План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия
ИмеПлан за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия
страница1/12
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.8 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://sacp.government.bg/media/cms_page_media/15/last Plan_za_dejstvie_final_doc_08 11[3].doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
План за действие за изпълнение на

Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България”


/Приет от Министерския съвет на 24 ноември 2010 г./Глава първа: Обща част 2

Глава втора: Планиране и създаване на структури за управление 4

Планиране 4

Създаване на структури за управление и координация 4

1. Междуведомствената работна група за управление и координация: 4

2. Управляващ комитет за наблюдение (експертна група): 4

3. Техническо звено за управление на всеки един от проектите 5

4. Областно планиране на социални услуги 5

5. Комуникационна стратегия 6

Глава трета: Определяне на проектите за деинституционализация, техния обхват и финансови ресурси 7

СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТИ ЗА ПРОЕКТИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДОМОВЕТЕ (ПРОЕКТ за деинституционализация на ДДУИ, ДМСГД, ДДРЛГ) 10

ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПРОЦЕСА: 14

ПРОЕКТ за кариерно развитие на социалните работници 18

ПРОЕКТ за деиституционализация на децата от домовете за деца с увреждания 19

ПРОЕКТ за деинституционализация на децата от ДМСГД 23

ПРОЕКТ за деинституционализация на деца от 3 до 18 г. в ДДЛРГ 31

ПРОЕКТ за приемна грижа 35

За устойчивото реализиране на трите проекта за деинституционализация на децата от специализираните институции и осигуряването на алтернативна семейна среда, са необходими целенасочени действия за разширяване обхвата на приемната грижа, специализация на професионалните приемни семейства и развитието на услуги, подкрепящи приемните родители. Планът предвижда развитието на приемната грижа да се разработи в рамките на самостоятелен проект, управляван от АСП по ОП РЧР, но конкретния брой приемни семейства e взет на база анализите в рамките на отделните проекти за деинституционализация на децата от ДДУИ, ДМСГД и ДДРЛГ. 35

Глава четвърта: промени в правната рамка 37

Глава пета. Фази на прилагането на проектите. 42

Глава шеста. Мониторинг и оценка 45

Глава седма. Очаквани резултати 46Глава първа: Обща частВъведение

Българското правителство прие стратегически документ Национална стратегия ”Визия за деинституционализация на децата в Република България” (по-долу наричан Политически документ или Визията1), който очертава политическия ангажимент за реформа в системата на грижа за децата и семействата. Този процес е насочен към създаване на среда, в която институциите, гражданските организации, обществото и семействата зачитат правата на децата, осъществяват политики, насочени към развитие, социално включване и участие на всички деца. Реформата трябва да доведе до предотвратяване на настаняванията на деца извън техните семейства и включва създаване на нови услуги, включително замяна на системата от класически институции от интернатен тип с мрежа от услуги в общността. Тези услуги осигуряват подходи, които са индивидуално ориентирани към нуждите на всяко дете и неговото семейство и са с по-високо качество на грижата.


Реализацията на процеса на деинституционализация през последните 10 години определя няколко ключови предизвикателства пред реформата:

 • Недостатъчно добра и ефективна координация между различните участници, включително министерства, общински власти, доставчици и потребители на услуги;

 • Недостатъчна връзка между отделните секторни политики и системи, които имат отношение към благосъстоянието на децата – семейно подпомагане, социално подпомагане, закрила на детето, образование, здравеопазване, заетост, жилищна политика, правосъдие и други;

 • Разкриване на услуги в общността паралелно с продължаващото съществуване на големи институции, което като резултат води до неефективно използване на ресурсите;

 • Създаване на нови услуги в общността, които „имитират” институционалния модел;

 • Недостатъчен капацитет на системата за закрила на детето, в частност на отделите „Закрила на детето” в дирекциите „Социално подпомагане”;

 • Механизмите на финансиране на услуги и мерките за социално включване не отговарят в достатъчна степен на политиките на правителството за подкрепа на семействата и не са достатъчно ефективни за намаляване броя на изоставените деца;

 • Недостатъчно използване на средствата от Европейския съюз за подкрепа на приоритетите на реформата в системата за закрила и благосъстояние на децата и семейството;

 • Неравномерен напредък в отделните области и общини на страната в осъществяване на реформата.


Планът за действие

В рамките на изпълнението на Политическия документ този план за действие:

 • Надгражда върху успехите и се учи от предизвикателствата от последните 10 години;

 • Използва международната добра практика, като включва разработването на проекти, основани върху индивидуалните нужди и обстоятелства при всяко дете;

 • Дейностите в плана са насочени към изграждане на редица нови услуги и подобряване на тяхната устойчивост, както и ефикасно използване на ресурсите, което ще позволи затваряне на институции в тяхната цялост.


Цели на плана за действие в изпълнение на Политическия документ:

 1. Да се разработи система от услуги в семейна среда и в общността на територията на цялата страна, които изключват необходимостта от съществуване на специализирани институции за деца;

 2. Да се затворят систематично всички класически институции за деца от интернатен тип в България, като се гарантира предоставянето за всяко дете на дългосрочно или краткосрочно настаняване в семеен тип грижа;

 3. Да се разработи правната и регулаторна рамка, необходима за подкрепа на прехода към грижа в семейството и общността;

 4. Да се подобри ефективността на системата за грижи за уязвими деца и техните семейства.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие на Европейската...
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия iconПлан за действие за Националната стратегия
Пр специалистите, за да се координират всички усилия за качественото изпълнение както на самите дейности от проектите така и на уеднаквяване...
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
СП1: Повишаване на конкурентноспособността и иновативността на фирмите в сектор “Електротехника”
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия iconОтчет за изпълнението на Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за учебната 2008 2009 г
Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства...
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия iconОтчет за изпълнението на Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за учебната 2009 2010 г
Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства...
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия iconПроект! Национална стратегия „визия за деинституционализацията на децата в република българия
Национална стратегия „визия за деинституционализацията на децата в република българия”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом