До община град добрич ул."България" №12 град добрич техническа оферта
ИмеДо община град добрич ул."България" №12 град добрич техническа оферта
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер28.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.org/_files/attch/6_Oferta Tehnicheska 2012.doc
ОБРАЗЕЦ 15


ДО

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 12

ГРАД ДОБРИЧ


ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗКЪРПВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГРАД ДОБРИЧ


От…………………………………...……………......................, представлявано от Управителя /изп.директор/……………………..........................................................с ЕГН …….……………..............
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Заявяваме, че желаем да участваме в обявения от Вас открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за строителство, с предмет: „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич“


за Обособена позиция 1 – „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с асфалтобетонова смес“ ..................... (ДА / НЕ)


за Обособена позиция 2 – „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с бетонов разтвор Б15“ ..................... (ДА / НЕ)

Представляваното от мен дружество е регистрирано по фирмено дело №……… от ………. год. по описа на …………………………... съд, данъчен №………………. , Булстат ………………… със седалище …………………… и адрес на управление: ……………….……………….., ул……………………………………………………………, №………, тел…………………., факс……………….
През последните години сме участвали в изпълнението на обществени поръчки със същия характер:

  1. ……………………………………………………………………………….

  2. ………………………………………………………………………………

  3. ………………………………………………………………………………За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответната справка.


Срока на валидност на офертата е ..................... дни.

/Срокът не може да бъде по-малък от срока записан в обявлението за обществената поръчка/


П Р Е Д Л А Г А М Е:


Да изпълним обектите при следните състезателни елементи:


  1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:


Обособена позиция 1 – „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с асфалтобетонова смес


Срок за изпълнение …………………. календарни дни, след подписването на договор за възлагане на обществена поръчка.


/Срокът не може да бъде по-голям от срока записан в обявлението за обществената поръчка/


Обособена позиция 2 – „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с бетонов разтвор Б15


Срок за изпълнение …………………. календарни дни, след подписването на договор за възлагане на обществена поръчка.


/Срокът не може да бъде по-голям от срока записан в обявлението за обществената поръчка/  1. ГАРАНЦИОНЕН СРОК:


Обособена позиция 1 – „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с асфалтобетонова смес


Гаранционен срок на извършените СМР ……………………….. месеца.

/гаранционният срок не може да бъде по-малък от 18 месеца/


Обособена позиция 2 – „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с бетонов разтвор Б15


Гаранционен срок на извършените СМР ……………………….. месеца.

/гаранционният срок не може да бъде по-малък от 18 месеца/


Приложения:

1. Техническо предложение за изпълнение на СМР – Приложение 1 към Образец 15.


Дата: .................... 2012 г. УПРАВИТЕЛ: ............................


/ 2

Свързани:

До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич техническа оферта icon17 до община град добрич ул. "България" №12 град добрич техническа оферта
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “реновиране на пътни отсечки в град добрич: булевард...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич техническа оферта iconДо община град добрич ул."България" №12 град добрич ценово предложение
...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич техническа оферта iconОрганизиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич
Община град добрич – гр. Добрич, ул. ”България“ №12, Булстат 000852932, представлявана от Кмет Детелина Николова, и Снежка Димитрова...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич техническа оферта iconДоговор за доставка на кулинарна продукция
Община град Добрич със седалище и адрес на управление град Добрич, ул.”България” №12, булстат 000852932, представлявана от Кмета...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич техническа оферта iconПроект! Договор за доставка на кулинарна продукция
Община град Добрич със седалище и адрес на управление град Добрич, ул.”България” №12, булстат 000852932, представлявана от Кмета...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич техническа оферта iconДо общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно
Относно: Закупуване на имот от Община град Добрич в пз „Запад”, представляващ животновъден комплекс- временен приют за безстопанствени...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич техническа оферта iconДо община град добрич ул."България" №12 град добрич оферта
Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет:...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич техническа оферта iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич техническа оферта iconДо община град добрич ул. "България" №12 град добрич ценово предложение
От представлявано от Управителя /изп директор/ с егн
До община град добрич ул.\"България\" №12 град добрич техническа оферта iconОбщина град добрич програм а
Град Добрич е разположен в Североизточна България, на територията на област Добрич, и е девети по население в страната. Градът и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом