Доклад на "фаустина груп" еоод
ИмеДоклад на "фаустина груп" еоод
страница1/6
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер0.95 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://eea.government.bg/bg/about/rr/r-kpkz/dokladi-10/montR10.doc
  1   2   3   4   5   6

Годишен доклад на “ФАУСТИНА ГРУП” ЕООД с. Д-р Йосифово обл. Монтана

Комплексно разрешително № 378-Н0/2009 год.
ГОДИШЕН ДОКЛАД


На “ФАУСТИНА ГРУП” ЕООД с. Д-р Йосифово обл. Монтана

на Инсталация за производство на биодизел

Комплексно разрешително № 378-Н0 /2009г.


Този Доклад е изготвен съгласно Образец на Годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-1535/30.12.2003г. ''Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително''.Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад, запазена е също номерацията на разделите и таблиците.


Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително


Инсталация , попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС:

1. Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин включваща следните дейности:

Производство на биодизел - т.4.1.б от Приложение 4 на ЗООС.

Инсталации , които не попадат в обхвата на Приложение 4 от ЗООС

 • Инсталация за производство на растително масло;

 • Инсталация за екстракция на експелер(кюспе);

 • Парова централа.

На площадката на “Фаустина Груп” ЕООД са изградени следните сгради и съоръжения:

  1. КПП;

  2. Кантар;

  3. Лаборатория;

  4. Склад за слънчогледово семе;

  5. Склад за слънчогледово семе;

  6. Офис;

  7. Резервоарен парк с помпена станция;

  8. Основен производствен корпус;

  9. Складово стопанство;

  10. Пакетажно отделение;

  11. Парокотелно със санитарно-битови възли;

  12. Трафопост;

  13. Склад експелер;

14.Сондажен кладенец – каптиран;

15. Сграда за производство на биодизел;

16. Суровинно-складово стопанство на Биодизел;

Инсталации, които се изграждат на производствената площадка:

 1. ПКМ 6.5 МW


Адрес по местонахождение на инсталациите

Фабрика за слънчогледово масло в имот № 1, масив 139, местност “Заешко поле” в землището на с. “Доктор Йосифово”, Община Монтана, собственост на Фаустина Груп ” ЕООД, гр. Враца


Регистрационен номер на комплексното разрешително

Комплексно разрешително № 378-Н0/2009 г.


Дата на подписване на комплексното разрешително

30.05.2009 г.


Дата на влизане в сила на комплексното разрешително

03.07.2009 г.


Оператор на инсталациите

Фаустина Груп” ЕООД, гр. Враца

Представител на оператора: Красимир Лазаров Дренчев -Управител

Адрес, телефонен номер, факс, e-mail, на оператора


Фаустина Груп” ЕООД, гр. Враца

гр. Враца, бул. “Демокрация”, № 15А-3

тел: 0888 970 370

e-mail: faustina@abv.bg

Управител: Красимир Лазаров Дренчев


Със решение № 20100921090458/21.09.2010 г. на Агенцията по вписвания (Приложение №1) се вписва промяна по партидата на дружеството с ограничена отговорност с фирма “Фаустина Груп” ООД, като прехвърля търговско предприятие на “Фаустина Груп” ООД ” гр. Враца като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Фаустина Груп” ЕООД, гр. Враца, съгласно договор за прехвърляне на търговско предприятие .


Лице за контакт

Ваня Александрова Иванова – технически сътрудник

Мобилен телефон:0884 25 21 29

е-mail: faustina_ivanova@abv.bg


Кратко описание на всяка от дейностите извършвани в инсталациите

Техология на производството на биодизел

Производството на биодизел по същество представлява преестерификация на растително масло. Използват се алкил-естери, т.е. преестерификация с метилов алкохол. За ускоряване на химичната реакция, като катализатор се използва КОН или NаОН. Като суровина за производство на биодизел могат да се използват почти всички растителни масла. Крайните продукти от преестерификацията на растително масло са около 90% метилов естер на маслото (биодизел) и около 10% глицерин.


Производствен капацитет на инсталациите

Инсталации

Капацитет,

съгласно

КР № 378 НО/2009г.

Количество произведен биодизел

А. Инсталация за производство на метилови естери на мастните киселини (биодизел) и глицерин

Биодизел

14 000 t/y

0 t

Глицерин

140 t/y

0 t


На стр. 34 от Заявлението за Комплексно разрешително

“Технология за производство на биодизел е посочено,че при преестерификацията на растително масло се получава около 90% метилов естер на маслото (биодизел) и около 10% глицерин.При преработката на 14 000 t/y растително масло се получава 1400 t/y глицерин. На стр. 17 от КР посоченото количество в табл. 11.2. е допусната грешка,за което се правят необходимите изменения.


Организационна структура на фирмата

Организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда е следната:


Управител Фабрика


Отговорник КР
Ръководител Ръководител Ръководител

лаборатория механична производство

поддръжка


РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите


Регионална инспекция по опазване на околната среда-Монтана

3400 гр.Монтана

ул.”Юлиус Ирасек” №4


Басейнова дирекция на чиято територия са разположени инсталациите


Басейнова дирекция Дунавски район с център гр. Плевен

ул. ”В. Левски”, №1, ет. 16, стая 1608

тел.: 064/8032, факс: 064/803342

e-mail: dunavbd@bddr.org


Система за управление на околна среда


Структура и отговорности

Със заповед № 01/01.12.2009г. в „Фаустина Груп” ЕООД се определиха длъжностните лица, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и конкретните отговорници за изпълнение на отделните условия от Комплексното разрешителното, с което се въведе и системата за управление на околна среда (СУОК).

Списък на лицата и техните отговорности за изпълнение условията в КР, съгласно условие 5.
Име, презиме, фамилия

Длъжност

Работно място

Отговорност по условията на Комплексното разрешително

1.

Инж. Румен Минков Тотев

технолог

администрация

отговорник КР

2.

Ваня Александрова Иванова

Технически сътрудник

администрация

Усл. 5.1.2;5.2.1;5.3.1;5.3.2;5.4.1;5.4.2; 5.4.3;5.6.1;5.7.2;5.7.3;5.8.2;5.9.2;5.9.3;5.9.4;5.9.5;8.3.3.1;8.3.3.2;8.3.6.1;8.3.6.2;9.6.1-6;11.1.2;11.9;12.3.3;14.4;14.5;

3.

Инж. Йордан Иванов Ангелов

Организатор производство

администрация

Усл.8.2.1.2;8.2.1.3;8.2.1.4;8.2.2.1;8.2.2.2;8.2.2.3;8.2.2.4;8.2.3.1;8.2.3.2;

4.

Петър Йорданов Динков

Ел.техник

Механична работилница

Усл. 8.3.2.1;8.3.2.2;8.3.4.6;8.3.4.7;8.3. 4.8;8.3.5.2;9.2.2;9.2.3;9.3.3;11.4.2.1;

5

Янко Александров Евгениев

Механична работилница

Механична работилница

Усл.10.1.2;10.3;10.4.1;11.4.3;11.6.2;11.7.2;11.7.3;11.7.4;12.2.3;12.3.2;13.2-6; 13.7.2;15.1;15.2;15.3;


Обучение

Прилага се годишна програма за обучение на персонала, която се актуализира в зависимост от нуждите за обучение .

Поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите местоположение на работното място и телефон за контакт.

Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт ( вкл. за спешни случаи).

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и се изготвя годишен план за обучение.


Обмен на информация

Във връзка с осъществяване на по-добър обмен на информация в дружеството се изготви списък относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт.

Изготвен е и актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи).

По-горе описаната информация е предоставена на отговорните лица за изпълнение и всеки от работещите в дружеството има достъп до нея.


Документиране

Изготвен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите,който се актуализира своевременно при промяна на нормативната уредба.

Изготвен е и списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително.

Изготвен е списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

По-горе описаните списъци се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката на дружеството.


Управление на документите

Във връзка с изпълнение на Условие 5.5.1. от комплексното разрешително е изготвена

“Инструкция за актуализиране на документите изисквани с комплексното разрешително на „Фаустина Груп” ЕООД

Във връзка с условие 5.5.2. от комплексното разрешително е изготвена

„Инструкция за изземване на невалидната документация изисквана с комплексното разрешително на „Фаустина Груп” ЕООД.

През отчетния период е иззета една инструкция, поради несъответствие на съответното условие , което е отразено в бланка на инструкция 5.5.2 с

вх.№ 01/03.02.2010 г.

Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията.

Прилага се инструкция за изземване на невалидната документация.


Оперативно управление

В „Фаустина Груп” ЕООД са изготвени и се прилагат всички инструкции, изисквани с него.

Инструкциите се съхраняват на площадката на дружеството в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.


Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

В „Фаустина Груп” ЕООД са изготвени и се прилагат писмени инструкции за :

1. 5.5.1. Инструкция за актуализиране на документите

2. 5.5.2. Инструкция за изземване на невалидната документация

3. 5.7.1. Инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели

4. 5.7.2. Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели

5. 5.7.3. Инструкция за установяване причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия

6. 5.8.1 Инструкция за преглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното пречиствателно оборудване след всяка авария

7. 5.9.1. Инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдение на показатели и резултати от оценка на съответствие

8. 5.9.2. Инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установените несъответствия

9. 5.9.3. Инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждане и /или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване

10. 8.1.3. За експлоатация и поддръжка на кондензаторна система

11. 8.1.4. Инструкция за проверка техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане действия за тяхното отстраняване

12. 8.1.5.2. Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди

13. 8.1.5.3. Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди

14. 8.2.1.3. Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа

15. 8.3.2.1. Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали

16. 8.3.2.2. Инструкция за оценка на съответствието на годишната употреба на суровини за инсталацията по условие 2,попадаща в обхвата на приложение 4 от ЗООС с условията на разрешителното 8.3.2.2.

17. 8.3.4.2. Инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките

18. 8.3.4.6. Инструкция за периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти

19. 8.3.4.7. Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали и продукти

20. 8.3.4.8. Инструкция за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки

21. 9.1.3.1. Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, които осигуряват оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения

22. 9.2.1.4. Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения

23. 9.3.2. Инструкция за извършване на периодична оценка на наличието на неорганизирани емисии на площадката,установяване на причините за възникването им и предприемане на меки за ограничаването им.

24. 9.3.3. Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии,установяване на причините за не съответствията и предприемане на коригиращи действия.

25. 9.4.3. Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

26. 10.1.1.3.Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри,осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

27. 10.1.1.5.1. Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по условие 10.1.1.2.

28. 10.1.2.2. Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащите до водоплътна трикамерна крайна шахта канализационни мражи на площадката на дружеството,включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

29. 10.3.6. Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащите до водоплътна трикамерна крайна шахта за битово фекални води канализационни мрежи на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

30. 10.6. Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

31. 11.2.9. Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията на разрешителното , на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия

32. 11.3.10. Инструкция за оценка на временно съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия

33. 11.4.3. Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия

34. 11.5.7. Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия

35. 11.6.2. Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

36. 11.7.2. Инструкция за измерване или изчисляване на образуваните отпадъци с разрешените такива,установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия

37. 11.7.3. Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

38. 12.2.2. Инструкция за наблюдение на показатели

39. 12.2.3. Инструкция за извършваните на периодична оценка на съответствието на установените нива на шум, по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

40. 13.2. Инструкция за извършваните на периодична проверка за наличието на течове от тръбопроводи и оборудване,разположено на открито ,установяване на причините и отстраняване на течовете

41. 13.5. Инструкция за отстраняване на вещества/препарати които могат да замърсят почвата/подземните води и третирането на образуваните отпадъци

42. 13.9.5 Инструкция за извършваните на периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите от таблица 18.3 и базовото състояние на почвите,установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия

43. 14.4. Инструкция за ограничаване или ликвидиране на последствия при залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварии.


Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За изпълнение на условие 5.8. – Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации от комплексното разрешително в „Фаустина Груп” ЕООД се прилага „План за действия при бедствия и аварии” включващ:

1.Инструкция за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария.

2. Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.

3. Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнение на Плана за действия при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие.

4. Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действия при аварии

5.Инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията

6.Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

7.Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

8.Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата на съхранението им

9.Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност

10.Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии

11.Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действия при аварии

12.Инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация в канализацията /независимо дали производствена , повърхностна или друга/ на опасни течни вещества , препарати или силно замърсена вода , вкл.в резултат на гасене на пожар

13.Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийна ситуация

Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното / пречиствателното оборудване след всяка авария.

Прилага се инструкция за аварийно планиране и действия при аварии


Записи

Отговорните лица за изпълнение на инструкциите съгласно КР № 378 - НО/2009 г. документират и съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително. При установяване на несъответствие се документират и съхраняват данните за причините за несъответствие и предприетите коригиращи действия. При установяване на необходимост от преразглеждане и/или актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване данните ще се съхраняват, изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.


Докладване

Представен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително в срок до 31 март , който се отнася за 2010 г., на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, съгласно «Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително»;

„Фаустина Груп” ЕООД докладва резултатите от собствения мониторинг.


Актуализация на СУОК

При промяна на персонала , който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицето отговорно за изпълнение на условията в разрешителното, системата за управление на околната среда се актуализира.

През отчетния период не е правена актуализация.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Доклад на \"фаустина груп\" еоод iconПрострийм груп еоод представяне
ПроСтрийм Груп еоод е основана преди близо 15 години и от тогава непрекъснато развива и надгражда своята дейност. Днешната корпоративната...
Доклад на \"фаустина груп\" еоод iconДоклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад
Междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” ад за периода 01. 01. 2008 г. 31. 03. 2008 г
Доклад на \"фаустина груп\" еоод iconКонсолидиран междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад за периода 01. 04. 2008 г. 30. 06. 2008 г
На 21. 05. 2008г бе проведено Редовно годишно събрание на акционерите на Трейс Груп Холд ад. Протоколът от оса бе представен в законоустановеният...
Доклад на \"фаустина груп\" еоод iconБулгериън инвестмънт груп адсиц междинен доклад за дейността на
...
Доклад на \"фаустина груп\" еоод iconТоп груп оод система за управление
Топ груп оод е регистрирано по българското законодателство на 18. 01. 1994г със седалище в гр. София, ул. “Бистришко шосе” №17 Основната...
Доклад на \"фаустина груп\" еоод iconДо членовете на ус на напоо докладназаписк а от деян пушкаров председател на напоо
Относно: откриване на процедура за лицензиране на Център за професионално обучение към “груп 7” еоод, гр. София
Доклад на \"фаустина груп\" еоод iconВиена иншурънс груп в България Вливане на Български имоти в булстрад виена иншурънс груп
В бъдеще, виена иншурънс груп предмет на регулаторно решение ще предлага своите услуги под търговската марка булстрад като водещо...
Доклад на \"фаустина груп\" еоод iconДоклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад
Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2008 година
Доклад на \"фаустина груп\" еоод iconДоклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад
...
Доклад на \"фаустина груп\" еоод iconРешение №05-до-123-01 от 04. 01. 2012 г
Във връзка със заявление вх.№ В-2465 от 20. 12. 2011г на “ажм груп” еоод, еик: 106621253, с адрес на управлението: област Враца,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом