Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
ИмеНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
страница2/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345040.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Сътрудник в бизнес услуги", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказана (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности

Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 2.


Таблица 2

Описание на

Предмети

Професионални компетенции

трудовите

и средства

професионално-

дейности

на труда

знания за:

умения за:

личностни

(задачи)качества

1

2

3

4

5

Специалност 3450401 "Бизнес услуги"

1. Осъществява контакти с

Технически средства:

Основи на правото и

Ползване на данни от

Умения за пренагласа /за

потенциални клиенти и

Компютри;

фирменото право;

социологически и

работа при променящи се

предлага подробна

Периферни устройства

Основни познания по

статистически проучвания;

условия и задачи;

информация за фирмените

(принтер, скенер);

маркетинг и мениджмънт;

Участие в създаване на

Умения за вземане на

услуги.

Средства за презентация

Нормативна база,

рекламно послание;

решения;(флипчартове,

регламентираща рекламната

Изработване на елементарни

Наблюдателност;шрайбпроектори, екрани,

дейност;

рекламни материали с

Гъвкавост;проектори, видеокасетофон,

Бизнесетика;

компютърен софтуер;

Планиране и организиранефотоапарат и др.);

Психология;

Изготвяне на компютърна

на времето;Копирна техника;

Рекламни комуникации;

презентация.

Усет за форма иСредства за комуникация:

Стокознание;пространство;телефон, факс, Интернет,

Връзки с обществеността;Умение за оформяне;електронна поща.

Бизнескомуникация наУмение за устно и писменоКанцеларски материали и

български и чужд език;изразяване;консумативи:

Средства за рекламноГотовност за работа в екип;Хартия;

въздействие;Дисциплинираност;Консумативи за принтери и

Мисия и цели на фирмата;Умение за работа с хора;копирни машини;

Жизнен цикъл на продукта;Отговорност;Дискети, компакт-дискове и

Възможности наЛоялност;инсталационни дискове;

текстообработващи програмиСамоконтрол;Слайдове за презентация;

за изработване на рекламниИнициативност;Видеокасети;

материали;Гъвкавост;Фотоленти.

Компютърни програми заДобри обноски.Документация:

презентация;Нормативно-правни

Интернет услуги.документи (Закон за

конкуренцията, наредби и

правилници, свързани с

рекламата);

Рекламни материали;

Фирмена документация;

Софтуер:

Програми за

текстообработка;

Програми за компютърна

презентация.2. Осъществява контакти със

Технически средства:

Икономическата конюнктура;

Участие в изготвяне на

Умения за пренагласа /за

сервизни фирми за ремонт и

Компютри;

Основи на правото и

оферти;

работа при променящи се

профилактика на машини и

Средства за комуникация -

фирменото право;

Изготвяне на договори;

условия и задачи;

съоръжения, с които се

телефон, факс, електронна

Основни категории на

Оценка на риска за здравето

Умения за вземане на

извършват бизнес услугите.

поща.

микроикономиката;

и безопасността в работния

решения;Канцеларски материали и

Офериране, контакти и

процес;

Концентрация на вниманиетоконсумативи:

ангажиране на доставчици

Извличане на информация от

и наблюдателност;Хартия;

на услуги;

документация на български и

Памет;Типови бланки (складови

Развитието на технологиите,

чужд език;

Съобразителност иразписки, пътни листове и

влияещи върху способите за

Поддържане на

гъвкавост;др);

продажба (търговия с

професионални контак ти с

Планиране и организиранеБланки на документи за

кредитни карти, телешопинг,

доставчици и клиенти на

на времето;фактуриране и експедиране

търговия по интернет и др.);

фирмата;

Издръжливост на напрегнатана стоките и др.

Видове договори;

Изготвяне и отчитане на

работа и стрес;Документация:

Разходни норми на

транспортна документация;

Умение за оформяне наЗакони, правилници,

различните видове

Изготвяне и обработка на

документи;нормативни разпореждания,

транспортни средства;

документи за извършени

Готовност за работа в екип;указания, инструкции;

Стокознание;

услуги.

Дисциплинираност;Книга за инструктаж;

Основни правила заУмение за работа с хора;Договори;

здравословен труд иОтговорност;Транспортна документация

безопасна работа.Коректност;(пътни листове);

Лоялност;Складови разписки;

Самоконтрол;Фактури и др.

Инициативност;

Гъвкавост.

3. Координира

Технически средства:

Човешки ресурси;

Инструктиране на персонала;

Умения за вземане на

информационния поток

Компютри;

Фирмена култура;

Координиране на връзките

решения;
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в бизнес услуги\" в сила от 05. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом