Бизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
ИмеБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
страница2/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.56 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.studentskigrad.eu/Referati/biznesplaneoodhlqbihlebniizdeliqgrblagoevgrad.doc
1   2   3   4

Очертава се тенденция на увеличаване на относителния дял на материалите и работната заплата в разходите, а намаляване дела на външните услуги, амортизациите и другите разходи, което е показател за повишаване ефективността на производството.

През отчетната 1999 год. “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД е завършило със счетоводна печалба в размер на 11 хил. лв., а след начислението на дължимите данъчни задължения е акомулирана чиста печалба от 6 хил. лв. Паричният поток за годината е с изменение в положителна посока с 10 хил. лв.

Към 31.03.2000 год. реализираните приходи са 343 хил. лв., в т.ч. от основна дейност – 341 хил. лв. и извънредни приходи приходи – 2 хил. лв. Разходите за периода са 340 хил. лв., от които за дейността – 337 хил. лв. и извънредни разходи – 3 хил. лв. Отчетена е счетоводна печалба за периода в размер на 3 хил. лв.


Таблични схеми на приходите и разходите от основната дейност на “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. Благоевград и реализираните фи-нансови резултати за отчетната 1999 год. и към първото римесечието на 2000 год.
Както се вижда от двете таблици и за двата периода общият размер на приходите надвишава сумата на разходите, като реализираните печалби за периодите са съответно:

  • за 1999 год. чиста печалба в размер на 6 хил. лв.

  • за първото тримесечие на 2000 год. е реализирана счетоводна печалба в размер на 3 хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. БЛАГОЕВГРАД
ПОКАЗАТЕЛИ


1998 година

1999 година

31.03.2000 година

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби

0,01

0,01

0,01

Коефициент на рентабилност на собствения капитал

0,01

0,03

0,01

Коефициент на рентабилност на пасивите

0,03

0,07

0,01

Коефициент на капитализация на активите

0,01

0,02

0,00

Коефициент на ефективност на разходите

1,00

1,00

1,00

Коефициент на ефективност на приходите

0,99

0,99

0,99

Коефициент на обща ликвидност

1,00

1,16

1,16

Коефициент на бърза ликвидност

0,30

0,45

0,35

Коефициент на абсолютна ликвидност

0,20

0,27

0,18

Коефициент на финансова автономност

2,56

2,11

1,89

Коефициент на задлъжялост

0,39

0,47

0,53ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ


За отчетните 1998, 1999, както и към 31.03.2000 коефициента на рентабилност на приходите от продажби на “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД гр. Благоевград е положителна величина, тъй като дружеството за анализираните периоди реализира печалби. Стойността на коефициента е 0,01, което показва, че се поддържат оптимални темпове на производ-ство, позволяващо реализирането на приходи, които от своя страна са в състояние да покриват текущите разходи на предприятието и същевременно да са отчитат сравнително добри финансови резултати – печалба от дейността.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ


Анализът на ефективността на дружеството за периодите показва, че общите приходи надвишават общите разходи. Коефициента на ефективност на разходите е 1 и дружеството през трите периода реализира печалби. За новата година се очаква резултатите да са в същата положителна насока.

1   2   3   4

Свързани:

Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconХляб и хлебни изделия

Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconРегионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011
Риосв-благоевград,бд збр – Благоевград,рл към иаос, Регионален инспекторат по образование – Благоевград, Об. А – Благоевград, Държавно...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.; ІІ. Мляко, млечни произведения, яйца и др.; ІІІ. Месо, месни произведения, риба и др.;...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Мляко и млечни продукти”; Група №4 – “Шоколадови и захарни изделия”; Група №5 – “Плодове и зеленчуци”; Група №6 – “Безалкохолни напитки,...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconОбщинаковачевц и област перник
Доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци, Център за настаняване...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconОбщина благоевград
Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Благоевград, в изпълнение...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconДогово р
Благоевград „Лилия Травел” еоод със седалище и адрес на управление : Р. България, гр. Благоевград, ул. „Ст. Стамболов”№12 ет. 1,...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconБългарско Дружество по Физиологични науки Югозападен Университет "Неофит Рилски", Благоевград
...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconДо Областен управител на Благоевград Адрес: пл. "Г. Измирлиев" №9 2700 Благоевград, Копие
Община Благоевград и/или юридически лица с нейно участие в държавен поземлен имот №000951, в земл на с. Бистрица, общ. Благоевград,...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconХранителни продукти, предмет на доставка за организация „Детски градини" Хляб и хлебни изделия за организация "Детски градини"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом