Протокол
ИмеПротокол
страница1/2
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер361.44 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.shabla.info/docs/9617ea4260f5984271abb0434400efd1.doc
  1   2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ШАБЛАПрепис-извлечение !
ПРОТОКОЛ


5


от проведено заседание на Общински съвет град Шабла

на 24.01.2008 година


РЕШЕНИЕ №60. На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка № 11/14.01.2008 год., Общински съвет гр. Шабла:

- Дава съгласие Община Шабла да кандидатства в проект „Подобряване състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, пред Министерството на финансите

- Общината да осигури съфинансирането от 5% и ДДС по проекта. Средствата да се осигурят от допълнителни постъпления към бюджета

РЕШЕНИЕ №61. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх.№ АБ-01-11-4819/1.10.2007 год. от” ВЕП 2007 „АД , гр.София, ул.”Славянска” № 13, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 16095.25.167 с площ 14999 кв.м в зем. с.Горичане, общ.Шабла, обл.Добрич за изграждане на ветрогенератор.

РЕШЕНИЕ №62. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх.№ АБ-01-11-4821/1.10.2007 год от “Рослин Капитал Партнърс” ООД , гр.София, бул.”Фр.Нансен” № 17, ет.5, ап.9, чрез пълномощник Стоян Диванисов от гр.Габрово, ул.”Радост” № 4, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ16095.24.77 с площ 11010 кв.м и ПИ16095.24.79 с площ 7953 кв.м в зем с.Горичане, общ.Шабла, обл.Добрич за изграждане на два броя ветрогенератори.

РЕШЕНИЕ №63. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх.№ АБ-01-11-4951/10.10.2007 год. от Никола Димитров Диков от гр.Шабла, ул.Дунав” № 7, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 16095.15.9 с площ 81493 кв.м в землище с.Горичане общ.Шабла, обл.Добрич за 3 бр.ветрогенератори

РЕШЕНИЕ №64. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх.№ АБ-01-11-5310/07.11.2007 год. от ЕЛПРОТРЕЙД ЕООД с управител Никола Симеонов Николов гр.София, бул.Витоша” № 188, ет.6, ап.11, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 58596.17.52 с площ 9981 кв.м и ПИ 58596.17.54 с площ 9997 кв.м в землище с.Пролез общ.Шабла, обл.Добрич за изграждане на два броя ветрогенератори с мощност 2 мегавата.

РЕШЕНИЕ №65. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх.№ АБ-01-11-5335/09.11.2007 год. от Джетстрийм ЕООД , гр.София, Младост 4, Бизнес Парк София, сгр.13, офис 202, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 83017.24.224 с площ 15082 кв.м в землище гр.Шабла общ.Шабла, обл.Добрич за изграждане на един брой ветрогенератор с мощност 3 мегавата.

РЕШЕНИЕ №66. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх.№ АБ-01-11-5347/09.11.2007 год. от управителя Христо Симеонов Николов“ЕКО УИНД ЕНЕРДЖИ” ЕООД, -чрез пълномощник Симеон Николов Николов от гр.София, ул.”Княз БорисІ” № 56, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ58596.17.56 с площ 9994 кв.м и ПИ58596.17.58 с площ 9998 кв.м в землище с.Пролез общ.Шабла, обл.Добрич за изграждане на два броя ветрогенератори с мощност два мегавата.

РЕШЕНИЕ №67. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх.№АБ-01-11-4598/19.09.2007г.от собственика Евтимия Вангелова Балева и Петра Вангелова Ямандиева от с.Горичани общ. Шабла, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ №16095.16.27с площ от 8504кв.м. и ПИ №16095.16.26 с площ от 8505 кв.м.в землище на с. Горичани общ.Шабла, обл.Добрич за изграждане на един брой ветрогенератор с диаметър на ротора 60м.

РЕШЕНИЕ №68. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх.№АБ-01-11-5545/21-11.2007г.от Софка Методиева Иванова управител на”Енерги Норт проект”ЕООД от гр.София р-н „Триадица”,ж.к.”Гоце Делчев”ул.”Ясна поляна „бл.110,вх.3 ет.1ап.37 чрез пълномощника си Веселин Илиев Филчев, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 17275.4.42 с площ от 9999 кв.м.в землището на с.Горун общ.Шабла, обл.Добрич за изграждане на един брой ветрогенератор.

РЕШЕНИЕ №69. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх.№АБ-01-11-5580/22.11/2007г.от Тони Георгиев Икономов управител на „Пролез”ООД гр.Варна бул.”Република”№1 чрез пълномощника си Пламен Йорданов Георгиев гр.Бургас ул.”Хан Крум”№11а, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 58596.12.56 с площ от 20000 кв.м.в землището на с.Пролез общ.Шабла, обл.Добрич за изграждане на един брой ветрогенератор с диаметър 100м.

РЕШЕНИЕ №70. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх.№АБ-01-11-5675/28.11.2007г.от Здравко Стефанов Милчев гр.Варна ул.”Доставен шкаф”№2 пощ.кут.7 управител на „Дани -86 ЕООД с.Кичево, ул.Трета №45 общ.Аксаково, чрез пълномощника си Теодора Ангелова Христова гр.Варна, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 16095.25.68 с площ от 3286 кв.м.в землището на с.Горичане общ.Шабла, обл.Добрич за изграждане на един брой ветрогенератор с диаметър 47м.височина на кулата 60м,мощност 600 мег.ч.

РЕШЕНИЕ №71. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх.№АБ-01-11/5827от 07.12.2007г.от Тони Георгиев Икономов гр.Варна ул.”Пирин”№20 управител на „Комарево”ЕООД чрез пълномощника си Пламен Йорданов Георгиев гр.Бургас „Хан Крум”№11а, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 58596.13.21 с площ 9088 кв.м, 58596.13.23 с площ 9089 кв.м, 58596.13.26 с площ от 9088 кв.м.в землището на с.Пролез общ.Шабла, обл.Добрич за изграждане на ветрогенератори с диаметър 100м.

РЕШЕНИЕ №72. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх.№АБ-01-11-5832/07.12/2007г.от Тони Георгиев Икономов управител на „Видно”ЕООД гр.Варна ул.”Пирин”№ 20 чрез пълномощника си Пламен Йорданов Георгиев гр.Бургас ул.”Хан Крум”№11а, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 58596.15.71 с площ 13000 кв.м. в землището на с.Пролез общ.Шабла, обл.Добрич за изграждане на един брой ветрогенератор с диаметър 100м.

РЕШЕНИЕ №73. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх. № АБ-01-11-6171/ 20.12.2007 год. от собственика “ДЖИ ПИ АЙ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с управител Никола Симеонов Николов с адрес на управление гр.София, бул.”Витоша”№ 188, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 58596.13.55 в землището на с.Пролез, общ.Шабла, обл.Добрич с площ 10407 кв.м с начин на трайно ползване - нива за изграждане на един брой ветрогенератор с височина на кулата 80 м и мощност на генератора 1.5 МВт

РЕШЕНИЕ №74. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх. № АБ-01-11-6172/ 20.12.2007 год. от собственика “ЕЛПРОТРЕЙД” ЕООД с управител Никола Симеонов Николов с адрес на управление гр.София, ул.”Княз Борис І” № 56, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 58596.17.59 в землището на с.Пролез, общ.Шабла, обл.Добрич с площ 9996 кв.м с начин на трайно ползване - нива за изграждане на един брой ветрогенератор с височина на кулата 80 м диаметър на ротора 90 м

РЕШЕНИЕ №75. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх. № АБ-01-11-6158/ 20.12.2007 год. от собственика “БУЛСТАЛ” ЕООД с управител Христо Симеонов Николов с адрес на управление гр.София, ул.”Княз Борис І” № 56, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 58596.1.102 в землището на с.Пролез, общ.Шабла, обл.Добрич с площ 5280 кв.м с начин на трайно ползване - нива за изграждане на един брой ветрогенератор с височина на кулата 80 м диаметър на ротора 90 м

РЕШЕНИЕ №76. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх. № АБ-01-11-6159/ 20.12.2007 год. от собственика “ЕКО УИНД ЕНЕРДЖИ” ЕООД с управител Христо Симеонов Николов с адрес на управление гр.София, бул.”Витоша”№ 188, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 58596.17.62 в землището на с.Пролез, общ.Шабла, обл.Добрич с площ 9999 кв.м с начин на трайно ползване - нива за изграждане на един брой ветрогенератор с височина на кулата 80 м диаметър на ротора 90 м

РЕШЕНИЕ №77. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх. № АБ-01-11-6149/ 20.12.2007 год. от собственика Веселин Тодоров Павлов, чрез пълномощник Пламен Йорданов Георгиев, гр.Бургас, ул.”Хан Крум” № 11а-пълномощник на “ГОРИЧАНЕ” ЕООД, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 58596.32.7 в землището на с.Пролез, общ.Шабла, обл.Добрич с площ 30001 кв.м с начин на трайно ползване - нива за изграждане на един брой ветрогенератор с диаметър на ротора 100 м

РЕШЕНИЕ №78. На основание чл.21, т.11 от ЗМСМА, във връзка с §6 от ПР на ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.6, ал.3 и чл.135 и чл.136 от ЗУТ и молба с Вх. № АБ-01-11-6150/ 20.12.2007 год. от собственика Петър Илиев Йорданов, чрез пълномощник Пламен Йорданов Георгиев, гр.Бургас, ул.”Хан Крум” № 11а, вх.а, ет.4-пълномощник на “ПРОЛЕЗ” ООД, Общински съвет гр.Шабла

- Дава съгласие да се допусне изработване на ТУП от 1997 год./ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна на предназначението на земеделска земя

за ПИ 58596.15.25 в землището на с.Пролез, общ.Шабла, обл.Добрич с площ 37250 кв.м с начин на трайно ползване - нива за изграждане на един брой ветрогенератор с диаметър на ротора 100 м

РЕШЕНИЕ №79. На основание чл.21 т.11 от ЗМСМА във връзка с §6 от ПР на ЗУТ,чл134 ал.1т. 1,ал.2 т.6 ,ал3 и чл.135 и чл.136 ал.1 от ЗУТи молба с Вх.№ АБ-01-11-5665/28.11.2007 год. от собствениците Калин Евгениев Цанов от гр.София, ул.”Постоянство” № 14, ет.5, ап.81 и Георги Пейчев Димитров от гр.София, ул.”Трудолюбие” № 10, ет.4, ап.20, чрез пълномощник Бистра Тинкова Казанджиева, гр.Варна, ЖК “Възраждане”, бл.34, вх.2, ап.44, Общински съвет гр.Шабла

-Дава съгласие да се допусне изработване на изменение на ТУП от 1997г. /ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна предназначението на земеделска земя за курортни и ваканционни селища

за ПИ 24102.34.152 с площ 1000 кв.м в землище Дуранкулак, общ.Шабла, обл.Добрич с начин на трайно ползване –нива.

РЕШЕНИЕ №80.На основание чл.21 т.11 от ЗМСМА във връзка с §6 от ПР на ЗУТ,чл134 ал.1т. 1,ал.2 т.6 ,ал3 и чл.135 и чл.136 ал.1 от ЗУТи молба с Вх.№ АБ-01-11-5666/28.11.2007 год. от собствениците “Агенция земя” ЕООД, “Итера-Г” ООД, “Ройс” ЕАД и Кей Ем Консултинг” ЕООД, чрез пълномощник Христо Петков Капралов, гр.Каварна, ул.”Ст.Караджа” № 67, Общински съвет гр.Шабла

-Дава съгласие да се допусне изработване на изменение на ТУП от 1997г. /ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна предназначението на земеделска земя за курортни и ваканционни селища

за ПИ 83017.55.35 с площ 16048 кв.м в землище Шабла, общ.Шабла, обл.Добрич с начин на трайно ползване –нива

РЕШЕНИЕ №81. На основание чл.21 т.11 от ЗМСМА във връзка с §6 от ПР на ЗУТ,чл134 ал.1т. 1,ал.2 т.6 ,ал3 и чл.135 и чл.136 ал.1 от ЗУТи молба с Вх.№ АБ-01-11-5618/26.11.2007 год. от собственика Борянка Петрова Борисова от гр.Варна, ул.”Н.Геров” № 68, вх.А, ет.4, ап.7, Общински съвет гр.Шабла

-Дава съгласие да се допусне изработване на изменение на ТУП от 1997г. /ОУП/ и ПУП /Подробен устройствен план/ за промяна предназначението на земеделска земя за курортни и ваканционни селища

за ПИ 39493.9.35 с площ 10000 кв.м в землище с.Крапец общ.Шабла, обл.Добрич
  1   2

Свързани:

Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
Решение №119, протокол №11 от 22. 04. 2010Г., решение №148, протокол №12 от 13. 05. 2010Г., решение №440, протокол №31 от 25. 11....
Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското
На общински съвет пловдив, изменена с решение №226, взето с протокол №11 от 11. 06. 2009Г., Решение №119, протокол №11 от 22. 04....
Протокол iconЗапове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г
Протокол №15/23. 12. 2008 г., Решение №58, Протокол №5/08. 04. 2005 г., Решение №97, Протокол №6/30. 04. 2010 г и Решение №44, Протокол...
Протокол iconРешение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13.
Протокол №6/26. 01. 2012 г./Решение №61 по Протокол №8/07. 03. 2012 г.; Решение №86 по Протокол №9/11. 04. 2012 г.; Решение №110...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Протокол iconОбщина благоевград заповед
Протокол №7/07. 08. 2009г., Решение №91, Протокол №3/27. 03. 2009 г., Решение №332, Протокол №15/23. 12. 2008 г и Решение №316, Протокол...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №43 на пк по «Устройство на територията», Протокол №32 на пк по “Образование, култура, младежта и спорта”, Протокол №51...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №53 на пк по “Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, Протокол №34 на пк по “Образование, култура,...
Протокол iconНа територията на община бургас
Протокол №47/24 и 29. 03. 2011 г.; по т. 10, Протокол №51/21. 07. 2011 г.; изм с Решение №95/21. 01. 2012 г по адм д.№1377/2011 г...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Стопански дейности и екология”, Протокол №35 пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, Протокол №49 на пк по «Устройство на територията»,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом