Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
ИмеНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
страница4/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345040.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8

Средства за комуникация:

Програми тип "Електронна

Работа с автоматизирани

писмено изразяване;телефон, факс, Интернет,

таблица";

информационни системи;

Готовност за работа в екип;електронна поща.

Електронна поща;

Работа със системи за

Дисциплинираност;Канцеларски материали и

Възможности на Интернет;

вътрешна комуникация и

Търпение и упоритост;консумативи:

Автоматизирани

контрол.

Умение за работа с хора;Хартия;

информационни системиОтговорност;Печати;

(управленски,Коректност и такт;Консумативи за принтери и

административни и др.);Самоконтрол;копирни машини;

Компютърни мрежи иИнициативност;Дискети, компакт-дискове и

вътрешни системи заГъвкавост.инсталационни дискове;

комуникация.Документация:

Правилници (за вътрешен

ред, за безопасност на

труда и ППО);

Информационни бюлетини;

Документи за

вътрешнофирмена отчетност

и контрол.6. Организира работни

Технически средства:

Основните правила за

Прилагане правилата за

Умения за вземане на

срещи и посещения във

Компютри;

безопасна работа и

ППО, за здравословни и

решения;

фирмата (подготовка на

Периферни устройства

изисквания за ППО;

безопасни условия на труд;

Интелектуални способности;

зала, материали, техника и

(принтер, скенер);

Принципи и видове делово

Ефективно комуникиране;

Концентрация на

др.)

Копирна техника;

общуване;

Оформяне на деловата

вниманието;Пишеща машина;

Принципите на екипното

кореспонденция при

Памет;Машини за ламиниране,

взаимодействие;

спазване на правописните

Съобразителност;машини за унищожаване на

Правни норми,

норми и правила на

Умения за правилно устно идокументи и др.

регламентиращи фирмената

български и чужд език;

писмено изразяване;Средства за комуникация:

дейност;

Работа в екип;

Готовност за работа в екип;Телефон;

Необходими дейности за

Работа с правните понятия и

Дисциплинираност;Факс;

подготовка на съвещание;

документи, свързани с

Търпение и упоритост;Електронна поща.

Видове съвещания;

фирмената дейност;

Умение за работа с хора;Канцеларски материали и

Документи за съвещания

Обработване, съхраняване и

Отговорност;консумативи:

(дневен ред, протоколи,

класифициране на

Коректност и такт;Хартия;

помощни документи);

фирмената документация;

Самоконтрол;Консумативи за принтери и

Подреждане на гостите в

Писмено и говоримо

Инициативност;копирни машини;

зависимост от тяхното

ползване на чужд език;

Гъвкавост.Дискети, компакт-дискове и

обществено и служебно

Използване на компютърна и

инсталационни дискове.

положение, възраст, пол и

офис техника;

Документация:

др.

Работа в Интернет среда;

Вътрешнофирмени

Софтуерни продукти за

Изготвяне на фирмена

правилници;

текстообработка;

документация;

БДС за оформяне на

Чужд език на ниво А1 от

Организиране на работни

кореспондентските

Общоевропейската езикова

срещи и съвещания;

материали;

рамка;

Посрещане на гости във

Схема на административната

Механизмите на

фирмата;

структура на предприятието

взаимодействие на

Изготвяне на дневен ред,

Длъжностни характеристики.

предприятието с външната

протоколи от работни срещисреда;

и други помощни документиСъвременните

за съвещания;информационни технологии;

Телефонна комуникацияВидовете комуникационни

Текстообработване.стратегии и значението им

за устойчивия растеж на

фирмата.

7. Осъществява

Технически средства:

Основни правила за

Прилагане на правилата за

Умения за пренагласа /за

бизнескомуникации на

Компютър;

безопасна работа и

ППО, за здравословни и

работа при променящи се

български и чужд език.

Копирна техника;

изисквания за ППО;

безопасни условия на труд;

условия и задачи;Периферни устройства -

Принципи и видове делово

Ефективно комуникиране;

Способност за откриване,принтер, скенер;

общуване;

Оформяне на деловата

разпознаване, запомняне наКартотечни шкафове;

Правила за водене на

кореспонденция при

лица и специфични сигналиТехника за унищожаване на

делова кореспонденция на

спазване на правописните

при невербално общуване;документи.

български и чужд език;

норми и правила на

Концентрация на вниманиетоСредства за комуникация:

Принципи на екипното

български и чужд език;

и наблюдателност;Телефон;

взаимодействие;

Работа в екип;

Съобразителност иФакс;

Правни норми,

Работа с правните понятия и

гъвкавост;Електронна поща.

регламентиращи фирмената

документи, свързани с

Планиране и организиранеКанцеларски материали и

дейност;
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом