Тeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп
ИмеТeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер24.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/4_Tehnicheski specifikacii 2012.doc
ТEХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

съгласно чл. 30 от ЗОП


Предмет: “Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич“


Обособена позиция 1 – „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с асфалтобетонова смес”


1. Асфалтобетонното покритие се изгражда от асфалтобетонна смес, отговаряща на изискванията в БДС EN 13108


2. Приемането на завършените настилки става по реда на глава 21, чл.165 от Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи, раздел : Пътища и улици.


3. При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабороторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение по БДС EN 12697, издаден от лицензирана лаборатория /да се представи копие от лиценза/.


4. При недостигнати показатели по т.3, извършените СМР не се заплащат.


5. Вземането на сондажни ядки за лабораторно изпитване става в присъствието представител на Възложителя и на посочените от него места.


6. Ежедневно се фрезова площ толкова, колкото може да се изкърпи в рамките на работния ден.Фрезовани и неизкърпени площи през същия ден не се заплащат.


7. Задължение на Изпълнителя на обществената поръчка е изготвянето и изпълнението на проект за временна организация на движението по време на работа, съгласно Наредба №16/23.07.2001г. за временна организация на движението при извършване на строителство на пътища и улици.


Обособена позиция 2 – „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с бетонов разтвор Б15”


1. Добавъчните материали за бетонните работи да отговарят на следните нормативни документи:

  • БДС EN 12620 - Пясък за обикновен бетон.

За приготвяне на бетон се използват следните хидравлични свързващи вещества:

  • БДС EN 197 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент

  • БДС EN 934 – Химически добавки към свързващите вещества.

  • Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 1008 - Вода за строителни разтвори и бетони.


2. Класификация и технически изисквания. Бетоновият разтвор да отговаря на изискванията на БДС EN 206. Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

  • Непосредствено преди бетонирането се навлажнява основата на обработвания участък


3. За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да се спазват следните изисквания:

  • Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди.

  • Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други механични въздействия.

  • Веднага след полагането му, бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево въздействие и мраз.

  • Бетонът да отлежава във влажна среда.
/ 2

Свързани:

Тeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп iconДокументация за участие в процедура по реда на глава VIII "а" от зоп
Т: 175877085, представлявано от Адалберт Росенов Ферев – Председател на ус, в  качеството  си  на  Възложител, съгласно  чл. 7, т....
Тeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп iconТехнически спецификации
Цялата информация по отношение на техническите спецификации се намира в одобрените инвестиционни проекти, които са разработени по...
Тeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Спецификации на работите по електрическата част, управление и комуникации
Тeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на
Тази документация е изготвена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (зоп) и за всички въпроси, които не са разгледани...
Тeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп iconЗапове д
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 от зоп във връзка с чл. 101а, ал. 2 от зоп, чл. 3, ал. 1, т. 3 от зоп и чл. 7, т. 1 от зоп
Тeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп iconЗапове д
На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от зоп във връзка с чл. 101а, ал. 2 от зоп, чл. 3, ал. 1, т. 1 от зоп и чл. 7, т. 1 от зоп
Тeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп iconТeхнически спецификации предмет: „доставка на сървър, компютри и периферни устройства за община град добрич обособена позиция оп 1 доставка на сървър
Предмет: „доставка на сървър, компютри и периферни устройства за община град добрич”
Тeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп icon5700 Тетевен, пл. „С. Младенов №9, тел.: 0678/52200, факс: 0678/52588
Техническите спецификации, на които трябва да отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се определят чрез посочване на...
Тeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп iconДекларация относто обстоятелствата по чл. 47,АЛ. 1,2 И 5 от зоп декларация по чл. 47 От зоп
...
Тeхнически спецификации съгласно чл. 30 от зоп iconПълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации за изпълнение на поръчката
Твените поръчки /зоп/ с предмет: ”Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна въоръжена физическа охрана...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом