Химикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
ИмеХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер110.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uctm.edu/bg/Pravilnitzi/Pravilnitzi/PRAVILNIK_UEIC.rtf
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

П Р А В И Л Н И К


ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НАУНИВЕРСИТЕТСКИ КОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР”


Приет от Академичния съвет на


СОФИЯ, 2000
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (УКЦ) при ХТМУ и е неразделна част от “Правилник за устройството и дейността на ХТМУ”.

УКЦ е обслужващо звено в структурата на ХТМУ с основна функция:

Информационно осигуряване, обслужване и развитие на информационна-та дейност в ХТМУ.

Чл. 2. Правилникът е съставен в съответствие с чл. 5 ал. 7,8,9, чл. 68, и 1 т.3 от Преходните и заключителни разпоредби на “Правилник за устройството и дейността на ХТМУ”, приет от УОС на 14 март 2000 г.

II. СТАТУТ НА УКЦ


Чл. 3. УКЦ е общоуниверситетско звено, обслужващо информационно учебната, научно-изследователската и административна дейност на ХТМУ, като за целта развива следните дейности:

1. Внедрява, поддържа, и развива информационно-справочни системи, в съответствие с изискванията на нормативните документи (ЗВО, НОИ, здравно осигуряване и др.) и за нуждите на управлението на ХТМУ (Прил. 3).

2. Администрира, поддържа, и развива университетска компютърна мрежа и връзките към Националната академична мрежа и световните мрежи.

3. Техническо обслужване и профилактика на локалните компютърни мре-жи, мрежови устройства и сървери (Прил. 4).

4. Подготовка за печат на учебници и учебни помагала, в съответствие с издателския план на ХТМУ.

5. Внедряване и развитие на нови информационни технологии.

6. Поддръжка на Студентски Internet лаборатории.


III. СТРУКТУРА НА УКЦ

Чл. 4. Организационно УКЦ се състои от 4 обособени звена:

1. Университетски информационни системи.

2. Мрежи и комуникации.

3. Издателска дейност.

4. Студентски Internet лаборатории.

Чл. 5. Дейността на звената в УКЦ:

(1) Звеното Информационни системи внедрява и поддържа информационно-справочните системи в ХТМУ в следните направления (Прил. 3):

- административно - актуално състояние на личния състав на университета -

пол, възраст, трудов стаж, квалификационни групи, трудови възнаграждения, здрав-но осигуряване, почивно дело и др.;

- учебно-преподавателско -

  • кандидат-студенти

  • актуално студентско състояние, администр. групи, санкции

  • учебни планове и програми, изпитни протоколи и оценки, дипломи

  • стипендии - студенти и докторанти

  • здравно осигуряване на студенти

  • настаняване на общежития

  • анкетни програми за качеството на учебния процес.

- стопанско - система за следене и отчитане на дълготрайни материални активи.

Преработва и допълва действащите системи при промяна на изискванията, условията или операционната среда.

Проектира и внедрява нови информационни системи, базирани на авангардни Web - технологии (Прил. 4).

(2) Звено мрежи и комуникации (Интернет и Интранет):

1. Извършва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови, както и обслужване на съществуващи мрежови работни места, опорната универси-тетска мрежа и локалните мрежови сегменти.

2. Извършва техническа поддръжка на мрежовите комуникационни устрой-ства и маршрутизация на информационните потоци.

3. Поддържа университетските сървери (MAIL, WWW, FTP, DNS, Novell и др.) и актуализира мрежовия софтуер.

4. Администрира университетската мрежа. Обслужва клиентите на мрежата- регистрация на преподаватели, служители и студенти, предлага правила за работа и права за достъп.

5. Поддържа свързаността на университетската компютърна мрежа с Нацио-налната академична мрежа и Интернет пространството (наземни и сателитни връз-ки).

(3) Звеното Издателска дейност:

1. Подготвя за печат (сканиране, монтаж, страниране, коректури и camera ready) на учебници, утвърдени в Годишния издателски план на университета.

2. По заявка от университетския Съвет по издателската дейност подготвя за печат и отпечатва малотиражни издания (ръководства, учебни помагала, тестове, научни трудове, монографии, автореферати и материали за научни разработки), както и Годишник с трудовете на академичния състав, в съответствие с чл. 71 от “Правилник за устройството и дейността на ХТМУ”.

3. Поддържа “Лаборатория за подготовка на материали за дистанционно обучение”. Подготвя и реализира учебни помагала (на хартия и мултимедийни) за нуждите на дистанционното обучение в ХТМУ.

(4) Звеното Студентски Internet лаборатории създава и обслужва лаборатории за свободен достъп до Internet на студенти и докторанти, в съответствие с утвърден от Ректора на ХТМУ “Правилник за работа в Студентски Internet лаборатории”.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ


Чл. 6. В съответствие със структурата на ХТМУ, УКЦ е подчинен админи-стративно на Зам. Ректора по Учебната работа.

Чл. 7. УКЦ се ръководи от Директор, подпомаган от Началник на отдел.

ДИРЕКТОР


Чл. 8 Директорът:

1. Подчинен е на Зам. Ректора по Учебната работа.

2. Ръководи и контролира дейността на звената на УКЦ.

3. Осъществява съгласуване при решаване на проблемите и относно насоките за информационно обслужване с ръководителите на катедрите и факултетите и с академичното ръководство на университета.

4. Осъществява връзки и сътрудничество в областта на информационните технологии с центрове от академичната общност в страната и в чужбина.

5. Предлага за одобрение от Ректора на щатното разписание на УКЦ, предложения за сключване и прекратяване на трудови договори със служители на УКЦ и нещатни служители.

6. В границите на определените му права дава задължителни нареждания на служителите на УКЦ.

7. Носи отговорност за правилната експлоатация на техниката в УКЦ, мрежовите устройства и администрирането на университетската мрежа.

8. Създава условия за правилно функциониране на студентските Internet лабо-ратории.

9. Подготвя и предлага за одобрение на вътрешни правила за дейността на отделните звена на УКЦ, както и правила за отношенията и взаимодействието на УКЦ с основните звена и администрацията на ХТМУ.

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ


Чл. 9. Началникът на отдел:

1. Подчинен е на Директора на УКЦ.

2. Ръководи и контролира дейността на звената Информационни системи и Издателска дейност.

3. Сформира и оглавява програмни колективи в съответствие с чл. 5 ал. 1 на настоящия правилник.

4. Прави предложения за внедряване на нови информационни технологии, софтуерни продукти и системи.

5. Замества Директора при негово отсъствие от университета.

ПЕРСОНАЛ


Чл. 10. Персонал.

Дейността по информационното обслужване на университета се извършва от:

1. Щатни служители на УКЦ на ХТМУ.

2. Лица изпълняващи определена работа на хонорар или граждански договор.

3. Щатното разписание на УКЦ е дадено в Приложение № 1.

4. Длъжностните лица от състава на УКЦ, извършват работата, която им е възложена съобразно длъжностните характеристики.

5. В помощ на дейностите по информационното обслужване могат да се привличат нещатни сътрудници - научни работници, специалисти по информацион-ни технологии, преподаватели, преводачи и студенти срещу хонорари и по граждан-ски договори.

Поименно списъчния състав на УКЦ към 01.11.2000 е даден в Приложение 2.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящият правилник е изготвен в съответствие със Закона за висшето образование, Правилника за устройството и дейността на ХТМУ и влиза в сила веднага след приемането му от Академичния съвет.

§ 2. Правилникът може да се изменя и допълва по реда на приемането му.

§ 3. Изпълнението на правилника се възлага Директора на УКЦ.

* * *


Приложение № 1


Длъжност

Бр.

Квалификация

Образование

Ръководител УКЦ

1

Инженер с допълнителна квалификация в областта на информатиката и комп. мрежи

висше

Началник отдел

1

Инженер с допълнителна квалификация в областта на информатиката

висше

Програмист

1

Квалификация в областта на информатиката

висше

Програмист

1

Квалификация в областта на информатиката

висше

Програмист - администратор база данни

1

Квалификация в областта на информатиката

висше

Мрежов администратор

1

Инженер с допълнителна квалификация в областта на комп. мрежи

висше

Техник поддръжка на комп. мрежи

1

Техник - квалификация в областта на комп. мрежи

средно

Системен оператор

2

Текстообработка, графика

средно

Организатор поддръжка компютърни класове

1
средно

Всичко персонал

10висше обр.

6средно обр.

4Приложение №2Длъжност

Персонал поименно

Ръководител УКЦ

инж. Владимир Йорданов

Началник отдел

инж. Радка Минчева - Щерева

Програмист

инж. Николинка Станкова

Програмист

Ваня Конова

Програмист - администратор база данни

Галин Ганчев

Мрежов администратор

незаето

Техник поддръжка на комп. мрежи

Емил Деянов

Системен оператор

Смирна Христова

Системен оператор

Красимира Дякова

Организатор поддръжка компютърни класове

Теодора Савчева

Свързани:

Химикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилник за устройството и дейността на хтму
Чл. Правилникът урежда устройството и дей­ността на Химикотехнологичния и металургичен университет (хтму) в съответствие със Закона...
Химикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на iconБиография име: ива георгиева бетова -божинова
Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Магистър (Дипломиран инженер) по Химични технологии (Неорганични и електрохимични...
Химикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет софия отчетендокла д

Химикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет софия отчетендокла д

Химикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет факултет по химично и системно инженерство катедра автоматизация на производството редовно и задочно обучение за
През учебната 2012/2013 година катедра “Автоматизация на производството” на Химикотехнологичния и металургичен университет ще приеме...
Химикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на iconДо ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л
Ръководството на
Химикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет телефонен указател
Деловодство
Химикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на iconДо ректора на химикотехнологичен и металургичен университет протоко л
Ръководството на
Химикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на iconХимикотехнологичен и Металургичен университет
Изследване и проектиране на производствената структура в индустриалното предприятие
Химикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на iconХимикотехнологичен и Металургичен университет
Дълготрайни активи – характеристика, структура, класификация, амортизационна политика
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом