Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " строително-ремонтни работи на общински пътища"
ИмеКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " строително-ремонтни работи на общински пътища"
страница1/8
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер0.71 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.tvarditsa.org/admin/doc_and/20100628162358_dok.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8ОДОБРЯВАМ!

КАТЯ ДОЙЧЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА“


Съгласували:

Заместник кмет:

/М.Мустафов/


Младши юрисконсулт:

/А. Князова /


Община Твърдица, юни 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 3

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 3

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗБУТ 4

VІІ. ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС 7

А. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 8

Б.ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ 10

VІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ 11

ІХ. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 13

X. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 14

XІ. ОБЖАЛВАНЕ 14

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ 15

I.ОБЩИ УСЛОВИЯ 15

II.ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. 15

III.СРОКОВЕ 16

IV.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 16

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 33

ПРОЕКТО-ДОГОВОР 34

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

ІІ. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ІІІ. СРОКОВЕ

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


ДОКУМЕНТИ – ОБРАЗЦИ

Образец № 1 – Списък на документите, съдържащи се в офертата

Образец № 2 – Заявление за участие

Образец № 3 – Административни сведения за участника

Образец № 4 – Декларация по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП

Образец № 5 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 от ЗОП

Образец № 6 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Образец № 7 – Декларация за подизпълнители

Образец № 8-1 – Декларация за подизпълнители

Образец № 8-2 – Декларация на подизпълнителя

Образец № 9 – Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за

минимална цена на труда

Образец № 10 – Ценова оферта

Образец № 11 – Количествена сметка

Образец № 12 – Справка по чл. 50, ал. 1, т.3 от ЗОП

Образец № 13 – Проектодоговор


ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

  1. Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка

  2. Обявление за малка обществена поръчкаУСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ


Настоящата процедура – открит конкурс се провежда в изпълнение на Решение № 3155/28.06.2010 г. на кмета на община Твърдица и на основание чл. 3, ал.2 от НВМОП.

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ


I.1. Обект на поръчката

Обектът на настоящата обществена поръчка е: изпълнение на “Строително – ремонтни работи на общински пътища”. Строително-ремонтните работи (СРР) са за асфалтиране,изграждане на нова и поправка на съществуващи подпорни стени,профилиране и попълване на банкети, ремонт на мост и други.

I.2. Обособени позиции:

  • ПОЗИЦИЯ № 1: Път 53448 Баня – яз. Жребчево – Граница общ. – ж.п гара Твърдица; Път 53421 /Баня – Твърдица/ - Сборище – Шивачево – гр.община; Път 53447 /Баня – Твърдица/ - Сборище; Път 53449 /Баня – Твърдица/ - Шивачево; Път М4 – п.в. І-6 – ж.п.гара Твърдица - ДВУИ

  • ПОЗИЦИЯ № 2: Път 53034 Бяла – Градско – Граница общ. - Жълт бряг – ЖП гара Чумерна; Път 53036 /Градско – Жълт бряг/ – Бяла паланка

  • ПОЗИЦИЯ № 3: Път 53451 Баня – гр.община – Червенаково – Близнец – гр.община – Близнец;Път 660163/3/ Баня – Бинкос/Бинкос – Сърцево

  • ПОЗИЦИЯ № 4: Път 53038,М5,М1 - Жълт бряг – ж.п. гара Чумерна – Боров дол – тур. к-с Шешкинград – Твърдишки проход

I.3. Възможност за представяне на варианти в офертите

Не е се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

I.4. Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката са следните общински пътища:

Път 53448 Баня – яз. Жребчево – Граница общ. – ж.п гара Твърдица; Път 53421 /Баня – Твърдица/ - Сборище – Шивачево – гр.община; Път 53447 /Баня – Твърдица/ - Сборище; Път 53449 /Баня – Твърдица/ - Шивачево; Път М4 – п.в. І-6 – ж.п.гара Твърдица – ДВУИ, Път 53034 Бяла – Градско – Граница общ. - Жълт бряг – ЖП гара Чумерна; Път 53036 /Градско – Жълт бряг/ – Бяла паланка, Път 53451 Баня – гр.община – Червенаково – Близнец – гр.община – Близнец;Път 660163/3/ Баня – Бинкос/Бинкос – Сърцево, Път 53038,М5,М1 - Жълт бряг – ж.п. гара Чумерна – Боров дол – тур. к-с Шешкинград – Твърдишки проход


Срокът за изпълнение на поръчката е 3 месеца, считано от датата на подписване на договора, но не по късно от 15.12.2010 г.

Графикът на изпълнението на поръчката е: посочва се от участника в офертата му.

I.5. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.24, ал.4 от НВМОП.

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

I.6.Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС съобразно целевата субсидия за община Твърдица от Републикански бюджет.При актуализация на бюджета и намаляване на целевата субсидия от РБ, по преценка на Възложителя, количествата заложени в количествената сметка, ще бъдат намалени като съответно цената по договора се намалява с тяхната стойност

I.7. Начин на образуване на предлаганата цена и схема на плащане

Офертната цена се определя на база предложените от Изпълнителя цени в Количествената сметка.

Цената на СМР за обекта се формира по метода на единичните цени.

В ценовото предложение следва да се посочат единичните офертни цени, анализи за формиране на единичните офертни цени и разбивки за труд и материали за всяка позиция от количествената сметка, както и общата стойност на офертата за съответната обособена позиция.

Количествената сметка се разработва съобразно нормите за разход на строителни материали и механизация – по УСН, норми за разход на труд – по ТНС.

Плащането се извършва в български левове по банков път.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: \" строително-ремонтни работи на общински пътища\" iconДокументация
Относно: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка, монтаж на pvc дограма и довършителни...
Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: \" строително-ремонтни работи на общински пътища\" iconДокументация
Относно: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ремонтни работи на съществуваща спортна...
Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: \" строително-ремонтни работи на общински пътища\" iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: \" строително-ремонтни работи на общински пътища\" iconКъм Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради и съоръжения във връзка с реконструкцията и модернизацията на Летище Бургас
Указания към участниците за изготвяне на оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: \" строително-ремонтни работи на общински пътища\" icon1 Предмет на услугата е да се определи надежден изпълнител, който при условията на настоящата документация да извърши Строително-ремонтни работи на обект „Възстановяване на бетонови пътища и площадки в Дружеството
Строително-ремонтни работи за обект „Възстановяване на бетонови пътища и площадки в Дружеството”
Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: \" строително-ремонтни работи на общински пътища\" iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „
Изпълнение на строително-монтажни работи на главното електротабло в техническата сграда на бнр софия”
Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: \" строително-ремонтни работи на общински пътища\" iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп гюешево"
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи на обект: „Разширение и реконструкция на гкпп – Гюешево”
Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: \" строително-ремонтни работи на общински пътища\" iconЗа участие в открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Ремонт и поддръжка на пътища и улици на територията...
Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: \" строително-ремонтни работи на общински пътища\" iconРепубликабългари я общинацарев о
Относно: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици...
Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: \" строително-ремонтни работи на общински пътища\" iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „
Строително-монтажни работи в бнр-софия със следните обособени позиции: Павилион "рик"; Спортно-оздравителен център; Укрепване на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом