Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер43.54 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/tehn_zadanie_korekciya_suhodolska.doc


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


ЗА Осъществяване на дейности, свързани с осигуряване на мерки за публичност и визуализация” по проект: „Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир „Суходол 2”, квартал „Суходол”, район „Овча купел”, Столична община”

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Приоритетна ос 1, Схема: 1.4-06 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” между МРРБ и Столична община № BG161РО001/1.4-06/2010/002


  1. Организиране на 2 пресконференции – в началото и края на проекта.

Пресконференциите трябва да бъдат предварително анонсирани по подходящ начин, чрез разпространение на прессъобщение до средствата за масово осведомяване и/или публикуване на рекламно информационно каре в регионална или национална печатна медия. Предварителна информация за събитието трябва да бъде публикувана и на интернет страницата на Възложителя.

В залата на подходящо място трябва да бъдат поставени плакати и банерфикс, които да информират за наименованието на проекта, общия бюджет, стойността на помощта от ЕС чрез съответния фонд и съфинансирането от бенефициента.

Всички документи, публикации и рекламно-информационни материали, свързани с пресконференциите, трябва да отговарят на изискванията за визуализация, заложени от Възложителя.

Датата на провеждането на пресконференцията се координира с възложителя.

Изпълнителят има задължението да изготви програма, списък с официалните гости, да изработи и изпрати покани до официалните лица, да изготви сценарий и водене на събитието, озвучаване, ритуал, програмата.

2. Изработване и доставка на 500 бр. брошури с кратко описание на проекта.

Изпълнителят следва да изготви дизайн, предпечат и отпечатване на следните печатни материали Изработване на текст за представяне на проекта, който се съгласува с Възложителя.

Технически характеристики: 4 стр., една гънка, формат А5; цветност 4+4, хартия 90 грама;

3. Изработка, доставка и монтаж на работните площадки на 2 билборда, предоставящи информация относно проекта.

Изпълнителят трябва да изработи визия и да отпечата билборд за строителната площадка, на видно място, достъпно за широката общественост, на място определено от Възложителя.

Изискванията за визия и съдържание на билборда са посочени в Насоките за информация и публичност. На билборда задължително трябва да бъде отбелязан приносът на ЕС и на държавата и следната текстова и визуална информация:

- номера на договора;

- флагът на ЕС и названията „Европейски съюз”;

- логото;

- общата стойност на проекта, представена в български лева;

- информация за размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева;

- начална и крайна дата на изпълнение на проекта.

Допустимо е на билборда да бъде визуализиран и гербът на Столична община, както и стойността на съфинансирането, осигурено от бенефициента.

Билбордът трябва да бъде поставен на подходящо място на/ или в близост до строителната площадка, на съоръжение определено от Възложителя. Монтажът трябва да бъде извършен преди официалната церемония „за откриване на строителната площадка. През целия период на СМР е необходимо билбордът да бъде поддържан в добро състояние. Животният цикъл на един билборд е максимум 1 година, затова е необходимо да се изработят общо 2 винила, за информационното обезпечаване на целия цикъл на проекта.

Размери на билборда – 4/3 м;

Изработен от винил 500 г/кв.м, промазан, цветност 4+0

След приключване на СМР, трябва да бъде премахнат и да бъде заменен с постоянни обяснителни табели.

4. Изработване и замяна на билбордовете с 2 постоянни обяснителни табели, 6 месеца след изпълнението на проекта.

Изпълнителят трябва да изработи визия и да отпечата, готови за поставяне, постоянни обяснителни табели на обозначените от Възложителя места 6 месеца след приключване на дейностите по СМР.

Постоянните обяснителни табели задължително трябва да бъде отбелязан приносът на ЕС и на държавата и следната текстова и визуална информация:

- номера на договора и името на проекта който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1, Схема: 1.4-06 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” между МРРБ и Столична община № BG161РО001/1.4-06/2010/002.

- флагът на ЕС и названията „Европейски съюз”,....................................... /тази информация трябва да заема минимум 25% от площта на табелата;

- логото;

- общата стойност на проекта, представена в български лева;

- информация за размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева;

- начална и крайна дата на изпълнение на проекта.

Размери на всяка от постоянните обяснителни табели – 1300/900мм;

Постоянна обяснителна табела: 2 броя. Визия: ПВЦ подложка, цветност 4+0, размер 1300/900.
Този документ е създаден в рамките на проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, Схема: 1.4-06 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” между МРРБ и Столична община № BG161РО001/1.4-06/2010/002. Договорът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган.Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом