Републикабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д
ИмеРепубликабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер174.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Dokl-Nedelino-07.doc
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

С М Е Т Н А П А Л А Т А

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ПЛОВДИВ


Д О К Л А Д


за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета и имуществото в Община Неделино

за периода от 01.01.2006 г. до 30.09.2006 г.


І. ВЪВЕДЕНИЕ

Въз основа на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г. и в изпълнение на Заповед № ОД - 4 - 72 от 27.09.2006 г., издадена от Мария Любенова Танева – директор на Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив, е извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото в Община Неделино, който обхвана периода от 01.01.2006 г. до 30.09.2006 г.

В резултат на извършения одит е съставен одитен доклад № 0042107206, приет с решение на Сметната палата № 175 от 12.07.2006 г.

Извършеният одит обхвана организацията на бюджетния процес, организацията и функционирането на счетоводната система, процеса на възлагане на обществените поръчки, управлението на общинското имущество и функционирането на системата за финансово управление и контрол.

Целта на одита е да се проверят и оценят управленските решения, свързани с организацията, планирането, управлението и отчитането на бюджетните, другите публични средства и дейности и имуществото на Община Неделино, както и да се провери функционирането на системата за финансово управление и контрол.

В Община Неделино няма второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и звена на бюджетна издръжка със самостоятелно счетоводно отчитане и отделни банкови сметки.

Кметът на общината организира изпълнението на общинския бюджет и в дейността си се подпомага от заместник–кмет и секретар.

Организацията на дейността и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация са регламентирани в утвърдения от кмета Устройствен правилник.

В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП) по одитния доклад не е постъпило становище от кмета на общината.

С Решение № 88 от 22.03.2007 г. на Сметната палата е допълнена констатацията по т. 3.1 от одитния доклад относно прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). На основание чл. 40, ал. 3 от ЗСП допълнително е уведомен кметът на общината за взетото решение. Постъпило е писмено становище в срока по чл. 40, ал. 4 от ЗСП и е изготвено заключение.


ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ

През 2004 г. от Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив, сектор Смолян е извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на Община Неделино за периода от 01.01.2004 г. до 30.09.2004 г. За отстраняване на констатираните нарушения и пропуски на кмета на общината са дадени препоръки. При настоящия одит е установено, че дадените препоръки са изпълнени, с изключение на свързаните с управлението на общинското имущество. През одитирания период са констатирани нарушения по управлението на общинското имущество.

През 2005 г. от Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив, сектор Смолян са извършени одити на:

● законосъобразността на разходването на отпуснатите средства на Община Неделино от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет за периода от 01.01.2004 г. до 31.03.2005 г.;

● законосъобразността на определянето, събирането, разходването и отчитането на средствата от таксата за битови отпадъци за 2004 г. и определянето и приемането на план – сметките за разходите за дейностите “Чистота” за 2005 г. в Община Неделино.

Дадените на кмета на общината препоръки за отстраняване на констатираните нарушения и пропуски изцяло са изпълнени.


1. По организацията на бюджетния процес

При съставянето и приемането на бюджета на Община Неделино за 2006 г. са спазени законовите разпоредби, регламентирани със Закона за общинските бюджети (ЗОБ) и Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. (ЗДБ на РБ за 2006 г.). Бюджетът е разработен и приет поотделно за делегираните от държавата дейности и за местните дейности по пълна бюджетна класификация и е разпределен по тримесечия. Разходите са разпределени по функции и дейности и са определени конкретните размери на бюджетните кредити. Първоначалният бюджет на общината за 2006 г. по приходите и по разходите възлиза на 2 810 000 лв.

Заедно с приемането на бюджета са утвърдени приходно–разходните сметки за извънбюджетните средства. За 2006 г. не е заложено и през одитирания период не са разходвани извънбюджетни средства.

Към 30.09.2006 г. са извършени общо 32 промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет (ЦБ) и бюджета на община Неделино, като размерът на субсидиите е увеличен с 48.3 на сто спрямо определения с чл. 10, ал. 1 от ЗДБ на РБ за 2006 г. Общинският бюджет е актуализиран служебно по приходната и по разходната част с изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ и с получените като трансфери бюджетни и извънбюджетни средства от министерства и ведомства.

Към 30.09.2006 г. уточненият годишен бюджет на община Неделино по приходите и по разходите възлиза на 4 344 000 лв.

Създадена е организация за събиране на собствените приходи, като са определени отговорностите и задълженията на длъжностните лица по събирането и отчитането им. Размерите на местните такси и цени на услуги съответстват на определените в приетата от Общинския съвет Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Изпълнението на собствените приходи към 30.09.2006 г. е 175.9 на сто спрямо годишния план. С най–голямо преизпълнение са приходите от продажба на имущество, от данък при придобиване на имущество и от дарения.

Независимо от преизпълнението на собствените приходи, бюджетът на общината не е актуализиран по реда на чл. 18 от ЗОБ с решение на Общинския съвет по приходната част и не са увеличени размерите на бюджетните кредити по разходната част.

Поради несвоевременното актуализиране на бюджета с размера на постъпилите в повече собствени приходи, към 30.09.2006 г. са отчетени преразходи на средства в местните дейности спрямо годишния план по отделни параграфи и подпараграфи. Отчетен е и преразход на средства за капиталови разходи с източник на финансиране собствени приходи.

Бюджетът на общината е актуализиран по време на одита с Решение № 401 от 31.10.2006 г. на Общинския съвет, а с Решение № 402 от 31.10.2006 г. е актуализиран разчета за финансиране на капиталовите разходи и поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт.

В частта на собствените приходи изостава изпълнението на приходите от наеми на имущество и от такси за ползване на детски градини. Не са извършени навременни и ефективни действия по събирането на дължимите такси за ползване на детски градини от предходни години, които представляват 29.6 на сто от несъбраните към 30.09.2006 г. такси за ползване на детски градини. Съществува риск от изтичане на давностните срокове за събиране на тези такси.

Отчетените към 30.09.2006 г. разходи по бюджета в размер на 3 332 000 лв. представляват 76.7 на сто от уточнения годишен план на разходите. Разходите за делегираните от държавата дейности са 57.6 на сто, а за местните дейности – 42.4 на сто от общо отчетените разходи.

През одитирания период не е допуснато отклонение на средства, предназначени за делегираните от държавата дейности, за разплащане на разходи в местните дейности. При разходването на бюджетните средства са съблюдавани определените от Общинския съвет приоритети. Разходите по бюджета като цяло са отчетени правилно в отчета за изпълнението на бюджета към 30.09.2006 г. по дейности и параграфи в съответствие с действащата Единна бюджетна класификация.

Предоставените средства от ЦБ под определено условие и от министерства и ведомства са разходвани целево по предназначение, а остатъците са налични по бюджетната сметка на общината.

През одитирания период не са ползвани заеми за покриване на временен недостиг на средства за местните дейности.

Разходите от общинския бюджет не са извършвани до размера на постъпленията и към 30.09.2006 г. са отчетени неразплатени разходи в размер общо на 610 437 лв., като 67.2 на сто са от предходни години. Просрочените задължения възлизат на 603 000 лв., като размерът им е намален с 16.8 на сто спрямо 31.12.2005 г.

С Решение № 377 от 26.06.2006 г. на Общинския съвет е приета Оздравителна програма за финансово подпомагане на Община Неделино за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2007 г., в която са определени приоритетите, мерките и действията за решаване на проблемите с цел излизане от затрудненото финансово състояние. С програмата е приет погасителен план по източници на финансиране за разплащане на неразплатените разходи, определени са отговорните длъжностни лица и сроковете за реализирането му.

Предвид ограничените възможности на общината и затрудненото финансово състояние, в съответствие с § 33 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2006 г., от Министерството на финансите (МФ) са предоставени целеви средства за финансово подпомагане в размер общо на 500 000 лв. Към 30.09.2006 г. целево и по предназначение са разходени средства в размер общо на 349 327 лв., а остатъкът е наличен по банковата бюджетна сметка на общината.

В изпълнение на мерките по Оздравителната програма са предприети действия за ограничаване на разходите по бюджета, като със заповеди на кмета са определени лимити за служебните телефони и за горива за автомобилите, ограничени са командировачните разходи, създадена е организация и е въведен контрол относно движението на автомобилите и отчитането на пътните листове. Разпоредено е да не се поемат задължения без одобрена заявка от финансовия контрольор и кмета.

2. По организацията и функционирането на счетоводната система

Счетоводната система в Община Неделино е организирана и функционира в съответствие с нормативните изисквания за отчетността в бюджетната сфера.

Утвърдената от кмета и прилагана счетоводна политика е съобразена със законовите разпоредби и осигурява достоверно и пълно отразяване на стопанските операции. Счетоводната система създава условия за осигуряване на своевременна, достоверна и надеждна информация за целите на управлението и отчитането на бюджетните и другите публични средства и имуществото.

Редът за съставянето и движението на счетоводните документи е регламентиран в утвърдената Наредба за документооборота на счетоводните документи. Финансовата и счетоводната информация се обработват с помощта на програмни продукти.


3. По спазване на изискванията за възлагане на обществените поръчки

Решенията за провеждане на обществените поръчки са вземани от кмета на общината в качеството му на възложител съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Кметът не е упълномощавал други длъжностни лица, които да сключват договорите за обществените поръчки. Създадена е организация за прилагане на законовите изисквания при възлагането на обществените поръчки, като със заповед на кмета са определени длъжностните лица и задълженията им във връзка с организирането и провеждането на процедурите.

При одита на дейността по възлагането на обществените поръчки са обхванати всички процедури, въз основа на които са сключени договори, действащи за периода от 01.01.2006 г. до 30.09.2006 г. За проведените процедури са съставени досиета, които съдържат всички документи, удостоверяващи извършените действия по време на процедурите.

През одитирания период са действащи общо 7 договора за възлагане на обществени поръчки, процедурите за които са проведени преди 01.01.2006 г. Шест договора се отнасят за превоз на ученици до 16 години и един договор за доставка на гориво за отопление за отоплителен сезон 2005/2006 г. за нуждите на образователните единици. Цената по договорите не е фиксирана като абсолютна стойност, а се определя на база на оферираните единични цени.

За периода от 01.01.2006 г. до 30.09.2006 г. не са провеждани процедури и не са възлагани обществени поръчки по реда на ЗОП.

През одитирания период е проведена и приключила една процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (редакция ДВ бр. 84 от 2004 г.). Процедурата е за строителство и е проведена чрез открит конкурс за определяне на изпълнител на обект “Реконструкция на улична пътна мрежа”, предвид кандидатстване на Община Неделино за финансиране на проекта пред “Публични инвестиционни проекти” ЕАД София. При провеждането на процедурата са спазени условията и редът определени с НВМОП. Съгласно клауза от сключения договор, същият ще влезе в сила след като бъде осигурено финансиране. През одитирания период за проекта няма осигурено финансиране и не са разходвани средства.

За периода от 01.01.2006 г. до 30.09.2006 г. няма прекратени процедури за възлагане на обществени поръчки.

Въз основа на три ценови оферти през одитирания период са избрани изпълнители на 13 поръчки, от които 3 за строителство и 10 за доставки. Общата стойност по сключените договори за строителство е около 196 000 лв. без ДДС. Цената по сключените договори за доставка не е фиксирана като абсолютна стойност, а се определя на база на оферираните единични цени.

3.1. Въпреки създадената организация за прилагане на законовите изисквания при възлагането на обществените поръчки в Община Неделино са допуснати следните нарушения:

3.1.1. След проведена през 2004 г. открита процедура по обособени позиции по реда на ЗОП (ДВ бр. 56 от 1999 г., отм.), кметът на Община Неделино е сключил 6 договора за превоз на ученици за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. по утвърдени маршрутни разписания както следва:

- договор № 249 от 11.12.2004 г. с ЕТ “Любомир Кехайов”, с. Кочани за превоз на ученици по маршрут с. Средец – с. Гърнати;

- договор № 250 от 11.12.2004 г. с ЕТ “Любомир Кехайов”, с. Кочани за превоз на ученици по маршрут с. Кочани – с. Диманово – с. Средец;

- договор № 251 от 11.12.2004 г. с ЕТ “Любомир Кехайов”, с. Кочани за превоз на ученици по маршрут гр. Неделино – с. Еленка;

- договор № 252 от 11.12.2004 г. с ЕТ “Любомир Кехайов”, с. Кочани за превоз на ученици по маршрут гр. Неделино – с. Кундево;

- договор № 253 от 11.12.2004 г. с ЕТ “Любомир Кехайов”, с. Кочани за превоз на ученици по маршрут с. Средец – с. Марамати;

- договор № 254 от 11.12.2004 г. с ЕТ “Здравец – Георги Николов”, с. Върлино за превоз на ученици по маршрут гр. Неделино – с. Козарка – с. Върлино – с. Тънка бара.

На 23.12.2005 г. са сключени 6 анекса (към всеки договор), с които са удължени сроковете на договорите до 30.06.2006 г.

За 2005 г. за превоз на ученици са разходени средства в размер на 50 320 лв. с ДДС. Съгласно писма на Министерството на финансите с изх. № 91-00-73 от 02.02.2006 г. и с изх. № 91-00-303 от 04.05.2006 г. на Община Неделино са утвърдени средства за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години за първото и второто тримесечие на 2006 г. в размер общо на 55 031 лв. В отчета за изпълнението на бюджета на общината към 30.09.2006 г. за превоз на ученици са отчетени средства в размер на 22 257 лв. с ДДС (19 358 лв. без ДДС), които представляват разходи за периода от м. януари до м. юни 2006 г. включително. Неразплатените към 30.09.2006 г. разходи за превоз на ученици са 1 129 лв.

След 15 септември 2006 г. превозът на ученици се извършва от същите фирми, без да има сключени писмени договори с тях. Към момента на извършване на одита в общинската администрация няма представени от фирмите фактури, които да се отнасят за извършените превози на ученици след 15 септември.

От страна на възложителя не е взето решение за възлагане на обществена поръчка и не е проведена процедура за избор на изпълнител на услугата за превоз на ученици до 16 години за 2006 г.

Предвид наличната информация за потребностите от превоз на ученици по определените маршрути, за разходените за целта средства през предходната година и за размера на утвърдените средства за първото шестмесечие на 2006 г., възложителят е следвало да предприеме действия за организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП (редакция ДВ бр. 84 от 2004 г.) по обособени позиции.

3.1.2. Със Заповед № 605 от 22.11.2005 г. на кмета на общината, на основание чл. 2, ал. 3, т. 1 “б”, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (редакция ДВ бр. 84 от 2004 г.), е разпоредено изискването на три ценови оферти за определяне на доставчик на строителни материали - инертни материали за 2006 г.

Със Заповед № 633 от 02.12.2005 г. на кмета на общината, на основание чл. 2, ал. 3, т. 1 “б”, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, е разпоредено изискването на три ценови оферти за определяне на доставчик на строителни материали - бетон, бетонови и стоманобетонови изделия за 2006 г.

След извършения подбор кметът на Община Неделино в един и същи ден е сключил два договора за доставка на строителни материали както следва:

- договор № 6 от 04.01.2006 г. със “Стройвъзход” ООД, гр. Неделино за доставка на бетон, бетонови и стоманобетонови изделия за срок от 1 година;

- договор № 7 от 04.01.2006 г. с ЕТ “Ружен Беширов – МАКС-МД”, гр. Неделино за доставка на инертни материали (баластра, филц и пясък) за срок от 1 година.

Цената по сключените договори не е твърдо определена и не е фиксирана като абсолютна стойност, а се определя на база на оферираните единични цени.

За периода от 04.01.2006 г. до 30.09.2006 г., съгласно издадени фактури от “Стройвъзход” ООД, гр. Неделино доставката на бетон, бетонови и стоманобетонови изделия възлиза на 36 478 лв. без ДДС. За същия период, съгласно издадените от ЕТ “Ружен Беширов – МАКС-МД”, гр. Неделино фактури, доставката на инертни материали възлиза на 6 476 лв. без ДДС.

Общата стойност на извършените доставки на строителни материали за периода от 04.01.2006 г. до 30.09.2006 г. съгласно издадените фактури възлиза на 42 954 лв. без ДДС и надвишава стойността, определена в чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП.

Допуснато е разделяне на малка обществена поръчка за доставка, с което са нарушени разпоредбите на чл. 15, ал. 6 от ЗОП във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП (редакция ДВ бр. 84 от 2004 г.).

При избора на изпълнители на доставката на строителни материали кметът на Община Неделино не е приложил изискващата се процедура съгласно разпоредбите на НВМОП (редакция ДВ бр. 84 от 2004 г.).

Предвид различните видове строителни материали и стойността на извършените разходи, възложителят е следвало да предприеме действия за организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2 от НВМОП (редакция ДВ бр. 84 от 2004 г.) по обособени позиции.

3.1.3. Видно от одитно доказателство № 18, на 30.05.2006 г. между Община Неделино и “Пътстройинженеринг” АД, Кърджали са сключени два договора за ремонт на път “с. Еленка – Диманово – Изгрев” и за ремонт на път “Неделино – Вълчи дол”. Договорите са сключени след изискване на ценови оферти по НВМОП за всяка от двете обществени поръчки поотделно. Стойността на всеки от договорите е до 100 000 лв. (без ДДС), но общата им стойност изисква провеждане на процедура по НВМОП, каквато не е организирана.

Налице е извършено нарушение на чл. 15, ал. 6 от ЗОП във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП.


4. По управлението на имуществото

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост (ЗОС) Общинският съвет приема решения по придобиването, управлението и разпореждането с общинската собственост и упражнява общо ръководство и контрол. Правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства във връзка с разпореждането и управлението на общинското имущество са определени с приетата от Общинския съвет Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

Застроените имоти публична общинска собственост са застраховани, а застрахователните вноски са предвидени по бюджета на общината за 2006 г.

Голяма част от съставените актове за общинска собственост (АОС) са вписани по разпореждане на съдията по вписванията съгласно изискванията на § 75 от ПЗР на ЗОС. В актовете и в заведените регистри са отбелязани извършените действия по управление или разпореждане с имотите.

Не са съставени АОС за 568 имота – общинска собственост, деактувани от областния управител на Област Смолян, които в по-голямата си част представляват терени с отстъпено право на строеж и реализирано строителство за жилищни нужди.

Изостава актуването на предадените през 2004 г. на общината земеделски земи, представляващи остатъчен фонд по смисъла на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Към 30.09.2006 г. е съставен АОС само за един от предоставените общо 630 имота.

Поради това, че не са остойностени АОС, осем сгради не са заведени в счетоводните регистри.

За отдадените под наем общински нежилищни и жилищни имоти са сключени писмени договори за наем.

Към 30.09.2006 г. няма наемни договори, за които да са предприети действия за продължаването на срока им съгласно § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗОС.

Към 30.09.2006 г. са събрани 74.7 на сто от общо дължимите наеми за общински нежилищни имоти. Несъбраните наеми са начислени счетоводно и са отразени като вземания.

Наемните цени за общинските жилища са съобразени с определените от Общинския съвет и дължимите наеми са събрани.

При извършения одит по управлението на общинските нежилищни имоти е установено :

Ø без да е проведен търг или конкурс е отдаден под наем един имот;

Ø към 30.09.2006 г. 13 договора за наем са с изтекъл срок на действие в предходни години. При изтичане срока на договорите с наемателите са сключвани анекси за продължаването им със срок до провеждане на търгове или конкурси за отдаване на имотите под наем. Към настоящия одит такива търгове или конкурси не са проведени;

Ø наемните цени по 14 договора за наем са по-ниски от определените от Общинския съвет базисни наемни цени;

Ø не са предприети действия за прекратяване на наемните правоотношения с 15 наематели на общински нежилищни имоти, които към 30.09.2006 г. са просрочили плащанията си за повече от 1 месец, с което не са изпълнени разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗОС;

Ø не са начислявани и не са събирани лихви за забава на плащанията.

През одитирания период са извършени общо 26 разпоредителни сделки с имоти – частна общинска собственост. Създадената организация относно разпореждането с имотите гарантира спазването на нормативните изисквания.

През периода е извършена една разпоредителна сделка с вещ – частна общинска собственост. Без търг и без изготвена пазарна оценка от независим лицензиран оценител е продаден автомобил – общинска собственост, с което са нарушени изискванията на ЗОС и приетата от Общинския съвет наредба. Продажната цена на автомобила е определена от комисия, съставена от служители на общинската администрация.

Община Неделино е едноличен собственик на три търговски дружества, обявени в ликвидация – “Нова гора” ЕООД, “Металик” ЕООД и “ХЧБ” ЕООД. С решение на Общинския съвет е определен един ликвидатор. Общинският съвет е приел отчетите за дейността и състоянието на дружествата за 2005 г. Общината участва и в капитала на две търговски дружества – МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян (2.29%) и “Стройимпекс – 98” ООД (49%) – гр. Неделино.

Създаден е регистър, в който са вписани данни за търговските дружества, размерът на общинското участие и лицата, представляващи общината в управителните и контролните органи на дружествата.

Дяловото участие на общината в търговските дружества е осчетоводено.


5. По организацията и функционирането на системата за финансово управление и контрол (СФУК)

Ръководството на общината оценява значението и ролята на вътрешния контрол за постигане на целите на организацията и за доброто финансово управление на публичните средства.

В общината са разработени и са въведени в действие правила, свързани с документооборота в общинската администрация и с дейността на служителите по съхраняването на общинския документален фонд. Отговорностите на длъжностните лица са определени в утвърдените от кмета длъжностни характеристики.

Съгласно утвърдени от кмета шестмесечни планове за вътрешен контрол, през одитирания период с участието на финансовия контрольор са извършени 14 проверки по направления и звена. За всяка проверка са съставяни доклади, в които са отразявани констатациите, давани са препоръки и са определяни срокове и отговорни длъжностни лица за отстраняване на установените пропуски и грешки.

Не е осъществяван предварителен контрол преди поемане на финансови задължения. Независимо от това през одитирания период не са поемани задължения и не са сключвани договори без осигурено финансиране. Преди извършване на разходи от финансовия контрольор е осъществяван и документиран предварителен контрол.

Спазвана е процедурата за полагане на двоен подпис при поемане на задължениe и при извършването на всеки разход.

За сключените договори в общината са заведени регистри, като за договорите, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общинското имущество се води отделен регистър.

Не са създадени контроли относно своевременното актуализиране на общинския бюджет по приходната и по разходната част, по реда на чл. 18 от ЗОБ с решение на общинския съвет.

Не са въведени достатъчно надеждни правила и процедури за контрол, които да гарантират спазване на законовите разпоредби относно провеждане на формални процедури за възлагане на обществени поръчки при наличие на основания за това.

Не е създадена добра организация и не са въведени контролни процедури за осигуряване спазването на нормативните изисквания при отдаването под наем на имотите – общинска собственост, и при разпореждането с вещите – общинска собственост.

Предприети са действия за извършване на преглед на съществуващата система за финансово управление и контрол с цел актуализирането й и привеждането й в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и съобразно Методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол, издадени от Министерството на финансите. Определени са насоките, конкретните задачи, отговорните длъжностни лица и сроковете за изпълнение.


ІІІ. ПРЕПОРЪКИ

В резултат на извършения одит и на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата се дават следните препоръки на кмета на общината:

1. Да се създаде организация и се въведат контроли за своевременно актуализиране на общинския бюджет с решение на общинския съвет.

2. Да се предприемат ефективни действия за събиране на дължимите такси за ползване на детски градини от предходни години, предвид съществуващия риск от изтичане на давностните срокове.

3. Да се разработят и въведат правила и процедури за контрол при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.

4. Да се ускори актуването на земеделските земи, предадени на общината на основание чл. 19 от ЗСПЗЗ и се заведат в счетоводните регистри.

5. Да се остойностят сградите – общинска собственост, и се отразят в счетоводните регистри на общината.

6. За имотите с изтекъл срок на договорите да се проведат търгове или конкурси за отдаването им под наем.

7. Да се извърши преглед на наемните цени по договорите и се приведат в съответствие с определените от Общинския съвет.

8. Да се предприемат действия за прекратяване на наемните правоотношения с наемателите на общински нежилищни имоти, просрочили плащанията си за повече от 1 месец.

9. При забава на плащанията по наемните договори да се начисляват и да се събират лихви за просрочие.

10. Да се въведат контролни процедури, които да осигуряват спазването на нормативните изисквания при разпореждането с вещите – общинска собственост.


На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за Сметната палата, в срок до шест месеца от получаването на доклада, кметът на общината следва да уведоми писмено Сметната палата за предприетите мерки по изпълнение на препоръките.


Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата и е приет от Сметната палата с решение № 175 от 12.07.2007 г.


Мария ТАНЕВА,

Директор

на Териториалното поделение

на Сметната палата – Пловдив


Свързани:

Републикабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д iconРепубликабългари я сметнапалат а териториално поделение софия докла д
Од-6-015 от 11. 09. 2006 г издадена от Валентин Асенов Гълъбов, директор на Териториалното поделение на Сметната палата София е извършен...
Републикабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д iconСметнапалат а териториално поделение – пловдив
Одитът на финансовото управление на бюджета, и имуществото на Община Борино за периода от 01. 01. 2004 г до 30. 06. 2004 г е извършен...
Републикабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д iconСметнапалат а териториално поделение варна докла д
Одитът на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото в Община Исперих за периода от 01. 01. 2004 г до...
Републикабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д iconРепубликабългари я сметнапалат а докла д
Сметната палата за 2008 г и в изпълнение на Заповед № од-1-4 от 28. 01. 2008 г., издадена от Георги Михайлов, директор на Териториално...
Републикабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д iconРепубликабългари я сметнапалат а докла д
Мария Танева директор на Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив, е извършен одит на изпълнението на дейността по управление...
Републикабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д iconСметнапалат а териториално поделение русе докла д
За резултатите от одита е изготвен Одитен доклад №0051514303, който е връчен на 17. 02. 2004 г на Найден Маринов Зеленогорски – кмет...
Републикабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д iconСметнапалат а териториално поделение бургас докла д
Финансовият одит на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Стралджа за 2002 г е извършен на основание Заповед № п-16...
Републикабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д iconРепублика българия сметнапалат а докла д
Заповед № од-5-019 от 12. 01. 2009 г на директора на Териториалното поделение на Сметната палата – Русе. Одитът е във връзка с изпълнение...
Републикабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д iconСметнапалат а териториално поделение русе докла д
Заповед № п-76 от 07. 07. 2003 г на председателя на Сметната палата е извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните...
Републикабългари я сметнапалат а териториално поделение пловдив докла д iconРепублика българия сметнапалат а териториално поделение русе докла д
Одитът на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и управлението на имуществото на Община Иваново, за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом