Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
ИмеНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
страница6/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345040.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8


2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник в бизнес услуги" може да продължи обучението си по друга професия от професионална област "Стопанско управление и администрация", като обучението му, включено в задължителната професионална подготовка, отрасловата професионална подготовка, както и част от специфичната професионална подготовка, се зачита след сравнение на държавните образователни изисквания по съответните професии.

3. Цели на обучението

3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- Познава и прилага основните правила за безопасна работа; да работи с офис и производствено оборудване съгласно правилата за безопасна работа; не замърсява с работата си околната среда;

- Познава стопанското устройство на страната, основните икономически отношения, процеси и явления;

- Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;

- Осъзнава своята роля във фирмената дейност и необходимостта от повишаване на квалификацията си;

- Умее да осъществява комуникации с колеги на различни нива и с клиенти на фирмата на български и чужд език;

- Умее да работи в екип и да изпълнява конкретни задачи с членовете на екипа;

- Участва при разпределяне на дейностите между членовете на екипа, да търси и оказва съдействие; да се отнася отговорно към поставените задачи;

- Умее да попълва бланки, да изготвя молба и CV на български и чужд език;

- Познава съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област и да може да работи с офис оборудване.

3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Стопанско управление и администрация":

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- Знае специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и за ползването на лични предпазни средства при работа с компютър и сродна офис техника;

- Познава нормативните изисквания на длъжността и необходимите компетенции;

- Познава офисните административни процедури;

- Умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработката на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, Интернет и електронна поща;

- Притежава знания за планиране и отчетност.

3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Сътрудник в бизнес услуги" задължителна професионална подготовка:

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- Познава правната рамка, в условията на която се развиват бизнес услугите в България;

- Познава различни комуникационни схеми във фирмения мениджмънт;

- Умее да работи с картотеки, дневници и документи;

- Познава основните елементи на маркетинговата политика на фирмата;

- Умее да прилага основни методи за проучване на потребителското търсене;

- Умее да изработва елементарни рекламни материали с компютърен софтуер (дипляни, листовки) и да подготвя компютърна презентация;

- Умее да изготвя различни стопански писма (заявка, оферта, рекламация и др.);

- Познава различни канали за доставяне на услуги;

- Умее да организира различни видове работни срещи и съвещания и да подготвя документи, свързани с тях (дневен ред, протоколи, помощни материали);

- Познава основните механизми на счетоводната отчетност;

- Умее да попълва първични счетоводни документи;

- Притежава чуждоезикови знания на ниво умения за работа с текст (стандарти, нормативи, каталози, инструкции, указания и др.).

4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в бизнес услуги".

Съдържанието на обучението по професията "Сътрудник в бизнес услуги" - втора степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.


Таблица 3

Съдържание на обучението

Професионални

Тематични

компетенции

области

1

2

Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

1. Познава и прилага основ-

Правила и инструкции за

ните правила за безопасна

безопасна работа;

работа; работи с офис и

Противопожарна охрана;

производствено оборудване

Екологична култура;

съгласно правилата за без-

Долекарска помощ;

опасна работа; не замърсява

Вредности и професио-

с работата си околната среда.

нални заболявания.

2. Познава стопанското

Основни въпроси на ико-

устройство на страната,

номическата система.

основните икономически

Теория за търсенето и

отношения, процеси и

предлагането.

явления.

Организация на бизнеса.Икономически цикъл.Заетост и безработица,инфлация, икономическирастеж.

3. Познава правата и задъл-

Трудовоправно законо-

женията си като участник

дателство;

в трудовия процес съгласно

Трудовоправни отноше-

Кодекса на труда, разбира

ния в производственото

договорните отношения

звено (предприятието);

между работодател и работ-

Нормиране на труда;

ник.

Заплащане на труда;Длъжностна характе-ристика;Структура на фирмата.

4. Осъзнава собствената си

Организация на трудовия

роля във фирмената дейност

процес.

и необходимостта от пови-

Психологическа струк-

шаване на квалификацията

тура на трудовата дейност.

си.

Потребности и способ-ности на личността засаморазвитие.

5. Умее да осъществява

Видове общуване. Вербал-

комуникации с колеги на

ни и невербални комуни-

различни нива и с клиенти

кации;

на фирмата на български и

Принципи на бизнескому-

чужд език.

никациите;Направления на комуни-кациите;Бариери в комуникации-те и тяхното преодоляване;Правила за водене на биз-нес кореспонденция.

6. Участва при разпределяне

Организация на трудовия

на задачи между членовете

процес;

на екипа, търси и оказва

Групова динамика;

съдействие; отнася се отго-

Мотивация и контрол.

ворно към поставенитезадачи.7. Умее да попълва бланки,

Бизнес кореспонденция -

изготвя молба и CV на

цел, задачи;

български и чужд език.

Правила за водене на биз-нес кореспонденция;Създаване на документиот общ характер съгласноБДС и международнитестандарти.

8. Умее да търси и съхранява

Конфигурация на компю-

информация с персонален

търа;

компютър, създава документ,

Устройства за въвеждане

обработва текст, таблица и

и съхраняване на данни;

графика, ползва електронна

Намиране и съхраняване

поща и Интернет.

на информация;Работа с програмни продукти за създаване на документи;Работа със специфични програмни продукти.

Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление

9. Познава организацията

Фирмена култура;

на дейността във фирмата,

Психология, логика и

спецификата на нейната

етика.

дейност и правомощията надлъжностните лица.10. Познава основните адми-

Бизнес комуникации;

нистративни процедури

Деловодство и архиви.

11. Умее да изпълнява адми-

Обща, стопанска и тър-

нистративни дейности, свър-

говска кореспонденция;

зани с обработка на инфор-

Офис и съобщителна

мацията, писмена комуника-

техника;

ция, работа с компютърна

Правопис, граматика и

техника, отчетност и контрол.

пунктуация на българскияезик.

Специфична за професията "Сътрудник в бизнес услуги"

задължителна професионална подготовка

12. Познава правната рамка,

Правна регламентация на

в условията на която се раз-

бизнес услугите в Бъл-

виват бизнес услугите в

гария; Източници на пра-

България.

вото; Фирмено право;Тенденции в развитие набизнес услугите в България.

13. Познава различни кому-

Видове общуване; Вербал-

никационни схеми във фир-

ни и невербални комуни-

мения мениджмънт.

кации; Направления накомуникациите; Прин-ципи и барирери в дело-вото общуване; Нисък,среден, висш менидж-мънт - основни задачии взаимодействие междутях.

14. Умее да работи с карто-

Документален мени-

теки, дневници и документи.

джмънт, документиранеи документооборот;Видове картотеки;Създаване на номенкла-тура на делата.

15. Познава основните

Същност и направления

елементи на маркетинго-

на маркетинга; Видове

вата политика на фирмата.

маркетинг;Функции на маркетинга;Маркетингова стратегия;Поведение на потреби-теля и фактори, обусла-вящи поведението припокупка.

16. Анализира ситуации и

Фирмен мениджмънт;

открива проблеми на пред-

Методи за вземане на

приятието, участва при раз-

решение;

работването на предложе-

Социална отговорност и

ния за решаването им.

етика в мениджмънта.

17. Умее да прилага основ-

Видове маркетингови

ни методи за проучване на

проучвания;

потребителското търсене.

Източници на инфор-мация;Методи и средства засъбиране на информация;Обработване и анализ наинформация;Представителна извадка.

18. Умее да изработва еле-

Същност и цели на рек-

ментарни рекламни мате-

ламата.

риали с компютърен софтуер

Видове реклама;

(дипляни, листовки) и ком-

Средства за масова рек-

пютърна презентация.

лама - предимства инедостатъци;Изработване на рекламенбюджет.

19. Умее да изготвя различни

Делова кореспонденция в

стопански писма (заявка,

съответствие с БДС и

оферта, рекламация и др.),

международните стан-

документи за складиране и

дарти;

експедиране на продукция.

Справочно-информа-ционни документи;Стопански писма - реквизити, оформяне и видове.Общоадминистративни документи;Кореспондентски компютърни технологии - циркулярни писма, печат на пилкове, създаване на фирмена бланка и др.

20. Познава различни канали

Видове канали за дистри-

за дистрибуция на стоки и

буция;

услуги.

Търговия на едро;Търговия на дребно;Оформяне на документи, свързани с експедиция на стоки.

21. Умее да организира раз-

Административно об-

лични видове работни срещи

служване - дейности и

и съвещания и да подготвя

процедури;

документи, свързани с тях

Видове работни съвеща-

(дневен ред, протоколи,

ния; процедура за органи-

помощни материали)

зиране на работно съвеща-ние; дневен ред на работно съвещание;Водене на протокол; видове протокол (пълен и съкратен); реквизити и оформяне на протокол.Бизнес етикет.

22. Умее да попълва пър-

Същност на стопанската

вични счетоводни документи.

отчетност; видове отчетни измерители; имуществото на предприятието като обект на счетоводството; документиране, текущо счетоводно отчитане; техника и технология на счетоводния процес; Закон за счетоводството; Национални счетоводни стандарти. Финансово-счетоводни документи.Реквизити и попълване.Приложение.
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом