На дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници
ИмеНа дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер59.57 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://rdsc.md.government.bg/BG/Activities/Doktoranti/MIGLENA/MAngelova_STAN/MAngelova_RMarinav_
Становище

от доц.д-р Руси Маринов,

член на нучното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство” по шифър 05.02.24 на Миглена Димитрова Ангелова

Тема на дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността". Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници.

Обект на изследване в дисертацията са стратегиите и политиките на публичната комуникация при организацията и управление на европейските фондове и програми в Република България, в контекста на европейската нормативна рамка. В първата част се разглежда ролята и функциите на публичната комуникация като фактор за укрепване на сигурността. Основната теза в тази част е, че публичната комуникация развива политики на информираност на гражданите въз основа на публичност и прозрачност на действията на административните организации, посредством които се осъществява публичната „верификация” на взетите управленски решения от структурите и институциите, имащи отговорности при управлението и контрола на средства от ЕС, но не става ясно как се постига това, с какви информационни и технологични средства и приложни програми. Ще отбележим, че до момента са известни стотици приложни програми за извличане, доставка на информация и реализиране на комуникационния процес, без да посочва нито една от тях.

Доста неактуални възгледи има в раздела за кризисен ПР и кризисни комуникации, в последните години има доста сериозни публикации и изследване на професионални институти и европейска политика в тази област, които не са отразени като някои от посочените комуникациони модели са интересни, но доста поостарели и нефункционални в съвременния контекст. Комуникационните програми на ЕС имат конкретни наименование, бюджети, референтна рамка, технологични измерения, въпреки това се говори по принцип за комуникационна политика и планове на Европа.

Втора част е посветена на различни регулативни документи, правна уредба, отговори на общността, договора на Европейски съюз, договорите от Амстердам, Маастрихт, Ница, Лисабон. В този раздел, в много малка част са засегнати типични за ЕС комуникационни политики и модели за управление на комуникацията в рамките на ЕС.

В трета част се анализрат въпросите, свързани с ефективни политики за публична комуникация, различни рискове при реализиране на програмите, характеристика на видовете проекти, ефективна публична комуникация на фаза програмиране, но не става ясно какви точно комуникационни ефекти се имат предвид. Трудно можем да намерим отговор на основния въпрос, как се постига тази ефективна публична комуникация, само се отбелязва значението и мимоходом. Посочените от дисертанта показатели за оценка на ефективността и ефикасността/ тези понятия са синоними/ на публичната комуникация при организация и управление на средства от ЕС се разминават с теоретични и принципни модели за същността на публичната комуникация, която до голяма степен разчита на модерните медии и неправителствени, професионални организации за реализация на по-голяма публичност и прозрачност на процесите, но тези важни фактори са пропуснати в дисертационния труд.

Ще отбележим, че в рамките на ЕС съществуват професионални, неформални мрежи и организации, които анализират корупционни практики на комисиите, както и публичността по отделни проекти в ЕС. Някои от тях са следните: Spinwatch, The Corner House, ATTAC, LobbyControl, LobbyWatch, StateWatch, The Bruges Group, Европейска корпоративна обсерватория, Европейска инициатива за прозрачност. Проблемът свързан със Стратегически насоки на развитие на публичната комуникация във връзка с управление на средства от структурните и Кохезионния фондове е доста интерсен казус за България, недосттъчно разработен, но дисертантът не успява да надхвърли наличните, админстративни документи в страната. За отбелязване, че са налице десетки стратегически планове, които не са реализирани, по простата причина, че са нарушени основни принципи за подготовка на стратегии.

По- нататък в изследването се твърди, че повишаването на ефективността на публичната комуникация при управление на средства от структурните фондове, може да бъде изпълнено посредством: централизиран комуникационен план, включващ мерките за информация и публичност на всички оперативни програми; концентрация на човешкия капитал и повишаване на организационната синергия. Ще отбележим, че публичната комуникация днес има други измерения като ясна информационна визия, постигане на диалог, засилване ролята на интерактивните форми за комуникация, ориентиране към типични комуникационни проблеми като конфликт на езици и символи.

Централизирането на информационните дейности и създаване на информационни офиси не решават проблема, в момента в страната липсват ефективни модели, които да могат да извличат и доставят информация за хората, това е и модерно направление, което тепърва ще се развива в страните в Източна Европа. В последнат част от дисертацията са разгледани спецификата, предизвикателствата на програмата, уравляващи структури, равнище на отговорност, процедури за реализиация на поръчки. Звената, които са показани във фигура 4-2, свързани с взаимодействия при осуществяване на публичната комуникация в този си вид трудно биха постигнали целите си за реализиране на какъвто и да е модел на комуникация.

Основният проблем с публичната комуникация в България е свързан с изграждане на платформи за трансфер на знание между отделните институции, като наличието на голямо количество административни структури затруднява процеса и отттам блокиране на информационния поток към бизнеса, обществото, медиите, ключови групи и професинални организиации. Прозрачността в съвременния свят се постига само с ефективни платформи от типа на базирани на wikis системи, социални медии и мрежи, отворен тип електронни форуми, с широки възможности за обществен достъп, отворен тип комуникации и въвеждане на програмни приложения, с които се поситигат по добра информираност, публични сървъри за обмен на знание и информация.

В използваната литература са посочени 54 български автори, от които само един в областта на публичната комуникация и 15 чужди източника/ от които нито един няма отношения към публичните комуникации/. В момента съществуват десетки институти, професионални организации, компании, изследователски центрове, които занимават с публичните комуникации и би трябвало по някакъв начин да намерят отражения в подобен тип дисертации.

Миглена Ангелова има и 5 публикации по темата на дисертационния труд, публикувани в различни списания и сборници.

Основни слабости, свързани с разработване на темата:

* Неясно дефинирана теоретична рамка, свързана с публичните комуникации, непознаване в достатъчна степен на международния опит, липса на информация за основните теории в тази област. Публичните комуникации изполват медиите, съобщенията и мрежата от информационни дейности, насочени към определена група от хора, в специфичен период от време. Основни автори в областта, които не са цитирани и пропуснати по някаъв начин са: Уейс, Сътон, Балч, Джери Хенри, Дънган и Сийжър, Хенри-Ривера, Аткин/2001/, Бохан-Бекер/2001/, Фишбейн, Уйлям и Новели. Различните теории, които са рaзработени в изледваната област и на които не се обръща внимания при оценка на ефективността на програмите и плановете са: "актуален дневен ред/Макомб 1973/"; "теорията на фреминга-организиране и пакетиране на информация; "изборност на въдействието"; "теория на резонансното действие".

*Не се познават някои от основните методи за оценка на ефектите от публичната комуникация, като ще изброим само някои от тях, на които би трябвало да стъпи изледването: проследяване на директни отговори; анализ на ключови теми, аргументи, метафори и описания; наблюдение на сайтове; оценка на радио и печатни послания; оценка на рекламата; ежедневен мониторинг на публичния интерес по темата/Хенри-Гордън, 2001. Не са засегнати в необходимата степен програмите по комуникация на ЕС в периода 2004 г.-2013г., а те са основополагащи. Пише се по принцип за комуникационни стратегии, не става ясно за кои точно стратегии на ЕС се отнася анализа. Утвърдена е и нова стратегия за изграждане на информационно общество 2010-2015/, която може да служи като отправна точка за комуникационен анализ, тъй като ще предопредели насоките за усъвършенстване на комуникациите в ЕС, в близките 5-6 години.

*В анализа липсват някои специфични, комуникационни политики на ЕС като "Бялата книга за комуникация"; Моделът 3"Д"; информационната стратегия i2010; дигитална рамка до 2020; ИКТ за социални промени;е-включване; е-управления; ИКТ за устойчиво развитие, е-безопасност. Тези комунационни програми разполагат с бюджети десетки млрд. евро, но не са отбелязани. Като имам предвид използваната литература, състоянието на обучението в тази област в България, липсата на достатъчни изследвания и публикации на български език, част от тези недостатъци могат да бъдат коригирани в следващи, по-задълбочени изследвания на дисертанта.

Въпреки слабостите оценката ми за дисертационния труд на Миглена Димитрова Ангелова е положителна и предлагам на научното жури да и бъде присъдена образователната и научна степен „доктор".


30.08.2011г. доц. /Р. Маринов/


Свързани:

На дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници iconВоенна академия
Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при европейски фондове и програми за укрепване на сигурността”
На дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд съдържа увод, три глави, изводи и заключение, списък на използваната литература и приложения. Дисертацията е...
На дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници iconДисертационният труд се състои от Увод (5 страници), три глави (137 страници), Заключение (3 страници) и списък на използваната литература (112 източника) в общ
Исертационния труд ще се състои на 21. 01. 2010 г от 15 часа в зала 2032 а на унсс на заседание на снс по финанси, счетоводство и...
На дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници iconСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Дисертационният труд е в обем 234 страници основен текст и 8 страници приложения. Основният текст включва увод, четири глави, заключение...
На дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници iconЗа устойчиво развитие
Дисертационният труд съдържа 192 страници основен текст, 12 таблици и 14 фигури в основния текст, и едно приложение с общ обем 5...
На дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници iconИкономически университет варна юлиян маринов нарлев
Дисертационният труд се състои от въведение, три глави и заключение с общ обем от 170 машинописни страници, 64 таблици и 34 фигури....
На дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници iconДобромир тотев тотев
Дисертационният труд съдържа 150 страници, 11 таблици и 14 фигури в основния текст, и 3 приложения с общ обем 18 страници с 3 таблици....
На дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници iconОценка на устойчивостта на
В структурно отношение дисертационният труд е организиран в увод, три глави, заключение, разположени на 203 страници, използвана...
На дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници iconРецензия за дисертационния труд
Дисертацията се състои от Увод, 3 глави, Заключение (общо 197 печатни страници), Приложения 32 фигури (таблици, диаграми, схеми),...
На дисертацията: „Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността. Дисертационният труд се състои от увод, четири основни части, заключение и използвана литература, с общ обем 206 страници iconЛитературната публичност и конструирането на фигурите на моралността
Съдържанието на труда включва увод, пет основни части, заключение и библиография с посочени извори и изследвания на български, сръбски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом