План за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад
ИмеПлан за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер218.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pdbase.government.bg/los-raztvoriteli/Sektorni_rakovodstva/10pochistvane/Prilojenie_3.rtf
Приложение № 3

към секторно ръководство № 10

План

за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ АД, за 2004г.,


1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ :

Наименование, адрес: ХХХ АД

Телефон:

e-mail:

Лице за контакт: Н-к отдел ОС и БЗР


1. Описание на инсталациите, дейностите и операциите по почистване на метални повърхности


Предприятието експлоатира няколко инсталации в които като част от предварителното обработване на метални заготовки се изпълняват дейности по почистване на повърхности в обхвата на т. 10, Приложение № 1 на Наредба 7/2003г., респективно т. 4 и т. 5 на Приложение № 2. Отделно работят други инсталации за нанасяне на покритие на върху метал, които не са включени в настоящия ПУР. Част от инсталациите попадат в обхвата на заявеното за издаване комплексно разрешително по чл. 117 на ЗООС, вкл., инсталации в обхвата и извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС.


Дейността "Почистване на повърхности" включва голямо разнообразие от почиствани повърхности, техники на почистване и използувани разтворители. Дейността може да представлява един етап от по-голям процес, например в производствената промишленост, където е необходимо повърхността на някой от компонентите на продукта да се подготви преди следващи етапи като заваряване, боядисване и нанасяне на покрития. Детайлите на процеса могат да се различават в зависимост от:


 • Предмета, който се почиства (като метални части или компоненти в производството; части от превозни средства или оборудване при процесите на поправка и поддръжка; пластмаси, фибростъкло, от печатани платки).

 • Типа на замърсителя, който се отстранява (често смазки, масло и др., а понякога отлагания от въглерод (сажди), топилка, катрани, нежелана боя или лепило, кал и други отлагания).

 • Вида на производствения или ремонтен процес, в който присъства дейност по почистване на повърхност.

 • Изискванията на последващите етапи на процеса.


Използуваните разтворители също са многообразни, вкл.:


 • нефтени дестилати (висши алкохоли, керосин, газьол)

 • ароматни въглеводороди (бензен, толуен, ксилен)

 • алкохоли, алдехиди, кетони и др;

 • халогенирани въглеводороди (такива, като дихлороетан, трихлороетилен, тетрахлороетилен).


В широкия смисъл на понятието почистване на повърхности може да се раздели на следните етапи:


(1) Доставка и съхранение на ОР използвани за почистване: В зависимост от мащаба на операциите, доставката и съхранението може да става в кутии, варели или цистерни за съхранение на големи количества.

(2) Подготовка на изходните материали и съдове. Почистване на съдове и контейнери (поточни линии и машини).

(3) Главни етапи на обработката, в т.ч., почистване на компонентите.

(4) Съхнене и съхранение на продуктите.


Техниките за почистване се подразделят на три главни категории: - студено почистване, - парно почистване с отворен връх и конвейерни системи за обезмасляване.


В тези системи се използуват студени (а не кипящи) разтворители, за да се почистят предметите в периодичен процес. Тази категория може по-нататък да бъде разделена на системи, използувани за поддръжка (например почистване на части от превозни средства и оборудване) и такива използуване в производствената промишленост.


 • Поддръжка: този тип системи обикновено се състоят от покрит контейнер, в който предметите могат да се почистват ръчно (например с изчеткване или забърсване), да се пръскат с разтворител или да се накисват в него. Обикновено над съда са монтирани стойки, на които почистените предмети се отцеждат преди да се преместят. Капакът се затваря, когато в контейнера не се обработват предмети. Разтворителят обикновено е нефтено производно. Малки единици от този тип са в широка употреба.

 • Производство: Този тип системи обикновено са по-големи, но отново представляват един контейнер. Предметите обикновено се почистват посредством потапяне в разбъркван разтворител или чрез напръскване с разтворителя. Може да се използува по-широка гама от разтворители.


Ръчното обезмасляване е широко застъпено и при процесите на производство, и при тези за поддръжка (използва се напоен с разтворител парцал за да се почисти дадено изделие)


Характеристиките и количеството на емисиите от ОР при дейности по почистване на повърхности с разтворител и обезмасляване, зависят от детайлите на процеса. Ако емисиите не се контролират, може да се приеме, че цялото количество използуван разтворител в крайна сметка се емитира. Ето защо количеството влаган ОР дава най-точната оценка за емисиите от разтворител.


ЛОС се емитират при използуването на тези системи в нормален режим вкл., в следствие от изпарение от банята с разтворител или от отворен капак на съдовете за съхранение или почистване, докато предметите се пръскат или почистват ръчно в контейнера. Разтворител се изпарява от почистените предмети при изваждането им от съоръжението. Най-големият източник на освободен разтворител от системите за отворено почистване, обаче, е отпадъчният разтворител и този в твърдите отпадъци.


Схема на процесите на студено ръчно почистване на повърхности с употреба на ОР в ХХХ АД


Операциите с употреба на органични разтворители (ОР) за почистване на метални повърхности се извършват в следните цехове на ХХХ АД:


 • Прахово боядисване

 • Инсталация 600

 • Производство на заключващи системи и панти.


Представения по-долу ПУР обобщава входящите и изходящи потоци на ОР за операциите извършвани и в трите цеха.


Наименование на операцията

1.Доставка и съхранение на ОР в склада до инсталацията.

ОР се доставят с варели от основното складово помещение на предприятието. Те са в добре изолирани и не пропускащи емисии опаковки.

2. Предварителна подготовка

Включва периодично почистване на контейнерите, отделяне на отпадъчен ОР и отпадъци съдържащи ОР

3. Почистване на детайлите, включва следните операции: - пълнене на контейнера; - ръчно почистване и окапване на детайлите; - прехвърляне на детайлите за сушене, временно съхранение и по-нататъшна обработка; - отделяне на отпадъчен ОР и отпадъци, съдържащи ОР.

4. Съхнене на почистените детайли и временно съхранение2. План за управление на разтворителите за 2004г., за дейност почистване на повърхности в ХХХ АД

Основни параметри на масовия баланс (ПУР) на емисиите на ЛОС

Количество вложени разтворители (I), в т. ч.:

I1 - количеството ОР или количеството им в препарати, закупени и използвани като вложени материали в процеса за периода, за който се изчислява масовият баланс;

I2 - количеството ОР или тяхното количество в препаратите, възстановено и повторно използвано като разтворител, вложен в процеса, като рециклираните разтворители се отчитат при всяко поредно използване за изпълнение на дейността;

Изходящи органични разтворители (О), в т. ч.:

О1 - емисиите в отпадъчните газове;

О2 - ОР, емитирани с отпадъчните води, отчитани, ако се прилага третиране на отпадъчните води при изчисляването на О5;

О3 - количеството ОР, оставащи като замърсители или остатъци в продуктите от процеса;

О4 - неуловените емисии на ОР във въздуха; тук се включват общата вентилация на стаите, където се изпуска въздух във външната околна среда през прозорци, врати, вентилационни канали и подобни отвори;

О5 - ОР и/ или органични съединения, загубени поради химически или физични реакции (вкл. унищожените, напр. чрез изгаряне или друго третиране на отпадъчните газове или води, или уловените, напр. чрез абсорбция или ако не се отчитат при О6, О7 или О8);

О6 - ОР, съдържащи се в образуваните отпадъци;

О7 - ОР или органични разтворители в препарати, продавани или предназначени за продажба като продукти с търговска стойност;

О8 - ОР в препарати, възстановени за повторно използване, но невнесени като продукти в процеса, ако не се отчитат в О7;

О9 - ОР, изпускани (емитирани) по други начиниКод

Потоци на ОР / разтвор % разтворител

Количество кг

І1

ОР – общо (100%)

2 000

O1

Пари на разтворител от вентилационна тръба

-

O2

Р-л в отпадъчни води

няма

O3

Остатъчен р-л в продуктите

няма

O4

Необхванати емисии в работна/ околна среда

248

O5

Р-л хим. реагирал/ разграден

няма

O6

Р-л в твърдите отпадъци

102,0

O7

Съдържание на р-л в състава на продуктите

няма

O8

Регенериран р-л – използван (рециклиран) извън процеса

1650

O9

Други загуби на р-л

нямаДопълнителен коментар, източници на данни, нормативна уредба и използвани методи за оценка/ измерване:


I1 2000 кг


Доставеното през годината количество е употребено изцяло, като е възстановен първоначалния запас от около 50 кг.


Разтворител или смеси съдържащи разтворител

Процентно съдържание на ОР

Вид на доставката - малки опаковки, варели, цистерни

Брой, обем на доставките 2004г.

Честота на доставката (брой доставки за една година)

Перхлоретилен

100 %

Варели 160 кг ????

2 доставки - средно 1000 кг

2 пъти годишно


Използваният ОР - перхлоетилен е с контролирана рискова фраза R 40-51/53 (CAS 127-18-4, С2Cl4) съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2. Употребата му следва да бъде преустановена съгласно чл. 11 и § 13 на Наредба 7/2003г., до 31.12.2006г.


I2 В инсталацията не се осъществява регенерация (I2=0)


О1 ОР в отпадъчни газове – В предприятието няма монтирани локални вентилационни устройства.

О2 – ОР в Отпадъчни води Неприложимо

О3 ОР като замърсяване в продукта

Използваният ОР се изпарява напълно след изсушаването на почистените детайли.
О4 – Неуловени емисии

Общото количество неуловени емисии на ОР са оценени по балансов път при използване на формулите от Приложение 5 на Наредба 7/2003, т. 4.2, а) и оценките за загуби на ОР (О6 и О8)О4 = F – O2 - O3 – О9 = I1 – O1 - O2 - O3 – О9 = F или


О4 = I1 – O1 – O5 – O6 – О7 – О8 = 2000 – 102 – 1650 = 248 кг

където, F – е общо количество неорганизирани емисии

Освен изискванията на Наредба 7/2003г., следва да се отчете, че за процеса са приложими и изискванията на НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г., за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г., в сила от 31.01.2005 г.). Съгласно чл. 1, т. 3 на наредба 13/2003г., граничната стойност за перхлоретилен (№ 348 по Приложение № 1) е 120 mg/m3 (8 часа).
О5 ОР реагирали химически в процеса или разградени при обезвреждане - няма


О6 ОР в отпадъци – 102 кг

Отпадъците (съдържащи разтворители) се съхраняват в добре затворени съдове на площадката на инсталацията. Предвижда се предаването им на лицензиран оператор за обезвреждане.


Отпадналите от употреба варели за ОР съдържат минимални количества – не повече 1- 2 кг годишно. Допълнително са генерират отпадъци – замърсени парцали съдържащи около 100 кгКод

Наименование на източника

ОР

Количество

Кг ОР за 2004г.

О6.1

Остатъци по варели

0,16 кг на варел

12,5 бр.

2.0

О6.2

Замърсени парцали

10 %

1000 кг

100


О7 ОР реализирани като част от продукта или продавани препарати - няма


О8 Замърсен ОР предаден за регенериране и употреба извън инсталацията– 1650 кг по данни на отговорните лица.


О9 Други загуби на ОР (не отразени като О2, О3, О4) - няма


3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕСТВИЕ С НАРЕДБА 7/2003 ЗА


3.1. Условия, поставени с комплексното разрешително на ХХХ АД във връзка с използване на ОР в дейност почистване на метални повърхности.


Условие 9.2.3. Прахово боядисване – Инсталацията попада в: т. 4 Почистване на повърхности, (използва се като разтворител дихлоретан) - на Наредба № 7/2003г. Емисиите от дейността “Почистване на повърхности” са единствено неорганизирани. Количеството на изпарения е минимум 7-8 %, което е по-малко от нормата за неорганизирани емисии – ННЕ - 15 % от вложеното количество на разтворител.


Условие 9.2.4.2. Инсталация 600 - Инсталацията попада в т. 4 Почистване на повърхности – използван ОР - перхлоретилен (емисионни ограничения по Приложение 2 към чл. 2, ал. 1 на Наредба № 7/2003г.). Емисиите от дейността “Почистване на повърхности” са единствено неорганизирани. Количеството на изпарения е към 7-8 %, което е по-малко от ННЕ 15 % от вложеното количество на разтворител.


Условие 9.2.6. Производство на заключващи системи и панти с изпускащи устройства - Инсталацията попада в т. 4 Почистване на повърхности - използва се ОР перхлоретилен и приложими емисионни ограничения по Приложение 2 към чл. 2, ал. 1 на Наредба № 7/2003г. Емисиите от дейността “Почистване на повърхности” са единствено неорганизирани, като количеството на изпарения е към 7-8 %, което е по-ниско от ННЕ 15 % от вложеното количество на разтворител.


Условие 9.2.14. Спазване на изискванията на Наредба 7/2003 г.


Условие 9.2.15. Изпълнение на изискванията по чл.11 на Наредба 7/2003г. – предприемане на необходимите мерки за прекратяване употребата на ОР с контролирани рискови фрази в срока по § 13 на наредбата - най-късно до 31.12.2006г.


Условие 9.2.15.1. В случай, че дейностите по изпълнение на Условие 9.2.15. са свързани с промяна в работата на инсталацията, която би могла да окаже въздействие върху околната среда или промяна на разрешителното, то това да стане по реда определен в Условие 3.2.1


Условие 9.2.16. В срок до 31.12.2005г. притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ първоначалният план за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на Глава четвърта на Наредба №7/2003г. Първоначалният ПУР включва мерки за постигане на съответните НДЕ, включително ННЕ.


Условие 9.6.2.7. Планът за управление на разтворителите по Условие 9.2.16. да се изготвя ежегодно, обхваща предходната година и да се представя пред РИОСВ не по–късно от три месеца след нейното изтичане. Всеки следващ ПУР да съдържа доклад за изпълнението на заложените мерки през предходната година.


Условие 9.3. Неорганизирани емисии


Условие 9.3.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите на площадката на ХХХ АД да се изпускат в атмосферния въздух организирано.


Условия 9.3.2. Спазване на емисионните ограничения по Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 на Наредба №7/2003 г.


Условие 9.3.2. Стойностите на неорганизираните емисии на ЛОС в атмосферата от инсталациите “Инсталация 680”, “Производство и монтаж на заключващи системи и брави” и “Прахово боядисване” не трябва да превишават нормата за неорганизирани емисии (ННЕ) за дейности, свързани с почистване на повърхности.


Условие 9.3.6. В срок до 31.03.2005 г., притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на оценка на съответствието на стойностите на неорганизираните емисии на ЛОС с определените в разрешителното норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.


Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.


Условие 9.5.1. Емисиите (организирани и неорганизирани) на отпадъчни газове от площадката на ХХХ АД да не водят до нарушаване на нормите за качество на атмосферния въздух (във връзка с чл. 123, ал. 5 на ЗООС).


3.2 Основни изисквания на Наредба 7/2003г., към дейност почистване на метални повърхности в ХХХ АД и оценка на съответствието


Анализа текущото състояние спрямо приложимите изисквания на наредбата към ХХХ АД, позволява да се оцени съответствието с основните задължения на предприятието:


1. До 31.10.2007г., следва да бъде постигнато съответствие с граничните емисионни стойности за пер(тетра)хлоретилен, съгласно т.4 на Приложение № 2 на Наредба 7/2003, както следва:


 • норми за допустими емисии (НДЕ) в отпадъчните газове от локални изпускащи устройства - 20 mg/mкато обща концентрация на ЛОС;3

 • норма за неорганизирани емисии (ННЕ) - 15 % от количеството вложени разтворители.


Доколкото липсват локални вентилационни устройства (О1 = 0), НДЕ е неприложима за ХХХ АД. ННЕ не следва да превишава 15 % от общото количество вложени ОР. Дела на неорганизираните емисии в КВР за 2004г. възлиза на:


F (% от КВР)= О41 + І2 = 248 / 2000 = 12,4 % т.е., дейността през 2004г., е в съответствие с ННЕ


2. Съгласно § 13 на Наредба 7/2003, употребата на ЛОС по чл. 10, ал. 1 (перхлоретилен) в действащи инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, следва да се прекрати не по-късно от 31.12.2006 г.


В тази връзка ХХХ АД ще предприеме допълнителни проучвания, ще приеме и приложи мерки за елиминиране употребата на перхлоретилен и други ОР с контролирани рискови фрази, съгласно приложения план по т. 4 на настоящия отчет.


3. Допълнително в конкретния случай, инсталацията за почистване на повърхности следва да спазва, да елиминира, предотврати или намали съответното замърсяване на въздуха в работната и околната среда, с оглед спазването на ограничения вкл.:


 • граничната стойност за перхлоретилен от 120 mg/m3 (8 часа) във въздуха на работните места, съгласно чл. 1, т. 3 и № 348 по Приложение № 1 на НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г., за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;

 • пределно допустима средноденонощна концентрация на перхлоретилен от 0,06 mg/m3 в атмосферния въздух на населените места, съгласно чл. 2, ал. 1, Приложение № 1 на НАРЕДБА № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места;

 • мерки за спазване изискванията на Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (приет с ПМС № 18 от 23.01.1998 г., обн., ДВ, бр. 13 от 3.02.1998 г.).

4. План постигане на съответствие с приложимите емисионни ограничения и други изисквания на Наредба 7/2003г. в ХХХ АД


Мярка, отговорник

Инв.

Р-ди

хил. лв

Експл.

Р-ди

хил. лв

Срок

(период)

Икономия на р-л (кг)

Ик. Ефект

хил. лв

 1. Добра практика
 1. Поставяне на плътни капаци на всички съдове с разтворители;
 1. Стриктно спазване на технологичната инструкция за съхранение на ОР;
 1. Спазване на технологичните изисквания при почистване на детайлите, вкл. продължителност;
 1. Поставяне на изискванията за боравене с ОР всяко работно място, където те се употребяват;
 1. Оптимизиране на количествата за почистване – на детайлите прецизиране на разходните норми и тяхното спазване;
 1. Увеличаване на количествата ОР за рециклиране и повторна употреба (в или извън предприятието).
 1. Разработване на система за стимулиране на работниците, които най-точно спазват изискванията.
 1. Инвестиционни решения за намаляване на използвания разтворител
 1. Замяна на ОР с неконтролирана рискова фраза – вкл., проучване възможности за употреба на разтворители на неорганична основа.
 1. Улавяне на всички емисии и отвеждане в обща вентилационна система за отпадъчни газове (О1)
 1. Използване на сушилня, вкл. улавяне и абсорбция с активен въглен на ОР отведен от камера (камина) за почистване ;


Приложение №1


Основни етапи на работа на подготовка на ПУР


 1. Набиране на предварителна информация – включително за основния производствен процес, доставката и употребата на ОР, първична счетоводна отчетност, наличие на данни от собствен мониторинг и други измервания, работни инструкции и процедури, налична информация за достъпни технологични решения за намаляване/ елиминиране употребата на органични разтворители – ОР (ЛОС);

 2. Подготовка на обобщена технологична схема на производствения процес, вкл. основни процеси и операции свързани с ОР в двете използвани инсталации;

 3. Определяне на източниците и характера на емисиите на ЛОС, на входящите и изходящи потоци на ОР в съответствие с Приложение 5 на наредбата;

 4. Определяне (избор) на методи за оценяване, респективно референтни методи за измерване на емисиите на ЛОС и свързаните с тях загуби;

 5. Количествена оценка на входящите и изходящи потоци – разработване на ПУР материален (масов) баланс за съответния период (2004), включително обща оценка на качеството на информацията (допустима грешка и достоверност на използвания метод);

 6. Определяне и проверка на съответствието приложимите емисионни ограничения, съгласно Приложение № 2 на наредбата и СНЕ по приложение № 4 към чл. 6, 1;

 7. Определяне на изискванията към мониторинг и измерването на емисиите на ЛОС;

 8. Идентифициране на основните причини за прекомерна употреба/ загуби на разтворители;

 9. Идентифициране на най-общи алтернативи за намаляване/ елиминиране на ОР вкл., на НДНТ;

 10. Предварителна оценка (техническа, екологична и икономическа) на определените алтернативни решения и избор на съответната опция;

 11. Подготовка на план (предварителни мерки) за намаляване употребата на ОР и постигане на съответствие с приложимите гранични емисионни стойности.Приложение №2


Приложима нормативна уредба и стандарти: 1. Наредба 7 от 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

 2. Наредба 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, МОСВ, (ДВ бр. 31 6.04.1999г.)

 3. Наредба № 2 от 19.02.1998г. за норми на допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, МОСВ, МП, МРРБ и МЗ (ДВ бр. 51, от 6.05.1998г.)

 4. Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, МОСВ, МП, МТ, МРРБ, и МЗ (ДВ бр. 75, 24.08.1999г.)

 5. НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.)

 6. НАРЕДБА № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 88 от 3.10.1997 г., изм., бр. 46 от 18.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 8 от 22.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила от 1.01.2004 г.).

 7. Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (приет с ПМС № 18 от 23.01.1998 г., обн., ДВ, бр. 13 от 3.02.1998 г.).

 8. Метод на пламъчна йонизация за определяне на съдържанието на газообразни органични съединения., МОСВ, съгласно чл. 3, чл. 6, чл. 25 на Закона за чистотата на атмосферния въздух ( NF X43 – 301 от декември 1991г.)

 9. БДС EN ISO 4225 Качество на въздуха. Общи положения. Речник

 10. БДС EN ISO 4226 Качество на въздуха. Общи положения. Единици за измерване.
1 Промени в работата на инсталациите се разрешават, ако проектът за извършването им отговаря на критериите за най-добра налична техника, съгласно чл. 3 на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения, приета с ПМС № 62/12.03.2003 г. и при условията на чл. 124 от ЗООС. Нито едно от условията в Разрешителното не отменя законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.Свързани:

План за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад iconПлан за управление на органични разтворители съгласно Наредба №7/2003 в инсталация за пребоядисване на автомобили на ХХХ ад за 2004 г
План за Управление на Разтворители за целите на наредба 7/2003 в инсталация за боядисване на автомобили на ХХХ ад. 3
План за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад iconПлан за управление на органични разтворители в инсталация за нанасяне на покритие върху рулони в ХХХ ад, за 2004г., съгласно изискванията на Наредба №7/2003 І. Обща информация
В приложение №1и №2 е дадено кратко описание на основните технологични процеси и дейности с употреба на ор в последователен ред,...
План за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад iconПлан за управление на органични разтворители в инсталация за нанасяне на покритие върху метали в ХХХ ад, за 2004г., съгласно изискванията на Наредба №7/2003 І. Обща информация
В приложение към настоящия пур са дадени кратко описание на основните технологични процеси и дейности с употреба на ор в последователен...
План за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад iconПлан за управление на органични разтворители в инсталация за флексопечат в ХХХ ад, съгласно Наредба №7/2003 за 2004 І. Обща информация за
Данни за аварийни прекъсвания, ревизия, ремонти и поддръжка на инсталацията Профилактика, текущ ремонт, други / брой и продължителност,...
План за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад iconПлан за управление на органични разтворители при ламиниране на дървесни плоскости съгласно Наредба №7/2003 в ХХХ ад за 2004 І. Обща информация за
Данни за аварийни прекъсвания, ревизия, ремонти и поддръжка на инсталацията Профилактика, текущ ремонт, други / брой и продължителност,...
План за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад iconПлан за управление на органични разтворители на ателие за химическо чистене на ХХХ ет за 2004г., съгласно Наредба №7/2003 г
В приложение №1 е дадено кратко описание на основните технологични процеси и дейности с употреба на ор, а в Приложение №2 обобщена...
План за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад iconГород Москва «13» марта 2012 года
Печенева Сергея Сергеевича, ХХХ года рождения, место рождения г. ХХХ, зарегистрированного по адресу: ХХХ край, ХХХ район, с. ХХХ,...
План за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад iconПлан за управление на органични разтворители на ХХХ ад, гр за 2004г
Работно време само за импрегнационния цикъл /часа без престои, извън планов ремонт/ 400 часа
План за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад iconПлан (годишен отчет) за управление на органични разтворители при екстракция на растителни масла съгласно Наредба №7/2003
План за Управление на Разтворители за целите на наредба 7/2003 в инсталация за екстракция на растителни масла 4
План за управление на органични разтворители съгласно изискванията на Наредба №7/2003 в инсталация за почистване на метални повърхности в ХХХ ад, за 2004г., Обща информация : Наименование, адрес: ХХХ ад iconПримерен план за управление на разтворители (пур) в сектор „нанасяне на покритие върху намотъчни проводници ХХХ ад, 2004 г
Примерен план за управление на разтворители (пур) в сектор „нанасяне на покритие върху намотъчни проводници” ХХХ ад, 2004г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом