Закононарушения през месец юни 201
ИмеЗакононарушения през месец юни 201
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер76.71 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs0611.doc


Изх.


ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО


Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2011 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и ПБЗН.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.

I. Въздух


1. Имисии

От направените 6379 анализа на 1536 проби на атмосферен въздух за м. юни в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Пробонабрани са 68 проби атмосферен въздух, от които:

за бензен - 12 проби,

за фини прахови частици 2,5 (РМ 2,5) - 30 проби

за фини прахови частици 10 (РМ 10)- 26 проби, всички в границите на средноденонощната норма


ДОАС Свищов

Анализирани са 748 проби въздух, от които:

за серен диоксид 679 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 673 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 550 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 662 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен оксид 720 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 482 проби, от които 2 превишения на средночасова норма, като превишението е от 1,06 пъти до1,62 пъти.

Пробонабирани са фини прахови частици 10 (РМ 10) - 28 проби, от които1 проба е над средноденонощната норма , като превишението е от 1.27 пъти.


АИС Г.Оряховица

Анализирани са 720 проби въздух, от които:

за серен диоксид 675 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 616 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 676 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 616 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 (РМ 10) - 30 проби, всички в границите на средноденонощната норма


2. Емисии

Измерване на обща звукова мощност от „СКЛАДОВА ТЕХНИКА” АД, не са установени превишения на нормите.


ІІ. Води


Община Велико Търново

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN00412MS070 (р. Бохот преди вливане в р. Росица) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN86291MS189 (р. Веселина след яз. ”Йовковци” – с. Миндя) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели

- Пункт BG1YN00423MS080 (р .Негованка на моста на с. Емен) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000TJKMP269 (КИ „Главата” с. Беляковец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G00000K1MP215 (КИ „Крайната чешма” с. Самоводене) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Горна Оряховица

1.Eмисионен контрол

РПСОВ гр.Г.Оряховица, гр. Лясковец и гр. Д. Оряховица

Протокол от изпитване № 382/27.06.2011г. на проба от пречистени от РПСОВ гр. Г. Оряховица, гр. Лясковец и гр. Д. Оряховица. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140131 / 2009г. по всички показатели:


Община Габрово

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN09221MS240 (р. Паничарка срещу ВиК) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00999MS260 (р. Янтра при с. Ябълка) – отговаря на нормите за I-ва категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт 8 (р. Дунав - гр. Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP049 (ШК – РЗОПС „Вардим” с. Вардим) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели:

- Пункт BG1G0000QрIMP132 (ШК ПС „Вързулица” с.Вързулица) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G0000QALMP107 (ШК2 ПС „Раданово” с. Раданово) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G0000QPLMP133 (ДР”Гравитачен” ПС „Козловец” – с. Козловец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


3.Емисионен контрол

«Свилоза « АД гр.Свищов

Протокол от изпитване № 425/27.06.2011г. на проба отпадъчни води преди заустване в събирателна шахта № 5 и р.Дунав от ТП № I изход от ПСОВ. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 175-Н1/2007 г. по показател:

1.Неразтворени вещества – 1.32 пъти над ИЕО

2.ХПК – 3.9 пъти над ИЕО

Протокол от изпитване № 423/27.06.2011г. на проба отпадъчни води преди заустване в събирателна шахта № 5 и р.Дунав от ТП № II на колектор “БФВ-Север”. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 175-Н1/2007 г. по показател:

1. Активна реакция рН - 9.12 при ИЕО от 6.00 до 9.00

Протокол от изпитване № 423/27.06.2011г. на проба отпадъчни води преди заустване в събирателна шахта № 5 и р.Дунав от ТП № III на колектор “БФВ-Юг”. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения / ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 175-Н1/2007 г. по показател:

1.ХПК – 1.54 пъти над ИЕО

2.БПК5 – 1.84 пъти над ИЕО

3. Активна реакция рН 11.18 при ИЕО от 6.00 до 9.00


Община Севлиево

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN04519MS060 (р. Росица след гр. Севлиево на шосеен мост София - Варна) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN04521MS110 (р.Чопарата гр. Севлиево преди вливане в р. Росица) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN43219MS090 (р. Мъгъра преди вливане в яз.”Ал. Стамболийски”) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN04471MS031 (яз.”Крапец” - стената) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

- Пункт BG1YN00441MS100 (р. Крапец преди вливане в яз.”Ал. Стамболийски”) – отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QALMP117 (ДР”Чапара”) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт 359 (р.Янтра - с. Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Елена

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN06295MS180 (р. Веселина преди яз. ”Йовковци”) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G000ТJKMP323 (КИ „Топля 1А” – Средни колиби) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Павликени

1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN43199MS021 (яз.”Ал. Стамболийски” - стената) –отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP108 (ШК1 ПС „Бяла Черква” гр. Бяла Черква) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

3.Емисионен контрол

гр. канализация гр. Павликени.

Протокол от изпитване № 414/29.06.2011г. на проба отпадъчни води от заустване № 2 на гр.канализация гр.Павликени. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Наредба № 7 / 1986г. по всички показатели.

Протокол от изпитване № 413/29.06.2011г. на проба отпадъчни води от заустване № 1 на гр.канализация гр.Павликени. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Наредба № 7 / 1986г. по всички показатели.

Протокол от изпитване № 415/29.06.2011г. на проба отпадъчни води от заустване № 3 на гр.канализация гр.Павликени. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Наредба № 7 / 1986г. по всички показатели.


Община Сухиндол

3.Емисионен контрол

гр. канализация гр. Сухиндол

Протокол от изпитване № 412/29.06.2011г. на проба отпадъчни води от заустване № 1 на гр.канализация гр.Сухиндол. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Наредба № 7 / 1986г. по всички показатели.

Община Стражица


    1.Имисионен контрол

- Пункт BG1YN000651MS160 (р. Стара река мост след с. Кесарево) - отговаря на нормите за II-ра категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Дряново


    1Емисионен контрол

Кланица и цех за месопреработка с. Соколово

Протокол от изпитване № 386/28.06.2011г. на проба отпадъчни води след ЛПСОВ от Кланица и цех за месопреработка с. Соколово на “Чех-Йосиф Новосад” ООД. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140027/ 2007г. по всички показатели.

Млекопреработващо предприятие с. Соколово на “Чех-99” ООД

Протокол от изпитване № 387 / 28.06.2011г. на проба отпадъчни води след ЛПСОВ от Млекопреработващо предприятие с. Соколово на “Чех-99” ООД. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140013/ 2007г. по показатели:

1. Суспендирани вещества – 6.82 пъти на ИЕО

2. БПК5 – 27.2 пъти на ИЕО

3. ХПК – 11.12 пъти на ИЕО

4. Мазнини – 15.8 пъти на ИЕО


Млекопреработващо предприятие с. Гостилица на “Бета Логистик” ООД гр. Севлиево

Протокол от изпитване № 443/30.06.2011г. на проба отпадъчни води от изход на ПСОВ от Млекопреработващо предприятие с. Гостилица на “Бета Логистик” ООД гр. Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ по всички показатели.


За Директор

Гинка Савчева

(Заповед №91/01.03.2011 г. на Директора

на РИОСВ – Велико Търново)


Свързани:

Закононарушения през месец юни 201 iconЗакононарушения през месец октомври 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец октомври...
Закононарушения през месец юни 201 iconЗакононарушения през месец май 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец май 2012...
Закононарушения през месец юни 201 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Закононарушения през месец юни 201 iconЗакононарушения през месец март 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2012...
Закононарушения през месец юни 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2011...
Закононарушения през месец юни 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2012...
Закононарушения през месец юни 201 iconЗакононарушения през месец септември 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец септември...
Закононарушения през месец юни 201 iconЗакононарушения през месец юни 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2010 г в района на риосв велико...
Закононарушения през месец юни 201 iconЗакононарушения през месец август 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец август...
Закононарушения през месец юни 201 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом