Университет за национално и световно стопанство Факултет "Международна икономика и политика"
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство Факултет "Международна икономика и политика"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер61.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://archive.unwe.bg/docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007/6.doc


Университет за национално и световно стопанство

Факултет “Международна икономика и политика”


КАТЕДРА “Международни икономически отношения и бизнес”


Въпросник

за конкурсен изпит за кандидат-докторанти по научната специалност

05.02.10 Световно стопанство и МИО (Международни пазари и цени)
Световната икономика и международните пазари: нови процеси, явления и тенденции през 1990 - 2007 г.

 1. Възпроизводствени тенденции в световната икономика в края на XX и началото на XXI век.

 2. Характерни черти и особености на цикличното развитие на световната икономика през периода 1990 - 2007 и отражението му върху международните пазари.

 3. Геополитическите промени в света и формирането на нов модел на международно разделе­ние на труда.

 4. Регионалната интеграция и единният пазар на обединена Европа - състояние, проблеми и перспективи.

 5. Еволюция на икономическата роля на държавата в пазарната икономика.

 6. Концентрацията на капиталите в отраслите на световната икономика и отражението й върху конкурентността на международните пазари (хоризонтални и вертикални сливания).

 7. Многостранните преговори за либерализация на международната търговия през периода 1990 - 2007 и състоянието на бариерите (тарифни и нетарифни) за достъп до външните пазари.

 8. Либерализацията на пазарите на държавни поръчки на Европейския съюз от началото на 90 те години и към 2007 г.

 9. Процесите на интернационализация в световната икономика и тяхното отражение върху международните пазари (регионална икономическа интеграция, либерализация, глобали­зация).

 10. Технологичното съперничество на световните пазари - състояние, тенденции и пазарни въздействия.
Теоретични и приложни въпроси на изучаването международните пазари

 1. Методологични основи на изучаването на международните стокови пазари. Особености на международните пазари като обект на изучаване. Възпроизводствена характеристика на пазара. Системният подход към изучаването на международните пазари. Видове пазарни структури според вида на конкуренцията. Видове международни пазари по стоков и отраслов признак.

 2. Общи черти и различия между традиционните пазарни проучвания и изучаването на пазарите в системата на маркетинга. Общи черти, свързани с необходимостта от пазарни знания и с приложния характер на резултатите от проучванията. Различия, свързани с целите, проблемния обхват, системата от показатели, информационните потребности и информационното осигуряване, използваните методи и приложните сфери на резултатите от проучванията. Различия, свързани с мястото и ролята на прогнозите при пазарните и при маркетинговите проучвания.

 3. Възпроизводствената характеристика на международните стокови пазари. Определяне на категорията “пазар” в широк и в тесен смисъл. Пазарът в неговата възпроизводствена цялост. Характеристика на световния стоков пазар като исторически възникнала и постоянно развиваща се система на стоково-парична размяна, която се основава върху международното разделение на труда, търговско-икономическите, валутните, финансовите и кредитните отношения, и е тясно свързана с материалните условия на производството и потреблението на стоки и услуги.

 4. Пазарен механизъм и типове пазарни структури в зависимост от характера на конкуренцията. Системното разбиране за пазарния механизъм. Принципна характеристика на действието на пазарния механизъм. Особености на пазарния механизъм при различни пазарни структури.

 5. Икономическата конюнктура и циклите на капиталистическото възпроизводство. Определяне на понятието “икономическа конюнктура”. Взаимната обослувеност между циккличната динамика на възпроизводството и движението на икономическата конюнктура. Моделът на реалния икономически цикъл на нобелистите по икономика за 2004 г. – Ф. Кидланд и Е. Прескот.

 6. Особености на цикличното развитие на световната икономика в периода 2000-2005 г. Световната стопанска конюнктура през 2000-2003 г. Бумът на промишлените суровини след 2003 г. Съвременните тенеденции във възпроизводството на САЩ. Съвременният световен пазар прави процеса на въпроизводството в различните страни зависим от световната икономическа конюннктура. Световният бум на жилища и неговите проекции върху световната и американската икономика.
Международни цени и ценообразуване.

 1. Основни закономерности на формирането и изменението на цените на международните па­зари. Класификация на ценообразуващите фактори. Циклични изменения на международните цени. Краткосрочни ценови колебания. Трайни изменения на цените.

 2. Видове ценови съотношения - същност и значение като аналитичен инструмент; икономическа интерпретация на относителните цени.

 3. Влияние на валутните фактори върху международните цени.

 4. Видове ценова информация за международните пазари. Публикуема и непубликуема ценова информация. Икономическа характеристика на видовете публикуеми цени за международните пазари. Икономическа характеристика на непубликуемите видове цени.

 5. Видове калкулативни методи в отрасловото ценообразуване.

 6. Пазарно-ориентирани методи на ценообразуване във външноикономическата дейност на фирмите.

 7. Особености на трансферното ценообразуване в промишлените фирми.

 8. Ценова политика във фирменото управление и в системата на международния маркетинг.

 9. Ценова политика на държавата и нейното въздействие върху пазарната икономика.


литература


“Актуальные вопросы глобализации” - круглый стол и дискуссия вокруг них. МЭ и МО кн. 4 - 5/1999 и кн. 6-8, 10, 11/1999.

Борко Ю. Европейский союз: углубление и разширение интеграции МЭ и МО кн. 8/1998.

Винокуров Е., Международно антимонопольное регулирование и ВТО. МЭ и МО кн. 10/ 2000.

Доронин И., Загашвили В., Приписнов В., Мировая хозяйственная конъюнктура в 2000 -начале 2001 г. МЭ и МО кн. 8/2001

Зубченко X., Международное движение капитала в современных условиях, “Экономист” кн. 6/2001

Ибрагимова И., Государственное регулирование цен на рынке зерна. “Экономист” кн. 8/2000.

Иноземцев В., Наметившиеся воспроизводственные тенденции в мировом хозяйстве. “Экономист” кн. 6/2000.

Каплинский Р. Распространение положительного влияния глобализации: анализ “цепочек” приращения стоимости. Вопросы экономики N 10, 2003

Крылатых Э., Строкова О., Аграрный сектор стран с переходной экономикой. МЭ и МО кн. 5/2002

Оболенский В. “Технологическое соперничество на мировом рынке. “ МЭ и МО, Июль 2003

Осачная Н. Глобализация и государство: новое регулирование экономики развитых стран. МЭи МО N11, 2002

Холопов Л. Внешнеторговая политика: тарифные методы регулирования международной торговли. МЭ и МО кн. 11/1997.

Холопов А. Внешнеторговая политика: нетарифные методы регулирования международной торговли. МЭ и МО кн. 12/1997.

Юданов Ю., Европейские корпорации в условиях глобализации. МЭ и МО кн. 11/2001

Capron L. Horizontal acquisitions: the benefits and risks to long-term performance. Financial Times Nov. B, 1999: Mastering Strategy, part seven.

EC agricultural policy for the 21st century. European, Economy, Reports and Studies 4/1994 European Commission;

The economics of the common agricultural policy. European Economy Reports and Studies 5/1994/ European Commission.

Mergers and Acquisitions, FTSurvey June 26 1998.

Vertical Integration / Make or Buy Decisions. Financial Times, Nov 29, 1999: Mastering Strategy, part ten.


Аукционек С., Исследование коньюнктуры: класическое наследие и новые проблемы, МЭ и МО, 2006 №8, стр. 110-117.

Горячев А., Изучение внешнеторговых рынко: цели, средства, еффективност М., 1984.

Горячев А., Проблемы прогнозирования мировых товарных рынков. М., 1981.

Клинов В.Г., “Экономическая коньюнктура: Факторы и механизм формирования”, часть 2, МГИМО – Университет, М., 2003.

Логинов В., Тенденции развития мировых продовольственных рынков. “Экономист” кн. 2/2002.

Никитин С. М., (отвественный редактор), Ценообразование на мировом капиталистическом рынке, Глава Х, М. Мысль, 1982.

Осадчая И., “Нобелевская премия по экономике 2004”, МЭ и МО 3/2005 №8, стр. 18-23.

Поляков В., Можно ли доверять прогнозам конъюнктуры и цен на мировых товарных рынков, МЭ и МО N11, 2002

Поляков В., Мировой рынок: вопросы прогнозирования, М., Кнорус, 2004 – 240 стр.

Ревенко Д.С., Ружинская Т.И., Мировые товарные рынки, М., Издательство “МГИ МО- Университет” МИД России, 2004 – 184 стр.

Special Report: The American Economy: Slow road ahead, The Economist, October 28, 2006.


Мичева Ел., Пазари, цени, маркетинг, част първа, С., 1993 и част втора, С., 1995.

Мичева Ел, Мсжлународните пазари на суровини: състояние, тенденции, проблеми. ВИИ Следдипломна квалификация. С., 1985.

Алклычев А., Политика цен и воздействие на экономические процессы ‘”Экономист” кн. 5/1998.

Балацкий Е., Ценовые стратегии фирм в условиях фискального давления. МЭ и МО кн. 9/1998.

Бондаренко А. Какие современные мировые валюты можно считать мировыми? МЭ и МО, Сентябрь 2003, стр. 48

Ганелес О., Контроль цен налоговыми органами, отечественный и зарубежный опыт. “Экономист” кн. 10/2000.

Кудинов Ю., Кузовкин А., Соотношение российских и мировых цен на енергоносители. “Экономист” кн. 6/1997.

Новиков В., Голяшева Т., Таможенные пошлины и цены. “Экономист” кн. 7/1999

Особености цен мирового рынка. БИКИ, приложение 11/1986.


Свързани:

Университет за национално и световно стопанство Факултет \"Международна икономика и политика\" iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство Факултет \"Международна икономика и политика\" iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство Факултет \"Международна икономика и политика\" iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Университет за национално и световно стопанство Факултет \"Международна икономика и политика\" iconCurriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия
...
Университет за национално и световно стопанство Факултет \"Международна икономика и политика\" iconУниверситет за национално и световно стопанство
Икономическа политика в условията на пазарна икономика – същност, необходимост, еволюция. Релацията пазарна свобода и пазарно регулиране....
Университет за национално и световно стопанство Факултет \"Международна икономика и политика\" iconУниверситет за национално и световно стопанство финансово-счетоводен факултет
От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в Осмата международна научна конференция...
Университет за национално и световно стопанство Факултет \"Международна икономика и политика\" iconУниверситет за национално и световно стопанство
За кандидат докторантски изпит по научната специалност шифър 05. 02. 16 Икономика и организация на труда
Университет за национално и световно стопанство Факултет \"Международна икономика и политика\" iconБиография персонални данни
Висше Университет за Национално и Световно Стопанство (унсс), Магистър по икономика; Специалност Здравен Мениджмънт
Университет за национално и световно стопанство Факултет \"Международна икономика и политика\" iconУниверситет за национално и световно стопанство
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия
Университет за национално и световно стопанство Факултет \"Международна икономика и политика\" iconУниверситет за национално и световно стопанство софия общоикономически факултет
Развитие на занаятите, манифактурата и промишлеността по българските земи през Възраждането
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом