Решение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година
ИмеРешение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер59.57 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/NAHD/320_07.doc
РЕШЕНИЕ


гр. Карлово 04.02.2007 година

Карловският районен съд, пета наказателна колегия в публичното съдебно заседание на тридесет и първи януари две хиляди и осма година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Стоян Ранчев

и с участието на секретаря Петя Василева като взе за разглеждане наказателно-административен характер дело № 320.2007 година по описа на съда да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на В. Н. Н. от гр. С., обл. П., ЕГН … срещу НП № 949.20.10.2006 година на Началника на РПУ- гр. Карлово с искане за пълната му отмяна като необосновано и незаконосъобразно. С атакуваното НП му била наложена имуществена санкция глоба в размер на 320 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение по чл. 174,ал. 3,предлоуениуе 1-во и чл. 185,предложение 1-во от Закона за движение по пътищата. Излага доводи, че на 14.10.2006 година около 4,00 часа пред дома му в гр. С., ул. ".. .." №… отишли служители на РПУ- К. и поискали да му извършат проверка като твърдели, че бил управлявал МПС- товарен бус с ДК№ …. Не бил спрян по време на движение и не бил управлявал МПС-то. Баща му заявил ,че той бил управлявал и това било истината, като той категорично заявил, че не е управлявал МПС- то. Служителите на РПУ от своя страна поддържали, че той е управлявал и били констатирали предварително това обстоятелство. Съставен му бил акт ,че не бил съгласен да му бъде извършена проба за наличие на алкохол в кръвта му и му поискали съответните документи. Наистина нямал контролен талон, тъй като управлявал в с акт, който по смисъла на ЗДвП замествал контролния талон. Наказателно постановление № 949/ 20.10.2006 година му било връчено 1 година и два месеца след като било издадено, като счита, че това било преднамерено с цел да бъде лишен от евентуалната възможност да управлява МПС, тъй като свидетелството за правоуправление било иззето в момента на съставяне на акта за установяване на административното нарушение.

Административно- наказващия орган при определяне на наказанието съгласно чл. 27 от ЗАНН не се бил съобразил с изискванията на този текст и не определил наказанията в зависимост от тежестта на нарушението, не бил преценил правилно смекчаващите и отежняващите вината и отговорността обстоятелства и не на последно място не съобразил имотното му състояние. Поради горното иска да се

постанови решение, с което НП да бъде отменено изцяло като необосновано и незаконосъобразно . В съдебно заседание развива и довод за процесуални нарушения, а именно късно издаване на НП в противоречие на чл. 58,ал. 2 от ЗАНН, тъй като НП не му било връчено лично и не била отразена датата , на която не бил намерен на посочения от него адрес. / В жалбата изтъква, че НП му било връчено./.

Ответникът по делото не е взел становище по жалбата.

След преценка на доказателствата по делото- показанията на актосъставителя и свидетеля, административно- наказателната преписка , съдът намери за установено следното от фактическа страна:

С акт за установяване на административно нарушение № 949/14.109.2006 година е прието ,че апелаторът" на 14.10.2004 година около 4,00 часа в гр. С., ул. " .. … " управлявал товарен автомобил марка " Форд Транзит " с ДК№ ….. в явно нетрезво състояние и отказал да бъде изпробван с техническо средство за наличие на алкохол в кръвта, поради което му бил издаден талон за медицинско изследване концентрацията на алкохола. Също така при проверката не е представил контролен талон и свидетелство за управление на МПС". Прието е ,че с това апелаторът е осъществил административни нарушения по чл. 174,ал. 3 от ЗДвП и чл. 157,ал.1 от с. закон. Апелаторът е отказал да подпише акта, който е бил надлежно връчен, който отказ е удостоверен с подписа на свидетеля Т. Г. С.. От показанията на актосъставителя и свидетеля, в чиято обективност и достоверност съдът няма основание да се съмнява, се установява, че апелаторът е управлявал посочения в акта лекотоварен автомобил и е бил спрян за проверка. Тъй като същият е лъхал на алкохол, е поискано от органите на полицията да бъде изпробван за употреба на алкохол с техническо средство. Веднага се свързал по мобилен телефон с баща си, който му забранил бъде изпробван за наличие на алкохол, както и да подпише акта за административно нарушение . В изпълнение на тези указания апелаторът отказал са бъде изпробван, както и да отиде с издаден талон в медицинско заведение за извършване на химическа експертиза за установяване наличие и съответно концентрацията на алкохол в кръвта му. Съдът приема за безспорно установено обстоятелство отказа на апелатора да бъде изпробван с техническо средство и чрез медицинско изследване за наличие на алкохол в кръвта му с оглед показанията на актосъставителя и свидетеля, както и материалната доказателствена сила на АУАН- на. От друга страна апелаторът не провежда каквото и да е насрещно доказване по акта и на твърдението си, че не е управлявал МПС- то, поради което и не разколебава по никакъв начин посочения извод на съда. Освен това при проверката е установено, което обстоятелства апелаторът не оспорва, че при проверката не е представил контролен талон и свидетелство за управление на МПС. Въз основа на АУАН- а административно -наказващия орган е издал на 20.10.2006 година атакуваното НП ,което е връчена едва на 04.12.2007 година, като не са посочени причините за това. С издаденото НП са приети за установени посочените в АУАН- а обстоятелства и нарушения и на основание чл. 174,ал. 3 от Закона за движение по пътищата наказващия орган е наложил наказания за първото нарушение "глоба" в размер на 300,00 лева и "лишаване от право да се управлява МПС "за срок от 24 месеца. За второто нарушение на основание чл. 185,предлоение 1-во е наложил наказание " глоба " в размер на 20,00 лева.

При така изложените обстоятелства съдът прие жалбата за частично основателна по отношение размера на наложеното наказание " лишаване от право

да се управлява МПС " за нарушението по чл. 174,ал. 3 от ЗДвП и за неоснователна в останалата и част. Установи се по делото по несъмнен начин, че апелаторът е осъществил състава на нарушението по чл. 174,ал. 3 от ЗДвП, като е управлявал МПС и при извършената проверка от органите на полицията е отказал да бъде изпробван с техническо средство за наличие на алкохол в кръвта си, както и да бъде проведено медицинско изследване на кръвта за наличие на алкохол и концентрацията му ". Правилно административно- наказващия орган е установил и квалифицирал нарушението и е наложил предвидените наказания, а именно "глоба" и лишаване от право да се управлява МПС. Според съда обаче неправилно и без основание е определил размера на наказанието " Лишаване от право да се управлява МПС" в максимално предвидения размер / старата редакция на ЗДвП, при действието на която е осъществено нарушението и е по-благоприятна съгласно чл. 2,ал. 2 от НК/.Определил е първото наказание " глоба" около средния предвиден размер / наказанието е от 200 до 500 лева / и не знайно защо второто" Лишаване от право да се управлява МПС" в максимално предвидения размер от 24 месеца без да посочи отежняващи и липса на смекчаващи вината и отговорността обстоятелства, при което положение е законосъобразно налагане на наказанието в максимално предвидения размер. Съдът прие, че и второто наказание следва да се определи около средния размер,а именно 1 година лишаване от право да се управлява МПС, като прие, че е налице смекчаващо вината обстоятелство, каквото е липсата на предишни нарушения и наказания по ЗДвП. Като отежняващо вината обстоятелство определи настойчивостта на апелатора за осуетяване на проверката , в това число с извикване на баща му и последващи разправии с органите на пътна полиция. По второто нарушение няма спор ,че е осъществено, като наложеното наказание е в рамките на предвиденото , поради което е следва да бъде потвърдено.

По отношение възражението на представителя на апелатора, че наказанието глоба по първото нарушение не е съобразено с материалното положение на апелетора, съдът прие същото за неоснователано. Не се представят доказателства за влошено материално положение, което да основава налагане на наказанието в минимален размер от 200,00 лева.

По второто възражение за закъсняло връчване на НП съдът намери същото отново за неоснователно. Законът/ посочената от представителя на апелатора разпоредба на чл. 58 , ал. 2 от ЗДвП / не сочи срокове за издаване на НП въз основа на АУАН, като единствено значение има за погасителната давност за налагане на административно наказание за извършеното нарушение, каквато в случая не е изтекла.

Предвид горното атакуваното НП следва да бъде изменено по отношение наложеното наказание " лишаване от право да се управлява МПС", което следва да бъде намалено на 12 месеца, като в останалата част НП следва да бъде потвърдено като законосъобразно и обосновано.

Воден от горното съдът

РЕШИ:

ИЗМЕНЯВА НП № 949/ 20.10.2006 година на Началника на РПУ- гр. К. в ЧАСТТА му , с която на В. Н. Н. от гр. С., ул. " .. .. " № … , ЕГН … на основание чл. 174,ал. 3,пхредлоение 1-во от

ЗДвП е наложено наказание " Лишаване от право да се управлява МПС" за срок от 24 месеца, като НАМАЛЯВА това наказание от 24 месеца на 12 / дванадесет/ месеца.

ПОТВЪРЖДАВА посоченото горе НП в останалата му част като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО И ПРАВИЛНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Пловдивски административен съд в 14 / четиринадесетдневен/ срок от получаване на съобщение, че е изготвено.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Свързани:

Решение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година iconПротоко л 08. 02. 2011 година град Карлово
За районна прокуратура – карлово – редовно призована- явява се прокурор П. Радева
Решение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година iconРешение гр. Карлово, 16. 04. 2008 година
Карловският районен съд, в публично заседание на шестнадесети април две хиляди и осма година, в състав
Решение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година iconРепублика българия министерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив решение
Еик: 115298856, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, ул.”Васил Левски” №51, с лице управляващо/представляващо...
Решение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година iconРешение гр. Карлово, 09. 11. 2008 година
...
Решение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година iconРешение №78 Гр. Карлово, 18. 03. 2013 година
Карловски районен съд, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и осми февруари две хиляди и тринадесета...
Решение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година iconРешение гр. Карлово, 07. 07. 2011 година
Карловски районен съд, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на седми юли през две хиляди и единадесета година, в...
Решение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година iconРешение гр. Карлово, 15. 06. 2009 година
Карловски районен съд, четвърти наказателен състав в публично съдебно заседание на петнадесети юни през две хиляди и девета година,...
Решение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година iconBg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Карлово, ул. Петко Събев №1, За: Петя Иванова, рбългария 4300, Карлово, Тел.: 0335 99335, Факс: 0335 99333
Решение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година iconРешение №66 Град Карлово,23. 07. 2008 г
Карловският районен съд, в публичното заседание на четвърти юни през две хиляди и осма година в състав
Решение № гр. Карлово 04. 02. 2007 година iconBg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом