Частен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер30.69 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/Prof.Etika.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ “СВ.МИНА”


УТДЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:


КОНСПЕКТ

по


ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА - ЗИП


Професия: ФИРМЕН МЕНИДЖЪР

Специалност: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТІІ - ри курс


1. Етика – общи положения

1.1. Човек и морал Понятие за личност

Теории за личността

Движещите сили на поведението – потребности и мотиви

Етапи в моралното развитие на човека

Емоционалният живот на човека

1.2. Морал,етика и нравственост

Същност и развитие на етичното познание

Съпоставка на понятията “морал ”,“етика ” и “нравственост „

Разновидности на етичното познание .

1.3. Добродетели и пороци.Ценности и норми

Ценности и основни категории на етиката

Морални стандарти,норми и принципи

Етични принципи. Принцип на утилитаризма. Принцип на формализма. Принцип на справедливостта


2. Основни характеристики на деловото общуване

2.1. Значение на общуването

Общуване и осъществяване на съвместна дейност и функциониране на обществото

Общуване и формиране на личността


2.2. Същност и функции на междуличностното общуване

Същност на междуличностното общуване

Функции на междуличностното общуване


2.3. Структура на междуличностното общуване Структурен анализ на междуличностното общуване

Междуличностното общуване като комуникация

Вербално общуване

Невербално общуване

Интернет-общуване

Вокализация на гласа

Комуникативни бариери

Междуличностното общуване като социална перцепция

Междуличностното общуване като отношение

Междуличностното общуване като взаимодействие

2.4.Механизми за въздействие в процеса на междуличностното общуване

Психично въздействие

Психично заразяване

Подражание

Внушение

Убеждение

2.5. Разновидности на междуличностното общуване

Критерии и класификации на общуването

Императивно общуване

Манипулативно общуване

Доверително общуване

Ролево общуване

Ритуално общуване

2.6. Фактори,обуславящи комуникативната компетентност на хората

Комуникативна компетентност и фактори,които й влияят

Наблюдателност

Умения за слушане

2.7. Малката група като съвкупност от субекти Същност,особености и разновидности на малката група .

Фактори,влияещи върху ефективността на малката група

2.8. Групова динамика Същност на груповата динамика

Лидерството като най-важен феномен на малката група

Методи за изследване на междуличностните отношения в малката група

2.9. Конфликти в малката група

Същност и особености на конфликтите

Разновидности на конфликтите

Структура на конфликтите

Причини за възникване на конфликти

Eтапи на протичането на конфликтите

Добри начини,техники и практики за управление

на междуличностните конфликти


2.10. Поведенчески стратегии в конфликтни ситуации

3. Професионална етика

3.1. Същност и особености на професионалната етика

Дефиниране на професионалната етика

Професионален морален кодекс

Изменения на отношението към труда и развитие на професионалната етика

3.2. Бизнес етика

Историческо развитие на бизнес етиката

Същност на бизнес етиката Подходи и направления в развитието на бизнес етиката


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:


1. Иванов Ст., Иванов М., Социална психология и туристическо поведение, Шумен, 2005 г.

2. Иванов Ст., Иванов М., Професионална етика и туристическо поведение, Фарком 2010 г.

4. Видева Н., Горанов П., Етика, София, 1994 г.

5. Панайотов, Д. Психология на бизнеса, 2001 год., изд. СИЕЛА.

6. Пийз и Паркър, Езикът на тялото, скритият смисъл на думите

7. Дж. Кехау, Подсъзнанието може всичко


ИЗГОТВИЛИ: 1. Н.Цонева

2.Сл.Томов

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по професионална етика и туристическо поведение
Разграничаване на професионализма от призванието и моралната отговорност в дадената професионална област
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по организация и управление на дейностите в кухнята
Технологичен процес, производствени звена. Професионална характеристика на готвача, кухненска бригада
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по реклама и връзки с обществеността зип
Процес на вземане на решение за покупка/вътрешен психологически процес – фази, влияние върху рекламното планиране
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по професионална етика зип iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом