Общински съвет дългопол
ИмеОбщински съвет дългопол
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер321.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dalgopol.com/assets/obs_savet/OS_september/naredbi_Dalgopol/reg_10.rtf
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДЪЛГОПОЛ


НАРЕДБА № 10


ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ


2005 г.

гр.Дългопол

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1./1/ С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнение и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност. 121 Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност, публичност.

Чл.2. /1/ Общинският бюджет е :

1. самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;

2. документ на политиката на общината;

3. ръководство за оперативна дейност;

4. средство за комуникация.

/21 Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетни сметки на определените със заповед на кмета на общината второстепенни разпоредители.

/3/ С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Чл. 3. /1/ Приходната част на общинският бюджет включва собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

/2/ Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетни кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегираните от държавата дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.

/3/ Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и местната общност, по реда определен в тази Наредба.

Чл. 4. /1/ Бюджетния процес включва дейностите по съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.

121 Бюджетният процес се управлява от общинският съвет и кмета на общината.

Чл.5. /1/ В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година,

/2/ размерът и редът за разходване на резерва се определя от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.

/3/ разходите за резерва могат да се извършват след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.

РАЗДЕЛ ІІ

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНАТА

1. Същност и цели

1.1. Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения. Целите на общината се състоят от заложеното в стратегическия план, мандатния план на общинската администрация и оперативните годишни цели.

1.2. Основната цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.

1.3. финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:

• устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия,

• отговаря своевременно на промени в потребностите ма местната общност по отношение на предоставяните услуги.

• поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност,

• поддържа стабилно финансово състояние.

2. Политика по текущия бюджет

2.1. Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи и с остатъци от минали години.

2.2. Текущите разходи и приходи се преразглеждат и/или актуализират на всяко тримесечие.

2.3. Общината не може да използва бюджетни и счетоводни практики, допускащи балансирането на текущия бюджет за сметка на бъдещи бюджети.

2.4. Бюджетният излишък в края на годината може да се използва за капиталови нужди, само ако няма неразплатени текущи разходи и ако са попълнени резервите.

• извършването на капиталови разходи в хипотезата става с решение на общинския съвет.

• бюджетният излишък се състои от икономии в разходите и преизпълнение на приходите спрямо тези заложени в бюджета.

2.5. Текущите разходи не могат да се финансират с дълг или с еднократни приходи.

2.6. Еднократни или инцидентни приходи се използват за финансиране на еднократни разходи или попълват резерва.

2.7. Краткосрочен дълг може да се ползва единствено за финансиране на временен паричен недостиг в рамките на годината.

2.8. Кметът на общината разработва и представя за одобрение от общинския съвет система от показатели за изпълнението, която да се интегрира с бюджета, в тримесечен срок от приемането на тази наредба.

2.9. Общината ще поддържа активите си на такова приемливо равнище което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна.

2.9.1. Общината ще поддържа резерв за подмяна на активи, имащи полезен живот над една година и със стойност над 5000 лева. В резерва ще постъпват до 30% от продажба на дълготрайни активи.

2.9.2. Общината разработва три годишна прогноза за разходите за подмяна и поддръжка на активите, която се актуализира ежегодно.

2.10. Общината няма да финансира самостоятелно услуги, имащи регионален обхват.

3. Политика по приходите

3.1. Общината поддържа тригодишни прогнози за приходите си, които актуализира ежегодно.

3.2. Прогнозите за приходите трябва да бъдат консервативни, за да могат да устояват на външни неблагоприятни икономически въздействия.

3.2.1. Общината прилага "анализ на тенденциите" като основен метод за прогнозиране на данъчните приходи.

3.3. Общината създава условия и организация за упражняване на правомощията по администриране на данъчните приходи.

3.4. Общината прилага такси и цени на услугите в случаите, когато ясно са определени потребителите на услугата и разходите за нейното предоставяне.

3.5. Общината се стреми да възстановява изцяло разходите, извършени за предоставяне на услугата /текущи, капиталови и за обслужване на дълга/ с постъпленията от таксите и цените на услугите.

3.6. Текущите разходи включват и разходите за възстановяване на дълготрайните активи /амортизация или резерв/.

3.7. Общината най-малко веднъж годишно извършва анализ на разходите и размера на таксите и цените на услуги, както и на дадените облекчения.

3.8. Размерът на таксите и цените на услугите се актуализират ежегодно, като се отразява като минимум инфлационното влияние върху разходите.

3.9. Общината поддържа публичен регистър на всичките си активи, включително наземна, подземна и надземна инфраструктура, с описание на тяхното състояние, полезен живот и необходими разходи за поддръжка.

3.10. Общината води такава система на отчетност, позволяваща точното определяне на текущите разходи за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация.

3.11. Общината не прави прогноза и не включва в бюджета приходите от глоби, наказателни лихви и неустойки.

3.11.1. Неустойките и наказателните лихви се планират единствено, ако има достатъчно основания да се твърди, че тези приходи ще постъпят в общината -съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.

4. Политика на разходите

4.1. Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства за предоставянето на основни публични услуги и осигуряването на обществения ред и сигурност.

4.2. Общината финансира текущите си разходи единствено с текущи приходи.

4.3. Общината оптимизира ефективността на предлаганите услуги чрез въвеждане на система от показатели за измерване на изпълнението и чрез сравняване с други сходни по размери общини.

4.4. Общината поддържа резерви, които да намаляват необходимостта от краткосрочно кредитиране и предпазват от свиване на разходите за услуги при неблагоприятни икономически явления.

4.5. Общината разработва тригодишна прогноза на разходите, която се актуализира ежегодно.

5. Инвестиционна политика на общината

5.1. Инвестиционната политика на общината се осъществява съгласно приета от общинския съвет седемгодишна инвестиционна програма.

5.1.1. Инвестиционната политика на общината се разработва от общинския съвет с оглед достигане на стратегическите цели на общината и съдържа описание на всеки капиталов проект, неговата стойност, начини на финансиране, както и оценка на бъдещите текущи разходи след въвеждане на проекта или актива в експлоатация.

5.2. Капиталов проект е общински проект, който отговаря на всяка от следните характеристики:

1. Има стойност над 100 000 (сто хиляди) лева.

2. Представлява ново строителство или основен ремонт на съществуващ актив с цел възстановяването му или заместване на съществуващ актив или обособена негова част или придобиване на земя и

3. Се финансира изцяло или частично с общински финансови източници или общината е отговорна за използването му независимо от източника на финансиране.

5.2.1. Всеки капиталов проект трябва задължително да съдържа оценка на допълнителните текущи разходи, необходими за управление на въведения в експлоатация обект.

Общината ще използва финансово най-изгодните методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма.

5.3. Инвестиционната програма се актуализира заедно с приемането или актуализирането на текущия бюджет, с което се осигурява балансирането му.

6. Политика по общинския дълг

6.1. Общината провежда консервативна финансова политика с оглед осигуряване на стабилно и добро финансово състояние в краткосрочен и дългосрочен аспект.

6.2. Общината ще ползва дългови инструменти само и единствено за финансиране на обекти, включени в инвестиционната програма и които не могат да се финансират изцяло с текущи бюджетни приходи.

6.2.1.Общината поема дългосрочен дълг в случаите, когато инвестиционната

програма не може да се финансира с бюджетни приходи

6.2.2.Общината не може да поема дългосрочен дълг за текущи разходи.

6.3. Общинският съвет и кметът на общината са длъжни да предоставят и оповестяват на местната общност или на финансовите институции всякаква финансова и проектна информация, имаща отношение към дълга.

6.4. Общинският съвет с решение създава общински кредитен съвет, който подпомага кмета и общинския съвет в дейността на общината по поемане на дълг. В съвета участват кметът, председателят на общинският съвет, съветници и независими външни консултанти, нямащи интерес от кредитната дейност на общината.

6.5. Годишните разходи на общината за обслужване на дълга не могат да надвишават:

25% от собствените приходи

6.6. Общината ползва всички собствени приходи като източник за изплащане на дълга.

6.6.1. В случаи, когато дългът се поема за проекти, включени в инвестиционната програма и които се ползват за предоставяне на услуга, заплащана от такси, то последните служат като източник за финансиране на дълга. В размера на таксата, определен от общинския съвет, се включват и разходите за обслужване на дълга.

6.6.2. В случаите, когато с дълг се финансира проект, който се ползва от еднозначно определен кръг потребители срещу заплащане на такса, то общинския съвет включва разходите за обслужване на дълга в размера на таксата само за тези потребители.

6.7. Общината не може да използва като обезпечение на общински дълг частна общинска собственост, когато тя се ползва за предоставяне на услуги, несвързани с предназначението на дълга.

6.8. Издаването на общинска гаранция е изключение от финансовата практика.

6.8.1. Общината гарантира дълг на трети лица само и единствено при наличие на следните условия:

проектът е включен в инвестиционната програма,

общинският съвет е одобрил поемането на дълг за проекта,

финансиращата институция е първокласна банка,

6.8.2. Общината не може да учредява залог или ипотека като обезпечение на дълг на трети лица.

6.9. Общината поема краткосрочен дълг единствено за финансиране на временен бюджетен недостиг, като поетият дълг трябва да се възстанови в рамките на годината, в която е поет.

6.10. Общината финансира временния бюджетен недостиг приоритетно с: извънбюджетни средства,

безлихвени заеми от държавния бюджет,

банкови заеми.

6.11. Кметът има право да тегли небанкови заеми /извънбюджетни и от държавния бюджет/ с период на възстановяване до 3 месеца /за извънбюджетните/ и до 6 месеца /за заемите от държавния бюджет/. Когато източник са извънбюджетните средства заемането не трябва да влияе на нормалното функциониране на дейностите по извънбюджетните средства.Ако заемът от извънбюджетните средства възпрепятства дейността, финансирана чрез тях, то решението за поемане на дълга се взема от общинския съвет.

6.12. Общинският съвет определя лимит на краткосрочния дълг с източник банкови заеми за една бюджетна година като включва лихвените разходи в бюджета и упълномощава кмета да поема дълг.

7. Политика на резервите

7.1. Общината поддържа резерв за неотложни и непредвидени разходи, който ще се използва за преодоляване на временен бюджетен недостиг, за покриване на необходими еднократни разходи /неустойки, по съдебни решения/ и като източник на лихвени приходи.

7.2. Общината може да формира и целеви резерви.

7.3. Резервът се определя в размер на :

1. Не по-голям от 10 % от размера на делегираните дейности,

2. 10% от размера на собствените текущи приходи .


РАЗДЕЛ III

СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Чл.6./1/ Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:

• преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;

• преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на общинския съвет свързани с общинските приходи;

• проучване на потребностите на местната общност;

• формулиране на годишните цели и задачи;

• преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;

• анализ на общинската собственост.

121 Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по ал.1, се ползват за съставяне на проекта на текущия бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза в частта за местните дейности.

/3/ Сроковете и отговорностите за организацията на дейностите по ал. 1 се вписват в бюджетния календар.

Чл. 7. Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства, кметски наместници, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и ръководителите на бюджетни звена.

Чл.8. /1/ Кметът на общината утвърждава бюджетен календар /план-график/.

121 Бюджетният календар включва дейности, отговорни длъжностни лица и срокове

за изпълнение на всяка фаза на бюджетния процес.

/3/ Копие от бюджетния календар се предоставя на председателя на общинския

съвет, председателите на постоянните комисии, кметовете на кметства, кметски наместници и ръководителите на бюджетните звена.

Чл.9. /1/ Кметът на общината дава указания до кметовете на кметства, кметските наместници, ръководителите на бюджетните звена, в които определя условията и сроковете за представяне на проектите.

/2/ Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета, и за реда за предоставяне на мнения и предложения.

Чл.10./1/ Кметът на общината представя в министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете определени от министъра на финансите. /2/ Кметът на общината внася за сведение в общинския съвет информация по ал. 1

Чл.11./1/ Проектът на бюджета включва:

• текущ бюджет на делегираните от държавата дейности;

• текущ бюджет на местните дейности;

• капиталов бюджет.

Чл. 12./1/ Кметът на общината съставя проекта на текущ бюджет на делегираните от държавата дейности по чл. 11, т.1 на основата на държавни стандарти,

финансирани с държавни трансфери /ДДФЛ и обща допълваща субсидия/ за делегираните от държавата дейности и при спазване на бюджетната класификация.

/2/ Към средствата по ал. 1, може да се включи преходния остатък от предходната година за делегираните от държавата дейности.

/3/ С решение на общинския съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за допълнителна щатна численост на персонала и текущи разходи за издръжка над стандартите, за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.

/4/ Текущият бюджет на делегираните от държавата дейности се приема без

дефицит.

151 Общинският съвет може да определи резерв за неотложни и непредвидени

разходи в размер до 10 на сто от одобрените средства със закона за държавния

бюджет на Република България за съответната година.

/6/ Средствата от дарения се отразяват текущо приходно и разходно със заповед на кмета според волята на дарителя.

/7/ С решение на общинския съвет, финансирането на някои дейности в

образованието и културата може да се организира като "делегиран бюджет".

Чл.13./1/ Съставянето на проект на текущ бюджет на местните дейности се

извършва след месец юли на предходната година.

/2/ Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.

/3/ собствените приходи включват местните данъци и местните неданъчни

приходи.

/4/ Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата на:

/Изм. с Решение №16-9-3/30.01.2009 г./ прогноза за местните данъчни приходи, съгласувани с приходната администрация;

• приходите от такси и цени на услугите, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;

• обща изравнителна субсидия.

/5/ Към средствата по ал.2 може да се включи преходния остатък от предходната

година;

/6/ постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само, ако има

достатъчни основания за тяхното постъпване - съдебни решения, изпълнителни

листове, споразумения и др.

/7/ Текущите постъпления от дарения не се планират - всяка постъпила сума се

отразява със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи според

волята на дарителя.

/8/ При балансиране на местните дейности може да се планира резерв, чийто

размер се определя от общинския съвет при приемането на бюджета.

/9/ Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит.

/10/ Общинския съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя

приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране и/или намаляване на разходите.

Чл.14. В капиталовия бюджет се включват средствата за основен ремонт на материалната база и инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.

Чл.15./1/ Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

• дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;

• предложения на местната общност;

• прехвърлените задължения по общински дълг в частта за капиталовите разходи.

• Задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.

/2/ Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:

• определените със закон или акт на министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;

• определените с решение на общински съвет собствени общински приходи;

• средства от програми и проекти;

Чл.16./1/ Окончателният общ проект на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности, се съставя след обнародване на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

/2/ Общинският съвет определя конкретните условия за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане.


РАЗДЕЛ IV

ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТА НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Чл.17. /1/ Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

/2/ Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване , не по късно от 7 дни преди началото на обсъждането.

/3/ Публичното обсъждане се провежда по населени места, кметства и бюджетни звена чрез срещи с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

/4/ За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

Чл.18./1/ Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с доклад и проект на решение и се разпределя от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни комисии. Водеща е комисията по финанси и бюджет.

Чл.19. Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок и в съответствие с Единната бюджетна класификация.

Чл.20. При недостиг на средства за местните дейности, общинският съвет може да определи приоритети за финансиране, базирани на ясни и обосновани критерии и отчитане мненията и предложенията на гражданите на общината.

Чл.21. Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в определения от закона срок, както и в националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

Чл.22. Когато не е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.

Чл.23. Когато е приет Законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до приемането на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със закона за държавния бюджет на Република България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансиране на местните дейности се извършват месечно в размер до1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

Чл.24. Когато общинският съвет не е приел бюджета на общината в определения от закона срок, разходите за финансиране на местните дейности до приемането на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности - при условията на предходния член.

Чл.25. След изтичането на законовия срок за приемане на общинския бюджет, до неговото приемане се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.


РАЗДЕЛ IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Чл.26./1/ Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

/2/ Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена - второстепенни

разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

Чл.27. Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия.

Чл.28. Кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и определя техните права и задължения, в срок до 30 дни след приемане на общинския бюджет от общинския съвет.

Чл.29. Събирането на приходите от местните такси и цените на услугите в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Дългопол.

Чл.30. разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.

Чл.31. Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

Чл.32. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.

Чл. 33. Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.

Чл.34./1/ При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, кметът на общината може да:

1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;

2. Прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

3. Се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит.

121 Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при възникване на нови неотложни нужди, кмета на общината ги осигурява без да променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи чрез:

1. Прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;

2. Прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.

Чл. 35. При текущото изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите за:

1. представителни разходи;

2. разходите за помощи за лечение и за погребение, определени от общинския съвет;

3. режийни разноски за ученическо столово хранене;

4. за поевтиняване на храната за ученическо столово хранене.

Чл. 36 Кметът на общината внася в срок до 30 юли в общинския съвет информация за текущо изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.

Чл. 37.(1) Кметът на общината и кметовете на кметства информират местната общност не по-малко от два пъти годишно за изпълнението на бюджетите им.

Чл. 38.(1) При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинския съвет актуализира бюджета.

(2) Общинския бюджет се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е бил приет.

(3) Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява със Заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:

1. съгласно писма от МФ за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година;

2. целеви трансфери от министерства и агенции;

3. получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;

4. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;

5. разпределение на резервирания кредит.

РАЗДЕЛ VI

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНАТА

Чл. 39. Извънбюджетни средства са тези, които се събират и разходват по силата на закон.

Чл. 40. Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет заедно с общинския бюджет.

Чл. 41. В случаите, когато общинския бюджет не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.

Чл. 42. Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касово изпълнение на общинския бюджет.

Чл. 43. Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план сметки на извънбюджетните сметки и фондове и отчетите за изпълнението им.


РАЗДЕЛ VII

ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Чл. 44. (1) Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.

(2) Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета за текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.

Чл. 45. (1) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.

(2) Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.

Чл. 46. (1) Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2) Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по реда, определен в чл. 17.

Чл. 47. Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии разглеждат годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет при условията и по реда, определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл. 48. (1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.

(2) Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.

(3) Кметът на общината представя информация по чл. 2 и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.

Чл. 49. (1) Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.

(2) Вътрешният финансов контрол по ал. 1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.


РАЗДЕЛ VIII

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Чл.50 /1/.Общински дълг са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината при спазване на изискванията на Закона за общинския дълг.

/2/Дългът на търговските дружества с общинско участие, както и текущите задължения на общината към доставчици на стоки и услуги не са общински дълг.

Чл.51.Общински дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:

1. емисии на общински ценни книжа

2. дълга, поет с договори за общински заеми

3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост

4. изискуемите общински гаранции

5. безлихвени заеми, отпуснати по чл. 43 от Закона за устройството на държавния бюджет

6. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти, съфинансирани от Европейския съюз

7. задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над 2 години.

Чл.52. Общината може да поеме дългосрочен дълг за:

1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;

2. рефинансиране/погасяване/ на съществуващ дълг;

3. предотвратяване и ликвидиране последици от форсмажорни обстоятелства;

4.осигуряване на плащания по общински гаранции.

Чл.53./1/Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на:

1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства по време на изпълнение на бюджета;

2. капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година;

3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последици от форсмажорни обстоятелства;

4.плащания по изискуеми общински гаранции.

/2/ Краткосрочният дълг трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година в която е поет, но не по-късно от 25 декември.

/3/ В случай, че това не е възможно, срокът може да бъде удължен не повече от 6 месеца.

Чл.54. Източници за обслужване на общинския дълг са:

1. собствените приходи и общата изравнителна субсидия по Закона за общинските бюджети;

2. трансферите за делегираните от държавата дейности, без тези за екологични обекти и инвестиционни проекти с общински заем, в случаите, че няма неразплатени разходи за тези дейности.

Чл.55. Общината не може да обезпечава общински дълг чрез залог,или или ипотека на имущество –публична общинска собственост.

Чл.56 /1/Кметът на общината внася годишен отчет за състоянието на общинския дълг като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

/2/ Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Чл.57. При приемането на общинския бюджет за съответната година, общинският съвет с решение определя:

1. максималния размер на новия общински дълг;

2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината.

3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Чл.58 /1/ Годишният размер на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общия размер на изравнителната субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

/2/ Номиналът на издаваните общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от сумата на собствените приходи и изравнителната субсидия по данни от последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета.

/3/ Общината задължително заделя резерв за предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, с дата на плащане, предхождаща датата на поемането на рефинансиращия дълг.

Чл.59. Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет и отговарят на условията на Закона за общинския дълг.

Чл.60 /1/ Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, с покана за обсъждане към местната общност.

/2/ Поканата съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и обезпечаване, както и мястото и датата на обсъждането.

/3/ От обсъждането се съставя протокол, който се подписва от всички лица, подкрепили проекта. В срок от 30 дни всички несъгласни с проекта или с отделни негови параметри могат да внесат писмен протест или запитване до кмета на общината. В тридневен срок Кметът е длъжен да отговори писмено на запитванията, а за протестите да изготви докладна записка до Общинският съвет и да я внесе на първото му заседание.

Чл.61. Предложението за приемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите му параметри , съгласно изискванията на Закона за общинския дълг.

Чл.62 /1/ Общинският съвет приема решение за поемане на дълг като определя:

1. максималния му размер,

2. валутата на дълга,

3. вида на дълга,

4. условията за погасяване,

5. максимален лихвен процент, такси, комисионни и други.

/2/ Решението се приема с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, или след провеждане на референдум по решение на общинския съвет.

/3/ С решението общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова институция, която да осигури финансиране на проекта, или финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.

Чл.63. В 10-дневен срок , кметът на общината изпраща в Министерството на финансите и сметната палата Решението и отчет за състоянието на общинския дълг.

Чл.64. Процедурата за избор на финансова институция и финансов посредник се извършва по реда и принципите на Закона за общинския дълг.

Чл.65 Кметът на общината може да сключи рамково споразумение с финансова институция за предоставяне на краткосрочни заеми въз основа на проведена процедура по Закона.

Чл.66. Гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения за които има решение на общинския съвет при спазване изискванията на Закона за общинския дълг.

Чл.67 /1/ Общината може да гарантира дълг на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала, в случаи когато дългът е поет за финансиране на общински проекти от полза за местната общност и имат обезпечение. Процедурата и условията за издаване на общинска гаранция, както обслужването , плащанията, погашенията и други се уреждат съгласно изискванията на Закона за общинския дълг.

Чл.68 . Поемането и обслужването на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на Закона за общинския дълг и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 69. Всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите информация за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.

Чл.70 /1/ Постъпленията от дълга могат да се използват само по предназначението за което общинският съвет е одобрил поемането на дълга.

/2/ Временно свободните постъпления по дългосрочен дълг до момента на тяхното влагане в проект могат да бъдат инвестирани само в български държавни и общински ценни книжа.

Чл.71 Когато общината забави обслужването на дълга повече от 30 дни кметът на общината и /или кредиторът уведомява в 5-дневен срок общинския съвет и сметната палата.

Чл.72 Всички останали въпроси, касаещи общинския дълг, се уреждат съгласно изискванията на Закона за общинския дълг, влязъл в сила от 1 юни 2005 година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. " Услуги " съгласно тази Наредба са всички обществени услуги по смисъла на Закона за административно обслужване на физически и юридически лица, които се финансират от общинския бюджет.

§ 3. Наредбата за управление на общинския бюджет се приема на основание чл. 9 от закона за общинските бюджети и влиза в сила 7 (седем) дни след оповестяването и по приетия от общински съвет начин.

§ 4. Наредбата е приета с решение № 8 - 4 от 26.05.2004 година, изменена с Решение №18-1/10.06.2005 г., Чл.13, ал.4 – Изм. с Решение №16-9-3/30.01.2009 г./


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :

/ Ферхан Хасан /

Свързани:

Общински съвет дългопол iconBg-дългопол: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Дългопол, ул. "Г. Димитров" №105, За: инж. Веселин Въърбанов, България 9250, Дългопол, Тел.: 0517 22185, e-mail: eu, Факс:...
Общински съвет дългопол iconОбщинадългопо л област варна
Спортна зала на соу “ Свети Климент Охридски “, гр. Дългопол, Общ. Дългопол ще се проведат Областни ученически игри 2005 по Тенис...
Общински съвет дългопол iconОбщински съве т дългопол н а р е д б а
Закона за общинската собственост ( зос ), провеждането на търговете и конкурсите, сключването, изпълнението и прекратяването на договорите...
Общински съвет дългопол iconЗаседание на общински съвет враца на 10 февруари 2011 г
Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общински Съвет – Враца...
Общински съвет дългопол iconЗаседание на Общински съвет Исперих
На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 3, т. 2 от змсма, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията...
Общински съвет дългопол iconОбщински съвет – гр. Рудозем, област смолян
На основание чл. 23 ал. 4, т. 1 от змсма свиквам Общински съвет гр. Рудозем на 33-то извънредно заседание на 23. 12. 2009г от 16....
Общински съвет дългопол iconОбщински съвет – гр. Рудозем, област смолян
На основание чл. 23 ал. 2 от змсма свиквам Общински съвет гр. Рудозем на 31-во извънредно заседание на 17. 09. 2009г от 15. 00часа...
Общински съвет дългопол iconОбщинскисъвет град разлог протоко л
Днес, 21. 02. 2011 година, от 14. 00 часа, в заседателната зала на Общински съвет, се проведе извънредно съвместно заседание на Общински...
Общински съвет дългопол iconОбщинскисъвет варн а
Общински съвет Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински съвет Варна избира г-н Бранимир...
Общински съвет дългопол iconОбщински съвет кайнарджа, област силистра
Общински съвет Кайнарджа. Присъстваха: 10 общински съветника. Отсъстваха: г-жа Румяна Върбанова, г-н Севгин Насуфов и г-н Фетби Арун...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом