Проект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г
ИмеПроект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер420.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/strategsocuslug190411.doc
  1   2   3   4
ПРОЕКТ


Стратегия

за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик

за периода 2011 – 2015 година


Април 2011 г


І. Въведение

Стратегията за развитие на социалните услуги в община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година (по-долу наричана за краткост Стратегията) е стратегически документ, изготвен в съответствие с изискванията на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му.

Стратегията е разработена на база приетия от ОбС Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от Социални услуга за периода 2011 – 2015 година, с Решение № 177/28 октомври 2010, взето с Протокол № 12 и Областната Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г.

В разработването на Стратегията взеха участие представители община Пазарджик, териториалната дирекция по социална подпомагане, неправителствени организации, юридически лица с нестопанска цел работещи в областта на социалните услуги, и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.

Стратегията обхваща 5-годишен период и включва:

1. анализ на потребностите от социални услуги на общинско равнище по следните показатели:

а) целеви групи;

б) видове социални услуги;

в) качество на социалните услуги;

г) възможност на общината за финансиране на социални услуги;

д) капацитет за предоставяне на социални услуги;

е) взаимодействие с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други;

ж) достъпност и устойчивост на социалните услуги;

з) участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги;

и) други важни за развитието на социалните услуги фактори;

2. описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на социалните услуги;

3. вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, които се планира да бъдат закрити;

4. ресурсно обезпечаване;

5. резултати и индикатори за изпълнение;

6. механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в дейностите по стратегията;

7. механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията;

8. отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи.


Структурата и съдържанието на Стратегията са разработени и представени в съответствие с нормативните разпоредби на чл.36б, ал.1 от ППЗСП. Бенефициенти на дейностите от Стратегията са всички рискови групи – уязвими общности, деца и възрастни в риск, независимо от възрастовите им групи.

Стратегията очертава визията, общата мисия, стратегическата рамка, стратегическите насоки и методите и подходите за управление на изпълнението и оценка на напредъка в развитието на социалните услуги в община Пазарджик..

Стратегията се основава на виждането, че трябва да се насърчават и подкрепят децентрализацията, самоорганизацията и местната инициатива и експертиза – особено по отношение на социалните услуги, които се предоставят в общността. Да се осигури в максимална степен самостоятелност, гъвкавост и адаптивност в полза на доставчиците на социални услуги.


ІІ. Анализ на потребностите от социални услуги на община Пазарджик

Анализът на потребностите от социални услуги по показатели се основава на резултатите от изготвения Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Пазарджик приет от ОбС с Решение № 177 от 28 октомври 2010 година , взето с Протокол № 12.

Социални услуги, в община Пазарджик могат да бъдат групирани по сления начин:

 • държавно делегирани дейности;

 • общински дейности;

 • услуги предоставяни от общината;

 • услуги предоставяни от НПО;

 • услуги за деца и младежи;

 • услуги за пълнолетни лица;

 • услуги предоставяни в общността;

 • услуги предоставяни в специализирани институции.
 1. Целеви групи


Във фокуса на Стратегията са целевите групи настоящи и потенциални потребители на социални услуги. Те включват лица и семейства, които ползват или биха се възползвали от социалните услуги в общностите и специализираните институции на територията на община Пазарджик. Социалните услуги и дейности се разглеждат като интегрирана динамична система, ориентирана към резултат. Целта е, в мрежа от взаимодействащи и допълващи се услуги и дейности да се създава специфична стойност за лицата и семействата – потребители на услуги с общ ефект на повишено качество на живот.

Потребителите на социални услуги по правило принадлежат към така наречените рискови групи..

Уязвимостта на целевите групи е техен характеристичен белег, който свързваме с податливостта им към действието на източниците на риск и неговите последствия. Анализът на социално-демографската и икономическа ситуация в община Пазарджик очертава следните източници на риск за лицата в неравностойно положение:

 • липса на навици и възможности за самостоятелен живот на деца и лица от институции;

 • изолираността на самотно живеещите стари хора;

 • различен тип и степен на увреждания, влияещи на качеството на живот и социалното включване/реализация на индивидите от всички възрастови групи;

 • липса на родителски капацитет и мотивация за отглеждане на децата от биологичните им родители, многодетство;

 • различни типове девиантно поведение, противообществени прояви, зависимости;

 • неравностойна позиция на пазара на труда;

 • живот в изолирани общности, трайна липса на собственост и доходи.

Следва да се има предвид, че в преобладаващото число случаи посочените източници на риск изявяват способността си да създават и увеличават рискове съвместно, а не изолирано. По този начин, социалните услуги и дейности, насочени към управление и намаляване на рисковете при рисковите групи, се сблъскват с породените от тях рискови агрегации* - съвкупности от свързани рискове. Това е и обективното основание на избрания комплексен подход към социалните услуги и дейности. Оттук нататък, когато говорим за риск и рискови групи, ние ще разбираме уязвимостта на групите към сложни рискови агрегации. Този подход, освен другото, ни позволява да укрупним групите потребители на услуги.

1.1. Деца в риск

1.1.1. Деца, отглеждани в институции

На територията на община Пазарджик няма социални услуги, предлагани в специализирани институции, но има Дом за медико-социални грижи за деца, който е към Министерството на здравеопазването, затова в стратегията не е обект на разглеждане.

Досега децата от общината се настаняват и отглеждат в социални институции в други общини и области от страната. В изпълнение на националните приоритети за деинституционализация на грижата за децата, предстои закриването на специализираните институции и връщането на децата по родните им места.

Липсата на родителски капацитет и мотивация за отглеждане на децата от биологичните им родители, както и многодетството, като източници на риск, подържат трайна тенденцията за изоставяне на новородени. Благоприятна е тенденцията (намаляване) на броят на изоставените новородени в община Пазарджик през 2007 е 55, през 2008 е 44 за 2009 е 40 и за 2010 е 18 деца.

Анализът на данните показва, че сред част от представителите на ромските общности в общината трайно се е установила нагласата да се прехвърля на държавата отговорността за отглеждането на децата. Сред основните източници на риск тук са отсъствието или отказът от адекватно семейно планиране, трайната безработица на родителите, която създава и подържа бедността, лошите битови условия и недостатъчният родителски капацитет. Там където след настаняване в институцията връзката е прекъсната, възстановяването и е дълъг и много сложен процес. Това прави необходими социалните услуги за директна работа в общността с цел превенция на изоставянето и реинтеграция на настанени деца – чрез изграждане на родителски умения, предоставяне на достъп до алтернативни форми на грижа и др. От особена важност е ефективното използване на ресурсите чрез междусекторно партньорство между детските градини, училищата, социалните служби и дирекциите „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”.


1.1.2. Деца, настанени в «Център за настаняване от семеен тип»

В община Пазарджик функционира един ЦНСТ за деца. В изпълнение на националната политика за деинституционализация в ЦНСТ, в среда, близка до семейната, получават професионална грижа 15 деца. В ЦНСТ са настанени децата изведените от закрития Приют за безпризорни деца. Становището на специалистите е, че социалната услуга в ЦНСТ за деца следва да се обогати с дейности, които отчитат индивидуалните характерови особености на децата и спецификата на техните потребности.

1.1.3. Деца с увреждания

По данни на Дирекция «Социално подпомагане» в община Пазарджик живеят и растат общо 457 деца с различни форми и степен на увреждания, в т.ч.:

 • с физически увреждания – 128 деца

 • с множествени увреждания –251 деца

 • с умствена изостаналост – 36 деца

 • с психически разтройства – 42 деца.

Анализът на потребностите идентифицира следните нерешени проблеми:

 • по-голямата част от децата с увреждания, настанени в институции, остават изолирани от семействата си;

 • много малка част от децата с увреждания посещават детски градини;

 • нисък е делът на интегрираните в общообразователните училища;

 • не е осигурена достъпна архитектурна среда в малки населени места;

 • не се осигурява психологическа подкрепа на родителите на децата с увреждания;

 • не е достатъчна както информираността, така и ангажираността на обществото с проблемите на семействата с деца с увреждания;

Тематичната работна група по проблемите на децата с увреждания и техните семейства извежда като приоритет задоволяването на потребностите им от:

 • достъп до образование в общообразователните училища;

 • равен достъп до услуги и възможности според възрасттовата им група;

 • достъпна и адекватна на състоянието им здравна грижа;

 • придобиване на умения и навици за самостоятелен живот;

 • достъпна архитектурна среда и особено – в малките населени места;

 • възможности за професионална квалификация и реализация;

 • подкрепяща среда за семействата и близките на децата с увреждания;

 • интеграция в общността.1.1.4. Други идентифицирани рискови групи деца

В периода 2007 – 2010 година в Пазарджишка община са идентифицирани рискови групи деца, извън посочените по-горе, както следва:

 • Общ брой деца, които са настанени и се отглеждат при близки и роднини за периада са 162 деца;

 • Общ брой деца, настанени в приемни семейства (приемна грижа)- 5 деца:

 • Общ брой деца , получили полицейска закрила - 68 деца:

 • Общ брой деца , жертви на насилие – 41 деца:

 • Общ брой деца, жертви на трафик - 2 деца:

Посочените по-горе данни са предоставени от Д»СП», но те са само приблизителни по отношение на истинския мащаб на рисковете. Поради ред причини – семейни, психологически и др. децата – жертви невинаги могат да бъдат открити.

Увеличена е разкриваемоста на домашно насилие, но проблемът остава все така сериозен. Трудно е преодоляването на мълчанието на жертвите на домашно насилие. .

В тази насока са идентифицирани потребности от:

 • изслушване и разбиране на децата относно причините за проявите им;

 • промяна на модела на интервенция – насилието да бъде третирано като симптом за проблем, а не като причина за наказание;

 • популяризиране сред децата на разпознаването, произхода и начините за справяне с агресията и насилието

Децата в социално слаби и многодетни семейства съставляват най-голямата рискова група на територията на общината. Отглежданите в бедност деца имат стандарт на живот, който ощетява физическото, умственото, духовното, моралното и социалното им развитие.

По данни на Д»СП» в общината са регистрирани :

 • Деца на самотни родители - 33 деца;

 • Деца в многодетни семейства – 1492 деца.

Данните за тази група деца показват около 765 нискодоходни семейства през 2010г. за община Пазарджик, в които единият или двамата родители са регистрирани за социално подпомагане към Дирекция «СП» - Пазарджик. Към 31.12.2010 г. нискодоходните семейства са около 162, самотните родители са 33, в многодетните семейства броя на децата е 1492. За тези семейства като основни се очертават – бедността, безработицата, ниската професионална квалификация, жилищните проблеми, липсата на финансова и морална подкрепа. Тези фактори водят до стрес, депресия, социална изолация, търсене на възможности за емиграция.


1.2.Пълнолетни лица в риск

Броят и разпределението на пълнолетните лица с увреждания по видове увреждания от община Пазарджик е както следва:

   1. Пълнолетни лица с увреждания

 • Общ брой лица с физически увреждания – 3 999 броя;

 • Общ брой лица множествени увреждания – 2 659 броя;

 • Общ брой лица с умствена изостаналост - 253 броя;

 • Общ брой лица с психични разстройства - 898 броя;

 • Общ брой на лицата с онкологични заболяваня - 10999 души.

Основните проблеми на хората с увреждания, изведени от работната група на общината са:

 • Недостигът на здравни услуги и рехабилитация в селата;

 • Липсата на клинични пътеки за голяма част от заболяванията;

 • Изолацията от пазара на труда;

 • Ниските доходи на лицата и семействата им;

 • Социалната изолация в общността;

 • Недостатъчна дневна/почасова грижа;

 • Недостъпната архитектурна среда, особено в селата;Идентифицирани са приоритетни нужди от:

 • Предоставяне на услуги за възстановяване и рехабилитация;

 • Изграждане на умения за независим живот;

 • Обучения за активно включване на пазара на труда;

 • Достъпна архитектурна среда;

 • Подкрепа за социално включване в общността.По данни на НОИ, пенсионерите в общината общо са 30 995 души от тях:

 • Пенсионери с пенсии за стаж и възраст – 23 141 души;

 • Пенсионери с пенсии за инвалидност – 6 890 души;

 • Пенсионери с пенсии за инвалидност, ненавършили пенсионна възраст- 5 227 души;

 • Пенсионери със социални пенсии - 907 души.

Данните за пълнолетни лица с увреждания предполагат насоченост на социалните услуги за тази рискова група към:

 • Осигуряване на адекватни здравни услуги – рехабилитация;

 • Подкрепа в общността за подобряване на контактите и общуването и предотвратяване на социалното изключване;

 • Подкрепа за водене на пълноценен самостоятелен живот в домашна среда;

 • Подкрепа за семейството.

Делът на пълнолетните лица с увреждания в трудоспособна възраст определя необходимостта от сериозни усилия за предотвратяване на тяхната изолация от пазара на труда и нуждата от обучения за преквалификация и повишаване на квалификацията с цел по-добра реализация на трудовия пазар.   1. Стари хора

За подобряване качеството на живот на тази рискова група е важно да се идентифицират съответните проблемни зони. Често старите хора са самотно живеещи, със съпътстващи заболявания, с ниски доходи и живеещи при влошени битови условия. Липсата на подкрепа от страна на близки от семейството, в комбинация с останалите трудности от ежедневието на възрастните хора, са предпоставка за тяхната институционализация. Веднъж институционализиран, възрастният човек, постепенно се променя и губи понякога и завинаги своите умения за самостоятелен живот. Държавата и общината разходват големи ресурси за издръжка на институции - текущи разходи и персонал, което би могло да се избегне, ако тези хора получат подкрепа в своя дом.


Работните групи посочват като приоритетно необходими дейностите по:

 • Осигуряване на достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства;

 • Осигуряване на достъп до медицинска помощ и здравни грижи;

 • Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа в общността;

 • Подкрепа при ежедневните грижи в дома – помощ при самообслужване, подържане на хигиена, пазаруване, приготвяне на храна, придружаване и др.

 • Компенсиране на изолираността спрямо социални и здравни услуги на малките населени места в селските райони.

Следва да се отбележи, че изолираността на населените места и ограничения достъп до услуги е силен източник на риск и уязвимост на старите хора. Помощта на близките и взаимопомощта в общността остават основен способ за третиране на тези рискове. Подгрупата на самотните стари хора, лишени от подкрепата на брачен партньор или роднини в отдалечените села , е поставена в силно неравностойно положение с висока уязвимост спрямо рисковете, които определят рисковата група.  1. Лица и семейства в неравностойно положение

Лицата и семействата в неравностойно положение са особена рискова група, чиято уязвимост произтича от източници на риск с различен характер – икономически, социални, поведенчески (зависимости), необезпеченост с постоянно жилище и др. Точни данни за общия размер на рисковата група отсъстват, тъй като набирането на данните следва принципите на социалното подпомагане – помощ се предоставя, когато е поискана. Данните, с които разполагаше работната групи и на които основават анализа си, са относно лица, които получават целеви помощи за отопление. По-долу са представени данни, актуални към началото на отоплителния сезон 2009 – 2010 г:

 • Общ брой лица и /или семейства получаващи месечни СП - 162 броя;

 • Общ брой родители, които отглеждат сами детето/децата - 33 души;

 • Многодетни семейства - 298 броя;

 • Самотно живеещи стари хора – 1 558 души;

 • Възрастни хора, обект на СП – 6 души.

От анализът става ясно, че в местни общности, които се характеризират с постоянни високи нива на безработица и бедност, ефектите на социално-икономическата криза се изявяват с особена интензивност. Косвено доказателства за това е ръстът в поисканата и получена целева помощ за отопление.


2. Видове социални услуги
  1   2   3   4

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Проект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г iconОбщинска стратегия и план за действие за развитие на социалните услуги (2011 2015) 1Въведение
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Долни чифлик (2011 – 2015)

Проект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г iconПриложение №1 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община аксаково (2011 – 2015)
Годишен план за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община аксаково

Проект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г iconДоклад Месец юн и 2010
Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в ОбщинаЕлена е етап от процеса на стратегическо планиране на...

Проект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г iconОбщина ивайловград република българия област хасково
Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Община Ивайловград е етап от процеса на стратегическо планиране...

Проект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г iconРешение №47-17 от 28 юни 2011 година
Заповед на Кмета на Община град Добрич и е в съответствие със заложените приоритети, цели, мерки и действия, заложени в Общинската...

Проект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г iconОбщинска стратегия за развитие на социалните услуги
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015) е утвърдена от Общинския съвет за развитие в Община Своге като...

Проект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г iconПрограма за
Конвенцията за правата на детето на оон, Националната стратегия за детето 2008 2018 г., Стратегия за развитие на социалните услуги...

Проект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г iconПриложение №1 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община аксаково (2011 – 2015)
Годишен план за действие по изпълнението на общинската стратегия в община аксаково

Проект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г iconОбщински съвет димитровград
Приема отчет за 2011 г по План за мониторинг и оценка по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община...

Проект стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик за периода 2011 – 2015 година Април 2011 г iconПлан за мониторинг и оценка, по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Димитровград 2011
План за мониторинг и оценка, по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Димитровград (2011 –...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом