Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
ИмеНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
страница1/27
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.8 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/345010.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
НАРЕДБА № 4 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ-МЕНИДЖЪР"

В сила от 30.01.2007 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2007г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 345010 "Икономист-мениджър" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 345 "Стопанско управление и администрация" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 345010 "Икономист-мениджър" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване трета и четвърта степен на професионална квалификация за специалностите:

• 3450101 "Индустрия" - трета степен на професионална квалификация;

• 3450102 "Търговия" - трета степен на професионална квалификация;

• 3450103 "Земеделско стопанство" - трета степен на професионална квалификация;

• 3450104 "Икономика и мениджмънт" - трета и четвърта степен на професионална квалификация;

• 3450105 "Предприемачество и мениджмънт" - трета и четвърта степен на професионална квалификация.

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.

Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Икономист-мениджър".

(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Икономист-мениджър" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от групата професии "икономика и управление" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение по чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Икономист-мениджър"

Професионално направление:345

Стопанско управление и администрация

Наименование на професията:345010

Икономист-мениджър

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Икономист-мениджър" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Таблица 1

Специалности

Степен на

Входящопрофесио-

минималнонална ква-

образователнолификация

равнище

1

2

3

4

3450101

Индустрия

Трета

Завършен седмиклас;Завършеноосновнообразование

3450102

Търговия

Трета

Завършен седмиклас;Завършеноосновнообразование

3450103

Земеделско

Трета

Завършен седмистопанствоклас;Завършеноосновнообразование

3450104

Икономика и

Трета

Завършен седмимениджмънтклас;Завършеноосновнообразование

Четвърта

Завършеносреднообразование

3450105

Предприема-

Трета

Завършен седмичество иклас;мениджмънтЗавършеноосновнообразование

Четвърта

Завършеносреднообразование
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Свързани:

Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-мениджър\" в сила от 30. 01. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-мениджър\" в сила от 30. 01. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-мениджър\" в сила от 30. 01. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-мениджър\" в сила от 30. 01. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-мениджър\" в сила от 30. 01. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-мениджър\" в сила от 30. 01. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-мениджър\" в сила от 30. 01. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-мениджър\" в сила от 30. 01. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-мениджър\" в сила от 30. 01. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-мениджър\" в сила от 30. 01. 2007 г iconНаредба №16 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "текстилен техник" в сила от 06. 03. 2007 г
Наредба №16 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "текстилен техник"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом