2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Име2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
страница1/15
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер1.95 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://dobrich.org/_files/attch/Pril_17DZ_Soz_uslugi_Strategia_soc_uslugi_2011_2015.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Общинска стратегия за развитие на социалните услуги


(2011 – 2015)


Община Добрич


Съдържание


Резюме 5

1 Контекст 9

1.1 Предистория: как е създадена стратегията 9

1.2 Обхват и фокус на стратегията 10

1.3 Съответствие с международни, национални и местни политики 10

2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13

2.1. Тенденции в развитието на община Добрич 13

2.3. Обобщение на рисковите групи и потребностите им в община Добрич 28

Специализиран институции в община Добрич 33

3.Визия и стратегически цели 37

3.1. Визия. 37

3.2. Ценности и принципи. 37

3.3. Приоритети на общинската стратегия. 38

3.4. Общи и специфични цели. 41

3.5. Ключови индикатори за успех 44

4.Интервенция – социални услуги и мерки 45

Дейност 3.1.3.1. Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за управление на външен доставчик на социална услуга – ОДПЗС „П.Станчев”. 61

Обобщена таблица за планираните услуги в община Добрич 65

6. Система на наблюдение и оценка. 82

6.1. Цели и задачи на мониторинга и оценката. 82

6.2. Логическа рамка и ключови индикатори за успех на стратегията. 84

6.3. Изграждане на система за мониторинг и оценка на стратегията. 104

8. Ресурси и източници на финансиране 114

8.1. Необходими средства за финансиране на социалните услуги в община Добрич 114

8.2. Други необходими ресурси 117

8.3. Източници на финансиране 118

Приложение 1 Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община град Добрич

Използвани съкращения (абревиатури)


АЗ

Агенция по заетостта

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хора с увреждания

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДАЗД

Държавната агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителски грижи

ДДМУИ

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост

ДДУИ

Дом за деца с умствена изостаналост

ДМСГД

Дом за медико-социални грижи за деца

ДРСЗ

Дирекция “Регионална служба по заетостта”

ДП

Домашен помощник

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ДЦДМУ

Дневен център за деца и младежи с увреждания

ДЦДМУИ

Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост

ДЦДУ

Дневен център за деца с увреждания

ЕКПО

Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН

ЗЖ

Защитено жилище

ЗМБ

Звено „Майка и бебе”

ЗМО

Звено за мониторинг и оценка

КСУДС

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

ЛА

Личен асистент

МБАЛ

Многопрофилна болница за амбулаторно лечение

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МТСП

Министерството на труда и социалната политика

МФ

Министерството на финансите

НЖ

Наблюдавано жилище

НПО

Неправителствена организация

НП ”ОСПОЗ”

Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”

ОЗД

Отдел “Закрила на детето”

Отдел “СЗ”

Отдел “Социална закрила”

ПРООН

Програма за развитие на Организацията на обединените нации

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РЗОК

Регионална здравноосигурителна каса

РЗП

Регионално звено за подкрепа

РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката

РИЗ

Районна инспекция по здравеопазване

РПУ

Районно полицейско управление

РЦПИОВДУСОП

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

СА

Социален асистент

СИ

Специализирана институция

СОП

Специални образователни потребности

СУ

Социална услуга

ТЗ- УНИЦЕФ

Техническо звено за деинституционализация към АСП и УНИЦЕФ

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦРДУ

Център за работа с деца на улицата

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция


Резюме

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в град Добрич (2011 – 2015) е разработена като секторна политика в община град Добрич и се предлага за обсъждане и приемане от Общински съвет. Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в общината (общинска администрация, ДСП, местни структури на централната държавна власт, социални услуги, НПО и други) с общата координация на Община град Добрич. Тя е разработена на базата на Анализа на нуждите от развитие на социалните услуги в Община град Добрич.

Приетата областна стратегия осигурява развитието на социалните услуги на общинско равнище в изпълнение изискванията на промените в Закона за социално подпомагане приет през месец януари 2010 година от Народното събрание, както и промените в Правилника за неговото прилагане приети с решение на Министерски съвет.

Това ще гарантира изграждането на по-ефективна система за предоставяне на социални услуги, по-голям обхват на нуждаещите се потребители и използване на структурните фондове на Европейския съюз.

Визия.

Създаването и приемането на Общинската стратегия за социални услуги в град Добрич изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика в общината, обърната към всички нуждаещи се граждани. Тази стратегия изразява желанието за превръщането на град Добрич в община с изградена мрежа от достъпни и качествени социални услуги, осигуряваща възможност за повишаване качеството на живот на деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа и създаване на условия за реално включване.

Основна ценност за стратегията е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без оглед на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита правата на човека и основните свободи, както и тези за правата на детето.

Приоритетите, целите и дейностите на стратегията са изведени въз основа на заключенията и препоръките от направеното проучване и цялостен анализ на ситуацията и потребностите на рисковите групи в град Добрич.

За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на социалните услуги, предначертано от визията на стратегията е необходима целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления. В процеса на планиране те бяха идентифицирани с участието на всички заинтересовани страни въз основа на заключенията от анализа на ситуацията в Община град Добрич.

Ключовите приоритетни направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на критичните социални проблеми на жителите на града. Приоритетните направления са групирани в две посоки-отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

Политиките на социално включване обхващат всички уязвими социални общности, деца и лица, които имат нужда от подкрепа. В логиката на общинската стратегия за социални услуги, обособяването на интервенцията за децата и старите хора в отделни направления помага да се очертае спецификата на услугите за тези рискови групи.


Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:

Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск, преодоляване на социалното изключване и изолацията.

Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата. Тези услуги ще бъдат максимално мобилни, за да могат да обхванат максимално голям брой ползватели. Услугите в това направление са насочени към подкрепа на семействата и техните деца, както и на нуждаещи се лица за оставане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие и експлоатация, превенция на асоциално поведение, социална маргинализация.

Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на деца и лица. Подкрепа на семейства и общности, чрез:

 • Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в подкрепа на уязвимите семейства и децата за предоставяне на качествена грижа, социална интеграция на семейството и децата и тяхното индивидуално развитие.

 • Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.

 • Специфична цел 1.3. Увеличаване броя и спектъра от дейности на съществуващите социални услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания.

 • Специфична цел 1.4. Увеличаване броя, капацитета и спектъра от дейности на съществуващите социални услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата с увреждания.

 • Специфична цел 1.5. Създаване на социални услуги за подкрепа на социалната интеграция и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и хора със зависимости.

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа.

Обща цел 2. Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции, чрез:

 • Специфична цел 2.1. Разработване на планове за закриване/трансформация на специализираните институции за деца на територията на град Добрич

 • Специфична цел 2.2. Настаняване на децата от институциите в различни форми на семейна грижа..

 • Специфична цел 2.3. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип.

 • Специфична цел 2.4. Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи специализирани институции.

 • Специфична цел 2.5. Разкриване на социални услуги от резидентен тип със среда близка до домашната за хора с увреждания .

 • Специфична цел 2.6. Подобряване качеството на грижа в Дом стари хора и резидентната грижа за хората с увреждания в съществуващите Защитени жилища.

Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение.

Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в неравностойно положение осигурявайки достъп до качествени социални услуги в общността , така, че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, подобряване достъпа до качествени здравни услуги и образование , както и интегриране на пазара на труда.

Обща цел 3: Създаване на такъв вид социални услуги в областта водещи до повишаване качеството на живот на деца и лица в неравностойно положение:

Специфична цел 3.1.: Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството

Специфична цел 3.2.: Гарантиране равен достъп на децата от рисковите общности и уязвими групи до качествено образование.

Специфична цел 3.3: Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск.

Приоритетно направление 4: Грижи за старите хора за по- добър и достоен живот:

Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейна среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот.

Обща цел 4: Да се подобри качеството на живота на старите хора в Община град Добрич, чрез:

Специфична цел 4.1: Развитие на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда

Специфична цел 4.2: осигуряване на достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда , близка до домашната

Функционални приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в Областната стратегия обхващат:

 • Развитие на човешките ресурси

С оглед бързото развитие на социалните услуги в Община град Добрич, изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти.

 • Изграждане на и междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество

Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво, ще доведе до създаване на междуобщинско партньорство, а с това и до увеличаване на мерките за социална подкрепа и за нуждаещи се целеви групи от Община град Добрич.

Характерът на проблемите на хората в риск изисква комплексна намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие между различните публични и социални сектори – социални услуги и подпомагане , здравеопазване , заетост, инфраструктура и жилищна среда.

В Стратегията са описани подробно мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролята на общината и институциите на общинско ниво, на НПО-доставчици на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативния план с времева рамка за изпълнение на стратегията.

Постигането на набелязаните дългосрочни и конкретни цели в рамките на следващите пет години, ще създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и в модернизирането на системата от социални услуги в Община град Добрич.

Общинската стратегия за социални услуги ще се изпълнява с общите действия на всички заинтересовани страни в съответствия с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. Общинският съвет и общинска администрация отговарят за цялостно изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги. За тази цел ще бъдат разработени, гласувани на Общински съвет и изпълнявани годишни планове за развитие на социалните услуги.

В отделен раздел подробно са разработени източниците на финансиране на Стратегията – необходимите средства за финансиране на планираните социални услуги в Община град Добрич, източниците за финансиране на социалните услуги в общината, както и други възможни ресурси и източници на финансиране. При определяне източниците на финансиране се дава приоритет на делегирането от държавата социални услуги, съобразно местните потребности, както и на средства от структурните Европейски фондове.

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13 icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13 iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13 iconПълнолетни лица с увреждания
...
2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13 iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13 iconСтратегия за развитие на община търговище
Основни изводи от анализа на социално-икономическото развитие на община Търговище 4
2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом