Виметонанарод а
ИмеВиметонанарод а
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер32.77 Kb.
ТипРешение
източникhttp://194.12.245.40:7000/Acts/Съдебни актове по Фирмени дела/Съдебни актове постановени през 20
СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

Ф.Д. No 2049/1992

СОФИЯ


Р Е Ш Е Н И Е No 6


ГР. СОФИЯ 13.05.2011


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ, 4-ти състав, в закрито заседание на 13.05.2011 г.,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Метанов


като разгледа фирмено дело 2049/1992 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.595 и сл. от ГПК с основание молба по чл.6, чл.17 и чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Образувано е по повод молбата на Управителния съвет на сдружение "К. П. Б. Р. С.", със седалище гр. С., ул. Димитър Димов 1, с която се иска да бъдат вписани в регистъра на съда приети промени.

От представените по делото писмени доказателства, съдът приема за установено следното: От протокола на проведеното Общо събрание на сдружението от 18.12.2010 г. се установява приемане на решение за промяна в наименованието на сдружението, освобождаване на досегашните членове на Управителния съвет и Председател на УС, избор на нов Управителен съвет, Председател на УС и секретар на сдружението, приемане на нов Устав на сдружението. Тези обстоятелства са заявени за вписване.

От така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното: Заявлението за вписване на приети промени е основателно и като такова следва да бъде уважено. Прието е решение за изменение на устава на сдружението, като промените са в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ. Ето защо, след като съдът констатира наличие на всички подлежащи на вписване обстоятелства и след като прие, че вписването им е допустимо на основание чл.602 от ГПК във вр.с чл.6 и чл.18 от ЗЮЛНЦ, С. ОКРЪЖЕН СЪД

Р Е Ш И :


ДА СЕ ВПИШЕ в регистъра за юридически лица с нестопанска цел при Софийски окръжен съд по партидата на сдружение с наименование “К. П. Б. “Р. С.", със седалище и адрес на управление гр. С., ул. Димитър Димов 1, СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:

ПРОМЯНА в наименованието на сдружението от "К. П. Б. “Р. С." на "К. П. Б., Б. И О. “Р. С.".

ОСВОБОЖДАВАНЕ на досегашните членове на Управителния съвет.

ИЗБОР на нов Управителен съвет в състав: П. Х. Г., ЕГН **********-председател, Д. Д. П., ЕГН .**********-секретар, К. В. В., ЕГН **********.

ПРОМЯНА в целите на сдружението: пълна реализация на социалните функции на спорта, за укрепване на физическото състояние и нравственото възпитание на децата, младежта и останалата част от населението на община Самоков, увеличаване на броя на занимаващите се със спорт и конкретно с биатлон, бягане и ориентиране и постигане на добри спортни резултати от най-изявените спортисти на вътрешни и международни състезания.

ПРОМЯНА в средства за постигане целите на сдружението: поставя своята дейност на обществена основа и обществена полза, като организира, насърчава и подпомага практическата и творческата дейност и инициатива на спортистите, специалистите, деятелите и любителите, които обединява, подпомага всички видове дейности, свързани с биатлона, бягането и ориентирането и развитието им в общината и в България, организира и провежда други дейности, които имат отношение към този спорт, организира, координира и ръководи цялостната дейност в община Самоков за масовизиране на спортовете биатлон, бягане и ориентиране, издигане на спортното майсторство, изграждане и стопанисване на материалната база за масова и разрядна спортна подготовка, използва всички позволени от закона средства за постигане на поставените цели.

Сдружението има следния предмет на дейност: широко популяризиране на спорта биатлон, бягане и ориентиране в Общината, постоянна селекция и качествен подбор сред децата и младежта, сформироне на учебни спортни групи, сформиране на отбори за тренировка и състезания за всички възрастови групи, организира, провежда и ръководи спортно-състезателната дейност от вътрешния и международен спортен календар, обезпечава тренировъчния процес и състезанията на отборите, изгражда, поддържа и правилно съхранява и експлоатира материалната база, привлича широк обществен актив и работи в тясно взаимодействие с общинските и национални структури по биатлон, бягане и ориентиране.

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет П. Х. Г., ЕГН ********** и секретаря Д. Д. П., ЕГН **********, заедно и поотделно.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ УСТАВ на сдружението от Общото събрание, проведено на 18.12.2010 г.


Решението подлежи на вписване.


Председател :

Свързани:

Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 17 октомври 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 08 октомври 2012год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Разградският административен съд, в публичното заседание на 15 ноември 2011год в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Предявеният иск е за заплащане стойността на извършени подобрения с пр осн чл. 72 Закона за собствеността
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Адм дело №32 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова к н а Х. д. №34/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Софийски окръжен съд фирмено отделение, в закрито заседание на 12. 01. 2010 год., в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Костинбродски районен съд първи съдебен район в публично заседание на 04. 11. 2008 г в състав
Виметонанарод а iconВиметонанарод а
Женаварова адм д. №98/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом