Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
ИмеНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
страница7/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345040.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8

5. Система за оценяване и сертифициране

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.) При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

5.1. Оценяване на междинно ниво

5.1.1. За оценяване по теория:

Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не познава основни факти, процеси, закони и зависимости, не умее да представи усвоените знания.

Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да възпроизвежда усвоените знания.

Добър 4 - обучаваният разбира и обяснява зависимости, закономерности и принципи в изучаваните процеси, методи и обекти; умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.

Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в изменена ситуация.

Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки и сравнява; аргументира изпълнението на поставените задачи.

5.1.2. За оценяване по практика:

Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание; не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания.

Среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания; допуска грешки при изпълнението.

Добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания; допуска незначителни грешки в работата си.

Много добър 5 - обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача; умее да съставя план за работа; подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд; открива и анализира незначителни грешки в своята работа.

Отличен 6 - обучаваният изпълнява напълно самостоятелно поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд; умее да състави план за работа, да обосновава начина и последователността на работа; да оценява резултатите и прави самооценка на своята работа.

5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:

описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;

определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);

определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;

въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;

задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.

5.1.4. Инструменти за оценяване - за оценяване знанията и уменията на обучаваните могат да се използват: тест, устно изпитване, практически задачи, практическо задание. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в бизнес услуги" - втора степен на професионална квалификация. В резултат на апробацията се констатират възможностите за прилагането на определен инструмент в съответна ситуация.

5.2. Оценяване на изхода

Държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в бизнес услуги".

5.2.1. Изпит по теория

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 4.


Таблица 4

Критерии

Показатели

Тежест

(%)

1

2

3

1. Знания по иконо-

Има основни познания по

55

мика и управление

микро- и макроикономика;на бизнес услугите;

Познава основните иконо-бизнес комуникации,

мически категории имаркетинг и адми-

свободно борави с ико-нистративно обслуж-

номическа информация;ване на малка фир-

Познава основни правнима, знания за изра-

норми, касаещи бизнесботване на опростен

услугите в България;бюджет на малко

Умее да работи с офиспредприятие.

техника;

Познава и прилага изискванията за водене на делова кореспонденция;

Знае и прилага принципите на бизнес комуникациите в малкото предприятие;

Познава различни структури за фирмено управление и принципите за вътрешнофирмени взаимодействия;

Познава основите на маркетинга и може на практика да прилага различни подходи за събиране, обработване и анализиране на информация за пазара, за клиентите, за доставчиците и конкурентите.2. Знания за стопан-

Познава общите принци-

10

ското устройство на

пи на трудовото законо-страната, знания за

дателство;правата и задълже-

Познава основните прин-нията като участник

ципи при формите и сис-в трудовия процес.

темите на заплащане на

труда.3. Работа с компю-

Създава документ, обе-

10

тър при изпълнение

диняващ текст, графикана служебните за-

и таблица;дължения.

Създава компютърна

презентация;

Познава принципите

на работа с Интернет

и електронна поща.4. Чуждоезикови

Умения за работа с

5

знания.

текст - стандарти, нор-

мативи, каталози,

инструкции, указания

и др.;

Попълване на несложни справки, CV;

Справяне с несложни бизнескомуникативни ситуации;

Ниво В1 съгласно езиковото портфолио.5. Знания за здраво-

Знания за предпазване

10

словни и безопасни

на живота и здравето сиусловия на труд и

и живота и здравето наопазване на окол-

околните;ната среда.

Знания за безопасна

работа на работното

място;

Разпознаване на критични ситуации в процеса на работа и начини за реагиране;

Знания за оказване на първа помощ на пострадал при авария на работното място;

Знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретната дейност.6. Професионално-

Знания за работа в екип;

10

личностни качества.

Познава принципите на

бизнес комуникациите и

бизнес етиката;

Познава принципите на

фирмената култура.

Общо

100
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом