Народно събрание
ИмеНародно събрание
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер176.15 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://parliament.bg/bills/39/302-01-44.rtf
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ВХ.№302-01-44/10.09.2003 г. Проект


З А К О Нза изменение и допълнение на Наказателния кодекс


§ 1. В чл. 93 се създава т. 25:

“25. “далекосъобщителен трафик” е насочен пренос на сигнали, писмен текст, изображения, звук, данни или съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга преносна среда.”

§ 2. В чл. 104 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите “сведения, съставляващи държавна тайна” се заменят с “класифицирана информация, представляваща държавна тайна”.

2. Алинея 3 се изменя така:

“(3) Класифицираната информация, представляваща държавна тайна, и нейните категории се определят със закон.”

§ 3. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 10:

“10. ако предмет на кражбата са взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси, за придобиването на които е необходимо разрешение по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.”

2. В ал. 2 след думата “размери” се поставя запетая и се добавя “както и за кражба на взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, Държавна агенция “Гражданска защита” и Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”.

3. В ал. 4 думите “до една година” се заменят с “до три години”.

§ 4. В чл. 210, ал. 1, т. 3 накрая се добавя “или от лице, което непосредствено извършва сделки с валута в наличност”.

§ 5. В чл. 214а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

“(2) За приготовление към престъпление по чл. 213а, ал. 2 и 3 и
чл. 214, ал. 2, когато приготовлението е свързано с набавяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси или специални технически средства за предизвикване на взрив, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.”

§ 6. В чл. 216, ал. 5 след цифрата “8” се поставя запетая и се добавя “или ако деянието е свързано с унищожаване или повреждане на елементи от далекосъобщителната мрежа”.

§ 7. В чл. 233 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

“(1) Който извършва външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба или посредническа дейност, свързана с външнотърговски сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба без съответното разрешение и/или лиценз, както и ако дейността е извършена в нарушение на забрани, ограничения или санкции, наложени по линия на Съвета за сигурност на ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Европейския съюз, двустранни и многостранни международни договори, по които Република България е страна, или с акт на Министерския съвет, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба до двеста хиляди лева.”

2. Създава се нова ал. 2:

“(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и посредническата дейност, свързана с външнотърговски сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, осъществени извън територията на Република България, в нарушение на забрани, ограничения или санкции, наложени по линия на Съвета за сигурност на ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Европейския съюз, двустранни и многостранни международни договори, по които Република България е страна.”

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и следващите алинеи се преномерират съответно.

§ 8. Член 235 се изменя така:

“Чл. 235. (1) Който в нарушение на установените в специален закон правила без редовно писмено позволително или с редовно позволително, но извън указаните в него места, срокове, количество и вид сече, събира, добива, взема или извозва дървесни материали, когато с това са причинени немаловажни вреди, се наказва с лишаване от свобода до шест години, както и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.

(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и онзи, който в нарушение на изискванията, установени в специален закон, товари, транспортира, разтоварва, съхранява или преработва дървен материал или извършва покупко-продажба и други разпоредителни сделки с тях, когато с това са причинени немаловажни вреди.

(3) За престъпление по ал. 1 и 2 наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева:

1. ако е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване;

2. ако е извършено в съучастие с лице - служител по горите, или е извършено от горски служител, който се е възползвал от служебното си положение;

3. ако е извършено чрез използване на чужд, неистински или подправен документ или документ с невярно съдържане;

4. ако е извършено повторно;

5. ако стойността на незаконно придобития дървен материал е в големи размери.

(4) Когато престъпленията по ал. 1-3 са извършени от организирана престъпна група или представляват опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от десет хиляди до сто хиляди лева.

(5) За престъпление по ал. 1-4 в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от петдесет хиляди до петстотин хиляди лева.

(6) Предметът на престъплението по този член се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, присъжда се неговата равностойност.

(7) За приготовление към престъпление по този член или за сдружаване с такава цел наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до десет хиляди лева.

(8) Наказанието по ал. 7 се налага и на онзи, който знае, че се върши престъпление по този член и не съобщи за това на властта.

(9) Алинея 8 не се прилага спрямо съпруга, низходящите, възходящите, братята и сестрите на дееца и техните съпрузи.”

§ 9. В чл. 242, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Буква “б” се изменя така:

“б) с използване на чужд, преправен, неистински или с невярно съдържание документ;”

2. В буква “г” след думата “боеприпаси” се добавя “химически, биологически и ядрени оръжия”, а след думата “лъчения” се добавя “и/или компоненти или прекурсори за тях, определени със закон или с акт на Министерския съвет или”.

3. В изречение първо накрая думите “до шест години” се заменят с “до десет години”, а думите “до две хиляди лева” се заменят с “от двадесет хиляди до сто хиляди лева”.

§ 10. В чл. 242а, изречение първо след думите “се наказва с“ се добавя “лишаване от свобода до шест години и”.

§ 11. В чл. 246, ал. 1 думите “до три години” се заменят с “до шест години”.

§ 12. В чл. 253 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

“(1) Който извърши финансова операция или сделка с имущество или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права, свързани с имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез или по повод на престъпление, се наказва за изпиране на пари с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.”

2. Създава се нова ал. 2:

“(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на този, който придобие, получи, държи, използва, преобразува или спомогне по какъвто и да е начин за преобразуването на имущество, за което знае или предполага в момента на получаването му, че е придобито чрез или по повод на престъпление.”

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата “деянието” се добавя “по ал. 1 и 2” и се създава т. 4:

“4. чрез откриване или поддържане на сметка във финансова институция под фиктивно име или под името на лице, което не е дало своето съгласие за това.”

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата “деянието” се добавя “по ал. 1 и 2”.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

“(6) Предметът на престъплението по ал. 1-5 или имуществото, в което е трансформиран, се отнема в полза на държавата, а ако липсва, се присъжда неговата равностойност.”

7. Създава се ал. 7:

“(7) Разпоредбите на ал. 1-6 се прилагат и когато престъплението, чрез или по повод на което е придобито имуществото, не попада под наказателната юрисдикция на Република България.”

§ 13. Създава се нов чл. 253а:

“Чл. 253а. (1) Приготовлението за изпиране на пари или сдружаването с такава цел се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

(2) Същото наказание се налага и на онзи, който подбужда другиго към изпиране на пари.

(3) Имуществото, предназначено за извършване на изпиране на пари, се отнема в полза на държавата, а ако липсва, се присъжда неговата равностойност.”

§ 14. Досегашният чл. 253а става чл. 253б и в него думите “до една година” се заменят с “до три години”.

§ 15. В чл. 284 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

“(1) Длъжностно лице, което във вреда на държавата, на предприятие, организация или на частно лице разгласи или допусне разгласяване на класифицирана информация, представляваща служебна тайна, която му е била предоставена или станала известна по служба, се наказва с лишаване от свобода до три години или с поправителен труд.”

2. В ал. 2 думите “сведения, представляващи служебна тайна” се заменят с “класифицирана информация, представляваща служебна тайна”.

3. Създава се ал. 4:

“(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на онзи, който промени, увреди, предостави или унищожи класифицирана информация, представляваща служебна тайна, или осъществи всякакви други действия, водещи до нарушаване на защитата й или до загубване на такава информация.”

§ 16. В чл. 308 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 2 и 3:

“(2) Когато деянието по ал. 1 има за предмет български или чуждестранни документи за самоличност, за завършено образование или за придобита квалификация, свидетелства за управление на моторни превозни средства, свидетелства за регистрация на превозни средства и визови стикери, наказанието е лишаване от свобода до осем години.

(3) Когато деянието по ал. 2 е извършено с цел набавяне на имотна облага, наказанието е лишаване от свобода до десет години. Имотната облага се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчуждена, се присъжда нейната равностойност.”

2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:

“(4) В маловажни случаи наказанието е:

1. за престъпления по ал. 1 - лишаване от свобода до шест месеца или поправителен труд;

2. за престъпления по ал. 2 - лишаване от свобода от една до две години;

3. за престъпления по ал. 3 - лишаване от свобода от две до три години.”

§ 17. Създават се чл. 308а и 308б:

“Чл. 308а. (1) Приготовлението за извършване на престъпление по чл. 308, ал. 1 се наказва с лишаване от свобода до една година, а по ал. 2 и 3 или сдружаването с такава цел, или за разпространяване на неистински или преправени официални документи се наказва с лишаване от свобода до шест години.

(2) Не се наказва онзи съучастник в сдружението, който преди да е довършено съставянето на неистински официален документ или преправянето на съдържанието на официален документ (ако сдружението е образувано с такава цел) или преди да започне разпространяването на неистински или преправени документи (ако сдружението е образувано за това), се откаже от деянието и съобщи за него на властта.

Чл. 308б. Който изготвя, пази или укрива предмети, материали или оръдия, за които знае, че са предназначени или че са послужили за съставяне на неистински официален документ или за преправяне съдържанието на официален документ по чл. 308, ал. 2 и 3, се наказва с лишаване от свобода до шест години.”

§ 18. В чл. 325, ал. 2 след думата “дързост” се поставя запетая и се добавя “както и когато то е извършено преди, по време или непосредствено след спортно мероприятие”.

§ 19. В чл. 337 се създава ал. 5:

“(5) За приготовление към престъпление по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода от шест месеца до две години.”

§ 20. Създава се чл. 339б:

“Чл. 339б. Който произвежда, пренася, държи, придобива или предава другиму стоки и технологии с възможна двойна употреба, определени със закон или с акт на Министерския съвет, в нарушение на забрани, ограничения или санкции, наложени по линия на Съвета за сигурност на ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Европейския съюз, двустранни и многостранни международни договори, по които Република България е страна, или с акт на Министерския съвет, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.”

§ 21. В чл. 346 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава т. 4:

“4. отнемането е извършено за набавяне на имотна облага от връщането на моторното превозно средство.”

2. Създава се нова ал. 3:

“(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на лице, което срещу получаването на имотна облага предлага съдействие за връщане на отнетото превозно средство.”

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и следващите алинеи се преномерират съответно.

§ 22. Създава се нов чл. 346а:

“Чл. 346а. Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетото моторно превозно средство бъде върнато, наказанието е:

1. в случаите по чл. 346, ал. 1 - лишаване от свобода до пет години;

2. в случаите на чл. 346, ал. 2, т. 4, ако връщането е извършено преди получаването на имотната облага - лишаване от свобода до осем години.”

§ 23. Досегашният чл. 346а става чл. 346б.

§ 24. Създава се нов чл. 348а:

“Чл. 348а. (1) Който чрез измама или по друг незаконен начин използва далекосъобщителна мрежа, съоръжение или услуга, за да генерира или пренасочи далекосъобщителен трафик в свой или чужд интерес и с това причини имотна вреда на далекосъобщителен оператор или на трето лице, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до десет хиляди лева.

(2) В случаите, когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване, когато деянието не представлява маловажен случай;

2. чрез използване на нерегистрирано далекосъобщително средство;

3. повторно,

наказанието е лишаване от свобода до осем години и глоба от хиляда лева до пет хиляди лева.

(3) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една година или поправителен труд.”

§ 25. Досегашният чл. 348а става чл. 348б.

§ 26. Създава се чл. 356к:

“Чл. 356к. (1) Който без надлежно разрешение придобие, държи, превозва или пренася ядрен материал, източници на йонизиращи лъчения или компоненти за тях, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(2) Ако в случаите по ал. 1 е последвала:

1. опасност за живота или здравето на друг, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години;

2. средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години;

3. смърт на едно и повече лица, наказанието е лишаване от свобода от осем до петнадесет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.

(3) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е глоба до пет хиляди лева.”

§ 27. Заглавието на глава дванадесета се изменя така:

“Глава дванадесета

Престъпления против отбранителната способност на републиката и защитата на класифицираната информация, представляваща държавна тайна, и чуждестранната класифицирана информация”

§ 28. Заглавието на раздел I от глава дванадесета се изменя така:

“Раздел I

Престъпления против класифицираната информация, представляваща държавна тайна, и чуждестранната класифицирана информация”

§ 29. Член 357 се изменя така:

“Чл. 357. (1) Който в нарушение на установените правила разгласи, промени или предостави класифицирана информация, съставляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана информация, която му e била поверена или станала известна по служба или работа, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

(2) Когато от деянието по ал. 1 е последвало застрашаване на суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или на нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност, или са възникнали вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред, наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години.

(3) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, който разгласи или предостави класифицирана информация, съставляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана информация, като съзнава, че от това може да последва застрашаване на суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност, или да възникнат вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред.

(4) В случаите по ал. 1 и 2 съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37, т. 6 и 7.”

§ 30. Член 358 се изменя така:

“Чл. 358. (1) Който загуби, увреди или унищожи документи, издания или други материали, съдържащи класифицирана информация, съставляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана информация, се наказва с лишаване от свобода до три години.

(2) Ако от деянието по ал. 1 са последвали вреди за суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или за нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност, или са възникнали вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред, наказанието е лишаване от свобода до шест години.

(3) С наказанието по ал. 2 се наказва и онзи, който съзнателно пропусне да класифицира информация с поставяне на съответен гриф за сигурност или неправилно определи грифа за сигурност и от това са последвали вреди за суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или за нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност, или са възникнали вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред.”

§ 31. Създава се чл. 358а:

“Чл. 358а. (1) За приготовление към престъпление:

1. по чл. 357 - наказанието е лишаване от свобода до две години или поправителен труд;

2. по чл. 357а и чл. 357б, ал. 2 - наказанието е лишаване от свобода до една година или поправителен труд.

(2) Наказанията по ал. 1 се налагат и на онзи, който подбужда към престъпление по чл. 357, 357а и 357б.”

§ 32. В чл. 359 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите “държавна тайна” се заменят с “класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана информация”.

2. В ал. 2 думите “специални правила за съхраняване на документи, издания и други материали” се заменят с “нормативно установените изисквания за защита на класифицирана информация”.

§ 33. Член 360 се отменя.

§ 34. В чл. 393 думите “сведения от военен характер, съставляващи държавна тайна” се заменят с “класифицирана информация с военен характер, съставляваща държавна тайна, или чуждестранна класифицирана информация”.


Заключителна разпоредба


§ 35. В Наказателно-процесуалния кодекс в чл. 111, ал. 2, в думите “глава пета, раздели I-VI” числото “VI” се заменя със “VII”, думите “глава шеста, раздели III и IV” се заменят с “глава шеста, раздели II-IV”, а след думите “по глава девета “а” се добавя “и по чл. 219, ал. 4, чл. 220, ал. 2, чл. 253, чл. 308, ал. 2 и 3, чл. 308а, ал. 1, изречение второ, чл. 308б, 321, 321а, 356к и 393”.


Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на …………………… 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


(Огнян Герджиков)

М О Т И В И


към проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс


Приемането на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс е обусловено от множество обективни фактори и от засилването на определени негативни явления в съвременното общество, както и от задълженията, произтичащи за страната ни от редица актове на международното право. Приемането на този законопроект в никакъв случай не може да измести необходимостта от изготвянето на нов съвременен Наказателен кодекс. На този етап обаче е необходимо да се отговори спешно на определени обществени потребности и да се повиши ефективността на предотвратяването и противодействието на престъпленията.

1. Със законопроекта се въвеждат текстове, инкриминиращи нерегламентирания достъп до класифицирана информация, и се предлагат изменения на разпоредбите, свързани с опазването на държавната тайна, които пряко се засягат от приемането и влизането в сила на Закона за защита на класифицираната информация.

2. Разширява се приложното поле на най-тежко наказуемия състав на престъплението - чл. 216, когато деянието е свързано с унищожаване или повреждане на елементи от електропреносната, електроразпределителната или далекосъобщителната мрежа. В тази насока е и инкриминирането на нерегламентираното присъединяване към тази мрежа, като предлаганите промени се обуславят от зачестилите престъпни посегателства, свързани с кражбата на електроенергия и унищожаването на съоръжения.

3. Допълва се разпоредбата на чл. 233, като се инкриминира посредническата дейност във връзка с търговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, извършвана от и към територията на страната, както и извън страната, но без съответното разрешение и в нарушение на ограниченията и забраните, установени с многостранни международноправни инструменти, ратифицирани от Република България или наложени с резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

4. Допълва се и се разширява съставът на престъплението по чл. 253 във връзка с високата обществена опасност на тази група престъпни деяния, необходимостта от ефективна превенция на въвеждането в стопанския оборот на средства, придобити пряко или непряко от престъпна дейност. Същевременно се постига по-пълно отразяване на изискванията съгласно Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, изземване и конфискация на облагите от престъпление, която е в сила за Република България от 1993 г., както и специалните препоръки на Международната финансова група за борба срещу прането на пари (FATF) и редица директиви на Съвета на Европейския съюз в тази област.

5. Предлага се изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и по-конкретно на чл. 111, ал. 2, като се разширяват възможностите за използване на специални разузнавателни средства с оглед ефективното предотвратяване и разкриване на престъпления във финансовата сфера, на организираната престъпност и др.

Въз основа на изложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме внесения законопроект.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)

Свързани:

Народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на г и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание
Народно събрание iconЧетиридесето народно събрание
Изток” на Народното събрание се проведе кръгла маса под патронажа на Председателя на Четиридесетото Народно събрание господин Георги...
Народно събрание iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Законът е приет от ХХХIХ народно събрание на г и е подпечатан с официалния печат на Народното събание
Народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Народно събрание iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Отменя се Декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсюлмани, приета от 41-ото Народно...
Народно събрание iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването доклад
Комисия по здравеопазването по чл. 94, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изслушване...
Народно събрание iconЧетиридесет и първо народно събрание
Кръглата маса бе открита в 13,00 ч и председателствана от госпожа Десислава Атанасова – председател на Комисията по здравеопазването...
Народно събрание iconНародно събрание на република българия народно събрание на република българия студентска програма за законодателни проучвания ьмр
Основна цел на Програмата е информационно осигуряване на законодателния процес и обучение на млади и талантливи специалисти
Народно събрание iconРепубликабългари я четиридесето народно събрание
Днес, 20 септември 2007 г от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание....
Народно събрание iconBg-софия: обявление за конкурс за проект
Народно събрание на Република България, пл. "Народно събрание" №2, За: Димитринка Рускова, Република България 1169, София, Тел.:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом