Сийка Димитрова Стоянова от иргр-садово
ИмеСийка Димитрова Стоянова от иргр-садово
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер99.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/3576/1033972601568492334.doc
Списък на публикациитe на проф. дн Сийка Димитрова Стоянова от ИРГР-Садово


 • Научни трудове: общо 77;

 • Популярни статии: 2 (не се включват в броя на научните трудове);

 • Брошури: 6 (не се включват в броя на научните трудове);

 • Цитирания от други автори: общо 32 (10 в списания с имапкт фактор);

 • Участие в номинирани научни проекти: 12 проекта, от които 5 международни
 1. Публикации във връзка с дисертацията за присъждане на научната степен “доктор”

 1. Стоянова, С. (1976) Изследване възможностите за приложение на въглеродния диокис в борба с вредителите по зърнените храни. (автореферат), Пловдив, ВИХВП.

 2. Стоянова, С., Шикренов, Д. (1976-а) Съхраняване на зърнена маса в атмосфера с повишена концентрация на въглероден диокис. I. Влияние на 20 и 40% СО2 върху насекомните вредители.Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, т.XXIII, св.I, 143-149.

 3. Стоянова, С. Шикренов, Д. (1976-б) Съхраняване на зърнена маса в атмосфера с повишена концентрация на въглероден диокис. Научни трудове на ВИХВП-Пловдив,II.Влияние на продължителността на съхранението върху качвеството на зърнената маса. т.XXIII, св. I, 151-158.

 1. Стоянова, С., Шикренов, Д. (1977) Обеззаразяване на зърнени маси с въглероден диокис.Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, т. XXiV, св.II, 85-94.
 1. Публикации по конкурса за присъждане на научното звание ст.н.с.II ст.
 1. Стоянова, С., Шикренов, Д. (1974) Изследване токсичността на въглеродния диокис спрямо житните гъгрици (Coleoptera, Curcilionnidae). Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, т. XXI, св.I, 75- 81.

 2. Шикренов, Д., Стоянова, С. (1973) Изпитване на средства за борба със зърновия точилар (Risopertha dominica F.). Научни трудове на ВИХВП-Пловдив, т.XX, св. II, 126-132.

 3. Стоянова, С., Шикренов, Д. (1979) Въглеродният двуокис - средство за обеззаразяване на зърнени храни. Растителна Защита, т.XXVII, 11, 22-23.

 4. Стоянова, С., Шикренов, Д. (1980) Изследване възможностите за приложение на фосфинните препарати. Технологични качества на обеззаразените продукти. Хранителна промишленост, 3, 12-14.

 5. Стоянoва, С., Шикренов, Д. (1983) Прилагане на фосфинните препарати за обеззаразяване на пшеница и брашно. Растителна Защита, т.XXXII, 2, 30-33.

 6. Стоянова, С., Ангелова, С. (1982) Фумигиране на семена от грах с фосфин. Растениевъдни науки, XIX, 1, 127-132.

 7. Стоянова, С., Попова, З. (1983) Върху някои практически аспекти на следжътвения покой при пшеницата I. Влияние на температурата на съхранение и термично сушене. Научна сесия на младите научни работници, Пловдив, 4 Май 1983, 145-156.

 8. Стоянова, С., Попова, З. (1984) Върху някои практически аспекти на следжътвения покой при пшеницата. II. Условия за определяне на кълнителната способност в периода на покой. 100 Години Селскостопанска Наука в Садово, 188-194.

 9. Стоянова, С. Костов, К. (1983) Влияние на температурата за съхранение върху периода на следжътвен покой при Dactylis glomerata L. Растениевъдни науки, ХХ, 4, 94-100.

 10. Стоянова, С., Костов, К., Ангелова, С. (1984). Влияние на температурата за съхранение върху периода на следжътвен покой при Festuca arundinacea Schreb. Растениевъдни науки, XXI, 4, 99-108.

 11. Ангелова, С., Стоянова, С. (1984) Биологическа и стопанска характеристика на интродуцирани сортове безосилеста овсига. 100 Години Селскостопанска Наука в Садово, 437-440.

 12. Gabova, R., Stoyanova, S. (1984) Microflora and physiological changes in wheat seed on ageing. Plant Metabolizm Regulation, Varna, September 24-29, 1983, 299-303.

 13. Стоянова, С. (1984) Дезинсекция на семена при използване на ниски температури. Растениевъдни науки, XXI, 3, 91-96.

 14. Мънгова, М., Стоянова, С., Георгиев, С., Василев, В. (1985) Влияние на базалната бактериоза по пшеницата върху някои стопански, биохимични и химико-технологични качества на сорт Садово 1. ИИРР, Проблеми на съвременното българско земеделие, София, БАН, 1985, 222-228.
 1. Публикации във връзка с дисертацията за присъждане на научната степен “доктор на науките”

 1. Стоянова, С. (1985) Сорбционно сушене на семена от царевица за дългосрочно съхранение. Растениевъдни науки, XXII, 9, 3-12.

 2. Стоянова, С. (1985) Технология за дългосрочно съхранение на семената в ген-банка. Растениевъдни науки, XXII, 10, 6-12.

 3. Стоянова, С. (1987) Сорбционно сушене на семена от пшеница за дългосрочно съхранение. Растениевъдни науки, XXIV, 5, 12-18.

 4. Стоянова, С. (1987) Пероксидазна активност в пшеничени семена при прорастването им. Физиология на растенията, XIII, 2, 42-47.

 5. Стоянова, С. (1987) Организация хранения семян в ИИРР-Садово. Генетические ресурсьi растений их изучение и изпользование в селекции, Садово, 1987, 48-55.

 6. Стоянова, С. (1990) Сохранение семян растительньiх генетических ресурсов в ИИРР Садово - Задачи и перспективьi. Сборник "Долгосрочное хранение генетических культурхьiх растений" НИИР Прага-Рузине (ЧСФР), "Генетические ресурсьi" Nо 49, 143- 150.

 7. Стоянова, С., Нейков,С. (1989) Влияние на методите за прибиране, обработка и контрол върху доузряването на семена от салата за дългосрочно съхранение. Растениевъдни науки, XXVI, 5, 57-62.

 8. Стoянова, С. (1990) Влияние на термичното и сорбционно сушене върху някои физиолого-биохимични показатели, характеризиращи жизнеността на семена от пшеница. Физиология на растенията, XVI, 2, 42-49.

 9. Koeva R, S. Stoyanova, S. Angelova and I. Lozanov. 1993. The national

programme on plant genetic resources in Bulgaria, Proceedings of a joint

FAO/IPGR workshop on ex situ germplasm conservation. Prague, Czech Republic.

 1. Стоянова, С., Колев, К. (1996) Идентифициране на сортове мека пшеница чрез електрофореза на глиадиновата фракция. Растениевъдни науки, XXXIII, No7, 5-9.

 2. Колев, К. Стоянова С. (1997) Вариране в хетерогенни по глиадинов спектър сортове мека пшеница (Triticum aestivum L.). Растениевъдни науки, XXXIV No9- 10, 7-10.

 3. Stoyanova, S.D. (1991) Genetic shifts and variation induced by seed ageing. Seed Science and Technology, 19, 363-371.

 4. Stoyanova, S.D. (1992) Effect of seed ageing and regeneration on the genetic composition of wheat. Seed Science and Technology, 20, 489-496.

 5. Stoyanova, S.D. (1992) Drying chickpea seeds for long-term preservation in genebanks. Plant Genetic Resources Newsletter, 90, 19-27.

 6. Stoyanova, S. (1993) Variation of gliadins induced by seed ageing and regeneration of wheat seeds. Annual Wheat Newsletter, v.39, 113-114.

 7. Stoyanova, S. D. (1994). Expression of gliadin in a dominant mutation of wheat seeds. Seed Science and Technology, 22, 477-484.

 8. Stoyanova, S.D. (1994) Seed storage for genetic conservation in the Bulgarian Genebank. In:Proceeding of a joint FAO/IPGRI workshop on ex situ germplasm conservation (eds.E.A.Frison and M.Bolton) IPGRI, Rome, 33-37.

 9. Stoyanova, S.D. and Yankov, A. (1995) А computer aided analysis of wheat gliadins. Breeding and cultivation of wheat, sunflower and legume crops in the Balkan counries. 26-29.06.1995. Albena, IWS, 222-224.

 10. Stoyanova, S.D. and Todorov, I. (1995) Genetic structurе of wheat cultivars described by gliadin electrophoresis. Breeding and cultivation of wheat, sunflower and legume crops in the Balkan counries. 26-29.06.1995. Albena, IWS, 218-221.

 11. Stoyanova, S.D. (1995) Ex situ conservation and regeneration in the Bulgarian seed genebank. In: Engels, J.M.M. and Ramanatha, R.(eds) Regeneration of of seed crops and their wild relatives. Proceedings of a consultation meeting, 4-7 December 1995, ICRISAT Asia Center, Patacheru.

 12. Stoyanova, S.D. (1996) Variation of gliadins in wheat cultivars associated with seed survival and multiplication. Seed Science and Technology, 24, 115-126.

 13. Stoyanova, S.D. and Kolev, K. (1996) Gliadin electrophoresis in the evaluation of Bulgarian wheat germplasm.Plant Genetic Resources Newsletter, 108, 59-63.

 14. Stoyanova, S.D. (1998) Ex situ conservation practice for plant germ plasm in Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 4, 613-624.

 15. Kolev, K. and Stoyanova, S.D. (1999) Variation in local genotypes of durum wheat collection (Triticum durum Desf.). Rachis, ICARDA, vol.8, No 2, 43-45.IV. Списък на научните публикации за научното звание ст.н.с.I ст.


 1. Стоянова, С. (1990) Количествено и качествено определяне на конвицин, вицин и допа-глюкозиди в семена от бакла. Растениевъдни науки, XXVII, 9, 48-51.

 2. Koeva, R., Stoyanova, S., Angelova, S., Lozanov, I. (1994) The National programme on plant genetic resources in Bulgaria. In: Proceeding of a joint FAO/IPGRI workshop on ex situ germplasm conservation (eds.E.A.Frison and M.Bolton), IPGRI, Rome, 31-32.

 3. Stoyanova, S.D. and Kolev, K.K. (1995) Wheat germplasm preservation, evaluation and utilization. Annual Wheat Newsletter, vol.41, 65.

 4. Shaaban, N.T., Stancheva, J., Kadum, E.M., Panajotov, N., Stojanova, S. (1996) Studying the effect of the suspensious fertilizer lactofol on the productivity and the sowing seed quality of sweet pepper cv.Albena. IX International Colloquium for the Optimisation of Plant Nutrition. pp.568-570. 8-15 September Prague, Czech Republic.

 5. Stoyanova, S.D., Boyadjieva, D.B. and Phylipov, Ch.Ch. (1997) Identification of T-1B/1R translocation by gliadin electrophoresis and the assesment of aluminium tolerancce in wheat germ plasm. Annual Wheat Newsletter, vol.43, 65-68.

 6. Phylipov, Ch.Ch, Dachev, V.I., Vasilev, V.I., Stoyanova, S.D. and Stancheva, Y. (1997) Black point of grain in bread winter wheat. Annual Wheat Newsletter, vol.43, 68-70.

 7. Stoyanova, S.D. and Katzarov, A.K. (1998) Protein quality and antinutritive constituents in faba beans . Fabis Newsletter, 41, 28-31.

 8. Dachev, Z., Fylipov, Ch., Vasilev, V.I. and Stoyanova, S. (1998) Black point of grains in bread winter wheat: 1. N-fertilization influence on the black point of grain in some Bulgarian bread wheat cultivars. Annual Wheat Newsletter, vol.44.

 9. Vasilev, V.I., Stoyanova, S., Dachev, Z. and Phylipov, Ch. (1998). Black point of grains in bread winter wheat: 2. Biotic and abiotic casual agents. Annual Wheat Newsletter, vol.44.

 10. Stoyanova, S., Dachev, Z. Phylipov, Ch. and Vasilev, V.I. (1998). Black point of grains in bread winter wheat: 3. Effect on seed viability. Annual Wheat Newsletter, vol.44.

 11. Шабан, Н., Станчева, Й., Кадум, И. и Стоянова, С. (1998) Използване на суспензионните торове от групата на Лактофол при семепроизводство на някои зеленчукови култури. “Приложение на суспензионните торове Лактофол в земеделието”, 46-50, II национална Конференция, Пловдив.

 12. Станчева, Й., Шабан, Н., Кадум, И. и Стоянова, С. (1998) Влияние на суспензионните торове от групата Лактофол върху присъствието на семеннопреносими патогени при някои зеленчукови култури. 77-80. “Приложение на суспензионните торове Лактофол в земеделието”, 46-50, II национална Конференция, Пловдив.

 13. Стоянова, С., Гутева, Я., Димитрова, Д., Върбанова, К., Пейкова, Й., Личков, А. (1998) Опазване на растителното разнообразие на организмово ниво. Растениевъдни науки, 10, 796-804.

 14. Стоянова, С.Д. (2000) Хармонизиране на условията за ex situ съхранение и обмен на растителни генетични ресурси. Селскостопанска наука, г.38, No5, 5-10.

 15. Stoyanova, S.D., Boyadjieva, D.B. and Phylipov, Ch.Ch. (2000)1BL/1RS translocation in wheat germplasm in relation to aluminium tolerance Bulg. Journal Agriculture, vol.6, 2, 155-160.

 16. Boyadjieva, D.B., Stoyanova, S.D. and Phylipov, Ch.Ch. (2000) Effect of 1BL/1RS translocation on aluminium tolerance of derived lines from a winter wheat cross. Bulg. Journal Agriculture, (6), 4, 405-410.

 17. Stoyanova, S., Tsvetkov, St. and Tsvetkov, K. (2000) Gliadin proteins in relation to some quality properties of new selected durum wheat. Bulg. Journal Agriculture, (6), 423-426.

 18. Stoyanova, S.D., Boyadjieva, D.B. and Phylipov, Ch.Ch. (2001) Gliadin analysis for identification of 1BL/1RS wheat-rye translocations and for assessment of protein patterns in aluminium tolerant genotypes. Bulg. Journal Agriculture, (7), 3, 255-260.

 19. Stoyanova, S.D. and Neykov, S. (2001) Seed dormancy in lettuce seeds (Lactuca sativa L.) and its relation with plant vegetation periods. Bulg. Journal Agriculture, (7), 2, 115-120.

 20. Stoyanova, S.D. (2001) Ex situ conservation in the Bulgarian genebank. I. Effect of storage. PGR-Newsletter, No 128, 68-76.

 21. Siyka D. Stoyanova, Rada Koeva, Kiril H. Stoyanov and Ivan Lozanov (2001) Plant Genetic Resources Program in Bulgaria: ex situ conservation and documentation. EPGRIS - First Regional Meeting, 13-14 July 2001, RICP Prague-Ruzyne, Czech Republic.(www.ecpgr.org/eprgis/Country_reports2002/Survey2001.htm).

 22. Stoyanova, S.D. (2001) Conservation and maintenance of plant varieties - an important step of the co-ordinated Program for Plant Genetic Resources and UPOV integration. Bulgarian Journal of Agriculture, 7, 571-576.

 23. Stoyanova, S.D. (2002) Wheat genetic resources evaluation by electrophoretic separation of gliadins. Biotechnology and Biotechnological Еquipment,16, 1, 3-7.

 24. Kolev, K. and Stoyanova, S. (2003) Wheat germplasm in Bulgaria: collection status and development. In: Report of a Working Group on Wheat, First meeting ECP/GR 8-10 November 2001—Prague-Ruzyne, Czech Republic. (L. Maggioni, I. Faberova, A. Le Blanc and E. Lipman, compilers), 30-31.

 25. Стоянова, С.Д. (2001) Условия, предпоставки и гаранции за дългосрочно съхранение на растителна зародишна плазма в генбанка. Растениевъдни науки, т.38, 7-10, 298-301.

 26. Стоянова, С., Попова, З. (2002) Определяне на полиморфизма в български сортове ечемик по В-хордеинов спектър. “50 Години Добруджански Земеделски Институт” 31 Май-1 Юни 2001, Добрич, 503-510.


Публикации след присъждане на научното звание ст.н.с. I ст.


 1. Стоянова, С. (2003) Националната генбанка в България – задачи, гаранции и приоритети. “Юбилейна Научна Сесия 120 години земеделска наука в Садово”, I том, 19-28.

 2. Колев, К. и Стоянова, С. (2003) Идентифициране на образци-дубликати в колекцията от обикновена пшеница (Triticum aestivum L.). “Юбилейна Научна Сесия 120 години земеделска наука в Садово”, т. III, 193-200.

 3. Стоянова, С. (2002) Ex situ съхранение на растителна зародишна плазма от тютюн в Националната семенна генбанка. In: The Second Balkan Scientific Conference “Quality and efficiency of the tobacco production, treatment and processing’ Plovdiv, 2002. 63-71.

 4. Dimitrieski M., Stoyanova S. Miceska, G. (2002) Protein spectra and phenotypic evaluation of two Macedonian tobacco local varieties. In: The Second Balkan Scientific Conference “Quality and efficiency of the tobacco production, treatment and processing’ Plovdiv, 2002. 128-133.

 5. Stoyanova, S. (2002) Report of the National Inventory for Bulgaria – Second Regional Meeting 10-13 September 2002, RICP Prague-Ruzyne, Czech Republic. (www.ecpgr.org/eprgis/Country_reports2002/Survey2002.htm).

 6. Stoyanova, S. (2003) NI used for improving national PGR management. EPGRIS Final Conference, 11-13 September 2003, RICP Prague-Ruzine (www.ecpgr.cgiar.org/Networks/Info_doc/FinalMeetingReports.htm)

 7. Stoyanova, S.D. (2004) Acid-PAGE for evaluation of tobacco varieties by polymorphism of alcohol soluble proteins in seeds. Biotechnology and Biotechnological Еquipment, 18, 3, 68-73.

 8. Stoyanova, S.D. (2004) Conservation of peanut germplasm in the Bulgarian Genebank. In : Report of an ad hoc meeting on Arachis genetic resources 15-16 November 2002 Plovdiv, Bulgaria (L. Maggioni and S. Georgiev, compilers), 11-16.

 9. Гутева, Я., Стоянова, С. (2005) Колекция от род Medicago L. в Българиявъзможности за използване и съхранение. Растевниевъдни науки, 42, 1, 3-10.

 10. Стоянова, С.Д. (2005) Опазване идентичността на оригинална зародишна плазма чрез ex situ съхранение в Националната генбанка. Юбилейна научна конференция «Състояние и проблеми на аграрната наука и образование», Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове т.L, кн.5, 195-200.

 11. Гутева, Я., Стоянова, С. (2005) Статус на ex situ колекцията от род Trifolium L. Юбилейна научна конференция «Състояние и проблеми на аграрната наука и образование», Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове т.L, кн.5, 207-212.

 12. Marcheva, M. and S.Stoyanova (2005) Evaluation of hordein spectra in barley germplasm created by the method of composite crosses. Bulg. J. Agric. Sci. 11, 467-474.

 13. Гутева, Я., Ангелова, С., Стоянова, С., Петрова, М. (2006) Фуражните видове и националната колекция по растителни генетични ресурси. Доклад: Юбилейна научна конференция с международно участие, Смолян, 20-21.10.2006. (под печат)

 14. Guteva, Y., Stoyanova, S., Angelova, S. (2007) Forage plants in the Bulgarian genebank collection. XI Symposium on forage crops of Republic of Sebia with international participation: “System of sustainable production and utilization of forage crops”, ZBORNIC RADOVA – VOL.44, No.II, p.83-81.

 15. Stoyanov K., Stoyanova S. (2007) Polymorphism in peroxidase isozymes detected in Phelipanche (Orobanchaceae) from Bulgaria. Phytologia balcanica, 13(2) 209-212, Sofia

 16. S.D. Stoyanova, G.N. Odzhakova, N. D. Menkov (2007) Drying of wheat seeds to low seed moisture for genebank storage Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry (EJEAFCHE), 6(10), [2490-2499]

 17. Стоянова, С., Кръстева, А., Събева, М., Колев, К. (2007) Произход, вариабилност, характеристики и потенциал на ‘примитивни’ пшеници от вида Triticum turgidum L. Subsp. Turanicum (Jakub.)Mk. Научна сесия “Хранителна наука, техника и технологии’ 2007” 19-20 октомври, Пловдив, 143-148.

 18. Кръстева, А., Бозаджиев, Б., Гогова, Цв., Стоянова, С., Колев, К. (2007) Технологични характеристики на примитивни пшеници от вида Triticum turgidum L. subsp. turanicum . II. Част „Египетска пшеница. Научна сесия “Хранителна наука, техника и технологии’ 2007” 19-20 октомври, Пловдив, 148 - 153.

 19. Оджакова, Г., Стоянова, С., Колев,К., Попова З. (2007) Статус на националната колекция от род Triticum ( Международна научна конференция 'Растителния генофонд – основа на съвременното земеделие', 13-14.06.2007, ИРГР, Садово, 75-78.

 20. Stoyanova, S. (2007) National genebank strategy in implementation of the national program of plant genetic resources (International Scientific Conference ‘Plant Genetic Stocks – the basis of agriculture of today’ 13-14 June 2007, IPGR, Sadovo), 37-42.

 21. Stoyanova, S., Guteva, Y., Angelova, S (2007) Plant germplasm storage in ex situ collections (International Scientific Conference ‘Plant Genetic Stocks – the basis of agriculture of today’ 13-14 June 2007, IPGR, Sadovo), 71-74.

 22. Stoyanova S. (2010) Effect of seed drying on viability of seeds under long-term storage in the Bulgarian national genebank. Agricultural Sciences, 3, 33-37.

 23. Stoyanova, S. Boller, B. (2010) Seed protein electrophoresis for assessment of genetic variation within genotypes of meadow fescue (Festuca pratensis Huds) Czech Journal of Genetics and Breeding, v.46, 75-81.

 24. Дешева, Г., Стоянова, С., Колев, К. (2010) Влияние на сушенето и съхранението в генбанка върху началния растеж, пероксидазната активност и репродуктивната способност на семена от пшеница. Аграрни науки, II, 3, 33-38.Участия в номинирани проекти:

А. Международни проекти

Project TCP/BUL/2252(A) “Support to the Plant Genetic Resources Programme 1993-1994, UNDP/FAO; Coordinator: FAO Expert: Kar-Ling Tao (Personal responcibility for reconstruction of equipment and aqustment of technological parameters in the BGR National Genebank: Siyka Stoyanova)

Project “Seed storage for genetic conservation” Award from The Royal Society, for research at The University of Reading (UK) with Prof.Eric Roberts (supervisor), Registered Charity No207043 for Siyka Stoyanova, September1995.

Project: “Protection, conservation and cultivation of medical and ornamental plants from Bulgarian”, supported by Bulgarian Swiss Project for Protection and Conservation of Biodiversity (BSPCB) during 1999-2000, ProNatura, Swiss

European Cooperative Programme for Grop Genetic Resources (ECP/GR) - Regional Director: Josef Turok, IPGRI, Rome, Italy; NP/PGR-Bulgaria - National Coordinator: Rada Koeva; Bulgarian Genebank Manager: Siyka Stoyanova. (1993-2003)

EURISCO – Creating a European PGR Search Catalogue (EURISCO) in the frame of the Established European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure (EPGRIS). ECP/GR Coordinator: Lorenzo Maggioni, Focal person for Bulgaria Siyka Stoyanova (2001-2004).

Characterization of natural populations of Festuca ssp. from diverse habitats in Bulgaria. SCOPES (2005-2008), Co-ordinator from Swiss: Beat Boler, Swiss Federal Research Station of Agroecology and Agriculture, Zürich;

Седма рамкова програма, тема КВВЕ-2008-1-2-01 : Indicators for biodiversity in organic and low-input farming systems (BioBio)


Б. Конкурсни проекти финансирани от НЦАН, МОН и национални ведомства

Проект СС 250/1992 “Запазване автентичността на растителна зародишна плазма от пшеница чрез дългосрочно съхранение и репродуциране в Националната генбанка”, финансиран от Националния Фонд за Научни изследвания към МОНТ. Ръководител на проекта: Сийка Стоянова. (1992-1995)

Проект СС 327/1995 “ Проучване влиянието на суспензионните торове върху репродуктивните прояви и посевните качества на семената при някои зеленчукови култури”, финансиран от Националния Фонд за Научни изследвания към МОНТ. Ръководител на проекта: ст.н.с. д-р Йорданка Станчева. Съизпълнител в раздела “Качество на семената” С.Стоянова. (1995-1998)

Проект СС 603/1996 “Интродуциране и създаване на нови високодобивни сортове зимна фуражна бакла” финансиран от Националния Фонд за Научни изследвания към МОНТ. Ръководител на проекта ст.н.с. д-р Ангел Кацаров Съизпълнител в разделите “Хранителни компоненти и антихранителни вещества; Статистическа оценка и групиране:” - Сийка Стоянова. (1996-1998)

Проект СС 518/1995 на тема: “Проучване толерантността към алуминиева токсичност на линии и сортове пшеница с 1B/1R транслокации”. финансиран от Националния Фонд за Научни изследвания към МОНТ. Ръководител на проекта: Сийка Стоянова. (1995-1998)

Проект : Опазване, управление, използване на растителните генетични ресурси в България, финансиран от НЦАН към МЗГ, с ръководител ст.н.с. д-р Рада Коева. Съизпълнител в раздела “Съхранение чрез семена в генбанка, обмен и документация” - Сийка Стоянова.

Проект: Национална стратегия за запазване на биоразнообразието (1995-2003)

Проект: Национален план за опазване на биоразнообразието (1999-2003)

Проект финансиран от фонд “Тютюн” : Идентифициране на сортове и генотипове от Nicotiana tabacum с оригинален произход от България чрез протеинови спектри. Ръководител: Сийка Стоянова (2001-2003)

Проект финансиран от фонд “Тютюн”: Идентифициране на оригинална зародишна плазма от Nicotiana tabacum чрез протеинова електрофореза (2005-2006).
Свързани:

Сийка Димитрова Стоянова от иргр-садово iconІІ. Място и срок за изпълнение на поръчката
Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков” еик по булстат: 000450524, със седалище и адрес на управление гр. Садово, бул....
Сийка Димитрова Стоянова от иргр-садово iconИзследванията на зърнените култури дзи, „Ген. Тошево", изс „Образцов чифлик"- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан, иргр, Садово, из, Кюстендил и ип „Пушкаров"
Сса, специализирани в изследванията на зърнените култури – дзи, „Ген. Тошево”, изс „Образцов чифлик”- русе, иц- кнежа, ипк, Чирпан,...
Сийка Димитрова Стоянова от иргр-садово iconСписъ к
Статева С., Д. Димитрова, К. Кожухарова, К. Върбанова. 2007. Проучване на различни стойности на ph при размножаване на Glycyrriza...
Сийка Димитрова Стоянова от иргр-садово iconПротокол дата: 26. 10. 2010 Формат на заседанието
Антония Николова, Белла Динкова, Димитър Вачов, Добрина Димитрова, Евтим Евтимов, Калин Радулов, Кристиян Панов, Павел Юсев, Сибилла...
Сийка Димитрова Стоянова от иргр-садово iconBg-русе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Специализиран балница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания Русе еоод, ул. Алея Лилия 1, За: Елка Стоянова Димитрова,...
Сийка Димитрова Стоянова от иргр-садово iconРепублика българия
Пловдив, община Садово, с. Катуница, ул. (бул.)”Зоя Космодемянска”, №1, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:...
Сийка Димитрова Стоянова от иргр-садово iconПредоставяне на социални услуги за деца и семейства по превенция, деинституционализация и реинтеграция в общините Раковски, Садово и Сопот за децата
Оон за правата на детето, и в частност правото на всяко дете да расте и се развива в семейна среда. Проектът е съобразен с приоритетите...
Сийка Димитрова Стоянова от иргр-садово iconСийка Андреева Изпълнителен директор на мц доверие ад

Сийка Димитрова Стоянова от иргр-садово iconБлага Димитрова- "Жена"
...
Сийка Димитрова Стоянова от иргр-садово iconЗаседанието: Общо събрание Председателстващ събранието
Елена Райнова, Елица Станева, Емануела Паунова, Ивета Цветкова, Иво Обретенов, Илия Мечков, Калина Хицова, Кристина Илиева, Лора...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом