Програма за
ИмеПрограма за
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер148.17 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://77.71.15.34/assets/Programa zashtita na deteto 2012/PROGRAMA_deteto_2012.doc

ПРОГРАМА


ЗА


ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО


за 2012 г.


ОБЩИНА АКСАКОВО


А. Контекст и оценка на нуждите


І. ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата Социална програма за Закрила на детето в Община Аксаково за 2012г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г., Стратегия за развитие на социалните услуги 2011- 2015 година на Община Аксаково, приета с Решение № 40.27 от Протокол № 040/16.02.2011 г. на Общински съвет – Аксаково и принципите в Закона за закрила на детето:

-гарантиране на гражданските и политическите права на детето, включително и участието му в обществения живот;

- интересите на децата са определящи при всички дейности, отнасящи се до тях;

- мнението на децата трябва да се взима предвид при всички въпроси, които ги засягат;

- участието на детето в обществения живот, определяне на неговите граждански и политически права;

- предоставяне на специална закрила на икономическите, социалните и културни права на децата, отнасящи се към групата "Деца на улицата", включително правото на най - висок достижим стандарт на здравословно състояние и правото на образование и околна среда, подходящи за пълноценното им развитие;

- защита на децата от икономическа и сексуална експлоатация, физическо и психическо малтретиране;

- развитие на детето в неговата естествена среда - семейната.

Целта на програмата е да изведе на преден план общинските приоритети в областта на закрилата на детето с оглед отразяване в тях на специфичните местни потребности.

Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за изграждане на определен брой и вид услуги по закрилата на детето с предимно превантивен характер. Услугите са фокусирани върху потребностите на детето и са предназначени за всички деца и семейства в община Аксаково.

Общинската програма е разработена в съответствие с националните и международни стандарти и цели синхронизиране на действията на държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Аксаково.

Изготвена е съвместно от експерти в Общинска администрация - Аксаково, Отдел “Закрила на детето” (О”ЗД”) - Аксаково, Дирекция “Социално подпомагане” (Д”СП”) - гр. Варна, РУП – Аксаково и МКБППМН при Община Аксаково.


Б. Приоритетни областиПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ І:


 • Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции
Цели

Дейности

Отговорен орган

Финансово осигуряване

1. Превенция на изоставянето и деинституализация на грижите за децата.

1.1. Ранно идентифициране на случаите, при които съществува риск за настаняванв на деца в институция.


1.2. Оказване на социална и психологиеска подкрепа на семействата за предотвратяване на изоставяне на децаОбщина Аксаково,

О“ЗД”- Аксаково, Д”СП”- Варна, НПО,

МКБППМН,

ОДК и

Комисия за Закрила на детето при Община Аксаково

РУП -Аксаково


Община Аксаково, О“ЗД”- Аксаково, Д”СП”- Варна, НПО, МКБППМН,

ОДК и

Комисия за Закрила на детето при Община Аксаково

В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет2. Повишаване информираността на децата и младежта по проблемите на отговорното родителство.2.1. Осъществяване на модулни програми чрез беседи, обучения, игрови занимания и др.


2.2. Запознаване на децата, младежта и техните семейства с проблемите на отговорното родителство чрез агитационни и нагледни материали (актуални филми, литература и т.н)


2.3. Провеждане на консултации с цел подкрепа на деца, младежи и техните семейства с оглед превенция на изоставянето на деца и настаняването им в институционална среда.Община Аксаково, О“ЗД”- Аксаково, Д”СП”-Варна, НПО, МКБППМН, ОДК и Комисия за Закрила на детето при Община Аксаково


Община Аксаково, О“ЗД”- Аксаково, Д”СП”-Варна, НПО, МКБППМН, ОДК и Комисия за Закрила на детето при Община Аксаково


Община Аксаково, О“ЗД”- Аксаково, Д”СП”-Варна, НПО, МКБППМН, ОДК и Комисия за Закрила на детето при Община Аксаково

В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет3. Развитие на услуги, заместващи родителската грижа, чрез приемна грижа и грижа за деца в семейства на близки и роднини

3.1. Увеличаване броя на приемните семейства и повишаване качеството на предоставяната услуга

Община Аксаково, О“ЗД”- Аксаково, Д”СП”-Варна, НПО, МКБППМН, ОДК и Комисия за Закрила на детето при Община Аксаково


В рамките на утвърдения бюджет


Европейски съюз Проект „И аз имам семейство” ОП „РЧР”ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІ:


 • Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца
Цели

Дейности

Отговорен орган

Финансово осигуряване

1. Разработване на механизъм за проследяване на обхванатите и необхванати деца и движението в образователната система в Община Аксаково

1.1. Координация между институциите при работата с деца, отпаднали от учебния процес и такива, за които съществува риск от отпадане. Съдействие и консултиране на семействата, с цел връщане на децата им в образователната система.


1.2. Засилване контрола по отношение на превантивните мерки прилагани спрямо ученици застрашени от отпадане и разработване на мерки за работа с необхванати в училище деца.


1.3. Детските градини и училищата да обхванат децата от високорисковите общности, които подлежат на предучилищна подготовка


Община Аксаково,

РИО на МОМН, Директорите на училищата


Община Аксаково,

РИО на МОМН, Директорите на училищата


Община Аксаково, Директорите на

детските заведения и училищата

В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет


2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности от Община Аксаково.


2.1. Организиране на местно ниво на информационни и медийни кампании за включващо образование.


2.2. Предоставяне на актуална информация на родителите на деца със специални образователни потребности за процеса и процедурите за включване на детето в общообразователния процес.Община Аксаково, О“ЗД”- Аксаково, Д”СП”-Варна, НПО, МКБППМН, ОДК и директорите на училищата


Община Аксаково,

РИО на МОМН и директорите на училищата


В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджетПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІІ:


 • Подобряване здравето на децата
Цели

Дейности

Отговорен орган

Финансово осигуряване

1. Намаляване на броя на децата от Община Аксаково, страдащи от социално-значими заболявания.1.1. Създаване на местна политика за промоция на здравето и профилактика на болестите в Община Аксаково.


1.2. Участие в обучение на общо-практикуващите лекари в областта на промоцията на здраве и придобиване на умения за консултиране на деца, организирани от МЗ.


1.3. Реализиране на различни инициативи, свързани със здравословното хранене и здравословния начин на живот с акцент върху децата.


Община Аксаково и управителя на АМЦСМП – Аксаково


Община Аксаково и общо практикуващи лекари при

АМЦСМП -Аксаково


Община Аксаково и управителя на АМЦСМП -Аксаково


В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет


2. Разширяване на превантивните и профилактични мерки за опазване физическото и психическото здраве на децата.

2.1. Участия в провеждането на обучения за общо-практикуващите лекари, мед. сестри, соц. работници и др. специалисти по отношение на психичното здраве и емоционалното развитие на децата от Община Аксаково, организирани от МЗ.


2.2. Създаване на възможности за осигуряване на психологична помощ от специалист в училищата на територията на Община Аксаково.


Община Аксаково, Д”СП”-Варна, директорите на училищата, управителя на АМЦСМП -Аксаково


Община Аксаково, кметовете по населените места, директорите на училищата, управител на АМЦСМП -Аксаково


В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет3. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ /СПИН/, болести, предавани по полов път и злоупотреба с психо-активни вещества.

3.1. Провеждане на лекционни занимания за деца от VІ до ХІІ клас за превенция на разпространението на ХИВ /СПИН/, болести, предавани по полов път и злоупотреба с психо-активни вещества с помощта на доброволци от БМЧК и Фондация „SOS – семейства в риск” - Варна.

Община Аксаково, Директорите на училищата и Д”СП”-Варна, БМЧК и НПО

В рамките на утвърдения бюджет.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІV:


 • Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие, експлоатация и рисково поведение
Цели

Дейности

Отговорен орган

Финансово осигуряване

1. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца за ранно идентифициране и предотвратяване на риска от насилие

1.1. Участие в обучения за специалистите, работещи с децата в детските градини, училищата, О„ЗД” и др.


1.2. Създаване на работна група от специалисти на Община Аксаково, Д”СП”-Варна, училища, МЦ-Аксаково, РПУ-Аксаково и др., която да осъществява адекватна реакция в случаи на насилие и злоупотреба с деца от общината.


1.3. Създаване на система за координация на действията между институциите.

Община Аксаково, РУП - Аксаково, директори на училища и детски заведения, Д”СП”


Община Аксаково, РУП - Аксаково, директори на училища и детски заведения, Д”СП” и др.


Община Аксаково, РУП - Аксаково, директори на училища и детски заведения, Д”СП” и др.


В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет2. Повишаване на обществената чувствителност с цел намаляване на броя на децата - жертва на насилие2.1.Повишаване информираността на децата и техните семейства чрез организиране на различни форми на пропаганда за предотвратяване на всички форми на насилие и злоупотреба в часовете на класа, родителски срещи и общински вестник.


2.2. Подобряване на системата за сигнализиране на компетентните институции в случаи на злоупотреба с дете.


Община Аксаково, директори на училища и детски заведения, Д „СП”, РУП - Аксаково и др.


Община Аксаково, директори на училища и детски заведения, Д „СП”, РУП - Аксаково

В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет


3. Работа на мултидисциплинарния екип в Община Аксаково, като координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция3.1. Незабавно реагиране при сигнал за насилие и предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на дете, жертва на насилие или в риск от насилие и в случаи, при които е необходима кризисна интервенция с цел предотвратяване на риск от насилие или намаляване ефекта от преживяното за детето;


3.2. Прилагане на междуинституционален подход в работата по сигнала с цел бързо и ефективно проследяване на всеки конкретен случай;


3.3. Участие при изготвянето на съвместен план за действие с разписани конкретни задачи и срокове на изпълнение


Мултидисциплинарния екип при Община Аксаково , Д „СП”, РУП - Аксаково


Мултидисциплинарния екип при Община Аксаково, Д „СП”, РУП - Аксаково


Мултидисциплинарния екип при Община Аксаково, Д „СП”, РУП - Аксаково


В рамките на утвърдения бюджет
4. Превенция и противодействие на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни4.1. Повишаване на информираността на децата и родителите относно законовата уредба, касаеща деца с асоциално поведение


4.2. Синхронизиране на работата между МКБППМН, Отдел “Закрила на детето”- Дирекция “СП” гр. Аксаково , РУП – Аксаково и педагогическия персонал за осъществяване на съвместни действия чрез организиране на екипна работа с деца, изпаднали в конфликт със закона и деца, жертва на насилие с цел провеждане на корекционно - възпитателна дейност.
МКБППМН, Дирекция “СП” гр.Варна, Отдел “Закрила на детето”- Аксаково, РУП – Аксаково и ръководствата на учебните заведения


МКБППМН, Дирекция “СП” гр.Варна, Отдел “Закрила на детето”- Аксаково, РУП – Аксаково и ръководствата на учебните заведения


В рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V:


 • Насърчаване на творческите заложби на децата
Цели

Дейности

Отговорен орган

Финансово осигуряване

1. Гарантиране правота на изразяване на мнение у децата при разработване и прилагане на местни политики, касаещи детето и семейството

1.1. Създаване на „Детски съвет” от деца, учащи на територията на Община Аксаково, които да вземат участие при подготовката и провеждането на различни програми и инициативи, засягащи тяхното развитие.


1.2. Разработване на съвместни проекти с ОДК-Аксаково за организиране свободното време на децата и учениците на територията на Община Аксаково чрез участие от тяхна страна в различни инициативи, засягащи проблемите на децата в България.

Община Аксаково, директори на училища и детски заведения, ОДК


Община Аксаково, директори на училища и детски заведения, ОДКВ рамките на утвърдения бюджет


В рамките на утвърдения бюджет


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:1. Създаване на предпоставки за премахване на неграмотността и създаване на условия за продължаване на образованието на децата.

2. Ограничаване броя на децата отпадащи от училище.

3. Опазване здравето на децата.

4. Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и достъпа до образование и професионална подготовка.

5. Увеличаване на броя на посещаващите детска градина и училища деца от семейства в неравностойно социално положение.

6. Намаляване броя на децата постъпващи в специализирани институции.

7. Повишаване обществената информираност за реформата в грижите за адецата.

8. Запознаване на децата в училищна възраст с техните правата и задължения.

В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА УЧАСТВАТ:

 1. Дирекция "Социално подпомагане” / Отдел „Закрила на детето”

 2. Директори на учебни и детски заведения в Община Аксаково, училищни настоятелства.

 3. РУП - гр. Аксаково

 4. Общинска администрация - Аксаково

 5. Общопрактикуващи лекари.

 6. МКБППМН

 7. РИО на МОМН

 8. Общински детски комплекс /ОДК/ и др.

Свързани:

Програма за iconПрограма 1: Сгради и съоръжения Програма 2
Забележка: Програма 10 и Програма 11 не се разработват, тъй като не се изнасят храни извън обекта
Програма за iconПрограма образователна програма за безопасно практикуване на зимни спортове в планински условия под програма образователна програма за лавинна безопасност
Подобряване на информираността на хора, практикуващи спортни дейности в зимна планинска обстановка
Програма за iconПрограма „Учебни визити" е част от „Хоризонталната програма"
Програма „Учебни визити” е част от „Хоризонталната програма” на Програма „Учене през целия живот”, дейност „Политически развития...
Програма за iconПрограма на семинар на тема
Запознаване с програма “Леонардо да Винчи”, мерките и сроковете за подаване на предложения и програма “Мобилност”
Програма за iconДоклад от доц директор на програма "Администрация и управление"
Относно: Акредитиране на курсове на ф.№ студент в програма реализирал студентска мобилност по програма еразъм в университета в италия,...
Програма за iconПрограма „глобални библиотеки българия" 2009 2013г. Програма „Глобални библиотеки България"
Програма „Програма „Глоб@лни библиотеки България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие....
Програма за iconПриложение II план-програма
Настоящата програма е разработена в съответствие с Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта и съобразена...
Програма за iconИнституционална програма за действие по секторна програма „еразъм" на шуменския университет „епископ константин преславски" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм" (Програма)
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм” на шуменския университет „епископ константин преславски”
Програма за iconПрограма на предприятието
Изпълнението на производствената програма и произведената продукция рефлектира върху продажбите на предприятието. На база на производствената...
Програма за iconПрограма за развитие мандат 2011-2015 година
Строителната програма/ на Община Поморие е приоритет в програмата за управление. Предвижда се тази програма да се реализира не само...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом