Са всичко, което предприятието притежава. "Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода"
ИмеСа всичко, което предприятието притежава. "Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер98.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20091028_unicheats.net_662_8de5.doc
Активите са всичко, което предприятието притежава. "Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода" Пасивите са задълженията на предприятието. Те ще доведат до изтичане на икономическа изгода. Капиталът (в България, наричан собствен капитал) е израз на чистата стойност на предприятието:

Капитал = Активи - Пасиви = Основен капитал (регистриран в съда) + Резерви + Печалби и загуби от минали периоди + Финансов резултат от текущата година.

1. Собственик създава предприятие, като записва на негово име камион. Тогава дружеството дължи един камион (основен капитал) и същевременно притежава един камион (актив);

2. Предприятие взима банков кредит. Тогава предприятието дължи на банката сумата по кредита (пасив) и притежава получената парична наличност (актив).

От дефинициите се извежда основното счетоводно равенство:

Активите = Пасивите + Собственият капитал

Актив в икономическата теория означава "нещо, което носи ползи на притежателя си". Икономическите субекти - фирмите, хората, различни организации притежават различни активи. Най-лесно видимия актив са парите. Паричните средства държани от фирми/организации в банкови сметки или каси са актив. Банкнотите и монетите в портфейла или сметка са актив на отделен човек. Активи са и всякакви материални средства - недвижими имоти, съоръжения, машини, оборудване. Също така (за фирмите) актив са и всички налични материали, стоки, продукция. Всички тези неща се купуват с цел да донесат икономическа изгода на притежателите си. Активите могат да бъдат и нематериални - например софтуера. Въпреки, че може да има материален носител, същността му е нематериална. Други нематериални активи са различни видове лицензи, права за ползване, интелектуална собственост, продукти от развойна дейност, положителна репутация, запазени марки. Нематериалните за разлика от материалните активи могат по-трудно да бъдат оценени (поради невеществения си характер), а когато това все пак се направи, то варира в широки граници.

За нуждите на предприятията активите се делят на дълготрайни и краткотрайни.

Дълготрайни активи са тези, които очакваната икономическа изгода се черпи за повече от една година. От своя страна дълготрайните активи се делят на амортизируеми и неамортизируеми. Амортизируеми са тези, които в процеса на използването им остаряват, износват се и тяхната стойност намалява. При неамортизируеми активи не се правят амортизационни отчисления. Неамортизируем актив е земята, а също и произведенията на изкуството.

Годишната инвентаризация на активите и пасивите условно се приема за първия етап на годишното счетоводно приключване. Самото то е многопластов процес на обобщаване и логическо преобразуване на информацията от текущото счетоводно отчитане и на създаване на резултатната счетоводна информация за цялостната дейност на предприятието за изтеклата отчетна година. Нейн носител е годишният финансов отчет (ГФО). Той представя пред собствениците на предприятието и пред външните потребители имущественото и финансовото му състояние към 31 декември и постигнатия финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Тази информация обосновава решенията на собствениците за бъдещото развитие на предприятието, както и решенията на външните потребители за създаване, продължаване или прекратяване на отношенията с него. Това определя и основното изискване към финансовия отчет – да отразява вярно и честно състоянието на предприятието (чл. 23, ал. 2 от ЗСч). Едно от средствата за постигането му е инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието, защото чрез нея се установява тяхното фактическо състояние и финансов резултат.

Регламентирането на периодичността на инвентаризациите не изключва извършването им и в други по-кратки периоди по решение на предприятието или при необходимост – при кражба, стихийно бедствие, смърт или напускане на материалноотговорно лице и други подобни. При такива извънредни инвентаризации може да не се провеждат инвентаризации в законовия срок.

При смяна на материалноотговорно лице се допуска да не се прави инвентаризация, ако и двете лица поемат солидарно отговорността и дадат писмена декларация за това.

Освен за нуждите на предприятието инвентаризации се извършват и по искане на органите на съдебната власт, както и на други органи (данъчни, на външния контрол и др.), ако това е предвидено в закон.
Инвентаризациите се извършват със заповед на ръководителя на предприятието. В нея се определят: обектът, подлежащ на инвентаризиране, датата на започване и завършване на проверката, инвентаризационната комисия, срокът за определяне и отчитане на резултатите. Инвентаризациите се извършват задължително в присъствието на материалноотговорното лице или на негов представител, а при отсъствие на такъв - на представител на местната власт.
При започване на инвентаризация проверяваният обект прекъсва нормалната си работа, всички входове и изходи в него се запечатват. Материалноотговорното лице подписва декларация,че извършените операции с поверените му активи към датата на инвентаризацията са документирани и отразени във водените от него отчетни регистри (стокови отчети,складови книги, картотеки), съответно са въведени в компютъра.
Инвентаризацията е средство за контрол върху работата на материалноотговорните лица, но тя има същото значение и за дейността на счетоводителите, отразяващи операциите с активите в проверяваните обекти. Този контрол се реализира при съпоставянето на фактически установените наличности с наличностите по счетоводните сметки. Възможно е несъответствията да се дължат и на допуснати грешки в счетоводството. Това налага предварително да се извърши внимателна проверка на записванията по счетоводните сметки на проверяваните обекти.

Инвентаризацията в рамките на годиш­ното счетоводно приключване обикновено е пълна, т. е. обхваща всички активи и пасиви на предприятието. Затова фактически за­почва доста по-рано от календарния край на отчетния период. По тази причина в органи­зационната и техническата си част тя може да се причисли и към подготовката на годиш­ното счетоводно приключване.

Инвентаризацията е средство за уста­новяване на фактическото състояние на ак­тивите и пасивите на предприятието към оп­ределен момент.

За активите във веществе­на форма или представени чрез материален носител това става чрез натурална провер­ка, т. е. чрез премерване, претегляне или преброяване на всички намерени в наличност активи в проверяваните обекти. Такива инвентаризации се наричат количествени, за разлика от установяването на наличностите чрез писмена декларация на материалноотговорните лица.

Фактическото състояние на вземанията и пасивите се установява чрез взаимни писмени уведомления с дебиторите и кре­диторите на предприятието.
По документи, подобно на вземанията и пасивите, се инвентаризират и материалните активи на път, на склад в други предприятия и на отговорно пазене.

Фактическото състояние на активите в натурално-веществена форма се изразява в действителната им наличност, годност и потре­бителски свойства. С решение на ръководството установените негодни за употреба или без икономическа изгода за предприятието активи се бракуват. А тези с понижени потребител­ски свойства (залежали, морално остарели) мо­же да се предложат за продажба на по-ниски цени или да се реализират на бартерна основа.

Фактическото състояние на вземанията и задълженията се изразява в действителния им размер и в тяхната събираемост/изискуемост.
Главната цел на инвентаризацията е да се приведе отчетната информация за състоя­нието на активите и пасивите към датата на проверката в пълно съответствие с тяхното фактическо състояние, за да се представи вяр­но и точно имущественото и финансовото със­тояние на предприятието и неговият финансов резултат в ГФО.

Практическото осъществяване на ин­вентаризацията включва:
* фактическа проверка по количество и стойност на конкретните елементи на активите и пасивите;

* съпоставяне на установената фактическа наличност в количествено и стойностно из­ражение с наличността, установена по счетоводен път на основата на документирани­те операции с активите и пасивите;
* определяне на резултатите от инвен­таризацията - липси и/или излишъци.
За регистриране на фактическото със­тояние на активите и пасивите и на устано­вените резултати от инвентаризацията се със­тавят следните документи:
* Инвентаризационен опис.Съставя се за намерените в наличност материални активи в обектите на предприятието – складове, магазини, офиси, цехове. Материалните активи на път, на склад в други предприятия и на отговорно пазене, както и намерените по работните места невложени материали и незавършеното производство, се описват в отделни описи. Незавършеното производство се установява според описаните количества на извършените операции и работи и оценките на базата на основните производствени разходи.Отделен инвентаризационен опис се съставя и за продадените, но оставени в предприятието материални активи.
* Сравнителна ведомост.
* Или комбинираният документ инвента­ризационен опис - сравнителна ведомост (форма 1-14 за дълготрайни активи, форма 3-22 за материални запаси)*. Резултатите от инвентаризацията – липси и излишъци, се установяват по конкретни видове на проверяваните активи.
* Протокол за инвента­ризация на разчетите (форма 5-15).
В зависимост от причините за липсите, установени при инвентаризацията, и при на­личието на необходимите условия ** може да се съставят още и:
* протокол за одобряване на естествени загуби (фири) и на липси за сметка на предп­риятието;
* протокол за компенсиране на липси с излишъци / форма 3-16/;
* протокол за установени липси за сметка на виновно лице /форма 3-17/ и решение на ръководителя на предприя­тието за възстановяване на липси от виновно лице;
* протокол за установени липси за сметка на вземания от неизвестни лица (форма 3-18).

При необходимост се съставят и протокол:

* за бракуване на материални запаси /форма 3-15/ ;
* за залежали материални за­паси;
* за изписване на вземания и задължения с изтекъл давностен срок.
Годишната инвентаризация на материалните запаси има и друго предназначение – да обоснове оценките им към датата на финансовия отчет. В баланса стоково-материалните запаси трябва да се представят по по-ниската от доставната и нетната им реализуема стойност, за да се изрази вярно съдържащата се в тях икономическа изгода (НСС 2 Стоково-материални запаси, т. 3 и аналогичния му МСС, т. 6). Когато обезценката на конкретни видове материали,продукция,стоки е факт, за уснановените в наличност количества от тях се съставя протокол за оценка на материални запаси (форма 3-21). Същият документ се съставя, и когато в последващ период се възстановява загубата от обезценката.
Документираните и анализирани резул­тати от инвентаризацията (липси и/или изли­шъци от активи, обезценяване на отделни видове от материалните запаси), бракуването на активи, ус­тановената несъбираемост/неизискуемост на вземанията/задълженията трябва своевремен­но да се отчетат счетоводно в съответствие с тяхното съдържание и приетата методика. С това се реализира целта на инвентари­зацията - да се приведе количеството и стой­ността на активите и пасивите в съответст­вие с фактическото им състояние и да се формира действителен финансов резултат.

Отчитане на резултатите от инвентаризацията

Резултатите от инвентаризацията се отчитат съобразно с причината,която ги е предизвикала.

Установените излишъци от материални активи се заприходяват по съответната им имуществена сметка по справедливата им стойност, в съответствие с характера им на безвъзмездно придобити активи, и се приемат като приходи от дейността, за което се кредитира с-ка Други приходи от дейността. По същия начин се отчитат и намерените в касата пари и други платежни средства без документи, т.е. заприходяват се по с-ка Каса в левове или с-ка Каса във валута срещу кредитиране на с-ка Други приходи от дейността до доказване на произхода им.
Установените липси от материални запаси се отчитат по следните правила:
* Липсите за сметка на предприятието (от рода на фири и други по причина на предприятието) се отчитат като текущи разходи за дейността, т. е. по икономически елемент и по предназначение, по цена на придобиване. Фири се признават при фактически липси до размера на приетия от предприятието норматив за естествени загуби, но не повече от фактическата липса. Ако липсата е по непреодолими причини (стихийни бедствия), загубата се отчита като извънреден разход.
* Липсите за сметка на материалноотговорно лице се отчитат като вземане от виновното длъжностно лице. Дебитира се с-ка Вземания по липси и начети с аналитична поименна сметка на лицето. За липсите по тяхна вина лицата носят пълна имуществена отговорност. В съответствие с това вземането се определя за цялото липсващо количество по тяхна вина и при това по по-високата цена за актива - цената на придобиването или пазарната му цена в момента. Когато предприятието е регистрирано по ЗДДС, във вземането се начислява и ДДС за продажбите върху пазарната (продажната) цена на актива.

Ако сумата на вземането за липсващия актив се определя по
пазарната му цена, с възникналата разлика между нея и цената на придобиване на актива се кредитира с-ка Ценови разлики по липси и начети. Сметката е корективна по отношение на с-ка Вземания по липси и начети. Възникналата ценова разлика в такива случаи е евентуалният доход, който предприятието ще реализира за компенсиране на нарасналата пазарна цена на актива, ако виновното за липсата му лице внесе цялата дължима сума. Ако до края на периода тя не е внесена, ценовата разлика, включена в нея, се представя в баланса в състава на краткосрочните приходи за бъдещи периоди. Когато виновното лице внесе изцяло или частично дължимата сума, цялата ценова разлика или съответна част от нея се трансформира в приход от дейността.
Пример.
Установена е липса от 7 кг от материал “А” в склад 1. Приетият норматив за естествени загуби (фири) е 0,03% от разхода на материала за периода на проверката (времето от последната до настоящата инвентаризация) – 10 000 кг. Други 2 кг от липсата се дължат на неизвършена навреме дератизация на складовите помещения. Останалите 2 кг са за сметка на материалноотговорното лице. Цената на придобиване на материала е 10 лв./кг, а пазарната му цена в момента е 12 лв./кг. Въз основа на съставените документи за липсата счетоводните записвания са:
За отчитане на липсата поради естествени причини:


* количество на признатата загуба (фира) = 10000 х 0,03 = 3 кг
100
* стойност на липсата поради фира : 3 кг х 10 лв. = 30 лв.
* счетоводни статии:

- За отчитане на липсата по икономически елемент:
Д-т с-ка Други разходи 30

К-т с-ка Материали 30


- За отчитане на липсата по предназначение:

Д-т с-ка Административни разходи 30

К-т с-ка Други разходи 30


* отчитане на липсата поради несвоевременна дератизацияна склада:
- със същите по кореспонденция статии, на сума 20 лв.

* отчитане на липсата по вина на материалноотговорното лице:
- сума на вземането: 2 кг х 12 лв. = 24,00 лв.

(отчетна стойност : 2 кг х 10 лв.= 20,00 лв.)

  • ДДС 20 % 4,80 лв.

  • Всичко: 28,80 лв

  • счетоводна статия:

Д-т с-ка Вземания по липси и начети 28,80

К-т с-ка Материали 20,00

К-т с-ка Ценови разлики по липси и начети 4,00

К-т с-ка Начислен данък за продажбите 4,80


Свързани:

Са всичко, което предприятието притежава. \"Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода\" iconИкономика на предприятието. Капитал на предприятието. Дълготрайни материални активи на предприятието. Икономическа оценка и ефективност на тяхното използване
Ктиката това понятие се определя, като паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. Следователно капиталът е...
Са всичко, което предприятието притежава. \"Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода\" iconПрограм а
Предприятието като структурна и икономическа единица. Дефиниране на предприятието от икономическа, техническа, производствена гледна...
Са всичко, което предприятието притежава. \"Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода\" iconПрограм а
Предприятието като структурна и икономическа единица. Дефиниране на предприятието от икономическа, техническа, производствена гледна...
Са всичко, което предприятието притежава. \"Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода\" iconАктивиПасив и Активи
...
Са всичко, което предприятието притежава. \"Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода\" iconПредприятието и неговата обществена среда
Определение – включва елементи, фактори, тенденции и събития, които са извън управлението и контрола на предприятието
Са всичко, което предприятието притежава. \"Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода\" iconЗакони. Предприятието
Дефиниране на икономика на предприятието. Работно определение на предприятие. Подходи за изследване на предприятието
Са всичко, което предприятието притежава. \"Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода\" iconОтчитане на ремонта и подобренията – счетоводни и данъчни аспекти
С последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно...
Са всичко, което предприятието притежава. \"Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода\" icon№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието
Логистиката е една от основните дейности, които се осъществяват в индустриалните предприятия. С нея се свързва движението на материалните...
Са всичко, което предприятието притежава. \"Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода\" iconЖизнен цикъл на предприятието
АД, частни лица) за правната форма на предприятието (вкл регистрирането му) до вземането на решение за ликвидиране на преедприятието...
Са всичко, което предприятието притежава. \"Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода\" iconДипломна работа на тема: Организация, методология и методика на съставяне на годишния счетоводен отчет на промишленото предприятие
Счетоводството е специфичен вид дейност, която отразява всички факти, явления и събития, настъпили и протекли в предприятието. Счетоводството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом