Бизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
ИмеБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
страница3/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.56 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.studentskigrad.eu/Referati/biznesplaneoodhlqbihlebniizdeliqgrblagoevgrad.doc
1   2   3   4

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТЗа отчетните две финансови години, както и за периода 01.01. – 31.03.2000 год. и трите показатела за ликвидност са добри. Коефициента на обща ликвидност за 1998 год. е 1-ца, докато за 1999 и за периода на първото тримесечие на 2000 год. той е 1,16. Това е факт, който показва, че собствения оборотен капитал в дружеството е достатъчен за да се обслужват текущо краткосрочните задължения в предприятието. Показателен е и факта, че до момента “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. Благоевград е дружество, което развива основната си дейност само и изключително със собствени средства и до сега не са ползвани търговски и банкови кредити.

ÀÍÀËÈÇ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈßÒÀÈçñëåäâàíèÿòà нà мàêðî и мèêðîèêîíîìè÷åñêàòà сðåäà пîêàçâàò, чå вñè÷êè дðóæåñòâà и фирми, çàíèìàâàùè ñå ñ производство, дистрибуция, както и с òúðãîâèÿ íà åäðî è äðåáíî с хляб и хлебни произведения сà пîòåíöèàëíè кîíêóðåíòè íà ïðåäïðèÿòèåòî. Íàðàñòâàíå áðîÿ íà частните ïðåäïðèÿòèÿ в региона занимаващи се с подобен род дейност. По неофициални данни на територията на гр. Благоевград има официално регистрирани 43 хлебопроизводители и почти толкова които, не са регистрирани като търговци, но се занимават с такова производство. Характерното за тези производители е, че те не са регистрирани по закона за ДДС въпреки, че реализираните до сега обороти ги задължават за това и продават част от продукцията без да начисляват 20% данък върху стойността на изделията. Това прави тяхната продукция сравнително по-евтина от тази на “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД и предпочитана от множество клиенти, въпреки не дотам добрите и вкусови качества и санитарни норми на производство.

От своя страна дружеството разполага със собствена лаборатория за анализ и контрол на готовата продукция. Нито едно от произведените артикули не излиза на пазара без предварително да е преминало през качествен контрол. При производсвото на целия разнообразен асортимент от стоки в дружеството задължително се спазват всички изисквания на БДС и санитарно-хигиенни изисквания. Â ñðаâíåíèå ñ êîíêóðåíöèÿòà ìîãàò äà ñå èçòúêíàò ñëåäíèòå õàðàêòåðèñòèêè íà “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ÅÎÎÄ гр. Благоевград:
ÑÈËÍÈ ÑÒÐÀÍÈ

 • Íàëè÷èå нà добра производствена и сêëàäîâà бàçà;

 • Добре развити комуникационни връзки между отделните обекти и производствени корпуси;

 • Финансова автономност;

 • Собствена лаборатория за анализ и контрол на продукцията;

- Дîáðà иçâåñòíîñò и тðàäèöèè в рåãèîíà;

 • Пîääúðæàíà нèñêà зàäëúæíÿëîñò;

 • Дружеството няма ползвани кредити, но с оглед бъдещата дейност на предприятието се предвижда да бъдат ползвани, като бъдат обезпечавани съгласно закона;

- Производствения корпус на “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД ñå íàìèðà âъв втора промишлена зона íà ãð. Áëàãîåâãðàä, â áëèçîñò äî ÆÏ ãàðàòà è äî àâòîìîáèëåí ïúò áúðçî êîìóíèêàòèâåí ñ îñíîâíèòå ïúòíè ìàãèñòðàëè - ìåæäóíàðîäåí ïúò Å 79.
ÑËÀÁÈ ÑÒÐÀÍÈ

- Морално изхабен и напълно àìîðòèçèðàí авто парк;

- Частична необезопасеност в противопожарни отношения;

 • Неефективен двусменен режим на работа;

 • Висока себестойност на готовата продукция;

 • Неоптимизиран производствен процес, водещ до излишни разходи. Експлоатира се само една поточна линия за производство на хляб при реална възможност за въвеждане в производствения процес на втора, което ще доведе до снижаване на себестойността и до по-добри бъдещи финансови резултати.

 êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé ôàêòîðèòå, îïðåäåëÿùè õàðàêòåðà íà извършваната дейност на макро и микроикономическо равнище на общинска ôèðìà “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. Благоевград ñà следните:


МАКРОСРЕДА:

 1. Ускорена приватизация и преструктуриране на икономиката;

 2. Развиваща се пазарна инфраструктура;

 3. Слаба поглъщаемост на пазара;

 4. Предлагането силно надвишаващо платежоспособността на населението;

 5. Нелоялна конкуренция;

 6. Липса на технологични иновации;

 7. Бавно трансформиране на бизнес-културата и др.


МИКРОСРЕДА:

 1. Като цяло отрасъла в който дружеството развива основният си предмет на дейност е силно фрагментиран;

 2. Активността в отрасъла и в частност при производството и реализацията на хляб и хлебни изделия се реализира най-вече чрез единични позиции за търговия на едро и “средно” и множество позиции за търговия на дребно;

 3. Засега не са изградени търговски вериги за реализация на продукцията, които биха придали напълно различен облик на това производство в гр. Благоевград;

 4. Конкуренцията в отрасъла се реализира между множество дружества в рамките на града /около 43 регистрирани хлебопроизводители на територията на гр. Благоевград/, като голяма част от тях са развили своя потенцил в помещения, който абсолютно не отговарят на изискванията и нормите за подобен род производство;

 5. Много важен е факта, че конкуренцията между отделните производители се води в ценовата област и политика, а не чрез цялостно използване елементите на маркетинговата политика.

Ôèðìàòà íÿìà åêîëîãè÷íè ïðîáëåìè è íå ñå î÷àêâàò òàêèâà â áúäåùå.


ДВАДЕСЕТ ФАКТОРА ИЗВЕДЕНИ ПО ТЕЖЕСТ С ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА, ОТЧЕТЕНА КЪМ НАСТОЯЩИЯТ МОМЕНТ НА РАЗВИТИЕ НА “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. БЛАГОЕВГРАДМатериална база

3

Комуникации

4,8

Продукт

5

Цени

-1

Квалификация на персонала

4

Традиции

2

Популярност

3,2

Марка

4,5

Автономност

0

Кредити

6

Собствен транспорт

2,2

Диверсификация

-4

Екология

3,5

Реклама

2

Заплащане на персонала

4

Стимулиране на продажбите

2

Мениджмънт

2,5

Социален имидж

3

Местоположение

5

Д
остъпност за трансп.средства

5,3


СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОД ОТ ТРИ ГОДИНИ НА БАЗА РАЗРАБОТЕНАТА БИЗНЕС ПРОГРАМА ПО МОДЕЛА “СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ”
Диверсификация по пазари


Изпълнение на инвестиционната програмаИнтензифициране на дейността2000 2001 2002 2003 години


ÏÐÎÃÍÎÇÀ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅÒÎ ÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒÀ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД


 бëèçêèÿò тðèãîäèøåí пåðèîä пðåñòðóêòóðèðàíå нà оñíîâíàòà äåéíîñò нå сå пðåäâèæäà. Пðåäïðèÿòèåòî щå зàïàçè оñíîâíèÿò сè пðåäìåò нà дåéíîñò – производство и реализация на хляб и хлебни изделия чрез наличните си производствени мощностти и чрез инвестиции в покупка на ново производствено оборудване, изградена търговска мрежа на територията на гр. Благоевград, собствен автомобилен транспорт, добре обучен производствен персонал, опитно и умело ръководство. Èçâúðøåíàòà мàðêåòèíãîâà сòðàòåãèÿ е пîêàçàòåëíà, чå пðè нàëè÷èåòî нà сúùåñòâóâàùèÿ сãðàäåí фîíä, производствени фондове и нîâèòå хàðàêòåðèñòèêè нà пàçàðà дàâàò вúçìîæíîñò çà ïîíàòàòúøíî ðàçâèòèå íà ïðåäïðèÿòèåòî, çà çàâîþâàíå íà íîâè ïàçàðè /възстановяване на загубените пазари в гр. Дупница и населените места в същата община/ и вúçìîæíîñò зà нîâà пàçàðíà оðèåíòàöèÿ.
1   2   3   4

Свързани:

Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconХляб и хлебни изделия

Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconРегионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011
Риосв-благоевград,бд збр – Благоевград,рл към иаос, Регионален инспекторат по образование – Благоевград, Об. А – Благоевград, Държавно...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.; ІІ. Мляко, млечни произведения, яйца и др.; ІІІ. Месо, месни произведения, риба и др.;...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Мляко и млечни продукти”; Група №4 – “Шоколадови и захарни изделия”; Група №5 – “Плодове и зеленчуци”; Група №6 – “Безалкохолни напитки,...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconОбщинаковачевц и област перник
Доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци, Център за настаняване...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconОбщина благоевград
Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Благоевград, в изпълнение...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconДогово р
Благоевград „Лилия Травел” еоод със седалище и адрес на управление : Р. България, гр. Благоевград, ул. „Ст. Стамболов”№12 ет. 1,...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconБългарско Дружество по Физиологични науки Югозападен Университет "Неофит Рилски", Благоевград
...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconДо Областен управител на Благоевград Адрес: пл. "Г. Измирлиев" №9 2700 Благоевград, Копие
Община Благоевград и/или юридически лица с нейно участие в държавен поземлен имот №000951, в земл на с. Бистрица, общ. Благоевград,...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconХранителни продукти, предмет на доставка за организация „Детски градини" Хляб и хлебни изделия за организация "Детски градини"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом