Бизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
ИмеБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
страница4/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.56 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.studentskigrad.eu/Referati/biznesplaneoodhlqbihlebniizdeliqgrblagoevgrad.doc
1   2   3   4
ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÎÒÍÎÑÍÎ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎÒÎВ условията на пазарната икономика качеството е основен фактор, от който се определя способността на един продукт да бъде продаваем на пазара. Доброто качество на произвежданата продукция в предприятието се постига чрез експлоатацията на ел. пеща /ПХЯ – 25 метра/ с капацитет на производство от 900 бр. хляб на час, закупена от Русия, в която вместо използвания преди време мазут сега като основно гориво се ползва ел. енергията и се запазва параобработката при изпичането на хляба, която е и по-екологично чист източник на енергия.

Стремежът на фирмата е в бъдеще да се закупи и друга пещ ПХЯ-25 – внос от Русия, което от своя страна ще доведе до снижаване на себестойността на продукцията и увеличаване рентабилността на производството чрез:

 • по-ефективното използване на ел.енергията – ще се избегне използването на ел. енергия в пиковите моменти, когато тя е най-скъпа, което става при сегашната експлоатация на единствената пещ в предприятието;

 • ще се съкрати времето за подаването на пара;

 • нощният труд ще се намали с 30 – 40%;

 • ще се увеличи количеството произвеждана продукция за ден, като производствения цикъл ще се програмира така, че винаги дружеството да има възможност да отреагира на търсенето и ще се предлага на пазара винаги топла продукция

Стратегията за бъдещата дейност на предприятието е насочена основно в производствената дейност – производството на различни видове хляб / ”Рила”, “Струма”, “Ръженопшеничен”, “Грахам”, “Пълнозър-нест”/, като се запази стремежа за извеждане на губещите производства от кризата.

- Çàâîþâàíå нà нîâè пàçàðíè пîçèöèè в ðåãèîíà è ñòðàíàòà;

- Çàäúëæèòåëíî зàïàçâàíå нà тúðãîâñêèòå вçàèìîîòíîøåíèÿ с äîñåãàøíèòå êëèåíòè è äîñòàâ÷èöè íà ïðåäïðèÿòèåòî è уñòàíîâÿâàíå íà íîâè òàêèâà;

-  пî-äàëå÷íà пåðñïåêòèâà оêîëî 2001-2002 гîä. сå пðåäâèæäà уâåëè÷åíèå нà âúçìîæíîñòèòå íà ïðåäïðèÿòèåòî çà îñúùåñòâÿâàíå íà åäíà ïî-ìàùàáíà äåéíîñò.  ìîìåíòà пðåäïðèÿòèåòî рàçïîëàãà с цех за производство на боза, който не се намира в основния производствен корпус на предприятието и към който има предявени реституционни претенции относно собствеността му. Поради несигурността относно собствеността на имота и предявените реституционни претенции е планирано производственото оборудване от цеха да се премести в основния производствен корпус на дружеството във втората промишлена зона на гр. Благоевград.

Фèðìàòà ùå çàïàçè áðîÿ íà ñúùåñòâóâàùèòå ðàáîòíèòå ìåñòà, à ñ îãëåä áúäåùîòî ðàçøèðÿâàíå íà äåéíîñòòà ñå î÷àêâà óâåëè÷àâàíåòî èì. Ñðåä ïðèîðèòåòèòå ñà è îñèãóðÿâàíå íà âèñîê ñîöèàëåí ñòàòóñ íà ðàáîòåùèòå â äðóæåñòâîòî;

- Нàìåðåíèÿòà íà ìåíèäæúðñêèÿ åêèï íà ôèðìàòà ñà çà ðàçãðúùàíå íà ìàùàáíà ðåêëàìíà êàìïàíèÿ, êîÿòî ùå äîâåäå äî óâåëè÷àâàíå íà êëèåíòèòå è ðàçøèðÿâàíå íà òúðãîâñêèòå êîíòàêòè;


ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÇÀ ÁÚÄÅÙÀÒÀ ÄÅÉÍÎÑÒ ÍÀ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎÒÎ


1. ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ


Êîíêðåòíèÿò àíàëèç âúðõó äîñåãàøíàòà äåéíîñò íà "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ" ÅÎÎÄ гр. Благоевград è ïàçàðíîòî му ïðèñúñòâèå äàâà âúçìîæíîñò äà ñå èçâåäå ñëåäíàòà ïðîäóêòîâà ïîëèòèêà:

 • Внедряване на нови технологии и нови асортименти с доказана рентабилност;

 • Разширяване на пазарите извън общината с асортименти с по-голяма трайност;

 • Разработване на нови асортименти продукция, съобразени с потребителското търсене

 • Усъвършенстване на опаковъчната техника, съобразно изискванията на новоприетият закон за храните от 30.09.1999 год. Предвидено е в недалечна перспектива покупка и на нова опаковъчна техника;

 • Етикирането на готовата продукция е важен момент в това производство. Предприятието има подадена заявка за регистрация на търговска марка за хляб “Рила” в Българската Стопанска Камара от 10.12.1999 год., а получаването на удостоверението за собствената търговската марка е въпрос на време;

 • Непрекъснато провеждане на мероприятията, свързани с входящия контрол по качеството на основните суровини, влагани в производството и изходящия контрол по качеството на готовата продукция, чрез добре оборудваната, собствена лаборатория за контрол по качеството;

- Ñîáñòâåíà òúðãîâñêà äåéíîñò;

 • Äîïúëíèòåëíè óñëóãè;

 • Пускането на пазара на нови асортименти като: сухите пасти “Боряна”, “Мечта”, “Палма”, “Преслав”, “Хавана”, производство на торти и пасти с намалено съдържание на захар, внедряване и усъвършенстване производството на “Мини кроасани” и др.

 • Не на последно място но и много важно е пускането на пазара на продукция /основно хляб и хлебни произведения/, съобразена със съвременните изисквания на световната здравна организация за здравословен начин на хранене.


2. ÖÅÍÎÂÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ


 • Ñëåäÿùè êîíêóðåíöèÿòà öåíè;

 • Ценови нива по обеми;

 • Ïàêåòíè ïðåôåðåíöèàëíè öåíè çà êîíòðàãåíòè ñ äúëãîñðî÷íà äîãîâîðåíîñò;

 • Възможност за разсрочено разплащане при реализацията на продукцията с клиенти като: детските градини от града и региона, училища, домовете за деца и юноши от региона, поликлиниката и районната болница в града.


3. ÏËÀÑÌÅÍÒÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ


 • Äèðåêòåí ïëàñìåíò êúì òúðãîâñêèòå îáåêòè íà äðåáíî â ãð. Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà, чрез собствения транспорт;

 • Нови пазари чрез търговски представители от града и региона;

 • В близко бъдеще в Благоевград в непосредствена близост до собствените търговски обекти на предприятието е предвидено изграждането на пунктове за продажба на наливна боза в съдове с вградени серпентини за охлаждане.4. ÐÅÊËÀÌÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ


- Ñòàðòîâà ðåêëàìíà êàìïàíèÿ чрез местните медии - чрез регионалното радио “Благоевград”, местните радиа: “Стримон”, “FM+” и “Аура” и регионалния телевизионен канал “Око”, ТВ “Пирин”, вестник “Струма”;

- Ïîääúðæàùà ðåêëàìíà êàìïàíèÿ.


5. ÄÎÃÎÂÎÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ


Äúëãîñðî÷íî äîãîâàðÿíå ïî êîíòðàãåíòè è äîñòàâ÷èöè ñ îñèãóðåíè ïðåференциални цени за дългосрочните клиенти на фирмата.


6. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÀ И УПРАВЛЕНЧЕСКА СТРУКТУРА. ПЕРСОНАЛ


Към настоящият момент в “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД има заети 105 души персонал, като средната работна заплата към първото тримесечие на 2000 год. е 196,51 лв.УПРАВИТЕЛ

А
Персонал, ангажиран в производствотдо

Персонал, анга-жиран в търгов. дейност – 4 раб.
дминистративно-управленчески


Персонал 14 служ.
СътрудникОдиторКонсултант
Цех “Хляб” 45 раб.
Цех “Закус-ки” – 16 раб.
Цех “Сладкар-ски” – 15 раб.
Цех “Боза” 2 раб.
ТПО 9 раб.


7. ÊÀÄÐÎÂÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ


- Ñèñòåìà çà ñàìîðåãóëèðàíå íà çàåòîñòòà íà áàçà ôèêñèðàí ïðèõîä нà çàåòî ëèöå;

- Ïîâèøàâàíå êâàëèôèêàöèÿòà íà ïåðñîíàëà;

- Ðàçêðèâàíå íà íîâè ðàáîòíè ìåñòà.


7.1. ВЪТРЕШНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА


- Висок социален статус на работещите;

- Вътрешна стимулираща система;

- Подобряване условията на труд.


8. ФИРМЕНА КУЛТУРА


Лоялност към фирмата, продукта и клиента. 1. ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА
 • Преоритетно използване на екологично чисти опаковки и консумативи за задължително въведената опаковка при такива производства с приетия от 30.09.1999 год. Закон за храните;

 • Използване на по-екологично чисти източници на енергия за основното производство – ел. енергия вместо мазут;

 • На първо време газификация на стария автопарк, а в по-близко бъдеще покупка на поне два микробуса за снабдяване на търговскте обекти в централната час на Благоевград;

 • Непрекъснат входящ и изходащ контрол на качеството на суровините и материалите, влагани в производството и на готовата продукция;

 • В перспектива е изграждането на утайници за пречистване на отпадните води.

СРАВНИТЕЛНА МАТРИЦА ПО ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. БЛАГОЕВГРАД СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА СПРЯМО

НАСТОЯЩИЯТ МОМЕНТ НА РАЗВИТИЕ


Материална база

3
4,5

Комуникации

4,8
5,5

Продукт

5
6

Цени

-1
4,2

Квалификация на персонала

4
5

Традиции

2
4

Популярност

3,2
4,5

Марка

4,5
5,5

Автономност

0
3,5

Кредити

6
3

Собствен транспорт

2,2
4,5

Диверсификация

-4

*

4,8

Екология

3,5
5,2

Реклама

2
3,5

Заплащане на персонала

4
5

Стимулиране на продажбите

-3
3

Мениджмънт

2,5
4

Социален имидж

3
5,5

Местоположение

5
6

Достъпност за трансп.средства

5,3
5,5

2003 год.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀ ÏÎЛИТИКА ÍÀ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎÒÎ ÇÀ ÑÐÎÊ ÄÎ ÒÐÈ ÃÎÄÈÍÈ


Ïðåäâèäåíèòå пî-äîëó иíâåñòèöèè сà в сëåäñòâèå нàïðàâåíàòà мàðкåòèíãîâà ñòðàòåãèÿ оò дðóæåñòâîòî пî оòíîøåíèå нà:

 • Пîäîáðÿâàíå ефективността и рентабилността на äåéíîñòòà íà предприятието, чрез покупка на нова поточна линия за хляб внос от Русия, което ще доведе след себе си и до разширяване на ползвания до сега трафопост, чрез монтаж на нов трансформатор с мощност от 340 кVА. Предвидена е и евентуална покупка на нова опаковъчна машина, което и неминуемо условие за такова производство, поставено след приетия през м. септември 1999 год. Закон за храните;

 • Оптимизация на дейността на “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД като цяло, чрез преместване на цех “Боза”, който в момента не е в района на дружеството в основния производствен корпус на предприятието;

 • Екологиятя - изграждане на утайници за пречистване на отпадните води, както и ðåìîíò и газификация на ñúùåñòâóâàùия автомобилен парк и покупка на нови, по-маневрени и икономични лекотоварни микробуси;

Целта е увеличаване на приходите на дружеството чрез високоефективни инвестиционни проекти.

Îáù рàçìåð нà пðåäâèäåíèòå иíâåñòèöèè зà пåðèîäà - 140 хил. лåâà, рàçïðåäåëåíè пî гîäèíè кàêòî сëåäâà:

 • 2001 год. - 18 хил. лева;

- 2002 год. - 60 хил. лева;

 • 2003 год. - 62 хил. лева


Çа 2001 год.

Покупка на транспортни средства, необхидими за снабдяване на търговските обекти в Благоевград. Предвидена е покупка на два микробуса втора употреба, които ще бъдат по-маневрени и по- икономични от досега използвания транспорт. За тази година е планирано пускането в експлоатация на утайниците за пречистване на отпадните води и газификация на използвания до момента автомобилен парк.

Стойност на инвестицията - 18 хиляди лева, от които 15 хил. лв. за покупка на транспортните средства, 1 хил. лв. за газификация на автомобилния парк и 2 хил. лв. за пускането на утайниците. Срок за изпълнение - 30.09.2001 г. Източник за финансиране – акомулирани собствени средства от реализираните печалби на предприятието.


Çà 2002 ãîä.

Обновление и мîäåðíèçèðàíå íà производственото оборудване в предприятието. Предвидена е доставка на нова поточна линия за производство на хляб тип ПХЯ – 25 от Русия, на стойност 55 хил. USD, с цел намаляване себестойността на готовата продукцията и увеличаване ефективността на производството. За пускането в експлоатация на новата поточна линия е необходимо преструктуриране и на използания до момента трафопост, чрез въвеждане в експлоатация на нов трансформатор от 340 кVА. Ñòîéíîñò íà èíâåñòèöèÿòà - 60 хил. ëåâà, от които 50 хил. лева аванс по доставката на поточната линия и 10 хил. лв. за преустройството на трафопостта. Ñðîê çà èçïúëíåíèå - 31.12.2002 ã. Източник за финансиране – собствени средства от реализираните печалби и привлечени средства чрез ползване на банков кредит.


За 2003 год.

Доплащане на остатъка по доставката на поточната линия и покупка на нова опаковъчна машина, необходима за нуждите на производството, поради очакващото се увеличение в ръста на производството през този период и изискванията на нормите, определящи подобен род производство. Стойност на инвестицията - 62 хил. лева, от които 60 хил. лв. за доплащане на поточната линия и 2 хил. лв. за покупка на нова опаковъчна машина. Срок за изпълнение - 30.06.2003 г. Източник за финансиране - собствени средства.

Размер на минималните инвестиции по направления и години /хил.лв/

Година

Покупка на ДМА

Реконструкция и обновление

Екология

Общо

2001

15000

1 000

2 000

18 000

2002

50000

10 000
60 000

2003

62 00062 000

Общо

127 000

11 000

2 000

140 000


ÑÚÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÀÒÀ СТÐÓÊÒÓÐÀ


Äо настоящия момент дружеството се управлява от управител Ñтоян Костадинов Дюлгеров. Общо заетите работници, служители и обслужващ персонал към 31.03.2000 год. са 105 души.

Ïерспективите за бъдещата организационно - управленческа структура, органи за управление и персонал се основават главно на предвижданото ðàçðàñòâàíå íà ôèðìàòà.

Ïо отношение на персонала å планирано откриване на нови работни места. Âсяка година по отношение на трудовите ресурси в макрорамката на дружеството е предвидено увеличение на персонала от около 3 души за всяка година.


ÇÀÅÒ ÏÅÐÑÎÍÀË


2000 год. 2001 год. 2002 год. 2003 год.

Управленски екип 14 14 14 14

Работници и служители 91 94 97 100

ВСИЧКО: 105 108 111 114


ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. БЛАГОЕВГРАД СЛЕД РЕАЛИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА


ПОКАЗАТЕЛИ в хил.лв.

1999 год.

м.ІІІ.2000 год.

2000 год.

2001 год.

2002 год.

2003 год.


Приходи от дейността

1341

341

1892

2450

3135

3790

Финансови приходи

6
3

3

1

2

Извънредни приходи

8

2

2

3

4

3

Разходи за дейността в т.ч.Намаление на запасите

9

1

Разходи за материали

845

221

1382

1885

2500

3100

Разходи за външни услуги

55

13

90

120

134

162

Разходи за заплати

241

65

248

255

262

270

Разходи за соц. Осигуровки

148

30

91

94

96

99

Разходи за амортизации

9

2

8

7

11

10

Други разходи

13

2

21

24

29

33

Отчетна стойност

18

3

29

31

34

41

Разходи от основна дейност

1338

337

1870

2416

3066

3715

Резултат от дейността

3

4

22

34

69

75

Финансови разходи

1
2

4

9

6

Извънредни разходи

5

3

7

6

7

4

Финансов резултат

11

3

18

30

58

70

Нетен паричен поток

20

5

26

37

69

80

Рентабилност на приходите отОсновната дейност

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Рентабилност на разходите

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Рентабилност на приходите

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Ефективност на разходите отОсновната дейност

1,00

1,01

1,01

1,01

1,02

1,02

Ефективност на разходите

1,01

1,01

1,01

1,01

1,02

1,02

Ефективност на приходите

0,99

0,99

0,99

0,99

0,98

0,98ОЧАКВАНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ЗА ПЕРИОДА2001

2002

2003

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОТОЦИТЕ


х.лв

х.лв

х.лв

І НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ 1 ЯНУАРИ 26

45

84

ІІ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ


А Постъпления от оперативна дейност

1. Постъпления от клиенти


2450

3135

3790

2. Получени дебиторски вземания
3. Получени обезщетения от застраховане

4. Получени суми от осигурителни организации


5. Положителни курсови разлики


6. Други постъпления


3

4

3

Всичко постъпления от оперативна дейност

2453

3139

3793

Б Плащания за оперативна дейност

1. Плащания към доставчици


2005

2634

3262

2. Изплатени заплати

255

262

270

3. Изплатени осигурителни вноски
94

96

99

4. Изплатени данъци
5. Отрицателни курсови разлики

6. Плащания за услуги и за придобити активи

31

34

41

7. Други плащания

34

36

37

Всичко плащания от оперативна дейност
2419

3062

3709

В Нетен паричен поток от оперативна дейност

34

77

84

ІІІ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ


А Постъпления от инвестиционна дейност


1. Постъпления от дивиденти2. Постъпления от лихви


3

1

2

Всичко постъпления от инвестиционна дейност

3

1

2

Б Плащания за инвестиционна дейност

1. Покупка на финансови активи2. Изплатени суми по финансов лизинг

3. Други плащания

18

60

62

Всичко плащания за инвестиционна дейност

18

60

62

В Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

-15

-59

-60

ІV ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ


А Постъпления от финансова дейност

1. Постъпления от емисия на дялов капитал


2. Получени краткосрочни заеми

603. Други постъпленияВсичко постъпления от финансова дейност

0

60

0

Б Плащания за финансова дейност

1. Изплатени заеми
30

30

2. Изплатени лихви по заеми

9

6

Всичко плащания за финансова дейност
0

39

36

В Нетен паричен поток от финансова дейност

45

21

-36

V НАЛИЧНОСТ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА

84

72

VІ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ ПРЕЗ ГОДИНАТА 19

39

-12ЗАКЛЮЧЕНИЕЦелта на настоящият бизнес план е да обоснове необходимостта от извършване на планираните в него дейностти и мероприятия за предвидения тригодишен период, които ще доведът след себе си до една по-добра, ефективна и рентабилна дейност на производствения процес, извършван в “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. Благоевград. Изпълнението на направената маркетингова стратегия относно бъдещата дейност на предприятието в различните й аспекти и главно по отношение на продуктова, ценова, пласментна, социална, екологична политика и др. и реализация на предвидените инвестиции и инвестиционни намерения ще позволят на фирмата адекватно да реагира на промените в макро и микроикономическата среда в този отрасъл и в сектора като частност.

Отчетен е и факта, че при изпълнението на поставените задачи в проекта ще се повиши конкурентноспособността на предприятието в бранша и ще се намалят възможностити за развитието на нелоялната конкуренция, която на този етап е огромна по размери.

Предвидените инвестиции в разработката ще доведат до оптимизиране на производствените мощностти и до разширяване на капацитета им, което пък от своя страна ще даде отражение и върху социалният елемент в политиката на фирмата. За тригодишния период на дейност в структурата на персонала е предвидено увеличение на средносписъчния брой на заетите в производствения процес с по около 3 души за всяка година.

Стремежът в политиката на предприятието, разработена в настоящия бизнес план е насочен и към овладяване на факторите, влияещи върху негативния резултат от някой дейностти и към извеждане от кризисното им състояние чрез преливане от другите дейностти с цел извеждането им към по-добър финансов резултат в края на тригодишния период.

Предвидените действия, мероприятия, инвестиции и намерения са изложени в разработката, съобразно характеристиките на пазара и са съобразени с непрекъснато променящите се фактори, определящи среда-та в която дружеството развива своята дейност, отчитайки дори и факта за смяната на собствеността в предприятието от Общинска в смесена или изцяло в частна.

1   2   3   4

Свързани:

Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconХляб и хлебни изделия

Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconРегионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011
Риосв-благоевград,бд збр – Благоевград,рл към иаос, Регионален инспекторат по образование – Благоевград, Об. А – Благоевград, Държавно...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.; ІІ. Мляко, млечни произведения, яйца и др.; ІІІ. Месо, месни произведения, риба и др.;...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Мляко и млечни продукти”; Група №4 – “Шоколадови и захарни изделия”; Група №5 – “Плодове и зеленчуци”; Група №6 – “Безалкохолни напитки,...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconОбщинаковачевц и област перник
Доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци, Център за настаняване...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconОбщина благоевград
Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Благоевград, в изпълнение...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconДогово р
Благоевград „Лилия Травел” еоод със седалище и адрес на управление : Р. България, гр. Благоевград, ул. „Ст. Стамболов”№12 ет. 1,...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconБългарско Дружество по Физиологични науки Югозападен Университет "Неофит Рилски", Благоевград
...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconДо Областен управител на Благоевград Адрес: пл. "Г. Измирлиев" №9 2700 Благоевград, Копие
Община Благоевград и/или юридически лица с нейно участие в държавен поземлен имот №000951, в земл на с. Бистрица, общ. Благоевград,...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconХранителни продукти, предмет на доставка за организация „Детски градини" Хляб и хлебни изделия за организация "Детски градини"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом