Списък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов
ИмеСписък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов
Генов Л Г
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер73.42 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/3003/17244600741150609397.doc

СПИСЪК на публикациите

на доц. д-р Красимир Маринов Иванов
I. ДИСЕРТАЦИЯ И СТАТИИ ОПИСАНИ В АВТОРЕФЕРАТА


Иванов Кр.М.: Някой специфични проблеми, свързани с комутации на прекъсвачите в разпределителните уредби на електрическите централи с голяма мощност, автореферат на дисертация за получаване на научна степен “кандидат на техническите науки”, Габрово, 1990г., печатна база на ТУ-Габрово

1. Генов Л.Г., Kр.Маринов Иванов: Изчисляване на апериодичната съставяща на тока при еднофазни къси съединения в близост до големи енергийни източници, Сборник доклади на Юбилейна научна сесия на ВМЕИ-Варна,посветена на 25 годишнината му от създаването му, том 3, 1987г.

2. Генов Л.Г., Kр.Маринов Иванов: Уточнен метод за изчисляване на апериодичната съставяща на тока при еднофазни къси съединения в близост до големи енергийни източници, "Енергетика", 1987г., бр. 6

3. Иванов Кр.Маринов: Вероятностна оценка на възникване на големи апериодически съставящи в мрежата за СВН в близост до големи електроцентрали, доклад на научна сесия ВМЕИ-Габрово и ВНВАУ"Г.Димитров"-Шумeн, секция 6.2, Габрово,1987г.

4. Иванов Кр.Маринов: Възстановяващо се напрежение на генераторния прекъсвач при изключване на номинален товар, Юбилеен годишник на ВМЕИ-Габрово, 1989г.

5. Иванов Кр.Маринов, П.К.Петров: Взаимното електромагнитно влияние на електрическите машини при късо съединение, Научна конференция посветена на 25-годишнината на ВМЕИ-Габрово, направление Електротехника, Габрово, 1989г.

6. Костерев Н.В., П.Л.Денисюк, Кр.Маринов Иванов: Упращенная модель асинхронной машины относительно э.д.с., "Вестник КПИ. Электроэнергетика", выпуск 23, 1986г.

II. ПУБЛИКАЦИИ, РАЗГЛЕЖДАЩИ ВЪПРОСИ ПО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА


 1. Иванов Кр.Маринов: Проблеми при включване на трансформатори с голяма мощност, Известия на ТУ-Габрово, том XXII, 1996г., стр.131-137.

 2. Kr. Ivanov, W. Kirtschev: Berechnung der Entfernung bis zum Erdschlußort im Mittelspannungsnetz, Journal of The Technical University at Plovdiv, Vol.3 “Fundamental Sciences and Applications”, 1996, p.209-214.

 3. Кр.М.Иванов, Mарк Кнап: Изследване на атмосферни пренапрежения в близост до трифазните елегазови прекъсвачи с номинално напрежениe 110kV, Известия на ТУ-Габрово, том XXII, 1998г., S.111-116,

 4. Кр.М.Иванов: Метод за определяне на ефективната стойност на тока на късо съединение при насищане на токовия трансформатор, том XXIV, Известия на ТУ-Габрово, том XXIV, 2000г, стр.89-96

 5. П.M.Узунов, Кр.М.Иванов: Изчисляване на частичните капацитети с метода на крайните елементи, Известия на ТУ-Габрово, том XXIV, 2000г, стр.49-56.

 6. Kr.M.Ivanov: Vergleich von Verfahren zur Schätzung des Effektivwertes von Kurzschlußstromverlаufen während der Abschaltung, Journal of The Technical University at Plovdiv, Vol.8 “Fundamental Sciences and Applications” 1999, p.57-64.

 7. Иванов Кр.M., П.Петров, С.Бахмачук: Изчисляване на възстановяващите се напрежения при "километрични " къси съединения, Научна конференция с международно участие на ТУ-Габрово 23-25 октомври 1991г.; секция Електротехника, Габрово, стр.11-14.

 8. Иванов Кр., П.Петров, П.Узунов: Моделиране на електропровод за свръхвисоко напрежение 750 kV и приложение на модела за изследване на стационарни и преходни режими, 2. Научна конференция с международно участие на ВВТУ “Т.Каблешков” 28-29.11.1991г., София, стр. 53-58.

 9. Иванов Кр., П.Петров, П.Узунов: Относно нормирането и инженерните формули за изчисляване на преходните възстановяващи се напрежения у нас, 2. Научна конференция с международно участие на ВВТУ “Т.Каблешков” 28-29.11.1991г., София, стр.85-90.

 10. Иванов Кр., П.Петров: Определяне на мястото на земно съединение в мрежите за средно напрежение (състояние на проблема), Научна конференция на ВМЕИ-Габрово; направление “Електротехника и електроенергетика”, 25-27 ноември 1992 г., Сборник доклади; Габрово, 1992г.

 11. Иванов Кр.М.: Алгоритъм за определяне на тока на късо съединение в близост до централи с голяма мощност, Научна конференция с международно участие на ТУ-Габрово 7-8.12.1995г.; Габрово, том III, стр. 280-284.

 12. Кр. Иванов Определяне на доминиращите хармонични в преходния процес при земно съединение в мрежите за средно напрежение, X-thе International Symposium on Electrical Apparаtus and Technologies, 30-31 May 1997, SIELA’97, Proceedings Vol. I, p.174-179 .

 13. Рачев С.Р., Кр.М. Иванов: Изследване на електромеханичните преходни процеси на асинхронния двигател при несинусоидално напрежение, Юбилейна научна конференция 17-19 юли 1997 Сливен, ТУ-София филиал Сливен, секция Електротехника.

 14. Kr. Ivanov, F.Oechsle: Ausgleichvorgänge bei Erdschluß im Mittelspannungsnetz, Scientific conference, 35 Anniversary of the Technical University of Gabrovo, October 14-15, 1999, Proceedings Volume 1, p. 283-288.

 15. Кр. Иванов, Н. Козарев: Апарат за откриване на земно съединение в електропроводи 20 kV, IХ-ти международен симпозиум по електрически апарати и технологии “SIELA’95”; Пловдив, 1995г. Сборник доклади, том 1, с. 271-275.

 16. Н. Козарев, Кр. Иванов: Естествените висши хармоници- основен смущаващ фактор в мрежите за средно напрежение, IХ-ти международен симпозиум по електрически апарати и технологии “SIELA’95”; Пловдив, 1995г. Сборник доклади, Том2, с. 157-162.

 17. Кр. M.Иванов, Н. Козарев: Сензор за диагностика на въздушни линии, Научна конференция, Научна конференция с международно участие на ТУ-Габрово 7-8.12.1995г.; Габрово, том III, стр. 285-290.

 18. N. Kozarev, Kr. M.Ivanov: Influence of outer magnetic fields on a Consulting current transformer, X-the International Symposium on Electrical Apparаtus and Technologies, 30-31 May 1997, SIELA’97, Proceedings Vol. I, p.58-62.

 19. Н. Козарев, Кр. Иванов: Заместващи схеми на съставящите с нулева последователност, Юбилейна научна сесия на ВВОВУ “В.Левски” 1996г., кн.Nr42 стр.580-584.

 20. Иванов Кр., П.Петров: Моделиране на трифазен трансформатор с помощта на програмата PSpice, Известия на ТУ-Габрово, том XXV, 2001г., стр.25-32.

 21. Kr. Ivanov: Modellierung von dreiphasigen Dreiwicklungstransformatoren mit inneren Fehlern, Journal of The Technical University at Plovdiv, Vol.9 “Fundamental Sciences and Applications” 2000, p.35-42.

 22. P. Petrov, Kr. Ivanov: Eine Einstellung für die Bestimmung der elektrischen Parameter des Menschenkörpers und ihre Anwendung bei der Expertenschätzung von elektrischen Unfällen, 14. Internationale Wissentschaftliche Konferenz Mittweida, 8-11 November 2000, Wissentschaftliche Zeitschrift der Hochschule Mittweida (FH), Band O, Nr19 2000, S.67-71.

 23. Кр. Иванов, Хр. Христов, Н. Козарев: Ефективност на малка вятърна електростанция, сп. Наука, Nr2, 2001г., стр.46-49.

 24. Кр. М.Иванов: Определение действующего значения тока короткого замыкания при насыщения трансформатора тока, журнал “ЕНЕРГЕТИКА: економика, технологоii, екология”, Nr.2, 2001г., стр.48-51.

 25. Krassimir М. Ivanov: Untersuchung der außeren Überspannungen bei mehrfachigen Blitzen; IKWM 2003, Mittweida

 26. Ivanov K.М., G. Velev: Bulgarian electricity market, 2nd International Colloquium FHD/DAAD, University of Applied Sciences FH Darmstadt, 6th December 2004 (превод на заглавието - Българския електроенергиен пазар).

 27. Върбов Цв., Кр. Маринов Иванов: Преобразуване на постояннотоковата енергия от фотоволтаични модули в променливотокова чрез инвертор трето поколение, Международна научна конференция “УНИТЕХ’01”, Габрово, 2001г. Сборник доклади, Том1, с. 54-59.

 28. Върбов Цв., Кр. Маринов Иванов: Защита от атмосферни и комутационни пренапрежения на електронната апаратура във фотоволтаична система свързана към електроразпределителната мрежа, Международна научна конференция “УНИТЕХ’03” 20-21 ноември, Габрово, 2003г. Сборник доклади, том1, стр.I-100 - I-102..

 29. Върбов Цв., Кр. Маринов Иванов: Инженерен метод за оценка на икономическата ефективност на фотоволтаични ситеми свързани към електроразпределителната мрежа ниско напрежение, Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2004” 3 – 4 юни 2004 г.

 30. Петров П. , Кр. Иванов- Определяне на интензитета на полето, въздействащ върху човек, намиращ се под електропровод за високо напрежение – Енергиен форум 2004, 11 – 13 юни гр. Варна , с. 103- 107.

 31. Петров П. , Кр. Иванов: Отчитане на провеса на фазовите проводници на електропроводи ВН и СВН върху големината на интензитета на електрическото поле; Енергиен форум 2004, 11 – 13 юни гр. Варна , с. 107- 110.

 32. Иванов Красимир Маринов, Дитер Метц: Либеризацията на енергийния пазар в България и мястото на системите SCADA за трениране на режимите на мрежите на електроенергийната система, Международна научна конференция “УНИТЕХ’04” 18-19 ноември, Габрово, 2004г. Сборник доклади, том1, стр.I-66 - I-72..

 33. Иванов Красимир Маринов, Петър Колев Петров: Ефективност на вятърна централа със средна мощност, Международна научна конференция “УНИТЕХ’04” 18-19 ноември, Габрово, 2004г. Сборник доклади, том1, стр.I-112 - I-116.

 34. Цв. Върбов, Кр. Маринов, Изследване на влиянието на товаровия график и съпротивлението на контура фаза-нула върху работата на фотоволтаична система свързана към електроразпределителната мрежа, Международна научна конференция “УНИТЕХ 06” гр. Габрово 24 – 25 ноември 2006 г.

 35. П.Петров, Kr.M.Ivanov и Г.Велев: UTILIZATION OF THE SCADA SYSTEM FOR MONITORING AND ANALYSIS OF FAULT SITUATIONS IN EFFECTIVELIY GROUNDED STAR-CONNECTED ELECTRICAL POWER NETWORKS., Balkan Power Conference BPC 2006, Охрид, 30.05.2006г.-3.06.2006г.

 36. Върбов К. Цв., Кр.М.Иванов: Система за мониторинг и изследване на работата на фотоволтаична система свързаната към мрежата ниско напрежение, Известия на ТУ Габрово, Nr.37, 2009г.

 37. Varbov Cvjatko, Krasimir Ivanov: Wirkungsgradoptimierung von photovoltaischen Anlagen, Konferenz Saterra 2007, 5-7.11.2007 Mittweida

 38. Totjo Iliev, Stojan Bataschki, Krasimir Ivanov: Eine Methode für die Bestimmung der Effektivität der Isolation der elektrischen Maschine, Konferenz Saterra 2007, 5-7.11.2007 Mittweida


III. ПУБЛИКАЦИИ ПО ДРУГИ ЕлектроТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ


1. Петров П., Иванов Кр. Определяне на разсейванaта енергия във въздушната междина на вълнов електродвигател, Научна конференция с международно участие на ТУ-Габрово 23-25 октомври 1991г.; секция Електротехника, Габрово, стр.7-10.

2. П. Йорданов, П. Петров, Кр. Иванов Възможни схеми на захранване за реализиране на електромагнитен генератор на вълнова деформация, Научна конференция на ВМЕИ-Габрово; направление “Електротехника и електроенергетика”, 25-27 ноември 1992 г., Габрово, 1992г.

3. Петров П., Иванов Кр.: Възможност за прецизно позициониране и подсигуряване на вълнови електродвигатели при отпадането на захранването, X-th International Symposium on Electrical Apparаtus and Technologies, 30-31 May 1997, SIELA’97, Proceedings Vol. I, p.266-270.

4.Н. Козарев, Кр. Иванов: Приставка за изследване на амплитудно-честотните характеристики на генератори, Научно-приложна конференция с международно участие “Силова електроника – 96” 26-27 юни 1996г. Гр.Габрово, сборник доклади, стр. 76-80.

5. Иванов Красимир Маринов, Петър Колев Петров: Дефектнотокова защита, параметри и област на приложение, сп. Техническа безопасност, 2004, бр.4, стр.49-53.


IV ПУБЛИКАЦИИ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО


1. P. Petrov, N. Kozarev, Kr. Ivanov: Increase of the effectiveness at the teaching of correspondence students in the electrotechnical subjects, X-the International Symposium on Electrical Apparаtus and Technologies, 30-31 May 1997, SIELA’97, Proceedings Vol. I, p.257-260.

2. P. Petrov, Kr. Ivanov: Ein System für Aufnehmen von individuellen Erlernungsdaten der Ausgebildeten Studenten, 29. IGIP – Symposium Biel-Bienne-Schweiz, 27-30. März 2000, Ingenieurausbildung im 21. Jahrhundert, Referate des 29.Internationalen Symposiums “Ingenieurpдdagogik 2000” , Band 44, S.379-383.

3. P. Petrov, Kr. Ivanov: Zusätzliche Vorbereitung der Veranschaulichungsinformation – ein Faktor für effektiven Unterricht, 29. IGIP – Symposium Biel-Bienne-Schweiz, 27-30. März 2000, Ingenieurausbildung im 21.Jahrhundert, Referate des 29.Internationalen Symposiums “Ingenieurpдdagogik 2000” , Band 44, S.384-387.

4. Петров П., Иванов Кр.: Уважение на незнанието – съществен момент при обучението на студенти, сп. Педагогика,Nr 8-9, стр. 20-24

5. V. Kirtschev, N.Kotschev, R.Kaynorova, K.Marinov Ivanov: Simulation des processus transitoires a l’aide d’ordinateure electronique pour l’enseignement de l’electrotechnique theorique, Journal of The Technical University at Plovdiv, Vol.3 “Fundamental Sciences and Applications” 1996, p.173-178.

6. Ivanov Krassimir, P. Petrov: Die Projektierung in der Ingenieurausbildung und ihre spezifische Besonderheiten bei der Organisation der Fernausbildung, Wissentschaftliche Konferenz Mittweida SATERRA-2001, 8-10 November 2001


V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

1. И.А.Стоев, К.М.Иванов, П.К.Петров: Ръководство за лабораторни упражнения по електрически мрежи и системи, печатна база на ТУ-Габрово, 1-во издание,1996г., 55 стр.

2. К.М.Иванов, П.К.Петров: Техника на високите напрежения. Ръководство за лабораторни упражнения, Издателство Габрово-Принт, 1-во издание, 2000 г., 110 стр.

3. K.M.Иванов, П.М.Узунов: Електрическа част на електроцентрали и подстанции. Ръководство за лабораторни упражнения, Издателство “АЛМА МАТЕР Интернационал”, 1-во издание, 2001г., 140 стр.

4.К.М.Иванов, П.К.Петров, Г.Велев - Електрически мрежи и системи – ръководство за лабораторни упражнения- „Габрово Принт”-ЕООД, 2005г.

5. П.М.Узунов, П.К.Петров, К.М.Иванов – Теоретична електротехника – теоретичен курс и приложения, част I - „Габрово Принт”-ЕООД, 2006г.

6. П.М.Узунов, П.К.Петров, К.М.Иванов – Теоретична електротехника – теоретичен курс и приложения, част II - „Габрово Принт”-ЕООД, 2006г.

7. В. Д. Душков, П. К. Петров, К. М. Иванов: ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВА МЕДИЦИНА, КРАТЪК КУРС, ГАБРОВО, 2007, Издателство “Габрово принт”, 2008 г.

8.Петров П. К., Кр.М.Иванов: Методически изисквания за организация и превенция на охраната на труда в учебните заведения, “Габрово принт”, Габрово, 2008

9. K.M.Иванов, П.М.Узунов, Г.Ц.Велев: Електрическа част на електроцентрали и подстанции. Ръководство за лабораторни упражнения, Издателство “Габрово Принт”, 2008г., 165 стр.


Свързани:

Списък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14
Отсъстват: доц. Емил Димитров – в чужбина, доц. Радосвет Арнаудов – в болнични, доц. Красимир Денишев, доц. Евгени Попов, доц. Марин...
Списък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 09. 2007 г от 14
...
Списък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов icon1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л
Ивайло Симеонов, г-жа Илияна Раева, доц. Иванка Желязкова, доц. Пелагия Терзийска, доц. Красимир Орманджиев, доц. Владимир Владов,...
Списък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов iconСписъ к на публикациите на доц д-р Иван Илиев Иванов за периода 2005 2010 год. Издаване на учебник /учебно помагало
Едно учебно помагало / за нуждите а цсдк/, И. Иванов, „Методика на обучението”, Габрово, 2006г
Списък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 12. 2004 г от 14
Отсъстват: доц. А. Кръстева, доц. Д. Алексиев, доц. М. Христов, доц. М. Маринов, доц. П. Карамански, доц. С. Цанова, докт маг инж....
Списък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов iconСписък с участници в конференцията
Т. Иванов, доц. Д. Димитров, доц. Ц. Цветков, доц. Стефан Христов, проф. Ангел Ангелов, проф. Васил Манов, доц. Павел Димитров, проф....
Списък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 24. 11. 2009 г от 14
Отсъстват: проф. Рачо Иванов, доц. Емил Димитров, доц. Марин Маринов, гл ас. Венцислав Маноев, ас. Светозар Андреев, студент Димитър...
Списък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14
Отсъстват: доц. Е. Попов, доц. Е. Шойкова, доц. Е. Гаджева, доц. М. Маринов, докт маг инж. П. Кънчев, студент М. Грозданова
Списък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14
Отсъстват: доц. Анна Андонова болнични, доц. Славка Цанова – в чужбина, доц. Марин Маринов – в отпуск, доц. Таня Василева, гл ас....
Списък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов iconМедицинско осигуряване на населението при ликвидиране на последствията от кризи от невоенен характер
Под общата редакция на доц д-р Николай Недев Колев. Авторски колектив: доц д-р Николай Недев Колев, д-р Стамен Иванов Чупетловски,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом