минералните ресурси и методическите аспекти на тяхното приложение при техногенните находища. Селектирани са необходимите показатели за оценка, които осигуряват необходимата представителност на икономическата оценка. Подходът е приложен за условията на отпадъкохранилище „Медет”, а резултатите от оценката са използвани при разработване на доклад за получаване на „търговско откритие”, като задължителна предпоставка за получаване на концесия за добив.

 1. Велев, В., Бариерите при финансирането на минните предприятия в България в условията на нестабилна пазарна икономика, сп. Минно дело и геология, бр.1-2 2003, стр. 20-25.

Резюме: Непрекъснатостта на инвенстиционния процес при минните предприятия е отражение на специфичния характер на обекта на тяхната дейност – запасите от минерални суровини и поражда перманентната необходимост от значителни финансови ресурси. В резултат на промените във финансово-икономическата среда и производствено-икономическия потенциал на минните предприятия в България, се формираха нови направления и възможности за тяхното финансиране. Същевременно обаче, с изключение на няколко предприятия от бранша, преобладаващата част срещат трудности при финансиране на текущата и инвестиционната си дейности, независимо от увеличеното разнообразие във възможностите за осигуряване на финансов ресурс. Посочени са основните причини за наличието на затормозяващи финансирането фактори и основните варианти за тяхното преодоляване с цел недопускане на фатални за специфичната минна дейност състояния.

 1. Велев, В., Национални особености при проявление на бизнес риска в минерално-суровинния сектор, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 46, свитък ІV, Хуманитарни и стопански науки, София, 2003, стр.31-34.

Резюме: Добивът и преработката на минералните суровини както на планетарно така и на национално равнище протичат при специфични условия и повишен риск, което често поставя минните предприятия в неравностойно конкурентно положение спрямо другите икономически субекти. За условията на България са налице утежняващи обстоятелства, произтичащи от сегашното състояние на преобладаващата част от минните предприятия, макроикономическите условия и в частност действащата законодателна уредба. Авторът защитава позицията, че повишаване на икономическите възможности и перспективи на минния отрасъл в съчетание с удовлетворяване на растящите изисквания за опазване на околната среда е трудно изпълнима задача без поемането на национален ангажимент за усъвършенствуване на управлението на технологическите вериги “природни ресурси-крайни потребности”, в който отправна точка са специфичните особености на прехода към пазарна икономика. Важно условие за успешното протичане на този процес е отчитане на връзката “риск - данъчна политика” и доколко законодателят ще прецени, че е целесъобразно минните предприятия да получат преференциални бизнес условия чрез облекчени данъчни ангажименти.

 1. Велев, В., Държавната намеса в минерално-суровинния сектор-предпоставки и реалности, сп. Минно дело и геология, бр.8, 2004, стр.2-6.

Резюме: Центърът на расъжденията е насочен към обосноваване на пазицията, че в условията на съвременни икономически отношения, в сферата на минния отрасъл, държавата е натоварена с разнообразни функции, които далеч надхвърлят процедурите по предоставяне на концесионни права за добив на минерални ресурси и респективно акомулирането на съответните плащания. Спецификата на минералните ресурси, отразена в публичния характер на собствеността върху тях и същевременно утвърждаваната у нас предимно частна форма за тяхното присвояване, поставя въпроса за необходимостта от преосмисляне на позицията на българската държава в този специфичен бизнес процес. Сравнението което се налага с практиката на редица страни, показва че у нас е възприет модел на усвояване на минералните ресурси, който не осигурява условия за ефективно и национарно отговорното им потребление.

 1. Велев, В., Пазарните изисквания и отговорностите на държавата за екосъобразно потребление на минералните ресурси, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 48., свитък ІV, Хуманитарни и стопански науки, София, 2005, стр. 49 - 52.

Резюме: Изложена е позицията относно същността, необходимостта и проблемите при реализиране на екосъобразно потребление на минералните ресурси. Развива се тезата, че спецификата на минералните ресурси и произтичащите от нея последствия, е обективната предпоставка за екосъобразно потребление, което има както планетарни така и национални измерения. На национално равнище реализирането на такъв процес е възможен при съчетаване на икономическите цели на инвеститорите в минния бизнес с текущите нужди на населението от съответните региони и стратегическите интереси на обществото. Решаването на такава задача, която е с висока степен на трудност, изисква от всички участници в процесите по оползотворяване на минералните ресурси да проявят необходимата ангажираност, в съответствие с равнището на своите компетентност и правомощия. В най-голяма степен практическата реализация на такава постановка зависи от съдържателната страна на отговорностите, които държавата ще поеме, в съответствие с българските условия и степен на развитие на икономическата и политическата система и произтичащите от това национална специфика.

 1. Калаиддзис А., Б. Денев, В. Велев, И. Нишков, България и световното производство на карбонатни микропродукти, Годишник на МГУ, том 49, свитък II, Добив и преработка на минерални суровини, София, 2006, стр. 159-165.

Резюме: Чрез анализиране на разнообразни източници са очертани някои от по-важните тенденции в производството и потреблението на карбонатни микропродукти. Систематизирани са насоките за приложение и общите закономерности, определящи предлагането и търсенето на микропродукти. Потърсена е връзката между ценовата политика на производителите и основните различия, които произтичат от регионалните особености степента на икономическо и технологическо развитие на отделните страни. Основните изводи са обвързани с бъдещото развитие на суровинната база у нас и производството на микропродукти за задоволяване на местни и регионални нужди.

 1. Шушулова, И., В. Велев, В. М и т е в. Стратегически аспекти на геолого-икономическата оценка на минералните ресурси в условия на глобализираща се икономика, Академично списание „Управление и образование”, кн. 2, том 2, Бургас, 2006 г., с. 131-138.

Резюме: Съвременните процеси на интегрирано взаимодействие на световната икономическа среда с националните икономики в условията на глобализация с особена тежест се отразяват върху целесъобразността и възможностите за оползотворяване на минералните ресурси. Като невъзстановимо национално природно богатство тяхното пълноценно и многопланово използване с максимална технологично извличане и икономическа изгода е от изключително значение в динамичните пазарни условия в световен мащаб. Това поставя високи изисквания към решенията за преоценка на съществуващия и въвеждане на нов ресурсен потенциал от минерални суровини в аспекта на стратегически ефективното му усвояване – промишлено, глобално икономически и екологично. 1. Калаиддзис А., И. Нишков, В. Велев, Карбонатни микропродукти – производство и пазари, сп. Минно дело и геология, 2007, 1, 18-22.

Резюме: Зараждането на човечеството бележи и началото на използване­то на неметалните полезни изко­паеми, а обозримото бъдеще ще се характеризира с неимоверно нарастване на тяхното потреб­ление. Индустриалните минерали се използват практически във всич­ки сфери на стопанската дей­ност, като почти винаги са на­лице разнообразни възможности за приложението им в различни производства. През втората половина на XX век се появи едно ново направле­ние в използването на карбонат­ни скали - производството на мик­ропродукти. Извършен е ана­лиз на производството, пазарите и приложението на микропълни­тели, получени от природен кал­циев карбонат.

 1. Велев, В., Някои проблеми при стартиране на минeн бизнес в България-препоръки за преодоляване, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 50, свитък ІV, Хуманитарни и стопански науки, София, 2007, стр. 47-52.

Резюме: Анализират се основните процедури при стартиране на минен бизнес на фона на общата специфика и национална конкретика на минерално суровинния потенциал. Изводите са, че се прилага сложна за управление и бюрократично обременена система, която затормозява същностно процедурите и редуцира стремежите на потенциалните инвеститори за проучвателни и експлоатационни дейности. Основната причина за тези проблеми е изместването на отговорностите от контрола върху потреблението на минералните ресурси към прекалената админстративна взискателност на разрешителните процедури. Също така и разсредоточаване на компетентностите между различни управленски субекти. На този фон се предлагат конкретни препоръки, имащи преди всичко организационно структурен характер.

 1. Бранкова, Б., С. Джурова, В. Велев, Разработване на бизнес план на минно предприятие - методически подход и специфични особености, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 50, свитък ІV, Хуманитарни и стопански науки, София, 2007, стр.41-46.

Резюме: Особеностите на минния отрасъл изискват специфичен подход при съставянето на бизнес плановете. Това предполага реално оценяване на пазарните тенденции и възможности на фирмата правилно определяне на нейните цели и потребности от ресурси. Целта на разработката е да улесни минните специалисти при разработването на бизнес планове както за стартиране на нов бизнес, така също и за кредитиране на различни инвестиционни проекти.

 1. Григорова И., И. Нишков, В. Велев. Възможности и проблеми при оползотворяването на биомасата като енергиен ресурс, Годишник на МГУ, том 50, свитък II, Добив и преработка на минерални суровини, София, 2007, стр. 167-170.

Резюме: Разгледани са възможностите за използване на биомасата като енергиен ресурс в страните от Европейския съюз и са очертани проблемите и екологичните аспекти при производството оползотворяването й за енергийни цели. Анализирани са условията, потенциала и значението на биомасата в България. Проучени са икономическите предпоставки за сегашната й употреба и бъдещото приложение в страната. Очертани са насоките за разширяване потреблението и повишаване на енергийната ефективност при използване на биомасата.Основните резерви са свързани с повишаване на добива и преработка на малоформатна дървесина, и въвеждане на инсталации за нейното изгарянето.

В резултат на проучването е установено, че повишеното използване на биомаса за енергийни цели е перспективно направление за заместване на традиционните източници, увеличава възможностите за износ на електроенергия, и намалява енергийната зависимост на страната ни.

 1. Велев, В., Логиката на концесионните отношения при оползотворяването на минералните суровини, сп. Минно дело и геология, бр. 7, 2008, стр. 26-30.

  1   2   3

Свързани:

Конкурс за академичната длъжност „професор\" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ 05. 02. 18,...
Конкурс за академичната длъжност „професор\" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли\" icon1. Решение: фс на Факултета по икономически и социални науки избира доц д-р Георги Борисов Кузманов
Кузманов за академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование Социални, стопански и правни науки; професионално направление...
Конкурс за академичната длъжност „професор\" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 8 Икономика; научна  специалност: Икономика и управление /Аграрна...
Конкурс за академичната длъжност „професор\" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли\" iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление"
Научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)
Конкурс за академичната длъжност „професор\" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Социални, стопански и правни науки; професионално направление: 8 Икономика; научна специалност: 05. 02. 06 Статистика и демография...
Конкурс за академичната длъжност „професор\" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли\" iconКонкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика)
Икономика и управление“ (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
Конкурс за академичната длъжност „професор\" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли\" iconРезюмет а
Сухопътни войски” при факултет “Командно-щабен” на ва “Г. С. Раковски” за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент”...
Конкурс за академичната длъжност „професор\" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли\" iconРусенски университет
На ХХ хх. 20Хх г на заседание на катедра беше взето решение да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „ “ в професионално...
Конкурс за академичната длъжност „професор\" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли\" iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София минноелектромеханичен факултет
София по конкурс за избор на академичната длъжност „професор” по професионално направление «Машинно инженерство», научна специалност...
Конкурс за академичната длъжност „професор\" по професионално направление Икономика, специалност „Икономика и управление по отрасли\" iconКнига „Размножаване на домашните животни. Издава Академично издателство на Агранния университет, Пловдив, 2011 г стр 213, Автори Михо Семков, Мария Иванова- кичева
По конкурс за академичната длъжност „Професор” Специалност 04. 02. 01. „Развъждане на селско-стопански животни, биология и биотехника...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом