Разрешение за извършване на дейност като оператор
ИмеРазрешение за извършване на дейност като оператор
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер297.62 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/regulation/NAREDBA_7_ot_9072003_g_za_usloviqta_i_reda_za_iz
  1   2   3
НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор


Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 25.07.2003 г., изм. и доп., бр. 87 от 3.10.2003 г., изм., бр. 6 от 19.01.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 6.01.2009 г., бр. 7 от 26.01.2010 г., в сила от 26.01.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 1.08.2010 г.


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят редът за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор и за провеждане на конкурс, условията за организирането и контролът върху осъществяваната дейност като оператор, както и условията и редът за отпечатване на ваучери за храна, номиналната стойност на издаваните ваучери за съответната година и разпределението им между операторите.


Чл. 2. (1) Чрез ваучерите за храна работодателите предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, наричани по-нататък "ползватели", средства за храна отделно от възнаграждението им.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.) Предоставяните ваучери за храна са средство за замяна, посредством което ползвателите получават храна и хранителни продукти срещу номиналната стойност на ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните.


Чл. 3. (1) Ваучери за храна се отпечатват само от лица, получили разрешение от министъра на финансите да осъществяват дейност като оператор, и се приемат като средство за замяна само в обекти по чл. 2, ал. 2 на доставчици, които са сключили договор за обслужване с оператор.


(2) Ваучери за храна не могат да бъдат ползвани:


1. като разплащателно средство за покупката на вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия (цигари, пури, пурети, тютюн за лули, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и др.);


2. за замяната им срещу пари.


Глава втора

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.) Кандидат за извършване на дейност като оператор може да бъде само лице, което:


1. има внесен основен (регистриран) капитал не по-малко от 2 млн. лв. към момента на подаване на документите за издаване на разрешение;


2. е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност;


3. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;


4. няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на документите за разрешение;


5. се представлява от лица, които:


а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;


б) не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено с обявяване в несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Разрешенията за извършване на дейност като оператор са безсрочни и се издават веднъж годишно от министъра на финансите въз основа на конкурс.


(2) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Със заповед министърът на финансите обявява конкурса, като определя неговия предмет, условия, крайния срок и мястото за подаване на документите. Заповедта се публикува в два централни всекидневника най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на документите.


Чл. 6. (1) Конкурсът по чл. 5 се организира и провежда всяка година през август за съответната следваща година от комисия, в която участват:


1. трима представители на Министерството на труда и социалната политика;


2. трима представители на Министерството на финансите;


3. по един представител от национално представените организации на работниците и служителите;


4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) двама представители, определени от национално представените организации на работодателите.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Представителите по ал. 1, т. 4 се определят с писмено споразумение между заинтересуваните организации.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Ако в 14-дневен срок от получаване на поканата за определяне на участници в комисията организациите по ал. 1, т. 4 не определят свои представители, те губят правото си на участие в комисията и тяхното представителство се разпределя между организациите по ал. 1, т. 1 и 2.


Чл. 7. (1) Председателят, членовете и секретарят на комисията за провеждане на конкурсите се определят със заповед от министъра на финансите. Административното и организационно-техническото обслужване на комисията се осигуряват от Министерството на финансите.


(2) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.).


(3) Комисията се свиква на заседание от нейния председател въз основа на обявения конкурс.


(4) Заседанията на комисията са редовни, когато присъстват най-малко две трети от членовете й.


(5) Решенията се приемат с консенсус.


(6) За заседанията и взетите решения се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията. Когато протоколът е подписан с особено мнение, то се мотивира и прилага към него.


(7) Членовете на комисията и другите длъжностни лица, които имат достъп до информация, която представлява търговска тайна, са длъжни да я опазват като служебна тайна.


Чл. 8. (1) За участие в конкурса кандидатите подават заявление, към което се прилагат:


1. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.);


2. удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;


3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, издадено не по-рано от два месеца преди датата на подаване на заявлението за участие в конкурса;


4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност и ликвидация;


5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.) удостоверение за наличие или липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на документите за разрешение;


6. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.);


7. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.) свидетелство за съдимост за лицата по чл. 4, т. 5, а ако лицата не са български граждани - декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква "а";


8. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква "б";


9. образец на ваучер за храна с най-малко 5 способа за защита;


10. (нова - ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 26.01.2010 г.) Декларация по образец за наличие на свързаност по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с лица, които притежават разрешение за извършване на дейност като оператор или кандидатстват за издаване на разрешение.


(2) Освен документите по ал. 1 кандидатите могат да представят на комисията и документи, които удостоверяват международния им опит:


1. данни за практически опит и традиции в областта на ваучерната система;


2. образци на ваучери за храна, използвани в международната дейност на кандидата в различни страни;


3. референции от органа, издал разрешението за дейност като оператор в съответната държава, както и референции от чуждестранни партньори във връзка с осъществявана международна дейност в тази област;


4. други документи.


(3) Заявленията с приложените към тях документи се подават в Министерството на финансите в запечатан плик, върху който се отбелязват предметът на конкурса и пълното наименование и адресът на заявителя.


(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г. , в сила от 1.08.2010 г.) При промяна на обстоятелствата по отношение свързаността на лицата се подава декларация по ал. 1, т. 10 в Министерството на финансите в 7-дневен срок от настъпване на промяната.


Чл. 9. (1) Заявленията се разглеждат от комисията в 30-дневен срок от изтичане на срока за подаването им.


(2) Не се разглеждат заявления, които:


1. са подадени след определения срок;


2. не съдържат някой от необходимите документи по чл. 8, ал. 1.


(3) Комисията разглежда заявленията, отговарящи на изискванията, оценява ги съобразно предмета, условията и критериите на конкурса и при съобразяване с опита на кандидата изготвя мотивирано предложение до министъра на финансите.


(4) Въз основа на предложението по ал. 3 министърът на финансите със заповед издава разрешение за извършване на дейност като оператор.


Глава трета

ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ. ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ


Чл. 10. (1) По предложение на комисията министърът на финансите отказва издаването на разрешение за извършване дейност като оператор на кандидат:


1. който не отговаря на някое от изискванията по чл. 4;


2. който е представил неверни данни или информация в документите, представени на комисията, или в рамките на процедурата по издаване на разрешение;


3. чийто образец на ваучер не разполага с надеждни способи за защита.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.) Отказът за издаване на разрешение се извършва с мотивирана писмена заповед на министъра на финансите, която се съобщава на заинтересованите лица и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 11. (1) Издадено разрешение се отнема, когато:


1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.) операторът престане да осъществява дейност;


2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.) операторът престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 209, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане;


3. (нова - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) операторът не е осъществявал дейност през предходните две години, за които е участвал в разпределението на номиналната стойност на ваучерите по реда на чл. 12;


4. (нова - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) операторът е издал ваучери за храна над разпределената му номинална стойност за съответната година.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г.) Министърът на финансите отнема разрешението с мотивирана писмена заповед, която се съобщава на заинтересованите лица и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на Интернет страниците на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика.


(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Оператор, на когото е отнето разрешението на основание ал. 1, т. 2, 3 и 4, няма право да кандидатства за ново разрешение в срок 3 години след датата на заповедта по ал. 2.


(5) Оператор по ал. 4 се задължава в 30-дневен срок от отнемане на разрешението да възстанови и/или изплати размера на номиналната стойност на издадените от него ваучери, предявен от работодателите и доставчиците.


Глава четвърта

ОБЩА ГОДИШНА КВОТА. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ КВОТИ ОТ ОПЕРАТОРИ.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА

(Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г. , в сила от 1.08.2010 г.)


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 6.01.2009 г., бр. 7 от 2010 г., в сила от 26.01.2010 г., бр. 58 от 2010 г. , в сила от 1.08.2010 г.) (1) Общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна, наричана в тази наредба "обща годишна квота", се утвърждава със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.


(2) Министърът на финансите със заповед определя за всяка календарна година:


1. индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна, наричана в тази наредба "индивидуална квота";


2. общ брой на индивидуалните квоти, определен като съотношение между размера на общата годишна квота и размера на индивидуалната квота.


(3) Министърът на финансите или упълномощено от него длъжностно лице предоставя със заповед първа индивидуална квота на оператор, подал заявление за получаване на първа индивидуална квота.


(4) Когато номиналната стойност на предоставените от оператор на работодатели ваучери за храна, по последно получената индивидуална квота, превишава 80 на сто от тази индивидуална квота, операторът има право да подаде заявление за получаване на следваща индивидуална квота. Министърът на финансите или упълномощеното от него длъжностно лице предоставя със заповед следваща индивидуална квота на оператор по изречение първо, подал заявление за получаване на следваща индивидуална квота. Заедно със заявлението за получаване на следваща индивидуална квота операторът подава и декларация за предоставените на работодатели ваучери за храна по последно получената индивидуална квота.


(5) Номиналната стойност на предоставените от оператор на работодатели ваучери за храна по получена индивидуална квота не може да превишава тази индивидуална квота. Предоставянето на ваучери за храна по следваща индивидуална квота е възможно, след като изцяло е изчерпана предходната индивидуална квота.


(6) Заявлението по ал. 3 и 4 и декларацията по ал. 4 се подават в Министерството на финансите по образец съгласно приложения № 3 и 4.


(7) Заповедта по ал. 3 и 4 се издава в срок от 5 работни дни от постъпване на заявлението за получаване на индивидуална квота. Отказът за издаване на заповедта по ал. 3 и 4 се съобщава на оператора в срок от 5 работни дни от изтичане на срока по предходното изречение.


(8) Индивидуални квоти се предоставят в последователността на постъпване на заявленията до достигане на общия брой на индивидуалните квоти, определен в заповедта на министъра на финансите по ал. 2, т. 2. Всяка предоставена индивидуална квота има уникален номер.


(9) Когато към 31 декември оператор не е изчерпил изцяло получена индивидуална квота, той има право да предоставя на работодатели ваучери за храна по тази квота през следващи години до изчерпването й. Операторът по изречение първо има право да подаде заявление за получаване на първа индивидуална квота по ал. 2 само когато номиналната стойност на предоставените от него на работодатели ваучери за храна по последно получената индивидуална квота превишава 80 на сто от тази индивидуална квота.


(10) За целите на предоставяне на индивидуални квоти свързаните лица се считат за едно лице.


(11) Не се предоставя индивидуална квота на:


1. оператор, на който е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, до изтичане на срока по чл. 11, ал. 4;


2. оператор, който е свързано лице с оператор, на който е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на основание чл. 11, ал. 1, т. 4, до изтичане на 2 години от датата на заповедта за отнемане на разрешението;


3. оператор, получил разрешение за извършване дейност като оператор на ваучери за храна по реда на тази наредба, за годината на издаване на разрешението.


(12) На официалните интернет страници на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите се публикува текущо:


1. списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна;


2. списък на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна;


3. броят на предоставените индивидуални квоти на операторите;


4. броят на оставащите индивидуални квоти до изчерпване на общата годишна квота по ал. 1.


Чл. 13. (1) Работодателите договарят отпечатването и предоставянето на ваучери за храна чрез подписването на договор с оператор, който е получил разрешение от министъра на финансите по чл. 9, ал. 4.


(2) Ваучерите за храна се предоставят на работодателите от операторите след заплащане на номиналната стойност и възнаграждението по отпечатване на ваучерите за храна. При частично или неизвършено плащане доставката на заявените и отпечатани ваучери за храна се задържа до пълното уреждане на паричните задължения на работодателя.


(3) Номиналната стойност по ал. 2 се превежда по специални банкови сметки, открити от операторите, наречени "ваучери за храна".


(4) Операторите са длъжни в срок до 5 работни дни от датата на плащането по ал. 2 да предоставят ваучерите на работодателя.


(5) На работодателите и ползвателите се предоставят и списъци с търговските обекти, които приемат отпечатаните от съответния оператор ваучери за храна.


Чл. 14. (1) Ваучери за храна се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представените синдикални организации в предприятието.


(2) Ползвателите, които са получили ваучери за храна, отпечатани от един оператор, могат да ползват тези ваучери само в търговски обект на доставчик, с който съответният оператор е сключил договор за обслужване.


(3) Когато сумата на закупените храни или хранителни стоки е по-ниска от номиналната стойност на ваучера, ползвателят няма право да получи остатъка до номиналната стойност на предоставения ваучер.


(4) Всеки ползвател, който е получил ваучери за храна, е длъжен да върне на работодателя неизползваните ваучери за храна при прекратяване на трудовото правоотношение или договора за управление.


  1   2   3

Свързани:

Разрешение за извършване на дейност като оператор iconДогово р № /2004
Ндр 1223072670, булстат 121194709, представлявано от Стефан Атанасов Николов – управител, егн6510205408, притежаващо Разрешение за...
Разрешение за извършване на дейност като оператор iconПрессъобщение 16 ноември 2007 г
Бнб иван Искров издаде лиценз за извършване на дейност на територията на Република България като системен оператор на платежна система...
Разрешение за извършване на дейност като оператор iconОбщи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на "източна телекомуникационна компания" ад, оператор притежаващ Разрешение 01339/23. 12. 2008 г за
А "източна телекомуникационна компания" ад, оператор притежаващ Разрешение 01339/23. 12. 2008 г за ползване на индивидуално определен...
Разрешение за извършване на дейност като оператор iconМолба-декларация за издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденец в република българия

Разрешение за извършване на дейност като оператор iconКонспект по банково право
Учредяване на търговски банки– фактически състав. Разрешение за извършване на банкова дейност
Разрешение за извършване на дейност като оператор iconПрессъобщение 19 юни 2007 г
Бнб даде съгласие за издаване на лиценз на дружеството “Система за електронни плащания /сеп българия/” ад, гр. София, за извършване...
Разрешение за извършване на дейност като оператор iconПравил аотносно вътрешната организация и дейността на инвестиционен посредник „Токуда Банк ад
Наредба №11 от 12. 2003 г за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за...
Разрешение за извършване на дейност като оператор iconПредставяне на дружеството
Ад получава разрешение (пълен лиценз № рг-03-0006/13. 02. 2006 г.) за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията...
Разрешение за извършване на дейност като оператор iconДоклад за дейността на ип „бета корп ад за 2007г
Ад получава разрешение (пълен лиценз № рг-03-0006/13. 02. 2006 г.) за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията...
Разрешение за извършване на дейност като оператор iconПравилник за дейността (правила и ред за извършване на общественополезна дейност на)
Кристалографско Дружество е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом