Доклад на директора за връзки с инвеститорите
ИмеДоклад на директора за връзки с инвеститорите
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер24.28 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.investor.bg/files/bulletin/63a82e1bc44f8cf90a9189b4632951df.doc
Д О К Л А Д

НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

НА “РИАЛ ЕСТЕЙТ - ПОМОРИЕ” АДСИЦ, с предишно наименование „ЕФЕКТЕН УНД ФИНАНЦ-ИМОТИ” АДСИЦ


І. Функции на Директора за връзки с инвеститорите:


Длъжността Директор за връзки с инвеститорите е създадена в изпълнение на законовите разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ през 2002г. Директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ, като им предоставя всяка информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори; отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до акционерите, поискали да се запознаят с тях; води и съхранява протоколите от заседанията на СД на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар АД и обществеността относно важната информация, която би могла да повлияе върху цените на ценните книжа на дружеството.


ІІ. Разкриване на информация по ЗППЦК:

Информацията по ЗППЦК, която всяко публично дружество следва да разкрива пред Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, акционерите и инвеститорите, както и на цялата общественост се обособява като периодично и текущо разкривана информация.


  1. Периодично разкривана информация:

Периодично разкриваната информация е свързана с представянето на годишните и тримесечните отчети на “Риал Естейт – Поморие” АДСИЦ в Комисията за финансов надзор, на “Българска фондова борса – София” АД и на обществеността. В това отношение за 2008г. на БФБ, КФН и обществеността са представени всички тримесечни и годишния отчет на дружеството за 2008 г.


2. Текущо разкривана информация:

Текущо разкриваната информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор, на “Българска фондова борса – София” АД и на обществеността важната информация (вътрешната информация), влияеща върху цената на емитираните от “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ ценни книжа, т.е. всяка информация, свързана с дейността на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ, която не е публично оповестена, ако публичното й оповестяване би могло да окаже значимо влияние върху цената на ценните книжа на дружеството, по която те се търгуват на регулиран пазар, поради нейния ефект върху правата, задълженията, финансовото състояние или общо върху дейността на “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ. За 2008г. дружеството редовно е разкривало тази информация.


ІII. Организация и ред за провеждане на Общо събрание на акционерите:


През изтеклата 2008г. “Риал Естейт - Поморие” АДСИЦ свика и проведе три общи събрания на акционерите: Две извънредни общи събрания на 04.03.2008 г. и 18.11.2008 г. и едно Редовно общо събрание на 25.08.2008 г. Поканите за проведените общи събрания са публикувани в Търговския регистър и в един централен ежедневник и са представени заедно с материалите по дневния ред на КФН, БФБ, ЦД и обществеността в законоустановените срокове. Протоколите от проведените общи събрания са представени в срок на КФН, БФБ, ЦД и обществеността.


IV. Заседания на Съвета на директорите на дружеството:


През 2008г. е изпълнявано и законовото задължение за водене и съхраняване на протоколите на Съвета на директорите на дружеството.


Бисерка Борисова

Директор за връзки с инвеститорите

Риал Естейт - Поморие АДСИЦ

Свързани:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите iconДоклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите
Отчетът отразява конкретните дейности на Директора за връзки с инвеститорите през периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
Доклад на директора за връзки с инвеститорите iconДоклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите
Съгласно чл. 116г, ал. 4 от зппцк директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо...
Доклад на директора за връзки с инвеститорите iconДоклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите
Съгласно чл. 116г, ал. 4 от зппцк директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо...
Доклад на директора за връзки с инвеститорите iconОтче т за дейността на Директора за връзки и инвеститорите на "катекс" ад казанлък за 2008 г
Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между "катекс" и неговите акционери,...
Доклад на директора за връзки с инвеститорите iconОтчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; Проект за решение ос приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г
Дневен ред на Редовното общо събрание на акционерите при “Захарни заводи “ад гр. Горна Оряховица
Доклад на директора за връзки с инвеститорите iconДоклад за дейността на Дружеството за 2007 година
По т. 2 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад на директора за връзки с инвеститорите iconДоклад на директора за връзки с инвеститорите за изпълнение на програмата за прилагане на международно признати стандарти за корпоративно управление
Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, като отговаря за навременното изпращане на отчетите
Доклад на директора за връзки с инвеститорите iconОтчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г
Всяко дружество следва да се стреми към връзки с публиката, които позволяват да се установят отношения на доверие, информираност,...
Доклад на директора за връзки с инвеститорите iconОтчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на холдинг "света софия" ад за 2011г
За дейността на директора за връзки с инвеститорите на холдинг “света софия” ад за 2011г
Доклад на директора за връзки с инвеститорите iconДоклад на директора за връзки с инвеститорите
АД; отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом