2. Книга за регистриране заповедите на директора
Име2. Книга за регистриране заповедите на директора
страница1/18
Дата на преобразуване27.12.2012
Размер2.12 Mb.
ТипКнига
източникhttp://obrazovanie-nesebar.com/NAREDBA___4_ot_16.04.2003_g._za_dokumentite_za_sistemata_na_narod
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета


Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 41 от 8.05.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., попр., бр. 48 от 23.05.2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 22.07.2003 г., в сила от 22.07.2003 г., бр. 47 от 1.06.2004 г., бр. 55 от 5.07.2005 г., бр. 47 от 9.06.2006 г., в сила от 9.06.2006 г., бр. 51 от 26.06.2007 г., бр. 74 от 14.09.2007 г., в сила от 14.09.2007 г., бр. 7 от 22.01.2008 г., бр. 27 от 11.03.2008 г., бр. 52 от 10.07.2009 г., бр. 42 от 4.06.2010 г., бр. 37 от 13.05.2011 г., бр. 70 от 9.09.2011 г.


Библиотека закони - АПИС, т. 4, р. 1, № 9


Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета по чл. 16, т. 10 от Закона за народната просвета (ЗНП).


Чл. 2. С държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета се определят:


1. предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ;


2. условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;


3. условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи.


Чл. 3. Документите, издавани или водени от институциите в системата на народната просвета, се попълват на български език.


Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ

ЗА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА И ИНСТИТУЦИИТЕ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ


Раздел I

Училища


Чл. 4. Държавните, общинските и частните училища издават или водят следните документи:


1. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Книга за решенията на педагогическия съвет;


2. Книга за регистриране заповедите на директора;


3. Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора;


4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН;


5. Дневник за входяща кореспонденция;


6. Дневник за изходяща кореспонденция;


7. Книга за регистриране на дарения;


8. Свидетелство за дарение;


9. Летописна книга;


10. Книга за санитарното състояние;


11. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Дневник за група, подготвителна група;


12. Дневник на група при целодневна организация на учебно- възпитателния процес;


13. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група;


14. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверение за завършена подготвителна група;


15. Удостоверение за завършен първи клас;


16. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;


17. Книга за заповедите за храна;


18. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Книга за движението на учениците от социално-педагогическите интернати и от възпитателните училища - интернати;


19. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст;


20. Материална книга за взетите учебни часове;


21. Дневник за I клас;


22. Дневник за II - IV клас;


23. Дневник за V - ХII (ХIII) клас;


24. Главна книга I - VIII клас;


25. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж;


26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж;


27. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение по модули в професионална гимназия;


28. Личен картон за проведен курс за професионална квалификация или изпит за придобиване на професионална квалификация;


29. Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;


30. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;


31. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит;


32. Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит;


33. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка;


34. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап;


35. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавен зрелостен изпит;


36. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно образование;


37. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация;


38. Удостоверение за преместване;


39. Удостоверение за завършен клас;


40. Удостоверение за професионално обучение;


41. Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование;


42. Удостоверение за завършен гимназиален етап;


43. Приложение към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение по модули);


44. Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап;


45. Свидетелство за основно образование;


46. Дубликат на свидетелство за основно образование;


47. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Свидетелство за положени изпити по чужд език;


48. Свидетелство за професионална квалификация;


49. Приложение към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули);


50. Дубликат на свидетелство за професионална квалификация;


51. Свидетелство за правоспособност;


52. Свидетелство за правоспособност по заваряване;


53. Диплома за средно образование;


54. Приложение към дипломата за средно образование (за обучение по модули);


55. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Приложение към дипломата за средно образование (за обучение в български училища, съгласно международни спогодби и споразумения и за учениците, завършващи средно образование към Софийската и Пловдивската духовна семинария);


56. Дубликат на диплома;


57. Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация;


58. Регистрационна книга на издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация;


59. Сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списък - образец № 1);


60. Книга за резултатите от изпитите на учениците от самостоятелна или индивидуална форма на обучение;


61. Ученическа лична карта;


62. Ученическа книжка;


63. Ученическа книжка за задочно обучение;


64. Колежанска книжка;


65. (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм., бр. 47 от 2004 г.);


66. (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Регистрационна книга за издадените удостоверения;


67. (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Справка за успех по години и хорариум учебни часове;


68. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2009 г.) Характеристика на ученика;


69. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2009 г.) Характеристика на ученика за завършена степен на образование.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) Книгата за решенията на педагогическия съвет е предназначена за вписване на решенията, взети на заседанията на педагогическия съвет. Неразделна част от книгата е класьор с протоколите от заседанията.


(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити:


1. титулна страница с наименование на министерството, вид, наименование и местонахождение на институцията, наименование на документа "книга за решенията на педагогическия съвет", дати на започване и завършване на книгата;


2. празни страници с редове за нанасяне на решенията на педагогическия съвет.


(3) Решенията, взети от педагогическия съвет, се записват в протокол, воден за всяко заседание от секретар, определен със заповед на директора. Решенията се вписват в книгата на ръка със син или черен химикал най-късно до три работни дни след деня на заседанието, подписват се от секретаря и директора и се подпечатват с кръглия печат на институцията.


(4) Протоколът се класира в класьора най-късно до три работни дни след деня на заседанието, подписва се от секретаря и директора и се подпечатва с кръглия печат на институцията.


(5) Всеки протокол включва: пореден номер, като номерацията започва с № 1 от началото на всяка учебна година; дневен ред на заседанието; отсъстващи членове на педагогическия съвет и причините за отсъствието; обсъжданията по време на заседанието; взетите решения. В началото на всяка учебна година в книгата се вписва поименният списък на членовете на педагогическия съвет.


(6) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на страниците на книгата.


(7) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията след приключването й със срок постоянен.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Книгата за регистриране заповедите на директора е предназначена за регистриране на всички видове заповеди, издадени от директора на институцията. Оригиналите на издадените заповеди се класират в класьори, които са неразделна част от книгата за регистриране заповедите на директора.


(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити:


1. титулна страница с пълното наименование на министерството, вид, наименование и местонахождението на институцията, наименованието на документа "книга за регистриране заповедите на директора"; дати на започване и завършване на книгата;


2. страници с редове, върху които се разчертават колони със следните наименования: номер по ред; номер на заповед; дата на издаване; основанието за издаване; относно (кратко описание на съдържанието); подпис на директора; номерацията на заповедите започва от началото на всяка учебна година.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Оригиналите на заповедите по ал. 1 се подреждат по пореден номер на заповедта за година, съответстващ на номера на заповедта в заповедната книга. Всяка заповед в книгата и в съответните класьори се подписва от директора и се подпечатва с кръглия печат.


(4) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на страниците на книгата.


(5) Книгата и класьорите с оригиналите на заповедите се водят от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на директора.


(6) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й и на класьорите със заповедите. Книгата по ал. 1 се съхранява 5 години в архива на институцията след приключването й, а класьорите - 50 години в архива на институцията.


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Книгата за контролната дейност на директора (помощник-директора) е предназначена за регистриране контролната дейност на директора (помощник-директора) на институцията. Към книгата се прилага класьор, който е неразделна част от нея и в който се класират констативните протоколи от направените проверки, подписани от директора и проверявания служител.


(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити:


1. титулна страница с наименованието на министерството, вид, наименование и местонахождение на институцията, наименованието на документа "книга за контролната дейност на директора/помощник-директора", дати на започване и завършване на книгата;


2. празни страници с редове за регистриране на контролната дейност.


(3) Директорът и помощник-директорът водят отделни книги.


(4) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на страниците на книгата.


(5) Книгата се съхранява от директора/помощник-директора до приключването й, а в архива на институцията - 5 години.


Чл. 8. (1) Книгата за регистриране на проверките на контролните органи на Министерство на образованието и науката (МОН) е предназначена за регистриране ревизионната дейност на контролните органи на МОН.


(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити:


1. титулна страница с наименованието на министерството, вид наименование и местонахождение на институцията, наименованието на документа "книга за регистриране проверките на контролните органи на МОН", дати на започване и завършване на книгата;


2. празни страници с редове за регистриране проверките на контролните органи на МОН; книгата се води от длъжностните лица, осъществяващи контрола; към книгата се прилага и класьор, в който се класират констативните протоколи от направените проверки, регистрирани в книгата.


(3) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на страниците на книгата.


(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й и на класьора с констативните протоколи. Те се съхраняват в архива на институцията 5 години след приключването им.


Чл. 9. (1) Дневникът за входяща кореспонденция (ЕДСД) е предназначен за регистриране на входящата кореспонденция.


(2) Към дневника има класьор с кореспонденцията. Класьорът е неразделна част от входящия дневник.


(3) (Попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Графичното оформление на дневника е съгласно ЕДСД.


(4) Входящият дневник и класьорът се водят от длъжностно лице, определено със заповед на директора.


(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му и на класьора с входящата кореспонденция. Дневникът и класьорът се съхраняват в архива на институцията 5 години след приключването им.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Дневникът за изходяща кореспонденция (ЕДСД) е предназначен за регистриране на изходящата кореспонденция. В дневника се регистрират и удостоверенията за преместване на учениците (децата).


(2) Към дневника има класьор с копия от кореспонденцията, подредени в последователност, еднаква с тази в дневника. Класьорът е неразделна част от изходящия дневник.


(3) (Попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Графичното оформление на дневника е съгласно ЕДСД.


(4) Изходящият дневник и класьорът се водят от длъжностно лице, определено със заповед на директора.


(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до приключването му и на класьора с изходяща кореспонденция. Дневникът и класьорът се съхраняват в архива на институцията 5 години след приключването им.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

2. Книга за регистриране заповедите на директора iconКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
Наредба №4 от 16 април 2003 Г. За документите за системата на народната просвета
2. Книга за регистриране заповедите на директора iconКнига за регистриране заповедите на директора; > Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора
Наредба №4 от 16 април 2003 Г. За документите за системата на народната просвета
2. Книга за регистриране заповедите на директора iconГрадско общинско управление неврокоп (1913 1944)
Книга за заповедите на председателя на Общинското управление. 20 авг. 1918 30 дек. 1920 г. Оригинал. Ръкопис. 76 л
2. Книга за регистриране заповедите на директора iconБългарска църковно-народна община русе
Книга за регистриране приходите на Общината, получени от българското население за притежаваното от него движимо и недвижимо имущество....
2. Книга за регистриране заповедите на директора iconUC1: Регистриране на потребител
Случаят започва когато потребителят натисне бутона „Регистриране на нов потребител”
2. Книга за регистриране заповедите на директора icon1000, ул. „Ц. И. Ш. №, ап против наказателно постановление №9572-0002030 от 06. 11. 2009г на Директора на тд на Н. Б., с което на търговското дружество е
Зддс за нарушение на чл. 7, ал. 1 от Наредба н-18/13. 12. 2006г за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез...
2. Книга за регистриране заповедите на директора iconКнига за изкупените, реализираните и наличните количества билки
Регистриране на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки
2. Книга за регистриране заповедите на директора iconРешение №34 Якоруда, 26. 08. 2011г. Относно: регистриране на Инициативен комитет
Относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство с. Бунцево
2. Книга за регистриране заповедите на директора iconЗапочват обществените обсъждания на проекто-заповедите за обявяване на защитените зони по натура 2000 "Дуранкулашко езеро"
Започват обществените обсъждания на проекто-заповедите за обявяване на защитените зони по натура 2000 ”Дуранкулашко езеро”
2. Книга за регистриране заповедите на директора iconДоклад директора
Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 2011-2012 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом