Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
ИмеНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
страница5/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345040.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8

фирмената дейност;

на дейността;консумативи:

Софтуерни продукти за

Обработване, съхраняване и

Умение за оформяне наХартия;

текстообработка;

класифициране на

документи;Консумативи за принтери и

Чужд език на ниво А1 от

фирмената документация;

Умение за устно и писменокопирни машини;

Общоевропейската езикова

Управление на

изразяване;Дискети, компакт-дискове и

рамка;

документооборота във

Готовност за работа в екип;инсталационни дискове.

Механизмите на

фирмата;

Дисциплинираност;Документация:

взаимодействие на

Писмено и говоримо

Умение за работа с хора;Вътрешнофирмени

предприятието с външната

ползване на чужд език;

Умения за опазване направилници;

среда;

Използване на компютърна и

фирмена и конфиденциалнаНаредба ? 1 за

Съвременни информационни

офистехника;

информация;класифициране и

технологии;

Работа в Интернет среда;

Отговорност;архивиране на

Видове комуникационни

Изготвяне на фирмена

Коректност и такт;документацията;

стратегии и значението им

документация;

Лоялност;БДС за оформяне на

за устойчивия растеж на

Организиране на работни

Инициативност;кореспондентските

фирмата.

срещи и съвещания;

Гъвкавост.материали;Посрещане на гости във

Стратегически и оперативнифирмата;

планове на предприятието;Изготвяне на протоколи от

Схема на административнатаработни срещи;

структура на предприятието;Телефонна комуникация;

Длъжностни характеристики.Текстообработване.8. Издава финансови

Технически средства:

Основни икономически

Използване на компютърни

Концентрация на вниманието

документи.

Компютър;

категории в пазарни

счетоводни програми;

и наблюдателност;Копирна техника;

условия;

Попълване на счетоводни

Съобразителност иФакс;

Правни норми,

документи;

гъвкавост;Сметачни машини;

регламентиращи фирмената

Работа с нормативни

Планиране и организиранеКасов апарат;

дейност;

документи в областта на

на дейността;Техника за унищожаване на

Основни принципи на

счетоводната отчетност;

Точност;документи;

счетоводната отчетност;

Работа с банкови документи

Умения за оформяне наКартотеки.

Изисквания на Закона задокументиКанцеларски материали и

счетоводство;Умения за пресмятане;консумативи:

Основни изисквания заГотовност за работа в екип;Хартия;

данъчен и осигурителенДисциплинираност;Типови бланки за

режим на предприятието;Отговорност;счетоводната отчетност;

Механизми наУмение за опазване наЛенти за сметачните машини

взаимодействие нафирмена тайна ии касовия апарат;

предприятието с външнатаконфиденциалнаТонер за принтер и ксерокс;

среда;информация;Дискове, дискети;

Документирането катоЛоялност;Хартия за факс;

елемент на счетоводнияСамоконтрол;Химикалки, моливи, гуми.

процес.Гъвкавост;Документация:

Добри обноски.Нормативни документи,

регламентиращи

счетоводната дейност -

Закон за счетоводството,

Счетоводни стандарти,

национален сметкоплан;

Нормативни документи,

свързани с отчитането на

данъчните задължения

(Закон за корпоративното

облагане, Закон за ДДС,

Закон за акцизите и др.);

Закон за местните данъци и

такси;

Нормативни документи,

свързани със социалното и

здравното осигуряване;

Кодекс на труда;

Вътрешен сметкоплан;

Счетоводни отчети от

предходни години;

Компютърен софтуер -

счетоводни програми.2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

Сътрудниците в бизнес услугите са специалисти със знания и опит, които им позволяват бързо да се адаптират към външната среда и с лекота да осъществяват бизнес комуникации. Те могат да бъдат полезни при вземане на фирмени решения, в събирането и обработването на информация, презентирането на фирмената дейност. Те умеят да усвояват нови технологии, да работят с нормативни документи, познават методики в различни области на знанието, изпълняват услуги, свързани с финансите, търговията, администрацията и социалните грижи.

Основната част от предприемачите днес разполагат с ограничени капитали, което обяснява интереса към малкия и средния бизнес и бизнес услугите у нас. Различни европейски фондове и банки целят основно подпомагането на бизнес услугите в България. Това предполага необходимостта от специалисти, подготвени за сътрудници именно в тази сфера.

2.3. Възможности за професионална реализация

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Сътрудник в бизнес услуги" може да заема следните длъжности в съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.) от единични групи: 3432 Служители в юридически и финансово-кредитни учреждения, приравнени на специалисти, 3431 Административни секретари и приравнени на тях, 4121 Персонал, водещ счетоводни сметки и документи, 4122 Персонал, водещ статистически и финансови документи, 4132 Персонал, водещ документи за производствени материали; на длъжностите 4131 - 2006 Измерител, горивни и строителни материали, 4131 - 2007 Кантарджия, 4131 - 2008 Контрольор, запаси, 4131 - 2009 Магазинер, 4131 - 2018 Склададжия, 4131 - 2019 Снабдител, доставчик, 4131 - 2020 Спедиционен посредник и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом