Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения
ИмеНорми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения
страница1/6
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://eurocode.files.wordpress.com/2010/03/normi-za-proetirane-na-betonni-i-stomanobetonni-kons
  1   2   3   4   5   6
НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Публ. - БСА, бр. 1 от 1989 г., изм. със Заповед № РД-02-14-52 от 24.02.1992 г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тези норми трябва да се спазват при проектиране на носещи бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения, които се намират постоянно или периодично под въздействието на водна среда.

(2) Елементите на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения, които не са подложени на въздействието на водна среда, трябва да се проектират в съответствие с изискванията на "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" - 1988 г.

(3) Бетонните и стоманобетонните конструкции на мостове, транспортни тунели и пътни и железопътни водостоци, разположени под насипи, трябва да се проектират в съответствие с изискванията на "Норми за проектиране на мостове и водостоци", част четвърта.

Чл. 2. При проектирането на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения трябва да се спазват изискванията на "Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения" и нормите за проектиране на отделните видове хидротехнически съоръжения.

Чл. 3. При проектирането на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения освен тези норми трябва да се спазват и другите действуващи нормативни документи, регламентиращи изискванията към материалите, към особените условия за строителство в сеизмични райони и в зони с пропадъчни почви, изискванията по защита на конструкциите от корозия при наличие на агресивна среда и др.

Чл. 4. (1) При проектирането е необходимо да се предвиждат такива бетонни и стоманобетонни конструкции (монолитни, сглобяемо-монолитни, сглобяеми, в т. ч. предварително напрегнати), приложението на които осигурява индустриализация и механизация на строителните работи, намаляване на разходите на труд и материали, съкращаване на продължителността и намаляване на стойността на строителството.

(2) Елементите за сглобяеми конструкции да се предвиждат по възможност от предварително напрегнат стоманобетон, като се използуват високоякостни бетони и армировъчни стомани, а също бетон с леки добавъчни материали.

(3) Типът на конструкциите, основните размери на техните елементи, както и степента на насищане на стоманобетонните конструкции с армировка, трябва да се приемат на базата на сравнителен технико-икономически анализ на вариантите.

Чл. 5. (1) Елементите за сглобяемите конструкции трябва да отговарят на условията за механизирано изготвяне в специализирани предприятия.

(2) При сглобяемите конструкции трябва да се разглежда целесъобразността от уедряването на елементите им с вземане предвид на условията за тяхното изготвяне, транспортиране, товароподемността на монтажните механизми и машини.

Чл. 6. При монолитните конструкции трябва да се предвиждат унифицирани размери, които да позволяват прилагането на инвентарен кофраж.

Чл. 7. Конструкцията на възлите и съединенията на елементите на сглобяемите конструкции трябва да осигуряват предаването на усилията, носещата способност на самите елементи в зоната на снаждане, а също връзката на допълнително положения бетон в зоната на съединението с бетона на конструкцията.

Чл. 8. При проектиране на нови конструкции за хидротехнически съоръжения (недостатъчно утвърдили се в практиката на проектиране и строителство), при сложни условия на статическа и динамическа работа на конструкциите, когато характерът на тяхното напрегнато и деформирано състояние не може да бъде определен с необходимата достоверност по изчислителен път, следва да се провеждат експериментални изследвания.

Чл. 9. (1) За осигуряване на необходимата водонепропускливост и мразоустойчивост на конструкциите, а също за намаляване на противоналягането на водата в техните сечения трябва да се предвиждат следните мероприятия:

1. полагане на бетон със съответен клас по водонепропускливост и по мразоустойчивост от страната на напора и на външните повърхности (особено в зоните на променливо ниво на водата);

2. прилагане на специални повърхностно-активни добавки към бетона (въздуховъвличащи, пластифициращи и др.);

3. прилагане на хидроизолация и топлоизолация на външните повърхности на съоръжението;

4. напрягане на бетона откъм напорните страни и към повърхностите на съоръжението, които изпитват опън от експлоатационните натоварвания;

5. направа на дренаж от напорната страна.

(2) Изборът на мероприятията се извършва на основата на технико-икономическо сравнение на вариантните решения.

Глава втора.

МАТЕРИАЛИ

Раздел I.

БЕТОН

Чл. 10. (1) В бетонните и стоманобетонните конструкции на хидротехническите съоръжения се употребява обикновен бетон с плътност от 2200 до 2500 kg/m3 с плътна структура и плътни добавъчни материали в съответствие с БДС 7268.

(2) Употребата на бетони с леки добавъчни материали (или смес от плътни и леки добавъчни материали), както и бетони с друга плътност, се допуска след съгласуване по установения ред, ако по технико-икономически съображения е целесъобразно намаляване на собственото тегло на конструкциите.

Чл. 11. (1) При проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции на хидротехническите съоръжения, в зависимост от предназначението им и условията на работа, се предписват следните основни показатели на бетона:

1. клас по якост на натиск В (отговарящ на нормативната якост на натиск на бетона с обезпеченост q = 0,95);

а) за обикновен бетон с плътна структура и плътни добавъчни материали: В7,5; В10; В12.5; В15; В20; В25; В30; В35; предписва се за всички конструкции;

б) за леки и олекотени бетони - съгласно "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" - 1988 г.;

2. клас по якост на осов опън Вt: Вt0,8; Вt1,2; Вt1,6; Вt2,0; Вt2,4; Bt2,8; Вt3,2; предписва се, когато тази характеристика има определящо значение и се контролира при производството;

3. клас по мразоустойчивост F: F50; F75; F100; F150 и F200; предписва се за конструкции, подложени многократно на замразяване и размразяване;

4. клас по водонепропускливост W: W0,2; W0,4; W0,6; W0,8; W1,0; W1,2.

(2) При масивни съоръжения се допуска употребата на бетони с нормативни якости на натиск, приети с обезпеченост q = 0,9.

(3) Допуска се след доказване по установения ред и употребата на междинни стойности за клас на бетона по якост на натиск и якост на осов опън, различни от предписаните в ал. (1), както и класове, по-високи от В35. Характеристиките на тези бетони се приемат по "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" - 1988 г.

Чл. 12. (1) Класът на бетона по мразоустойчивост се определя в зависимост от климатичните фактори (приети съгласно Климатичния справочник на НРБ, част III): средната месечна минимална температура през месец януари и средния брой годишно на преминаване температурата през 0°С, при отчитане на експлоатационните условия. Класът на бетона по мразоустойчивост се приема по Таблица 1. За меродавен климатичен фактор в Таблица 1 се взема този, който дава по-висок минимален клас по мразоустойчивост.

(2) Минималният клас на бетона по водонепропускливост е в зависимост от градиента на водния напор, посочен в Таблица 2, или от агресивността на водата по БДС 9075. Градиент на водния напор е отношението на най-големия воден натиск в МРа (в дадена зона или участък) към най-малката дебелина на бетона в m, предназначена да поема водния напор в дадената зона или участък. При тънкостенни конструкции (с дебелина на бетона под 10 cm) водонепропускливостта трябва да бъде с един клас по-голяма от посочената в Таблица 2.

(3) При напорни стоманобетонни конструкции, в които се допуска образуване на пукнатини и при безнапорни конструкции на морски съоръжения проектният клас на бетона по водонепропускливост не може да бъде по-нисък от W 0,4.


Таблица 1

Климатични фактори

Минимални класове по мразоустойчивост за бетони от

Средна месечна минимална температура за месец януари

Среден брой дни в годината с преминаване на температурата през 0°С

група III

група IV

за клас на съоръжението

за клас на съоръжението

I

II

III и IV

I

II

III и IV

по-ниска от - 10 °С

101-125

F100

F75

F50

F200

F150

F100

от -5 °С до -10°С

76-100

F75

F50

F35*

F150

F100

F75

от -2,5 °С до -5 °С

51-75

F50

F35*

F25*

F100

F75

F50

по-високи от -2,5°С

под 50

F35*

F25*

-

F75

F50

F35*

* отнася се за бетони с леки добавъчни материали


Таблица 2

Градиент на водния напор

Минимален клас на бетона по водонепропускливостГрупи II и IV (по БДС 7268-83)

Групи I и III (по БДС 7268-83)

до 0.1

W 0.2

не се нормира

от 0.1 до 0.5

W 0.4

не се нормира

от 0.5 до 1.0

W 0.6

не се нормира

над 1.0

W 0.8

не се нормира

Чл. 13. Към бетона на конструкциите на хидротехническите съоръжения се поставят допълнителни изисквания, предписани в проектите и потвърдени от експериментални изследвания, като: гранични деформации на опън, отсъствие на вредно взаимодействие на алкалиите от цимента с добавъчните материали, устойчивост на износване от потоци вода с дънни и разтворени наноси, устойчивост срещу кавитация и химически въздействия, топлоотделяне при втвърдяване на бетона.

Чл. 14. (1) Класовете по якост на натиск, якост на осов опън и водонепропускливост се приемат по правило, както следва:

1. за конструкции на речни хидротехнически съоръжения - за възраст на бетона 180 дни;

2. за сглобяеми и монолитни конструкции на морски съоръжения и речни пристанищни съоръжения - за възраст на бетона 28 дни.

(2) Класът на бетона по мразоустойчивост се приема за възраст на бетона 28 дни, а за масивни конструкции, изграждани с топли кофражи - за възраст на бетона 60 дни.

(3) Проектните класове на бетона могат да се отнесат и за друга възраст, предписана от проектанта, ако са известни сроковете за фактическото натоварване на конструкциите, начините на тяхното изпълнение, условията на втвърдяване на бетона и видът на използувания цимент.

(4) За елементите на сглобяемите конструкции транспортната и монтажната якост на натиск на бетона се приема по изчисление, но не може да бъде по-ниска от 70% от якостта на приетия клас на бетона по якост на натиск.

Чл. 15. Класът на бетона по якост на натиск за елементи от обикновен бетон, които се изчисляват на многократно повтарящи се натоварвания, както и за натиснати елементи на прътови конструкции (брегови естакади на пилоти, кухи пилоти и др. п.) не трябва да бъде по-нисък от В 15.

Чл. 16. Класът на бетона по якост на натиск за предварително напрегнати конструкции се приема, както следва:

1. не по-нисък от В15 за конструкции с прътова армировка;

2. не по-нисък от В20 за конструкции с армировка от телове със закотвящи приспособления, а също и от телове без закотвящи приспособления при диаметър на тела до 5 mm включително;

3. не по-нисък от В30 за конструкции с армировка от телове с d і 6 mm и въжета, за предварително напрегнати елементи, които се полагат в почвата чрез набиване или вибриране.

Чл. 17. За замонолитване на съединенията на елементите на сглобяемите конструкции, които при експлоатацията могат да бъдат подложени на отрицателни температури или на въздействието на агресивни води, се прилагат бетони с проектни класове по мразоустойчивост и водонепропускливост, не по-ниски от тези, приети за бетона на съединяваните елементи.

Чл. 18. За подобряване на свойствата на бетона следва да се употребяват повърхностно-активни добавки и активни минерални добавки, които трябва да отговарят на изискванията на съответните нормативни документи.

Чл. 19. (1) Нормативните и изчислителните съпротивления на бетона се приемат по Таблица 3.

(2) При междинни класове на бетона нормативните и изчислителните съпротивления се приемат чрез интерполация на дадените в Таблица 3 стойности.


Таблица 3

Чл. 20. (1) Коефициентите за условия на работа за бетона gb се приемат по Таблица 4.

(2) Когато няколко фактора действуват едновременно, в изчисленията се въвежда произведението от съответните коефициенти за условия на работа на бетона; това произведение не може да бъде по-малко от 0,45.

Чл. 21. (1) Изчислителните съпротивления на бетона при изчисляване на стоманобетонни конструкции на умора се получават чрез умножаването на съответните съпротивления на бетона Rb и Rbt с коефициента за условия на работа на бетона gb2 по Таблица 4а.

(2) Коефициентът gb2 за бетони, чийто клас е определен за възраст 28 дни, се приема по Таблица 18 на "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" - 1988 г.

(3) Коефициентът rb се определя по формулата


rb = sb,min/sb,max (1)b


където sb,min и sb,max са съответно най-малкото и най-голямото напрежение на бетона при цикличното натоварване.

Чл. 22. (1) Нормативното съпротивление на бетона при всестранен натиск Rba в МРа се определя по формулата


Rba = Rb + d.(1 -a1).s1 (2)


където d е коефициент, който се определя чрез експериментални изследвания; за бетони с класове по якост на натиск В15, В20 и В25, ако експериментални данни няма, коефициентът d може да се определя по формулата:

  1   2   3   4   5   6

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения iconНорми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, предназначени за работа при въздействието на повишени и високи температури
Чл. Нормите се прилагат при проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, предназначени за работа в условията на систематично...

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения iconНорми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции
Утвърдени със Заповед № рд-02-14-257 от 1986 г на ктсу, обн., Дв, бр. 17 от 1987 г., изм. №2, Дв, бр. 17 от 1993 г., публ. Бса, бр....

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения iconНорми за проектиране на зидани конструкции
Чл. (1) Тези норми се прилагат при проектирането на каменни армирани и каменни зидани конструкции за сгради и съоръжения с изключение...

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения iconЗа контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
Издадена от министъра на териториалното развитие и строителството, обн., Дв, бр. 97 от 25 ноември 1994 г., изм., бр. 53 от 11 юни...

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения iconОбн., Дв, бр. 97 от 25. 11. 1994 г., изм и доп., бр. 53 от 11. 06. 1999 г
Наредба №3 от 11. 1994 Г. За контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения iconКалендарен план за лекциите по Хидротехнически съоръжения за студентите от спец."Хидромелиоративно строителство" IV курс
Водоподпорни хидротехнически съоръжения общи понятия, класификация,особености на хидротехническите съоръжения, методи за изследването...

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения iconНорми за проектиране на дървени конструкции
Чл. (1) Тези норми се прилагат при проектирането на носещи конструкции от дървесина и дървесни материали например шперплат, плочи...

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения iconНорми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили
Утвърдени със Заповед № рд-02-14-393 от 16. 11. 1989 г., публ., Бса, бр. 1 2 от 1990 г

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения iconЗащита на строителните конструкции от корозия, норми и правила за проектиране
Утвърдени със заповед №1940 от 27. VI. 1980 г на мссм и №335 от 24. VI. 1980 г на каб

Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения iconНорми за проектиране на пилотно фундиране
Чл. (1) Тези норми се отнасят за проектиране на пилотни фундаменти при страна или диаметър на пилотите до 150 cm и дължина до 40...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом