Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер75.37 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.hayatbg.com/docs/MSDS_Bingo_Dyn.detergent-BG.doc
И
НФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТДата на издаване: 21.08.2008

Дата на редакция:01


1.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА


Име на продукта:

BINGO DYNAMIC POWDER DETERGENT

ЗА СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: Продукт за съдомиялни машини


Производител:

"Хайат Кимия Санаи " А.Ш.

Махир Из.Джадеси No 25

Алтунизаде , Истанбул, Турция

Телефон: +90 216 55 44 000

E-mail: sales@hayat.com.tr


Вносител:

Хайат България Кемикъл ООД

Гр.Варна ЗПЗ

Телефон, Телефон за спешни случаи: +359 (52) 501717

Факс: +359 (52) 503571

Контакт:

sales@hayatbg.com


2. ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Класификация на: Здраве: 1 4=Иключителна

опасностите Запалимост: 1 3=Висока

Реактивност: 0 2=Средна Специални опасности: Няма 1=Лека

Опасности за здравето (Остри и хронични):


Контакт с очите: Може да причини леко, временно раздразнение


Кожа: Може да причини леко, временно раздразнение и сухота

Вдишване: Сериозното или продължително излагане на влиянието на праха от продукта може да причини временно раздразнение на дихателните пътища.


Признаци и симптоми на излагане на влиянието на продукта:

Контакт с очите: Може да причини парене, сълзене, повръщане и/ или диария.

Кожа: Продължителен контакт с концентрираното вещество може да изсуши или временно да раздразни кожата.

Вдишване: Може да доведе до гадене, повръщане и/ или диария.


Специфични рискове за човека и околната среда в съответствие с 67/548/EC:

Символи за опасност: Няма

Стандартни изрази относно безопасността (S-фрази):

S2 Да се пази от достъп на деца.

S22 Да не се вдишва праха.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

Стандартни израази относно риска (R-фрази): Няма


3. СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ


CAS НОМЕР

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ

EINECS НОМЕР

КОНЦЕНТРАЦИЯ

ГРАНИЦИ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ВЕЩЕСТВОТО

501019-91-6

Модифициран мастен алкохол

Полигликол-етер

-----------

<5%

Няма определени

497-19-8

Натриев карбонат

207-838-8

>30%

Няма определени

7758-29-4

Фосфат

231-838-7

15-30%

Няма определени

1344-09-8

Натриев силикат

215-687-4

<5%

Няма определени

15630-89-4

Натриев перкарбонат

239-707-6

<5%

Няма определени

9000-90-2

Ензим

2325656

<5%

Няма определени

9014-01-1

Ензим

232-752-2

<5%

Няма определени

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Необозначените съставки не се считат за опасни съгласно федералния стандарт за обявяване на опасностите (29CFR 1910.1200).


4. ПЪРВА ПОМОЩ


ОЧИ: Изплакнете добре очите с много вода в продължение на поне 15 минути.


КОЖА: При продължителен контакт, измийте добре с вода. Ако продуктът е разлят по дрехите, сменете ги. Ако симптомите персистират или се появят отново, потърсете лекарска помощ.


ПОГЛЪЩАНЕ: Изпийте 1-2 големи чаши вода.


ХРОНИЧНИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО: Няма известни


5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Температура на възпламеняване: 105-130о F Pensky-

Долна граница на избухване: -

Горна граница на избухване: -

Средства за потушаване на пожар: Въглероден двуокис, вода или сух химикал

Специални процедури: Няма. Въпреки че този продук има температура на възпламеняване под 200о F (затворена чаша), той е воден разтвор, съдържащ етилов алкохол, който не поддържа горенето.

Необичайни опасности от пожар/ експлозия: Няма

Допълнителна информация: Няма

Стабилност: стабилно


6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЕН РАЗЛИВ


За лични предпазни мерки, вижте раздел 8.


При големи разливи, съберете и абсорбирайте със сух пясък или друг подобен материал и изхвърлете като използвате лицензирана фирма за изхвърляне на отпадъци. Имзийте земята (или много малки разливи) с вода, за да разредите материала до 1% и изхвърлете водата в канализацията (мръсния канал). Не замърсявайте водоизточниците и растителността.


7. ОБРАБОТКА И СКЛАДИРАНЕ

Предпазни мерки, които трябва да бъдат предприети при обработката и складирането: Не са необходими особени предпазни мерки.


Други предпазни мерки: Няма.


8. КОНТРОЛ НА ИЗЛАГАНЕТО НА ВЛИЯНИЕТО НА ПРОДУКТА/ ЛИЧНА ЗАЩИТА

ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА: Не се изисква при нормална употреба.


ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ/ ЛИЦЕТО: Не се изисква при нормална употреба. Ако има вероятност от разпръскване, може да са необходими предпазни очила.


ЗАЩИТА НА КОЖАТА: Не се изисква при нормална употреба.


9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:


ТОЧКА НА КИПЕНЕ (F): -


НАЛЯГАНЕ НА ПАРИ (mm на hg): -


РАЗТВОРИМОСТ ВЪВ ВОДА: Значителна


ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО/ ОБЕМНО ТЕГЛО НА НАСИПЕН ТОВАР: 0.92 g/cc (обемно тегло на насипен товар)


ФОРМА: Прахообразно


10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ


СТАБИЛНОСТ: Няма особености относно стабилността


ВЕЩЕСТВА, КОИТО ДА БЪДАТ ИЗБЯГВАНИ: Няма


11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


LD50 (плъхове орално): приблизително 12 мл/ кг


ED50: приблизително 2.3 мл/ кг


Течните препарати за ръчно миене на чинии обикновено имат нисък ред на токсичност. Може да предизвикат раздразнение, но не се очаква да бъдат разяждащи. Не се очаква да предизвикват повръщане.


12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


ЕКОТОКСИЧНОСТ: Не се счита за опасен за околната среда.


БИОАКУМУЛАЦИЯ: Напълно разтворим. Няма биоакумулация.


РАЗЛАГАНЕ ПО ХИМИЧЕН ИЛИ БИОЛОГИЧЕН ПЪТ: Повърхностното активно вещество се разгражда добре при процеса на пречистване на отпадъчни води. Според съставките на окончателния продукт, той е задължен от изискванията за биоразграждане поне 85%.

Първично разграждане:

Сурфактантите, съдържащи се в продукта са обикновено поне 90% биоразградими.

Пълно биологично разграждане:

Лесно разградими и бързо разградими. Всички органични вещества, съдържащи се в този продукт,

постигат > 60% BOD/COD или освобождаване на СO2, или разграждане до > 70% DOC при тестовете за

разграждане. Достигнати за пределните стойности за "лесно разграждане" (напр. по OECD Метод 301 ).

GHS: Не е категоризиран

ПАВ съдържащи се в този продукт отговорят на критериите за биоразградимост определени от Регламент (ЕС) № 648/2004 относно детергентите.

Метод: Анекс ІІІ, част А


Водна токсичност:

Остра токсичност за рибите: LC50 = 1/10 мг Prod. / L (golden orfe, DIN38412T15 или риба зебра, ISO7346)

Остри бактериални токсичност: EC0 => 10-100 мг Prod. / L


13. ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ПРОДУКТА

Начин за изхвърляне на отпадъците: Не изхвърляйте на сметището. Малки количества, включително разтвори на вещество могат да бъдат изхвърляни в канализацията или с боклука. За неразреден отпадъчен материал се препоръчва рециклиране.


14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Няма класификация във връзка с транспорта.


15. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

РИСКОВИ ФРАЗИ:

NC Не е класифициран.

ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

S2 Да се пази от достъп на деца.

S22 Да не се вдишва праха.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

ЕКОЛОГИЧНИ СПИСЪЦИ

Наредби за опасни отпадъци (Англия и Уелс).

ДИРЕКТИВИ НА ЕС

Система от специфична информация, свързана с Опасните препарати. 2001/58/ЕИО. Поправена с Директива 93/112/ЕО и 2001/58/ЕО.

ЗАКОНОВИ АКТОВЕ

Наредба за химикалите (Информация за опасностите и опаковките). 2005

ОДОБРЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС

Компилация от информационни листи за безопасност L130.

РЪКОВОДСТВО

Граници за излагане на влиянието на веществото на работното място ЕН40. Одобрено ръководство за Класификация и обозначаване на вещества и препарати опасни за доставяне. L 100.


16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


ИЗГОТВЕН ОТ: ХАЯТ КЕМИКЪЛ, ТУРЦИЯ

Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом