Бизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
ИмеБизнес план на: еоод "Хляб и хлебни изделия" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.56 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://www.studentskigrad.eu/Referati/biznesplaneoodhlqbihlebniizdeliqgrblagoevgrad.doc
  1   2   3   4

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

Икономически факултет
БИЗНЕС ПЛАН
На: ЕООД “Хляб и хлебни изделия” - гр. Благоевград


Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna.


гр. Благоевград, ‘00
Увод

С този Бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – гр. Благоевград за период от три години. Данните посочени в този бизнес план са ни предоставени от счетоводството на дружеството.

В основни линии ние ще разгледаме основните аспекти на финансовото състояние на дружеството, ще анализираме средата в която то работи като погледнем както вътре в самото предприятие така и отвън(доставчици, клиенти и т.н.), ще обърнем внимание на макро и микроикономическата среда, ще се опитаме да опишем и посочим начини за развитие на техническото състояние на сгради и производствено оборудване, не на последно място ще обърнем внимание и на мениджмънта на дружеството.

Екипа ни си поставя пред себе си изготвянето на бизнес програма с основна задача развитието на дружеството за срок от 3 години.


Исторически данни за “Хляб и хлебни изделия” ЕООД


Предприятието “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” е създадено през 1971 год. и е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност с решение № 2342/04.05.1992 год. от Благоевградски окръжен съд. Основен предмет на дейност на дружеството е производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, безалкохолни напитки, транспортна дейност, търговия в страната и външноикономическа дейност. Предприятието разполага с добра производствена база, четири търговско промишлени обекта – три в гр. Благоевград и един в с. Логодаш, три търговски обекта на територията на гр. Благоевград, собствен транспорт – 12 автомобила, в т.ч. един брашновоз, 10 коли за снабдяване с продукция в търговските обекти и един автомобил който се използва за административни цели.

Производствения процес в предприятието е разположено в четири цеха:


 1. Цех “Хляб”, в който се произвеждат основно хляб “Рила”, хляб “Струма” и “Галета”;

 2. Цех “Закуски”, в който се произвеждат различен и разнообразен асортимент от закуски – произвеждат се около 25 артикула;

 3. “Сладкарски цех” – производство на богат асортимент от десертни изделия – около 45 артикула;

 4. Цех “боза” – производство на бутилирана, пакетирана и наливна боза.

В
табличен вид сме представили реализираните количества продукция по цехове и реализираните приходи от продажби на същата за 1999 год. Както е видно от схемата основните приходи във фирмата са от цех “Хляб”, затова и в бъдеще не се предвижда преструктириране на това основно производство.

Описвайки дружеството не може да не посочим и социалната среда в която работят служителите на предприятието.

В дружеството има подписан колективен трудов договор, който стриктно се спазва от двете страни по договора “управител – синдикати”. Провеждат се периодично редица мероприятия за безопасни и здравословни условия на труд. На работниците всеки ден се полагат режийни пари в размер на 0,65 лв. През периода на платения годишен отпуск всеки зает получава по 3,30 лв. на ден отпуск. Съгласно наредбата за безплатното работно облекло на трудещите се раздават облекла съобразно изискванията на същата наредба. На нощната смяна в предприятието е осигурен безплатен транспорт преди започване на работното време. Въпреки, че в предприятието има губещи производства политиката на фирмата е чрез преливане от другите печеливши дейности да се запазят тези производства с цел извеждането им поне към нула и да се запазят заетите в тези дейности. Съгласно наредбата по техническа безопасност и охрана на труда за периода 01.06. до 30.08. на работниците се полагат и получават тонизиращи напитки – газирана вода.

Средният трудов стаж на заетите работници и служители е 17 – 18 години, което е гаранция за изграден добър опит и рутина в работата. Към първото тримесечие на 2000 год. средносписъчният брой на заетите работници и служители в дружеството е 105 човека, а средната работна заплата е 196,51 лв. Социалната политика в предприятието е насочена към запазване на броя на заетите лица, като през следващия тригодишен период е предвидено едно евентуално увеличение на заетите общо от около 9 души. Преимуществено ще се назначават млади хора от Община Благоевград, с цел приемственост в професията и постепенно подмладяване на персонала.


В настоящия бизнес план са разработени мерки за повишаване рентабилността и на губещите дейности и постепенното им превръщане в печеливши.


Целите, които авторът на настоящият бизнес план поставя в бъдеще пред дружеството са:


 • умело ръководство;

 • желание за развитие на дружеството;

 • висок професионализъм;

 • контакти с предприятията и фирмите от бранша;

 • познаване на проблемите в производството и търговията с хляб и хлебни изделия и професионалното им разрешаване;

 • ръководството, служителите и работниците в дружеството успешно биха реализирали една добра и обмислена бъдеща програма;

 • коректност в отношенията с партньорите и др.

І. Стратегия.

Стратегията на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД – гр. Благоевград се свежда до диверсификация на основното производство, подобряване на технологичната и материална база, което ще последва до подобряване качеството и разнообразяване на предлаганите продукти.

Нашия екип реши да приложи в своята перспективна разработка прилагането на Харвадската школа за стопанска стратегия.

1.Анализ на околната среда.

Важна част от стратегията на фирмата безспорно заема изследването на външната среда в последствие на което се определят целите на фирмата и вътрешната среда която зависи от външната.

А)Конкуренти – Пазара на който действа дружеството е наситен от много малки и малко по-големи фирми производители на хляб и хлебни изделия. Произвежданата продукция е от първа необходимост. Поради този факт в момента има 43 официално регистрирани хлебопроизводители. Съществува един факт, който има съществено значение, това е нелоялната конкуренция, т.е. наличието на фирми, който не са регистрирани по ЗДДС, макар че реализираните им обороти ги определят в тази графа. Спазването на всички разпоредби на Закона за счетоводство и другите нормативни актови под които подлежи да бъдат контролирани би направило цените на малките фурни – хлебопроизводителчета с много по-високи цени. Едни от тях са ЕТ “Чавдар Илиев” гр. Благоевград, “Фист” ООД гр. Блаогевград, ЕТ “Земя и хляб – Ст. Ганов” и др.

Б)Потребители.

Спецификата на продукта произвеждан от дружеството го прави с постоянно потребление - “хляба е основна част от потребителската кошница на българина”. Купувачи на продукцията произвеждана от “Хляб и хлебни изделия” ЕООД е почти всяко домакинство в Благоевград.

Основното потребление на хляб на пазара е на хляб тип “Рила” – направен от бяло брашно тип 500. Напоследък на пазара се появи търсене на здравословни продукти (такива който съдържат малко калории или по точно “диетични храни”). Това търсене трябва да бъде задоволено от местен производител което би намалило разходите за транспорт и би направило доставката му по синхронизирана.

В)Банки

Предприятието в момента няма натрупани задължения който да погасява. Предвид развитието на дейности в бъдеще се предвижда кандидатстване за получаване на банков кредит, предназначен за инвестиране в нова поточна линия за подобряване ефективността на производството.

Г)Общоикономически фактори

Много фактори влияят върху цената на хляба такива фактори са: цената на зърното, стойността на горивата. Всички суровини в това производство подлежат на влияние от световните пазари както зърното така и нефта в момента са под влиянието на световната икономика. Ниското ниво на икономическо развитие на сектора “земеделие” и неговата пряка зависимост от климатичните условия обуславя цената на зърното.

Въпреки всички тези неблагоприятни фактори в момента икономическата обстановка е благоприятна за това производство. Но поради засушаването през тази година (и очакваните сухи години) се очаква повишаване на цената на зърното и строг контрол върху износа му за други страни.

Д)Политически фактори

Въпреки всички инсинуации в пресата и електронните медиите смятаме, че политическата обстановка в момента е стабилна и позволява съставянето на стратегии за развитие на фирмата поне за 3 години напред. Промяната на данъчните закони ще позволи съвземане на фирмите производителите в бранша.

Трябва да се обърне внимание върху контрола на провежданата данъчна политика по отношение на фирмите който не регламентират своите доходи.


ІІІ.Глава трета.

Финансово състояние на фирмата и насоки за неговото подобряване.


Анализът на данните, характеризиращи текущото състояние на дружеството на база счетоводната информация, предоставена от предприятието към 31.12.1999г. и към

ÀÍÀËÈÇ ÍÀ ÍÀÑÒÎßÙÎÒÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ - ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎ ÑÚÑÒÎßÍÈÅ ÍÀ "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ" ÅÎÎÄ

Àíàëèçúò нà дàííèòå, хàðàêòåðèçèðàùè тåêóùîòî сúñòîÿíèå нà дðóжåñòâîòî е нàïðàâåí нà бàçà с÷åòîâîäíà иíôîðìàöèÿ, пðåäîñòàâåíà оò пðåäïðèÿòèå кúì 31.12.1999 гîä. и към първото тримесечие на 2000 год.

Към 31.12.1999 год. дружеството притежава дълготрайни активи по балансова стойност за 176 хил. лв., от които сгради и земи – 165 хил.лв., машини, съоражения и оборудване за 6 хил. лв. и стопански инвентар за 5 хил. лв. В края на годината има налични краткотрайни активи на обща стойност 66 хил.лв., в т.ч. материали за 62 хил. лв., продукция за 1 хил. лв. и стоки за 3 хил. лв. Вземанията са в размер на 16 хил.лв., от тях от продажби 4 хил. лв., съдебни и присъдени вземания – 10 хил.лв. и други вземания 2 хил.лв. Наличните парични средства в брой са в размер на 25 хил. лв.

“ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД е с основен капитал 31 хил. лв. Към края на годината предприятието има краткосрочни задължения за 92 хил. лв., от които:

- 25 хил. лв. задължения към доставчици;

- 17 хил. лв. задължения към бюджета;

- 33 хил. лв. задължения към персонала;

 • 16 хил. лв. задължения към социално осигуряване;

- 1 хил. лв. други краткосрочни задължения.

За 1999 год. дружеството е реализирало приходи от дейността в размер на 1341 хил. лв., от които 1336 хил. лв. приходи от продажби на продукция, 3 хил. лв. приходи от финансирания, 1 хил. лв. увеличение на продукцията и др.приходи в размер на 1 хил. лв. През годината са получени и извънредни приходи за 8 хил. лв и приходи от лихви в размер на 6 хил. лв. През отчетната година са извършени разходи общо за 1344 хил. лв., от които разходи за дейността 1338 хил. лв., финансови разходи 1 хил. лв. и извънредни разходи за 5 хил. лв. Структурата на разходите за дейността е следната:

Структурата на разходите в стойностно и %-но отношение на същите в общия размер на разходите за дейността през 1999 год. и към 31.03.2000 год.


РАЗХОДИ

1999 год.

1999 год.

31.03.2000

31.03.2000
Хил.лв.

%

Хил.лв.

%

Намаление на незавърш. Пр-во и р-ди за бъд. Периоди /Разходи за дейността

9


0,67


1


0,30


Разходи за материали / Разходи за дейността

845

63,15

221

65,58

Разходи за външни услуги / Разходи за дейността

55

4,11

13

3,86

Разходи за заплати / Разходи за дейността

241

18,01

65

19,29

Разходи за соц. Осигуравки / Разходи за дейността

148

11,06

30

8,90

Разходи за амортизации / Разходи за дейността

9

0,68

2

0,59

Други разходи / Разходи за дейността

13

0,97

2

0,59

Отч. Стойност на прод. Стоки и материали / Разходи за дейността

18

1,35

3

0,89

ОБЩО:

1338

100,00

337

100,00
  1   2   3   4

Свързани:

Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconХляб и хлебни изделия

Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconРегионални инициативи за честването на Международната година на горите – 2011
Риосв-благоевград,бд збр – Благоевград,рл към иаос, Регионален инспекторат по образование – Благоевград, Об. А – Благоевград, Държавно...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.; ІІ. Мляко, млечни произведения, яйца и др.; ІІІ. Месо, месни произведения, риба и др.;...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Мляко и млечни продукти”; Група №4 – “Шоколадови и захарни изделия”; Група №5 – “Плодове и зеленчуци”; Група №6 – “Безалкохолни напитки,...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconОбщинаковачевц и област перник
Доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – Община Ковачевци, Център за настаняване...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconОбщина благоевград
Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Благоевград, в изпълнение...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconДогово р
Благоевград „Лилия Травел” еоод със седалище и адрес на управление : Р. България, гр. Благоевград, ул. „Ст. Стамболов”№12 ет. 1,...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconБългарско Дружество по Физиологични науки Югозападен Университет "Неофит Рилски", Благоевград
...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconДо Областен управител на Благоевград Адрес: пл. "Г. Измирлиев" №9 2700 Благоевград, Копие
Община Благоевград и/или юридически лица с нейно участие в държавен поземлен имот №000951, в земл на с. Бистрица, общ. Благоевград,...
Бизнес план на: еоод \"Хляб и хлебни изделия\" гр. Благоевград Където шрифта не се вижда правилно сменете с шрифт Korinna гр. Благоевград, ‘00 iconХранителни продукти, предмет на доставка за организация „Детски градини" Хляб и хлебни изделия за организация "Детски градини"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом