Инсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на co2
ИмеИнсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на co2
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер179.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bioenergotech.com/NEW TECHNOLOGY/Investicionen memorandum 13.05.2008.doc

„БИОЕНЕРГОТЕХ” ЕООД

България, Варна, ул. „Преслав” 45 тел.: + 359 52 606 645

e-mail: medvid@abv.bg + 359 52 608 839

www.bioenergotech.com факс:+ 359 52 606 778


Инвестиционен меморандум


Уважаеми Господа,


Предлагаме Ви да участвате в създаването на съвместно предприятие на територията на България за осъществяване на проекта «Биогориво второ поколение» с използване на модерна технология в областта на преработката на селскостопански и промишлени отпадъци и други видове суровини.


Срок на реализация на проекта 12 – 15 месеца.


БИОЕНЕРГОТЕХ ЕООД ,

АДРЕС: гр. ВАРНА, ул. „СТРАНДЖА” 49

ТЪРГОВСКИ ОФИС: гр. ВАРНА, ул. „ПРЕСЛАВ”45


Основна дейност на фирмата:

Проектиране и производство на оборудване за получаване на биогорива /биодизел, биогаз, биоетанол, синтетично гориво/. Разработка и реализация на нови технологии за получаване на алтернативни видове горива от възобновяеми източници на енергия.


Кратко описание на проекта.


В дадения проект се планира създаване на завод за преработка на органически вещества в синтетичен газ и леко гориво. За суровини за преработка могат да се използват всички материали съдържащи въглерод в това число:


селскостопански отпадъци (слама, стъбла от растения, кочани от царевица и др.)

биомаса

възобновяеми суровини (растения)

отпадъци от производствени предприятия

отработени масла

отпадъци от дървесина

нискокалорични въглища, торф

отпадъци от пластмаса


Процесът на преработка протича в напълно затворен цикъл и не се отделят вредни вещества в атмосферата.


Инсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на CO2


Инсталацията е предназначена за обработка на отпадъчна биомаса от рода на течна суровина, отпадъчни селскостопански продукти, дървесни отпадъци и едрогабаритни отпадни суровини с капацитет 600 кг/час суха биомаса.

На входа на инсталацията се подават 800 кг/час слама, стърготини или едрогабаритн суровина с влажност около 30%. Сламата и едрогабаритната суровина преминават през машина за смилане, след което се подават в сушилнята за намаляване на влагосъдържанието до 10%. Стърготините също преминават през сушилня за изсушаване. От сушилнята излиза 600 кг/час изсушена биомаса с влагосъдържание не повече от 10%.

100 кг/час от биомасата се подава в машина за фино смилане и оттам в реактор за бърза пиролиза, където протича термохимична конверсия на биомасата в био-оил (bio-oil). Пиролизното гориво (био-оил) преминава през молекулярна обработка и така образуваната емулсия се подава за изгаряне в горелката на газ генератора. Неусвоеният газ преминава през филтър и отново се подава в пиролизния реактор.

При използване на течна суровина тя се подава направо за преработка в реактора за бърза пиролиза и в газ генератора. 500 кг/час от биомасата се подава в газ генератор за термохимично преработване в синтез газ. След газ генератора газовете преминават през система от циклони, скрубер и филтър за премахване на механичните частици и фино очистване.

Една част (1200 м³) от получения 1500 м³ синтез газ се подава в реактор синтеза за хидрообогатяване и получаване на 160 литра/час синтетичен петрол. Синтетичният петрол постъпва в ректификационна колона за разделяне на бензин, дизел и котелно гориво.

Неусвоеният газ от ректификационната колона се подава за изгаряне в горелката на газ генератора.

Останалата част (300 м³) от получения синтез газ се подава за изгаряне в газов двигател с вътрешно горене задвижващ електрогенератор за производство на електрическа енергия.

Изгорелите газове от двигателя и от пиролизния реактор постъпват в сушилнята за изсушаване на биомасата, след което преминават през пречиствателна инсталация за очистване и оттам се подават в био-ректорите за отглеждане на водорасли.

Участъкът на инсталацията за отглеждане и преработка на водорасли се състои от 432 броя био-реактори. Култивираните водорасли се събират в утаечен буфер и оттам се подават в сушилна за изсушаване на акумулираната биомаса. След изсушаване се получава от 1400 до 2000 кг/24 часа сухо вещество. След пресоване в преса се получава от 560 до 800 литра/24 часа олио и от 840 до 1200 кг шрот.


Полученото олио от водорасли се използва за суровина в козметичната промишленост или за получаване на биодизел. Шротът се гранулира и се пакетира в чували от 25 кг, за да се използва като фураж за животните в селското стопанство.


Блок схема на технологичния процес термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с преработване на CO2:

 1. Входяща суровина (твърда биомаса).

 2. Мелница за суровина.

 3. Сушилня.

 4. Инсталация за добиване на олио от водорасли.

 5. Газо-дизел генератор.

 6. Обработка на олио от водорасли.

 7. Оранжерии за отглеждане на водорасли.

 8. Офис сграда.

 9. Резервоари за гориво.

 10. Колонка за зареждане с гориво.

 11. Станция за товарене на цистерни.

 12. Резервоари за течна суровина.

 13. Резервоар за дизелово гориво.

 14. Резервоар за котелно гориво.

 15. Резервоар за бензин.

 16. Промишлена инсталация за пиролиза, газификация и синтез.

 17. Цех за пакетиране и склад за шрот.

 18. Цех за преработване на олио.

Необходими средства за оборудване:
Наименование

Количество

Обща цена в ЕUR

1.

Оборудване за първична обработка на суровината
75 000

2.

Оборудване за пиролиза
175 000

3.

Оборудване за получаване на синтез газ
210 000

4.

Реактор синтеза
250 000

5.

Ректификационна колона
85 000

6.

Инсталация за водорасли
250 000
Всичко:
1 045 000


Следващите разчети са направени с отчитане на европейските цени за компонентите, суровината, заплатите, електроенергията и водата (за основа са приети цените в България).

Направените разчети са ориентировъчни и не могат да се приемат като икономическо обоснование.


Необходими оборотни средства за 1 месец:

За основа на разчета са приети дървесни отпадъци с влажност 40%.
Вид разход

Единична цена в

ЕUR

Количество

Обща цена в

ЕUR

1.

Дървесни отпадъци

40

600 т

24000

2.

Катализатор

700

3

2100

3.

Абсорбент

900

1,8

1620

4.

Вода

0,7

440 м³ за битови нужди

308

5.

Ел. Енергия

0,085

7800 kWh

663

6.

Консумативи

100

22

2200

7.

Заплати и осигуровки

16,88

440 работни дни/20 работника

7427

8.

Други разходи

6

440

2640
Всичко:40 958


Ефективност на проекта. Разходи за получаване на 1000 литра биогориво:
Вид разход

Единична цена в

ЕUR

Количество


Обща цена в

ЕUR

1.

Дървесни отпадъци

40

4

160

2.

Катализатор

700

0,015

10,5

3.

Абсорбент

900

0,01

9

4.

Вода

0,7

1

0,7

5.

Ел. Енергия

0,085

35

2,97

6.

Консумативи

100

0,1

10

7.

Амортизация

10

4

40
Всичко:233,17


Други разходи:
Вид разходи

Цена в ЕUR

за месец

Количество биогориво, произведено за месец

Общи разходи в ЕUR за 1000 л

1.

Данъци и такси

2698

114 000 литра

23,67

2.

Заплати и осигуровки

7427

114 000 литра

65,15

3.

Други разходи

1140

114 000 литра

10
Всичко:98,82


Себестойността на 1000 литра био-гориво - 332 ЕUR


Приходи от продажби:

Продажната цена на горива минус 150 BGN на 1000 литра съгласно цените на Нефтохим.
Вид приходи

Ед. Цена

ЕUR

Количество в

литри

Обща цена в ЕUR за 1000 л

1.

Продажба на бензин А-95Н

750

950

712,5

2.

Дизелово гориво

750

1710

1282,5

3.

Котелно гориво

240

1120

268,8

4.

Олио от водорасли

2

400

800

5.

Шрот от водорасли

0.25/кг

500 кг

125
Всичко:3188,8


5. Възвращаемост на средствата:


Средна цена за 1000 литра 599 EUR

От олио и шрот от водорасли 925 EUR за 24 часа.


Годишната производителност на завода при производство на 3 800 литра за ден при 350 работни дни - 1 330 000 литра.


Разходи за 350 работни дни - 441 560 EUR

Приходи за 350 работни дни - 1 120 420 EUR


Печалба за 350 работни дни - 678 860 EUR


Откупуване: Основното оборудване се откупува за 25 месеца работа на завода.


Основни технически параметри.

1. Предлагани мощности:

Преработка 20 т. входящи суровини за 24 часа

2. Необходими условия на околната среда:

Температура в цеха:
Относителна влажност в цеха:

+5°С до +45°С
от 20% до 95%

3. Електричество (за всички горепосочени мощности):

Необходима мощност за захранване по време на пуска 400V ± 10%, 3 фазен, 50 Hz ± 2% завод:

200 kW (след това се преминава на автономен режим)

4. Охлаждаща вода (за всички мощности):

Необходимо качество:
Необходимо количество:

Техническа вода 15 м³ в затворен цикъл

5. Количество на приеманите вещества:
Твърдо вещество:

Количество:

Мин. 15000 кг/24ч; Макс. 20000 кг/24ч

Размер на твърдите фракции:

1.5 х 1.5 мм

6. Краен продукт:
Синтетическо леко течно гориво по Евро норма EN 590

Количество:

В зависимост от вида на входната суровина вижте Използване на технологията

7. Отпадъци, утилизарани по време на експлоатацията:

Отпадъци (остатъци) след преработката:

Пепел: Възможно е да се използва в строителството

8. Равнище на ШУМА:

Максимално 90 DB (А)

9. Необходима обща площ в м2: (от тях покрита)

(Данните се уточняват в зависимост от географското местоположение на завода)

5.000 (1720)

10. Изисквания към необходимите помещения:

- Не отопляем хангар
- Височина 8 м

11. Необходим състав на техническия персонал за една смяна:

5

12. Количество работни дни в годината:

350 дни

13. Страна производител:

България


Цена на инсталацията.

1. Предлагана мощност: Преработка 0,8 тона входяща суровина за час – EUR 1 045 000

2. Условия на доставка: Доставено до мястото на монтажа в България

3. Гаранция: 1 година от момента на пускане на производството, на металоемкото оборудване 5 години

В цената на завода е включено:
- Шеф монтаж до сдаване до ключ и пускане в експлоатация (4 специалиста за 6 седмици)

4. Допълнителни услуги:

4.1. Обучение на персонала на място - 2 инструктора за 4 седмици   
4.2. Следгаранционно обслужване

5. В цената на завода не е включено:

- Изследване на грунда и топографска снимка;

- Структурно-архитектурна разработка на строителната част на проекта;

- Всички строителни работи на площадката: издълбаване на грунда, изливане на фундамента, бетониране, градеж, анкериране, пробивни работи и др.;

- Здания и съоръжения, оградни панели, покрив;

- Материали и оборудване за сглобяването и монтажа на площадката, в т.ч. подемни машини, строителен дървен материал, инструменти, заваръчно оборудване и електроди, сгъстен въздух за проверка на херметичността на съдовете и др. изпитания, газ, електричество и т.н. Това се отнася към всички работи по монтажа, сглобяването и регулирането на място на оборудването, механизмите и/или на техни части, които поради условията на транспортиране не могат да се доставят в сглобен вид поради риск от повреда по време на транспортирането;

- Окончателно почистване/боядисване/ топлоизолация на оборудването и строителните конструкции;

- Запълване на съдовете с технологически течности (топлоносители, гликолови разтвори и др.);

- Кабели извън границите на инсталацията;

- Кабелни канали;

- Оборудване и кабели за заземяване;

- Оборудване за осветяване на сградата;

- Гръмоотводно оборудване на сградата;

- Съдове за съхраняване на суровината и буферни съдове, с помпи и тръбопроводи не влизащи в обема на доставка на оборудването;

- Тръбопроводи за вода, пара и термомасло не влизащи в обема на доставка на оборудването.

- Опори за тръбопроводите;

- Охладителни кули;

- Парни котли, при необходимост с редуктори, а така също и система за подготовка и деаерация на водата, димоход и цистерна за горивото;

- Електрогенератор, трансформаторна подстанция и разпределителен щит;

- Оборудване за производство на сгъстен въздух, ресивер и система за разпределение;

- Оборудване за разтоварване и транспортиране на суровината;

- Оборудване и помещение за съхранение на суровината и получените вещества;

- Противопожарно оборудване вътре и около сградата;

- Резервни части;

6. С включени горепосочените разходи стойността на инсталацията е EUR 1 500 000.

Необходима сума за реализиране на проекта 1 500 000 EUR.


График за финансиране:


Първи месец 150 000 EUR.

Регистриране на съвместна фирма. Закупуване на земя.


Втори месец 150 000 EUR.

Планировка, инфраструктура, начало строителството на производствените помещения. Подготовка и подаване на всички документи за получаване на разрешения за производствена дейност.


Трети месец 200 000 EUR.

Поръчване на необходимото оборудване / помпи, компресори, редуктори, електромотори, датчици и др. / закупуване на метали. Продължаване на строителството на производствените помещения, складове за суровини и готова продукция.


Четвърти месец 100 000 EUR.

Продължаване на строителството и производството на оборудване.


Пети месец 100 000 EUR.

Продължаване на строителството и производството на оборудване.


Шести месец 100 000 EUR.

Продължаване на строителството и производството на оборудване.


Седми месец 100 000 EUR.

Продължаване на строителството и производството на оборудване.


Осми месец 200 000 EUR.

Производство на оборудване, получаване на всички необходими разрешения.


Девети месец 100 000 EUR.

Начало на монтажа на оборудването.


Десети месец 100 000 EUR.

Монтаж на оборудването, монтиране на тръбопроводите и електрическите кабели.


Единадесети месец 100 000 EUR.

Завършване на монтажа, проверка на тръбопроводите и ел. оборудването, пробен пуск.


Дванадесети месец 100 000 EUR.

Начало на производството.


В случай на Ваш интерес за участие в дадения проект, компанията е готова да разгледа всички възможни варианта за процентно разпределение на дяловете за участие в съвместното предприятие.


С уважение,

Сергий Медвид

Президент на фирмата
Свързани:

Инсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на co2 iconЗадания Предполагаеми Отговори Схема на оценяването
Сухи дрехи, сух въздух, суха река, сух хляб, суха ръка, суха кашлица, сух отговор, сухи цифри. Суха храна
Инсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на co2 iconДоклад за овос на инвестиционно предложение " реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди"
Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди”
Инсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на co2 iconИнструкция за използване
Препарата се използва за контролиране на растежа на водорасли във външни басейни
Инсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на co2 iconРеферентен лист на
Свилоза ад гр. Свищов обследване за ee и изграждане инсталация за оползотворяване биомаса с производство на пара р = 13 Ьаг,Кш=11...
Инсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на co2 iconПривилегирована връзка между вас и морето
Бретан и уникалните му ресурси бяха избрани от Algologie France преди повече от 20 години. Изключително екологично чист и защитен...
Инсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на co2 iconСценарий за използване на jdbc
Курсът е организиран за 4 дена от по два учебни часа. Първият час(45мин) материала се представя теоретично, втория час е за практически...
Инсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на co2 iconКарта за контрол на условията в решение по овос
Инвестиционно предложение: „Инсталация за преработка на неметални отпадъци, м. „Голямо равнище” в землището на с. Средногорци, общ....
Инсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на co2 iconПримерен план за управление на разтворители в инсталация за преработка на каучук обща информация за предприятието
Произвежда външни пневматични гуми с диагонална конструкция за тежки, леки и лекотоварни автомобили, автобуси, селскостопански машини,...
Инсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на co2 iconТема: строителство, строителен контрол
Енемона, като акцент се поставя върху инвестициите и дейността на компанията по проект Енергийно оползотворяване на селскостопанска...
Инсталация за термохимична преработка на 600 кг/час суха биомаса с използване на водорасли за преработване на co2 iconКакво е биомаса?
Терминът “биомаса” означава органична материя с растителен или животински произход. Биомасата се счита за бъдещ ключов възобновяем...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом