Доклад за експлоатация
ИмеДоклад за експлоатация
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер257.96 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://eea.government.bg/bg/about/rr/r-kpkz/dokladi-09/agrostbs.doc

АГРОСТИЛ – 2003” ЕООД, гр. Бяла Слатина
ГОДИШЕН


ДОКЛАД


За експлоатация

на промишлена инсталация

по т.4.1 б) от Приложение № 4 на ЗООС:

Инсталация за трансестерификация на растителни масла и превръщането им в биодизел

с производителност 3650 т/година по условията на

Комплексно разрешително №320-Н0/2008 год.

За 2009 год. 1. Увод


Наименование на инсталацията:

Инсталация за трансестерификация на растителни масла

и превръщането им в биодизелАдрес по местонахождение на инсталацията


„АГРОСТИЛ - 2003” ЕООД

3200, гр. Бяла Слатина, обл. Враца

Регистрационнен номер на Комплексното РазрешителноРег.№ 320-Н0 / 2008 г.

Дата на подписване на Комплексното Разрешително08.10.2008 г.


Дата на влизане в сила на Комплексното Разрешително


15.11.2008 г.

Оператор на инсталацията„АГРОСТИЛ - 2003” ЕООД


Адрес, телефонен номер, факс, е-mail на оператора


„АГРОСТИЛ - 2003” ЕООД

3200, гр. Бяла Слатина, обл. Враца

тел.: 0915 / 8 26 82
Лице за контактиВихрен Рашков Соколов – помощник управител


Адрес, телефонен номер, факс, е-mail на лицето за контакти


3200, гр. Бяла Слатина, обл. Враца

тел.: 0915 / 8 26 82


Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в Инсталация за производство на биодизел


За периода 01 01 2009 – 31 12 2009 година инсталацията за за трансестерификация

на растителни масла и превръщането им в биодизел не е пускана в експлоатация.


Технологията за производство на биодизел е на базата на реакция

трансестерификация на растителни масла с метанол в присъствието

на алкален катализатор


Производствен капацитет на инсталацията


Максимален капацитет – 3650 тона биодизел / година след пускане на

инсталацията в експлоатация


Количества произведена продукция през периода януари-декември 2009г.


месец

Произведена продукция

януари

няма

февруари

няма

март

няма

април

няма

май

няма

юни

няма

юли

няма

август

няма

септември

няма

октомври

няма

ноември

няма

декември

няма


Годишно количество произведена продукция – 0 тона биодизел


РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията

гр.Враца

ул.”Екзарх Йосиф”№81


Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията


гр.Плевен

ул.”Чаталджа”№60


Организационна структура на дружеството и отговорности, отнасяща се до управлението на околната среда


Управител


Помощник Управител
Ръководител Ръководител Ръководител

енергетична механична производство

поддръжка поддръжка 1. Система за управление на околната среда

Структура и отговорности

В организационната структура на „Агростил 2003” ЕООД са определени отговорностите и пълномощията:

1.Основната отговорност за делегирането на необходимите правомощия

и отговорности носи Управителя на организацията.

2.Той е делегирал правата и отговорностите за планирането на процесите

и Системите за управление на околната среда /СУОС/ на Помощник Управителя,

който отговаря и за обявяване на политиката и целите във връзка с опазване

на околната среда и за осигуряване на необходимите ресурси за

внедряването, функционирането и непрекъснатото подобряване на СУОС,

за провеждането през определени интервали от време на прегледи от

ръководството и прилагане на отнасящите се до дейността на

организацията законови и нормативни разпоредби.Той отговаря за

разпространение и разясняване на политиката и целите по опазване

на околната среда до всички равнища в организацията.


Ръководството на организацията запознава всички сътрудници с важността на изпълнението на приложимите нормативни и законови изисквания, свързани с опазването на околната среда. То формулира политика и цели по опазване на околната среда, извършва периодични прегледи от ръководството и осигурява своевременно необходимите ресурси за дейността на организацията.


Обучение

.През отчетния период се изготвя Програма за обучение и подготовка на персонала В нея задължително се предвиждат обучения, свързани с документите на внедрената и действаща СУОС и изпълнение на условията в Комплексното разрешително.

Обмен на информация


Няма промяна в списъците с отговорни лица.

Тези списъци са достъпни за всички работещи в организацията, имащи задължения по изпълнение на условията в Комплексното разрешително.Поддържа се актуален списък на органите / лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на Комплексното разрешително, техните адреси и начини за контакт /вкючително и за спешни случаи/.


Документиране

Списъкът с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията се актуализира своевременно при промяна на нормативната уредба.

Изгражда се актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, който се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.


Управление на документи

. Прилага се инструкцията за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случаи на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията.Има разработена процедура за актуализация на документите в случай на промяна на нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и изземване на невалидната документация.


Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани от разрешителното се изготвят, актуализират и съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.


Оценка на съответствието, проверка и корегиращи действия

Инсталацията за производство на биодизел не е въведена в експлоатация и поради тази причина не е възможно да се извърши оценка на съответствие.


Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не е имало аварии на инсталацията, както и аварийни ситуации, които да застрашат околната среда и здравето на хората.

Периодично (не по-рядко от веднъж на всяко тримесечие) се

проверява изправността и годността на пожарогасителите и при

необходимост своевременно се зареждат


Записи

Инсталацията за производство на биодизел не е въведена в експлоатация и

към отчетния период не са започнали действия по провеждане на проби

и технологични настройки. Това е причината за липса на информация и

данни подлежащи на регистрация.


Докладване

Настоящият доклад е изготвен по образец на Годишен доклад, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.


Актуализация на система за управление на околната среда

Не са правени постъпки за актуализиране на КР и следователно и на СУОС. 1. Използване на ресурси

  1. Използване на вода


Вода в производствения процес не е ползвана. Консумацията на води за питейни

и битови нужди през 2009 година е 582 куб. метра.

Около съдовете, оборудването и тръбопроводите са взети всички мерки да не

се допуска замърсяване на подовете на помещенията и територията

на дружеството със суровини /растително масло/ и продукция /биодизел/.


Таблица 3.1.

Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Шахтов кладенец

ШК-2

1256 м3

0.344

м3/тон биодизел

0

0

да


Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на Комплексното разрешително разходни норми: Инсталацията не е работила през 2009 година и за отчетеното количество вода за производствени нужди е 0 м3/тон биодизел.


Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на водопроводната система: Не са отчетени течове и преразход на вода.


3.2.Използване на енергия

Годишна консумация на електро- и топлоенергия на Инсталация за производство на биодизел за производството на единица продукт

Таблица 3.2.

Използвана енергия

Количество за единица продукт, съгласно КР

MWh / тон биодизел


Използвано количество за единица продукт

MWh / тон биодизел


Съответствие

топлоенергия

0.193

0

да

електроенергия

0.0077

0

даРезултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените /изчислени количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното разходни норми Инсталацията не е работила през 2009 година и за отчетеното количество топло и електроенергия за производствени нужди е 0 MWh / тон биодизел.


Резултати от прилагането на горепосочените инструкции Не е изградена топлопреносната мрежа. След изграждането и ще се разпишат необходимите инструкции.


3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1.

Суровини

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Сурово масло

3800т

1.00120

да

Метанол

643т

0.17620

да

Калиев хидроксид

24т

0.00660

да
През 2009 година то произведено сурово масло е 2 492.3тона.


3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Таблица 3.3.2.

Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Лимонена киселина

2.05т

0.0006

0

0

даРезултати от проверките на площадките за съхранение: Не се съхраняват калиев хидроксид и лимонена киселина на площадката. 1. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда


4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR


Инсталацията за трансестерификация нарастителни масла и превръщането им в биодизел не е работила през 2009 година.

В настоящия доклад за целите на докладването на емисиите на замърсители на вредни вещества /ЕРЕВВ/ уведомяваме, че не са генерирани такива.


4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух


Инсталацията за трансестерификация нарастителни масла и превръщането им в биодизел не е работила през 2009 година.


Таблица 1. Емисии в атмосферния въздух


.

Емисии от пневмотранспорт към Инсталация за производство на сурово, нерафинирано растително масло /Изпускащо устройство К2/Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

mg/Nm3
Резултати от емисии

Честота на мониторинг

Съответствие


Непрек.

мониторинг

Периодичен

мониторинг

mg/Nm3

Прах


mg/Nm3


20


-


12.9


Веднъж годишно

ДаРезултати от проверки за съответствие на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените такива в Комплексното разрешително: не са констатирани нередности при работата на ръкавния филтър.

Пречиствателни съоръжения

Към точков източник К2 на емисии във въздуха на заводската площадка на „АГРОСТИЛ - 2003” ЕООД има изграден ръкавен филтър като пречиствателно съоръжение.


Неорганизирани емисии

„АГРОСТИЛ - 2003” ЕООД има разработена организационно-екологична програма, включваща мерки за ограничаване и предотвратяване на неорганизираните емисии.

Основните дейности, извършване през 2009 год. за ограничаване на неорганизираните емисии са следните:

 • ежедневно почистване на транспортните алеи на заводската площадка;

 • ползване на точен маршрут за транспортиране на материали между отделните производства;

 • почистване на свободните площи между производствените сгради и съоръжения.Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха

.

Инсталацията за трансестерификация нарастителни масла и превръщането

им в биодизел не е работила през 2009 година.


4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води


Производствени отпадъчни води

Инсталацията за трансестерификация нарастителни масла и превръщането

им в биодизел не е работила през 2009 година.


Таблица 1. Емисии в отпадъчни води от камерата за неутрализация на мазниноуловителя

Параметър

Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

Активна реакция pH

-

6.5-9.0

6.35

Веднъж на шестмесечие

да

Температура

  ˚C  

40

16

Веднъж на шестмесечие

да

Неразтворени вещества

mg/dm3

200

373

Веднъж на шестмесечие

не/ да

Азот амониев

mg/dm3

35

15.1

Веднъж на шестмесечие

да

Общ фосфор

mg/dm3

15

11.8

Веднъж на шестмесечие

да

ХПК/бихроматна/

mg/dm3

700

301

Веднъж на шестмесечие

да

БПК

mg/dm3

400

198

Веднъж на шестмесечие

да

Растителни и животински мазнини

mg/dm3

15

8.1

Веднъж на шестмесечие

да


Договора с акредитирана лаборатория е сключен на 30.09.2009г, което наложи едно измерване на отпадни води през отчетната година. Ръководството на фирмата смяташе че след пускане на инсталацията за трансестерификация трябва да осъществи мониторинг. След разяснение от РИОСВ Враца сме сключили съответния договор.


Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната система:

-брой извършени проверки – 1 бр. проверка

-брой установени течове – не са установени течове

-предприети /планирани корегиращи действия – не


Резултати от проверки за съответствие на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените такива в Комплексното разрешително:

- брой извършени проверки – 1 бр. проверки

- брой установени несъответствия – 1

- причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия:

предприето почистване на мазниноуловителя


4.4. Управление на отпадъците


Таблица 4. Образуване на отпадъци

Отпадък

Код

Годишно количество

Временно съхранение на площадката

Транспо-ртиране

Съот-ветствие

Количества определени с КР

т/год.


Реално измерено

т/год.

Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне

/утайка от тонзил/

02 03 01

66

-

-

-

да


Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне

/утайка от полифилтруване/

02 03 01

55

-

-
Да

Материали, негодни за консумация или или преработване /слънчогледова люспа/

02 03 04

1760

1286

да

Външна фирма

Да

Утайки от пречистване на мястото на образуването им

02 03 05

0.7

0.031

да

-

да

Отпадъци неупоменати другаде / кюспе/


02 03 99

5 940

1578

да

Външна фирма

Да

Отпадъци неупоменати другаде

/восъци и парафини/

02 03 99

22

-

-

-

Да

Хартиени и картонени опаковки


15 01 01

0.025

-

-

-


Да


Инсталацията за трансестерификация нарастителни масла и превръщането

им в биодизел не е работила през 2009 година. Опасни отпадъци не са генерирани.


Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в Комплексното разрешително количества:

 • брой установени несъответствия – не са установени несъответствия

 • предприети/планирани корегиращи действия – нямаРезултати от оценката на съответствието на събирането на отпадъци с условията на Комплексното разрешително:

 • брой извършени проверки – 2 бр. проверки

 • брой установени несъответствия – Поради авария имаше разпиляване на слънчогледова люспа

 • предприети/планирани корегиращи действия – почистена е разпиляната люспа.

 • Предприети са действия за недопускане на повторно разпиляване.Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на Комплексното разрешително:

 • брой извършени проверки – 1 бр. проверки

 • брой установени несъответствия – не са установени несъответствия

 • предприети/планирани корегиращи действия – нямаРезултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на Комплексното разрешително:

 • брой извършени проверки – 1 бр. проверки

 • брой установени несъответствия – не са установени несъответствия

 • предприети/планирани коригиращи действия – няма4.5. Шум

Резултати от извършени наблюдения през 2008 година:


Таблица 6. Шумови емисии

Място на измерването

Ниво на звуково налягане

dB(A)

Измерено през деня/нощта

Съответствие

Точка 1

68.0

деня

70

Точка 2

63.0

деня

70

Точка 3

58.1

деня

70

Точка 4

57.4

деня

70

Точка 5

57.5

деня

70

Точка 6

55.2

деня

70

Точка 7

58.4

деня

70

Точка 8

61.1

деня

70

Точка 9

58.6

деня

70

В мястото на въздействие

53.2

деня

55


Ниво на обща звукова мощност по измерителния контур е 104.7 dB(A)


Резултати от оценката на съответствието на установените нива на звуково налягане по границите на заводската площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива в Комплексното разрешително:

 • брой извършени проверки – 1 /веднъж на две години/

 • брой установени несъответствия – не са установени несъответствия

 • предприети / планирани коригиращи действия – няма

- оплаквания от живущи около площадката – една жалба от транспортните средства


4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Фирмата има разработена процедура за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, както и за отстраняване на разливи от вещества / препарати, които могат да замърсят почвата / подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Резултати от проверки за допускане на течове и разливи

- брой извършени проверки – 1 бр. проверки

- брой установени несъответствия – няма

- предприети/планирани коригиращи действия - няма

На площадката на завода няма допуснати течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, както и разливи от вещества и препарати.


Резултати от проверки за съответствие на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените такива в Комплексното разрешително:

- брой извършени проверки – 1 бр. проверки

- брой установени несъответствия – няма

- предприети/планирани коригиращи действия - няма

На площадката на завода се съхраняват достатъчно количество сорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

Товаро-разтоварните дейности на площадката се извършват на определени за целта места. 1. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително (ИППСУКР)

Инсталацията за биодизел е нова и съответно не е необходимо да се привежда в съответствие, защото се изгражда съгласно условията и изискванията на Комплексното разрешително

Предстои закупуване на софтуер за управление на инсталацията за трансестерификация на растителни масла и превръщането им в биодизел


 1. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Инсталацията за трансестерификация на растителни масла и превръщането

им в биодизел не е работила през 2009 година. 1. Свързани с околната среда аварии,оплаквания и възражения7.1.Аварии

Инсталацията за трансестерификация нарастителни масла и превръщането

им в биодизел не е работила през 2009 година

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейноста на инсталацията

Оплакване от разпиляна слънчогледова люспа, която своевременно е почистена

и са взети необходимите мерки за недопускане повторно разпиляване


Декларация


Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 320-Н0 / 2008 г.. на „АГРОСТИЛ - 2003” ЕООД


Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.


Подпис:................................... Дата:..........................


Име на подписващия: Рашко Соколов Караманев


Длъжност в организацията: УПРАВИТЕЛ

ГДОС – 2009 по КР 320-Н0/2008г. Page


Свързани:

Доклад за експлоатация iconДоклад за проекта за промяна на наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор
Нспвиа / предлагат да бъде променена Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор, като първа стъпка за реформа на администрирането...
Доклад за експлоатация iconДоклад за експлоатация
Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в Инсталация за производство на биодизел
Доклад за експлоатация iconДоклад за експлоатация
Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в Инсталация за производство на клинкер
Доклад за експлоатация iconДоклад за експлоатация
Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в Инсталация за производство на клинкер
Доклад за експлоатация iconГодишен доклад
Относно: Комплексно разрешително №317/2008 г за експлоатация на промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине
Доклад за експлоатация iconГодишен доклад
Относно: Комплексно разрешително №317/2008 г за експлоатация на промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине
Доклад за експлоатация iconГодишен доклад
Относно: Комплексно разрешително за експлоатация на действаща инсталация и съоръжения за обезвреждане на животински трупове и животински...
Доклад за експлоатация iconОсновно охарактеризиране доклад
Докладът се изготвя във връзка с чл. 35а, ал. 1, т. 2 от Наредба №8 от 24. 08. 2004 г за условията и изискванията за изграждане и...
Доклад за експлоатация iconУпътване за експлоатация на абсорбатори ariston
Преди да инсталирате и пуснете в експлоатация Вашия абсорбатор, моля прочетете внимателно настоящото упътване
Доклад за експлоатация iconДоклад на комисията до европейския парламент и съвета
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом