Национална агенция за приходите
ИмеНационална агенция за приходите
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер95.92 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://accountingpro.eu/userfiles/file/Ukazanie dekl ZKPO.doc


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Ръководство

за попълване и подаване на годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО с бар-код
 1. СЪДЪРЖАНИЕ

1. СЪДЪРЖАНИЕ 2

2. Въведение 3

3. Попълване на електрона форма с бар-код за декларация по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък 4

3.1 Основни понятия 4

3.2 Системни съобщения 5

3.3 Изтегляне и попълване на Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО 6 1. Въведение

Настоящото ръководство служи за подпомагане на потребителите в използване на интелигентните електронни форми с бар-код за подаване на Декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Декларациите с бар-код се подават подписани и подпечатани (когато е необходимо) както обикновените декларации на хартия. Двете съществени различия са:

 • Новите електронни форми с бар-код съдържат в себе си логика, която подпомага попълването като проверява за някои грешки, смята и автоматично попълва стойности, които се калкулират, дава възможност динамично да се добавят и скриват редове на таблици и приложения към декларацията;

 • Всички данни се превръщат в двумерен бар-код, който след сканиране се разчита автоматично и данните се записват в системите на НАП.Ръководството описва всички стъпки от изтеглянето на електронната форма от портала на НАП до разпечатването на попълнената декларация.

 1. Попълване на електрона форма с бар-код за декларация по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
  1. Основни понятия


Понятие

Фигура

Описание

ПрепраткаФиг.1

Препратка с възможност за изтегляне на предварително подготвена електронна форма на декларация по чл.92 от ЗКПО

Поле за датаФиг.2

Стрелката на полето за дата е свързана с календар, от който може да се избере дата

Падащо менюФиг.3

Стрелката на падащото меню е свързана със списък, който потребителят може да разгледа чрез натискането й. Само една опция може да бъде избрана

ПолеФиг.4

Поле, което се използва за въвеждане на символи

Поле за маркиранеФиг.5

Полето се маркира, за да се направи избор

БутонФиг.6

Бутонът се използва, когато декларацията е попълнена, с цел проверка на попълнените данни.

При правилно попълнени данни, се извежда съобщение:

„Не са открити грешки!”


БутонФиг.7

Бутонът се използва, за да се разпечата попълнената декларация.

БутонФиг.8

Бутон, при натискането на който се изтриват всички данни от полетата на декларацията и приложенията към нея (ако има такива)


  1. Системни съобщения


Системните съобщения се визуализират под формата на прозорец, който изчезва след натискане на бутон „ОК”.
Фиг.9

При натискане на бутон „Провери” или бутон „Разпечатай”, в ситуация на не- попълнени задължителни полета, се извежда следното съобщение.Фиг.10


При въведенеи задължетилени полета и попълване на стойност в полето за преостъпен корпоративен данък(код 1800) на екрана се извежда следното съобщение.Фиг.11


При коректно попълнени данни на екрана се извежда следното съобщение:Фиг.12  1. Изтегляне и попълване на Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО


 1. Електронната форма на Декларацията за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък по чл.92 от ЗКПО с двумерен бар-код се изтегля от интернет страницата на НАП и се попълва офлайн.

 1. За попълване на декларацията е необходимо да имате инсталиран продукта Adobe Reader версия 9.1 или по-висока. Ако нямате инсталиран Adobe Reader или версията не отговаря на изискванията, можете да го изтеглите от интернет страницата с адрес: . http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 1. В края на всяка страница от основната декларация и попълнените приложения се съдържат следните два реда:Фиг.13

 • Информацията за дата, час, име и идентификационен номер на задълженото лице се обновява преди всяко разпечатване. Името се формира автоматично на базата на въведената информация в полетата за наименованието на задълженото лице, съгласно акта за възникване, посочени в част II. Идентификационният номер се копира от полето ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР на данъчно задълженото лице в част II на декларацията.

 • Информацията за номер на страница и общ брой страници се обновява веднага при промяна на броя страници (например при добавяне или изтриване на приложения).
 1. Последната страница на декларацията съдържа бар-кода на основната декларация и има следния вид:Фиг.14

За бар-кода е използван QR Code формат, който има квадратна форма. На фигура 14 е показан изгледът на бар-кода, когато в него няма кодирана информация. Кодирането на информацията в бар-кодовете се извършва непосредствено преди изпълнение на командата за разпечатване на декларацията. Това става чрез избор на бутон Разпечатай. Тогава бар-кодът придобива вид, подобен на показания по-долу на фигура 15. С нарастване на обема информация за кодиране, размерите на квадрата също нарастват.

Съхраняването на декларацията става, чрез избиране на команди File->Save (или Save as) от менюто на Adobe ReaderФиг.15

 1. В горния десен ъгъл на екрана има бутон с надпис „Highlight Fields”Фиг.16

 • При натискане на този бутон всички полета, които са задължителни за попълване, се маркират с червен цвят. При повторно натискане на бутона, оцветяването изчезва.

 • Движението на маркера от едно поле към следващо става чрез клавиш Tab
 1. Полетата за маркиране 1.1, 1.2, 1.3 са взаимно изключващи се. При маркиране на поле 1.3 се активират редовете за наименование, падащ списък с възможност за избор на ЕИК и Идентификационен номер(фиг.19). Попълва се периода, за който се подава декларацията(от дата до дата).Фиг.17

 1. При избор на полето за дата, вдясно от него се появява стрелка. При натискане на стрелката се визуализира календар. След посочване на избраната дата от календара, данните за ден, месец и година автоматично се зареждат в полето за дата. Датата може да бъде въведена и чрез набиране на цифрите за ден, месец и година, спазвайки указания над полето шаблон.

Фиг.18

 1. При попълване на полетата, разделени на клетки преместването към следваща клетка става автоматично след въвеждането на поредния символ и не е необходимо натискане на клавиш Tab.

* Използването на клавиш Tab става при преминаване от едно поле на формата в следващото, но не и при преминаване към следваща клетка в рамките на едно полеФиг.19

 • Полетата за наименование могат да съдържат букви на кирилица, тире и празен символ

 • Полетата за област, община могат да съдържат букви на кирилица и празен символ

 • Полето за населено място може да съдържа букви на кирилица, празен символ и точка

 • Полетата за телефон и факс могат да съдържат цифри, празен символ и символите + - ()

 • Полетата за e-mail трябва да отговарят на изискванията за коректен синтаксис на e-mail адрес

 1. В част II на декларацията се въвеждат идентификационни данни за данъчно задълженото лице. При маркиране на полето в точка 3, се дава възможност за въвеждане на наименованието (поле 3.1)Фиг.20

 1. Полетата за маркиране от точка 4.1 до 4.5, в зависимост вида предприятие, са взаимно изключващи се.Фиг.21

 1. При маркиране на полето от точка 5.1, се дава възможност за въвеждане на символи в останалите полета, указващи вида на собствеността.Фиг.22

 1. При маркиране на полетата 5.2 и 5.3, се дава възможност за въвеждане на символи в останалите полета, указващи вида на собствеността.Фиг.23

 1. Ако в част II на декларацията маркирате полето, че адресът за кореспонденция съвпада със седалище и адрес на управление, тогава информацията в полетата на адреса за кореспонденция се изтрива (ако има попълнена такава) и редактирането на тези полета се забранява. При отмаркиране на полето, полетата за попълване на адреса за кореспонденция отново стават редактируеми.Фиг.24

 1. Част V дава възможност да приложите желаните образци към основната PDF декларация. Чрез избор на полето за маркиране срещу съответния образец той се добавя в рамките на същия електронен документ. Това важи за образци с номера: 1011; 1012; 1013;Фиг.25

* Ако се отмаркира приложение, в което вече е попълнена информация, тази информация се изтрива безвъзвратно(информацията не се възстановява).

 1. Част VІ е таблицата за определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък. В тази таблица годишната данъчна основа за приложенията се копира автоматично от съответния ред на попълненото приложение. Стойностите в клетки 0310, 0320, 0400, 0500, 0610, 0620, 7080, 8010, 8110, 0700, 0800, 8160, 1100, 1300, 1400, 1600, 2000, 2100, се изчисляват автоматично по заложените формули и се преизчисляват отново, когато се промени стойността на клетка, участваща във формула.Фиг.26Фиг.27

* В т.26.2 при попълване на данните за банковата сметка се извършва контрол за коректност на въведените BIC и IBAN.

* В проверката за BIC е включено изискването той да бъде с дължина 8 символа и форматът му да бъде следният: CCCCBGAA, където C са главни латински букви от ‘A’ до ‘Z’, следвани от кода на България BG , и завършващ с два символа A, които могат да бъдат главни латински букви или цифри.

* В проверката за IBAN е включено изискването той да бъде с дължина 22 символа – големи латински букви и цифри и форматът му да бъде следният:

BGNNBBBBCCCCNNEEEAAAAA, където

BG – код на Република България

NN - контролно число (две цифри)

BBBB – идентификатор на банката (четири букви)

CCCC – идентификатор на банковата адресируема единица (четири цифри)

NN – вид на сметката (две цифри)

EEE – валута на сметката (три букви)

AAAAA – идентификатор на сметката (пет символа – букви и цифри)


 1. Данък върху разходитеФиг.28

 • Сумите в клетките в колони 5 и 7 се изчисляват автоматично по заложените формули и се преизчисляват отново, когато се промени стойността на клетка, участваща във формула.
Попълнената вече декларация се принтира задължително на лазерен принтер!

(поради изискване за качество на изображенията на бар-кодовете)Свързани:

Национална агенция за приходите icon1 Национална агенция за приходите
Нап започва работа на 1 януари 2006г и обединява събирането и обслужването на републиканските данъци и задължителните осигурителни...
Национална агенция за приходите icon1 Национална агенция за приходите
Нап започва работа на 1 януари 2006г и обединява събирането и обслужването на републиканските данъци и задължителните осигурителни...
Национална агенция за приходите iconНационална агенция за приходите централно управление
Кодекса на труда, направени с наредбите за изменение и допълнение на цитираните наредби, обнародвани съответно дв бр. 6 от 18 Януари...
Национална агенция за приходите iconМинистерствонафинансит е национална агенция за приходите агенция "митници"
Във връзка с декларирането и заплащането на акциз за стоки, за които са предоставени бандероли от органите на нап до 30. 06. 2006...
Национална агенция за приходите iconМинистерство на финансите национална агенция за приходите
Борислав Димчев, гл експерт по приходите в дирекция „Данъчно-осигурителна методология” ръководител на работна група за опростяване...
Национална агенция за приходите iconМинистерство на финансите национална агенция за приходите
Настоящето указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от знап и целта му е да даде методика и разясни действията на органите...
Национална агенция за приходите iconНационална агенция за приходите

Национална агенция за приходите iconПостъпила е молба по реда на чл. 632, ал. 2 от тз от Национална агенция за приходите за възобновяване на производството по несъстоятелност на „., Еоод, открито
Постъпила е молба по реда на чл. 632, ал. 2 от тз от Национална агенция за приходите за възобновяване на производството по несъстоятелност...
Национална агенция за приходите iconНационална агенция за приходите
Попълване на електронна форма с бар код за декларация по чл. 50 от зддфл за 2009 година 4
Национална агенция за приходите iconНа Национална Агенция по Приходите
Възразявам срещу констатациите в ауан no / г като не съм съгласен, че е извършено административно нарушение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом