Bg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер121.87 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/008161207.docx
00816-2012-0007

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Многопрофилна болница за активно лечение -Благоевград" АД, ул. "Славянска" №60, За: Биляна Митева - юрисконсулт, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 8292/329/; 073 8292/337/, Факс: 073 884129

Място/места за контакт: д-р Красимир Михайлов-Изпълнителен директор

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalblagoevgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalblagoevgrad.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя и пакети подкрепително-тонизираща храна, която се дава на всеки кръводарител на „МБАЛ-Благоевград“ АД"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: Франко "МБАЛ - Благоевград"АД
Код NUTS: BG413

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя и пакети подкрепително-тонизираща храна, която се дава на всеки кръводарител на „МБАЛ-Благоевград“ АД"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15894220 (LA16)

Описание:

Ястия за болници (За болнична употреба )

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно документацията

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Размер и условия на гаранция за участие в процедурата без ДДС – 1.1 За обособена позиция № 1 – гаранцията не надвишава 1% от стойността и е в размер на 1426,82 лв./хиляда четиристотин двадесет и шест лева и осемдесет и две стотинки /; 1.2 За обособена позиция № 2 – гаранцията не надвишава 1% от стойността и е в размер на 448,70 лв./четиристотин четиридесет и осем лева и седемдесет стотинки/ 2. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за участие, когато е под формата на парична сума се внася по сметка на „МБАЛ – Благоевград” АД в „Общинска банка” АД, клон Благоевград IBAN: BG 80 SOMB 9130 5013 725 702; BIC: SOMBBGSF или банкова гаранци Банковата гаранция е за срока на валидност на офертите, но не по- малко от 100 /сто/ календарни дни, направена съгласно ЗОП и условията на Възложителя, която се представя в оригинал. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при условията, посочени в чл.61 от ЗОП. Гаранциите на не класираните кандидати се освобождават при условията и сроковете предвидени в чл.62 от ЗОП. 3. Размер и условия на гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността на сключения договор. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение, когато е под формата на парична сума се внася по сметка на „МБАЛ - Благоевград” АД в „Общинска банка” АД, клон Благоевград IBAN: BG 80 SOMB 9130 5013 725 702; BIC: SOMBBGSF или банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение важи за срока на договора. Документа за внесената гаранция се представя при подписване на договора. Възложителят има право да задържи гаранцията при условие,че изпълнителя не изпълни частично или изцяло задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се освобождава след приключване на договора без да се дължи лихва за периода, през който е престояла законно у възложителя

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането се извършва по банков път в български лева, разсрочено. Кандидатите посочват в предложението оферирания от тях срок на разсрочено плащане, но не по-кратък от 120 дни.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1.Документи относно търговско-правния статут на участника: 1.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 1.2. Документ, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата в случай, че това не е законния представител на участника. 1.3 При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението,в които задължително се посочва представляващият. 2. Документ за внесена гаранция за участие /платежно нареждане или банкова гаранция със срок на валидност не по- малко от 100 /сто/ календарни дни, направена съгласно ЗОП и условията на Възложителя, която се представя в оригинал. Гаранцията за участие не надвишава 1 % от стойността на всяка отделна позиция, съгласно утвърдената документация. 3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 във връзка с ал.4 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП /Образец № 1/ 4.В случай, че при изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител е необходимо да бъде изрично заявено това обстоятелство, както и вида на работите, които ще извършва и дела на неговото участие. В тези случаи следва да се предоставят посочените по -горе документи за съответния подизпълнител отделно. Съответният подизпълнител следва да представи документите по чл.56,ал.1,т.1,3,4,5,7 и 10 от ЗОП и да отговаря на изискванията, посочени в чл.47, ал.1,ал.2,ал.4 и ал.5 от ЗОП /Образец № 2/. 5.Декларация за приемане на условията в проекта на договора 6. Документ за закупена тръжна документация. 7.Списък на документите, съдържащи се в офертата. 8. Сведения за участника – точен адрес, лице и телефон за контакти, банкови реквизити на участника и др. /Образец № 3/

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Доказателство за икономическото и финансово състояние на кандидата: 1.1. Годишен финансов отчет /баланс,ОПР, паричен поток и отчет за собствения капитал/ за предходната година и доклад от заверен регистриран одитор, в случаите предвидени от Закона за счетоводството-заверени от участника. В случай на новорегистрирани търговски дружества, такива документи не се изискват. 1.2 Информация за общия оборот и за оборота на стоките, предмет на поръчката през последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние със всеки друг документ. Възложителят си запазва правото на преценка на достоверността, относимостта и доказателствената стойност на представения документ.
Минимални изисквания: 1. Доказателство за икономическото и финансово състояние на кандидата: 1.1. Годишен финансов отчет /баланс,ОПР, паричен поток и отчет за собствения капитал/ за предходната година и доклад от заверен регистриран одитор, в случаите предвидени от Закона за счетоводството-заверени от участника. В случай на новорегистрирани търговски дружества, такива документи не се изискват. 1.2 Информация за общия оборот и за оборота на стоките, предмет на поръчката през последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние със всеки друг документ. Възложителят си запазва правото на преценка на достоверността, относимостта и доказателствената стойност на представения документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Доказателства за техническите възможности на участниците: 1.1. Копия от разрешителни за ползване на помещенията за целите на подготовката на храни, в т.ч. копие от удостоверение за регистрация/пререгистрация на хранителен обект (кухня) издаден от органите на съответната ОДБХ към БАБХ ; 1.2.Удостоверение за регистрация/пререгистрация на транспортното средство, предназначено за превоз на хранителни продукти издадено от органите на съответната ОДБХ към БАБХ по Закон за храните; 1.3.Описание на техническото оборудване на обекта за осигуряване на качеството, условията за приготвяне, съхранение и транспортиране на храна; 1.4.Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; 1.5.Система за самоконтрол и самооценка на обекта, представена от участника; 1.6.Копие на договор за ползване на инструктор по лечебно хранене или диетолог; 1.7.Референции от предишни възложители
Минимални изисквания: 1. Доказателства за техническите възможности на участниците: 1.1. Копия от разрешителни за ползване на помещенията за целите на подготовката на храни, в т.ч. копие от удостоверение за регистрация/пререгистрация на хранителен обект (кухня) издаден от органите на съответната ОДБХ към БАБХ ; 1.2.Удостоверение за регистрация/пререгистрация на транспортното средство, предназначено за превоз на хранителни продукти издадено от органите на съответната ОДБХ към БАБХ по Закон за храните; 1.3.Описание на техническото оборудване на обекта за осигуряване на качеството, условията за приготвяне, съхранение и транспортиране на храна; 1.4.Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; 1.5.Система за самоконтрол и самооценка на обекта, представена от участника; 1.6.Копие на договор за ползване на инструктор по лечебно хранене или диетолог; 1.7.Референции от предишни възложители

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за един храноден; тежест: 80
Показател: Срок на отложено плащане; тежест: 20


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

08.08.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN

Условия и начин на плащане

На основание чл.28, ал.6 от ЗОП - документацията за участие може да се закупува до десет дни /08.08.2012г./ до 16:00 часа, преди изтичане на срока за получаване на офертите или заявленията, в Административната сграда на „МБАЛ – Благоевград” АД, стая 514 – Деловодство, след платена такса от 20 /двадесет/ лв. в счетоводството на Болницата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

20.08.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 24.08.2012 г. Час: 10:00

Място

Административната сграда на "МБАЛ - Благоевград"АД, ет. 5

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията са публични и на тях може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Прогнозен график за публикуване на следващо обявление - около година след публикуване на настоящото

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

Прогнозен график за публикуване на следващо обявление - около година след публикуване на настоящото

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.06.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Ежедневна доставка на храна за стационарните пациенти по различни диети, съгласно рецептурника на МЗ за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя

1) Кратко описание

Обособена позиция № 1 – “Ежедневна доставка на готова храна за стационарните пациенти по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя“. 1. Диета № 1 – стомашно-чревни заболявания на стойност до 2,80 лв. /два лева и осемдесет стотинки/ с ДДС за един храноден, в т.ч. са включени стопански разходи за персонала, консумативи; 2. Диета № 1 А – тежко болни, оперирано болни (течно-кашава диета) на стойност до 2,80 лв. /два лева и осемдесет стотинки/ с ДДС за един храноден, в т.ч. са включени стопански разходи за персонала, консумативи; 3. Диета № 4 – колити, ентероколити,стомашно-чревни разстройства на стойност до 2,80 лв. /два лева и осемдесет стотинки/ с ДДС за един храноден, в т.ч. са включени стопански разходи за персонала, консумативи; 4. Диета № 5 – чернодробни и жлъчни проблеми на стойност до 2,50 лв. /два лева и петдесет стотинки/ с ДДС за един храноден, в т.ч. са включени стопански разходи за персонала, консумативи; 5. Диета № 7 – бъбречни заболявания на стойност до 2,50 лв. /два лева и петдесет стотинки/ с ДДС за един храноден, в т.ч. са включени стопански разходи за персонала, консумативи; 6. Диета № 9 – диабетно болни на стойност до 3,20 лв. /три лева и двадесет стотинки/ с ДДС за един храноден, в т.ч. са включени стопански разходи за персонала, консумативи; 7. Диета № 10 – сърдечно-съдови заболявания на стойност до 2,50 лв. /два лева и петдесет стотинки/ с ДДС за един храноден, в т.ч. са включени стопански разходи за персонала, консумативи; 8. Диета № 15 – обща диета на стойност до 2,50 лв. /два лева и петдесет стотинки/ с ДДС за един храноден, в т.ч. са включени стопански разходи за персонала, консумативи; 9. Диета детска на стойност до 2,80 лв. /два лева и осемдесет стотинки/ с ДДС за един храноден, в т.ч. са включени стопански разходи за персонала, консумативи; 10.Диета за хронично-бъбречна недостатъчност на стойност до 3,00 лв. /три лева/ с ДДС за един храноден, в т.ч. са включени стопански разходи за персонала, консумативи.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15894220 (LA16)

Описание:

Ястия за болници (За болнична употреба )

3) Количество или обем

Съгласно документацията

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование “Доставка на пакети подкрепително-тонизираща храна, която се дава на всеки кръводарител, на стойност 8 /осем/ лева, на основание чл.2, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки, за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки.

1) Кратко описание

Обособена позиця № 2 – “Доставка на пакети подкрепително-тонизираща храна, която се дава на всеки кръводарител, на стойност 8 /осем/ лева, на основание чл.2, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки, за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000 (LA16)

Описание:

Различни хранителни продукти (За болнична употреба )

3) Количество или обем

съгласно документацията

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

Свързани:

Bg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-благоевград: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Регионална дирекция по горите, ул."Васил Коритаров"№2, За: Кристина Панкова Старши Юрисконсулт, Р. България 2700, Благоевград, Тел.:...
Bg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Център за спешна медицинска помощ, ул. "Братя Миладинови" №21, За: Светла Кирилова Мицова, р българия 2700, Благоевград, Тел.: 073...
Bg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение -благоевград" ад, ул. "Славянска" №60, За: д-р Красимир Михайлов Изпълнителен Директор,...
Bg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-банско: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Банско, област Благоевград, община Банско, град Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, За: Сашка Георгиева Въчкова Зам. Кмет на община...
Bg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-благоевград: Лизинг обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" еоод, ул."Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, Даниела Златкова, Република България 2700, Благоевград,...
Bg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Харманли, пл.'Възраждане'№1, За: Лиляна Йорданова, рб 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, e-mail
Bg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Анета Тлаченска, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433
Bg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом