Съгласно Търговския закон
ИмеСъгласно Търговския закон
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.5 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.book-keeping-bg.com/dok/Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния фина
  1   2   3   4

Образец 1010
по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата / 2010 г.
Орган по приходите,

приел декларацията/име и фамилия, подпис/


Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”.


Част І – Данни за декларацията

1. Декларацията се подава:

1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО

Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.
1.2. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейност на място на стопанска дейност - на основание чл.162 или 164 от ЗКПО

чл.162
чл.164

1.3. при прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация и място на стопанска дейност на чуждестранно лице - на основание чл.117, ал.1 от ЗКПО
1.3.1. вид преобразуване

В случай, че сте попълнили ред 1.3, на този ред посочете съответната законова разпоредба, по която е извършено преобразуването.

Съгласно Търговския закон


Съгласно ЗКПО1.3.2. данни за правоприемника, който подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО

Наименование
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър (ЗТР)


1.4. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО
2. Период, за който се подава декларацията

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията (попълва се за всички случаи по точка 1)

от дата
до дата

Част ІI – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице

1.ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР

2. Наименование (посочете наименованието съгласно акта за възникване)


3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България

3.1. Наименование4. Вид предприятие

4.1.Нефинансово предприятие

4.2.Финансова институция

4.2.1.Застраховател

4.3.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса

4.4.Юридическо лице с нестопанска

цел

5. Вид на собствеността

5.1. Чуждестранно участие

Държава
% на чуждестранното участие
5.2. Държавно участие

% на участието
5.3. Общинско участие

% на участието
6. Седалище и адрес на управление

6.1.Държава


6.2. Област

6.3. Община

6.4. Населено място (гр./с.)


6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.6. пощенски код

7. Адрес за

кореспон-

денция

Адресът съвпада с

този по т. 6

(ако сте отбелязали с „Х”, не попълвайте тази точка)

7.1. Държава

7.2. Област

7.3. Община

7.4. Населено място (гр./с.)


7.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.7.6. пощенски код

8. За

кон-

такт

к

8.1. Телефон8.2. Факс

8.3. E-mail

8.4. Интернет страница

9. Данни за представ-

ляващия

9.1. Име, презиме, фамилия


9.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП9.3. Име, презиме, фамилия

9.4. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАППри недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.Част ІІІ - Данни за упълномощеното лице

Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното лице

Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия,

дата на издаване, издадена от

Име


Презиме

ФамилияПостоянен адрес на упълномощеното лице

Област

Община

Населено място

Пощенски код

Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.Телефон

Факс

е-mail


Подпис на упълномощеното лице:

Част ІV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1.Код на основната дейност

2.Наименование на

дейността
3. Приложими счетоводни стандарти

3.1. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия3.2. Международни счетоводни

стандарти 3.1.1. Предприятието отговаря на критериите за „малко предприятие” съгласно т. 4.11 от Общите разпоредби на НСФОМСП във връзка с § 1, т.15 от ДР на ЗСч

 Да

 Не

4. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството

 Да

 Не

5. Място на стопанска дейност в чужбина

 Да

 Не

6. Получени доходи от източници в чужбина

 Да

 Не

7. Преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО (при даден отговор „да”, попълнете ред 7.1)

 Да

 Не

7.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО (този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)


 Да

 Не

8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие

 Да

 Не

9. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция се осъщесвява в съответната община по чл.189, ал.1, т.3 от ЗКПО за период от поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция (Изпълнението на това условие се декларира след завършване на първоначалната инвестиция)

 Да

 Не

Забележка: На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейности – КИД-2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП – www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.

При дадени положителни отговори на ред 5 и/или ред 6, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 3.

При дадени положителни отговори на ред 7 или 8, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 2. Приложение № 2 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 177 от ЗКПО.

Обстоятелството по ред 9 се декларира всяка година до изтичане на 5-годишния срок с годишните данъчни декларации на основание чл.189, ал.1, т.4 от ЗКПО.
  1   2   3   4

Свързани:

Съгласно Търговския закон iconРепубликабългари я народно събрание
...
Съгласно Търговския закон iconВъпроси и отговори по процедура
В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и кодът на икономическата дейност на предприятието е вписан...
Съгласно Търговския закон iconАктив Пропъртис " адсиц, гр. Пловдив "
На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. Зппцк и съгласно овластяването по чл. 43, ал. 1 от...
Съгласно Търговския закон iconПълномощно
Ловеч, бул. “Мизия” №1, съгласно депозитарна разписка № / г., издадена от “Централен депозитар” ад на г., на основание чл. 226 от...
Съгласно Търговския закон iconРешение №227
Търговския закон, чл. 63, ал. 3 и чл. 64, ал. 2, т. 2 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредба №9 от 26. 06. 2000...
Съгласно Търговския закон iconДекларация по чл. 47, ал. 2,т. 1,2,3,4,5 от Закона за обществените поръчки
Търговския закон, /в случай че участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови...
Съгласно Търговския закон iconЗакон за търговския регистър(зтр)
Наредба №1 от 14 февруари 2007 г за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
Съгласно Търговския закон iconДоклад за дейността
Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (зппцк) и Търговския закон(ТЗ), представям на Вашето внимание...
Съгласно Търговския закон iconДоклад за дейността
Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (зппцк) и Търговския закон(ТЗ), представям на Вашето внимание...
Съгласно Търговския закон iconДоклад за дейността
Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (зппцк) и Търговския закон(ТЗ), представям на Вашето внимание...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом