Регламент (ЕО) №50/2004 на комисията
ИмеРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Дата на преобразуване26.12.2012
Размер242.57 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.hvpdocs.com/wp-content/images/reglament_50.doc
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 50/2004 НА КОМИСИЯТА

от 9 януари 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти, както и за дерогацирането от този регламент


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 26, параграф 3 и член 29, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

  1. Глава III от Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията (2) се отнася главно до годишната квота за масло, която е останала неразпределена в течение на годината. За да се позволи равномерно разпределение през годината на квотата за вносните продукти, които попадат в тази квота, с оглед осигуряване на достатъчно предлагане на вътрешния пазар, въпросната квота следва да се разпредели в два шестмесечни транша, като се вземе под внимание историческото развитие на съответния продукт по време на периода на валидност на квотата.

  2. Глава I от Регламент (ЕО) № 2535/2001 се отнася до квоти, разпределени на базата на два шестмесечни периоди, съответно през януари и юли всяка година. С оглед на присъединяването на 10 нови държави-членки на 1 май 2004 г., операторите в тези страни би следвало да получат възможност за участие в квотите на Общността след тази дата. За целта количествата, открити през януари 2004 г. следва да се сведат до количествата, които се равняват на тези за периода от януари до април 2004 г. Въпреки това, разпределението не се отнася до квоти за календарната година, когато такива квоти се определят като неоползотворени по време на предходните периоди.

  3. Регламент (ЕО) № 2535/2001 включва подробни правила за прилагането на вносния режим в сектора на млякото и млечните продукти, предвидени в Европейските споразумения между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и определени страни от Централна и Източна Европа, от друга страна. С цел да се въведат отстъпките, предвидени в Решение 2003/452/ЕО на Съвета от 26 май 2003 г. за сключването на Протокола за адаптиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, действащи в рамките на Европейския съюз, от една страна, и Република Словения, от друга страна, за да се вземе предвид изходът от преговорите между страните за нови взаимни отстъпки в сектора на земеделието (3), следва да се увеличат определени действащи квоти.

  4. С цел постоянно информиране на Комисията за промените в структурата на вноса на сирене в съответствие с различните квоти съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 2535/2001, операторите следва да посочат съответното съдържание в декларациите за внос. Когато съдържанието, обозначено върху декларацията е по-голямо от посоченото в приложение ХIII, компетентните органи следва да уведомят Комисията за това. След въвеждането на това задължение получените в Комисията съобщения сочат, че до известна степен структурата на вноса на сирене се запазва непроменена по отношение на вида и произхода на сиренето. Съобщенията създават огромен обем работа за митническите служби и за Комисията и водят до значителен обем документация, като същевременно в повечето случаи превишените стойности на основното съдържание са незначителни. Следователно, съобщенията следва да се свеждат до случаи, при които съдържанието е необичайно високо, като се направи известна промяна в съдържанието в приложение ХIII. Освен това, за определени категории сирене предимството от получаване на съобщения относно превишени стойности в съдържанието, посочено в приложение ХIII се оказва незначително, тъй като всяка промяна във въпросното количество се запазва в границите на интервалите, определени в описанието на тези продукти в Комбинираната номенклатура. Поради тази причина, съобщенията за въпросните продукти следва да отпаднат.

  5. Нова Зеландия е изпратила до Комисията информация, отнасяща се до новия орган, отговарящ за издаване на сертификати. Следователно, приложение ХII към Регламент (ЕО) 2535/2001 следва да се актуализира.

  6. С оглед на присъединяването на новите държави-членки на 1 май 2004 г., срокът на валидност на лицензиите, които се използват за внос на продукти с произход от новите държави-членки, следва да се намали до 30 април 2004 г. Поради това, следва да се предвиди дерогация от член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2535/2001.

  7. Разпределението на квотата за масло, което се включва към глава III от Регламент (ЕО) № 2535/2001, по шестмесечни траншове, влияе върху темпото на издаване на сертификати IMA 1 от компетентния орган на съответната трета страна. За да се даде възможност на компетентните органи на тези страни и на заинтересованите оператори да вземат под внимание това изменение преди то да е влязло в сила, и в съответствие с поетите от Общността международни ангажименти, следва да се определи подходящ краен срок между обявяването и датата, на която се извършва разпределението на гореспоменатата квота. Освен това, тъй като органите в трети страни, отговарящи за издаването на сертификати, са имали възможност да издават сертификати IMA 1 за 2004 г., след 1 ноември 2003 г. следва да се разреши издаването на лицензии за внос по отношение на всички сертификати IMA 1, издадени до деня преди този, в който се извършва разпределение на квотата.

  8. Следователно Регламент (ЕО) № 2535/2001 следва да бъде изменен и да се предвидят изключения от него.

  9. Мерките, предвидени в настоящия регламент са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2535/2001 се изменя, както следва:

1. Член 24, параграф 2 се заменя със следното:

"2. Приложение III от настоящия регламент определя митата, които се прилагат, а за вноса, посочен в параграф 1 а) — максималните количества, които се внасят за съответния период на квотата.";

2. в член 26, параграф 2 се добавя следния параграф:

"Въпреки това, за квота с пореден номер 09.4589, могат да се издават сертификати IMA 1:

а) за количествата, ненадвишаващи максималното количество на първия период на квотата за същата година, както е посочено в приложение III.А - от 1 ноември всяка година, като сертификатите важат от 1 януари следващата година. Въпреки това, заявления за лицензии за внос могат да се подават само от първия работен ден на месец януари;

б) за останалите количества от годишното количество на квотата, както е посочено в приложение III.А - от 1 май всяка година, като сертификатите важат от 1 юли следващата година. Въпреки това, заявления за лицензии за внос могат да се подават само от първия работен ден на месец юли.";

3. Приложение I се изменя, както следва:

а) част I.A се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент.

б) в част I.Б, точки 5, 6 и 10 се заменят с текста в приложение II към настоящия регламент.

в) части I.Е и I.З се заменят с текста в приложение III към настоящия регламент;

4. В приложение III.A., данните, които се отнасят до квота с пореден номер 09.4598, се заменят с текста в приложение IV към настоящия регламент;

5. В приложение ХII, данните, които се отнасят за органа, издаващ сертификати за Нова Зеландия, се заменят със следното:

“Име

Местонахождение

Орган по безопасност на храните в Нова Зеландия (New Zealand Food Safety Authority)

South Tower 68-86 Jervois Quay

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Telephone: (64-4) 463 2500

Fax: (64-4) 463 2501”

6. Приложение ХIII се заменя с текста в приложение V към настоящия регламент.

Член 2

Чрез дерогация от член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2535/2001, срокът на валидност на лицензиите изтича на 30 април 2004 г. за:

а) вноса, който се включва в квотите, посочени в точки от 1 до 4 и от 7 до 10 от приложение I.Б;

б) вноса, който е с произход от новите държави-членки съгласно квотите, посочени в приложение I.А.

Член 3

Чрез дерогация от член 24, параграф 2 и член 26, параграф 2, за 2004 г. по отношение на квота с пореден номер 09.4589, могат да се издадат лицензии за внос при представяне на сертификати IMA 1, издадени до деня преди този, в който започват да се прилагат разпоредбите, посочени в точки 1 и 2 от член 1.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точки 1, 2 и 4 на член 1, както и член 3, се прилагат от 21-ия ден след деня на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

Точки 3, 5 и 6 от член 1, както и член 2, се прилагат от 1 януари 2004 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 9 януари 2004 година.


За Комисията,

Franz FISCHLER

Член на Комисията:

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ І

“І.А

ТАРИФНИ КВОТИ, КОИТО НЕ СА ОПРЕДЕЛЕНИ ПО СТРАНА НА ПРОИЗХОДНомер на квотата

Код по КН

Описание на стоката (1)

Страна на произход

Годишна квота

Квота за периода от 1 януари до 30 април 2004 година

Квота за периода от 1 май до 30 юни 2004 година

Вносно мито (€/100 kg нето)

09.4590

0402 10 19

Сухо обезмаслено мляко

Всички трети страни

68 000

22 667

11 333

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (*)

0405 90 90 (*)

Масло и други мазнини и масла, получени от мляко

Всички трети страни

10 000

3 333

1 667

94,80

в маслен еквивалент
09.4591

ex 0406 10 20

Сирена за пица, нарязани на парчета от по 1 g всяко, опаковани, с нетно тегло равно или по -голямо от 5 kg , с тегловно съдържание на вода равно или по -голямо от52 % и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество, равно или по -голямо от 38 %

Всички трети страни

5 300

1 767

883

13,00

ex 0406 10 80

09.4592

ex 0406 30 10

Преработено сирене Emmental

Всички трети страни

18 400

6 133

3 067

71,90

0406 90 13

Сирене Emmental

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Преработено сирене Gruyere

Всички трети страни

5 200

1 733

867

71,90

0406 90 15

Сирене Gruyere

85,80

09.4594

0406 90 01

Сирена, предназначени за преработка (2)

Всички трети страни

20 000

6 667

3 333

83,50

09.4595

0406 90 21

Сирене Cheddar

Всички трети страни

15 000

5 000

2 500

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Пресни сирена

(с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка, различни от сирената за пица и извара, включени в квота с пореден номер 09.4591

Всички трети страни

19 500

6 500

3 250

92,60

ex 0406 10 80

106,40
0406 20 90

Други видове стъргани или от прахообразни сирена

94,10

0406 30 31

Други преработени сирена

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

сирена със зелени петна

70,40

0406 90 17

Сирена Bergkase и Appenzell

85,80

0406 90 18

Сирена fribourgeois, Vacherin Mont d’Or I Tete de Moine

75,50
0406 90 23

Сирене Edam

0406 90 25

Сирене Tilsit
0406 90 27

Сирене Butterkase

0406 90 29

Кашкавал

0406 90 31

Сирене Feta от овче или биволско мляко

0406 90 33

Друго сирене Feta

0406 90 35

Сирене Kefalotyri

0406 90 37

Сирене Finlandia

0406 90 39

Сирене Jarlsberg

0406 90 50

Сирене от овче или биволско мляко

ex 0406 90 63

Сирена Pecorino

94,10

0406 90 69

Други

0406 90 73

Сирене Provolone

75,50
0406 90 75

Сирена Caciocavallo
0406 90 76

Сирена Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

Сирене Gauda

09.4596

(продължение)

ex 0406 90 79

Сирена Esrom, Italico, Kernhem, Saint -Paulin

ex 0406 90 81

Сирена Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Сирене Camembert

0406 90 84

Сирене Brie

0406 90 86

Превишаващо 47 %, но непревишаващо 52 %

0406 90 87

Превишаващо 52 %, но непревишаващо 62 %

0406 90 88

Превишаващо 62 %, но непревишаващо 72 %

0406 90 93

Превишаващо 72 %

92,60

0406 90 99

Други

106,40

(*) 1 kg продукт = 1,22 kg масло.

(1) Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, трябва да се счита, че формулировката при описанието на стоката е сравнително ориентировъчна, тъй като в контекста на настоящото приложение приложимостта на преференциите се определя от обхвата на кода по КН. Когато са посочени ex кодове по КН, приложимостта на схемата за преференции се определя въз основа на кода по КН и съответното описание, взети заедно.

(2) Посочените видове сирена се считат за преработени, когато са преработени в продукти, които се включват в подпозиция 0406 30 от Комбинираната номенклатура. В този случай се прилагат членове 291 – 300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.”


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

І.Б

5. Продукти с произход от Румъния

Номер на квотата

Код по КН

Описание на стоката (1)

Приложимо мито (% от тарифно третиране “НОН”)

Количества (в тонове)

Годишна квота

Количества от квотата за периода от 01.01. 2004 г. до 30.04.2004 г.

Количества от квотата за периода от 01.05.2004 г. до 30.06.2004 г.

Годишно нарастване на количествата от квотата от 01.07.2004 г.

09.4758

0406

Сирена и извара (2)

без мито

2 600

867

433

200

5. Продукти с произход от България

Номер на квотата

Код по КН

Описание на стоката (1)

Приложимо мито (% от тарифно третиране “НОН”)

Количества (в тонове)

Годишна квота

Количества от квотата за периода от 01.01. 2004 г. до 30.04.2004 г.

Количества от квотата за периода от 01.05.2004 г. до 30.06.2004 г.

Годишно нарастване на количествата от квотата от 01.07.2004 г.

09.4675

0403 10 11
без мито

500

167

83

0

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 33

0403 10 39

09.4660

0406

Сирена и извара (2)

без мито

6 400

2 133

1 067

300

10. Продукти с произход от Словения

Номер на квотата

Код по КН

Описание на стоката (1) (2)

Приложимо мито (% от тарифно третиране “НОН”)

Годишни количества (в тонове)

Количества за 2004 г. (в тонове)

Количества от квотата за периода от 01.01. 2004 г. до 30.04.2004 г.

Количества от квотата за периода от 01.05.2004 г. до 30.06.2004 г.

Годишно нарастване на количествата от квотата от 01.07.2004 г.

09.4086

0402 10

0402 21
20 %

1 500

1 500

750

09.4087

0403 10
20 %

750

750

375

09.4088

0406 90
без мито

600

450

450 ( = 300 + 150)”


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

І.Д

ТАРИФНИ КВОТИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ ІІ И ІІІ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ШВЕЙЦАРИЯ

Номер на квотата

Код по КН

Описание на стоката

Мито

Количества по квотите

Квота за 2003/2004 година

Квота за 2004 г. и последващите периоди от 1 юли до 30 юни

Общо

от 01.07.2003 г. до 31.12.2003 г.

от 01.01.2003 г. до 30.04.2004 г.

от 01.05.2004 г. до 30.06.2004 г.

09.4155

ex 0401 30


Сметана, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %

освободени

от мито

2 000

1 000

667

333

2 000

0403 10

Кисело мляко:Номер на квотата

Код по КН

Описание на стоката

Мито

Количества по квотите

Квота за 2003/2004 година

2004

2005

2006
Общо

от 01.07.2003 г. до 31.12.2003 г.

от 01.01.2003 г. до 30.04.2004 г.

от 01.05.2004 г. до 30.06.2004 г.

от 1 юли до 30 юни

от 1 юли до 31 май

от 01.06.2007 г.

09.4156

ex 0406

Други сирена, различни от тези посочени в Приложение ІІ.Г

освободени от мито

4 250

2 125

1 417

708

5 500

6 750

7 646

неограничениІ.З

ТАРИФНИ КВОТИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ І КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО С КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ

в тонове

Номер на квотата

Код по КН

Описание на стоката (1)

Мито

Квота

годишна

шестмесечна

за 2003/2004 годинашестмесечна за периода от 1 юли до 31 декември 2003 г.

за периода от 1 януари до 30 април 2004 г.

за периода от 1 май до 30 юни 2004 г.

09.4781

ex 0406 90 23

0406 90 39

ex 0406 90 78

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

Норвежко сирене Edam

Сирене Jarlsberg

Норвежко сирене Gouda

Други сирена

освободени

от мито

3 467

1 733,5

1 733,5

1 155,7

577,8

09.4781

0406 10

Пресни сирена

освободени от мито

533

266,5

266,5

177,7

88,8

(1) Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, трябва да се счита, че формулировката, използвана при описанието на стоката е сравнително ориентировъчна, като по смисъла на настоящото приложение режимът за преференциално тарифно третиране се определя в зависимост от продуктите, които се включват в обхвата на кодовете по КН.ПРИЛОЖЕНИЕ ІV

Номер на квотата

Код по КН

Описание на стоката

Страна на произход

Годишна квота за периода от януари до декември

Максимална квота за периода януари – юни (количество в тонове)

Вносно мито (€/100 kg нето)

Правила за попълване на сертификатите IMA 1

“09.4589

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Прясно масло, приготвено преди не повече от шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по -голямо от 80 %, но по -малко от 82 %, получено директно от прясно мляко или сметана, а не от съхранявани продукти, чрез отделен, самостоятелен непрекъснат процес

Нова Зеландия

76 667

42 167

86,88

Виж Приложение ІV”

ex 0405 10 30

Прясно масло, приготвено преди не повече от шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по -голямо от 80 %, но по -малко от 82 %, получено директно от прясно мляко или сметана, а не от съхранявани продукти, чрез отделен, самостоятелен непрекъснат процес, който може да включва етапа на преминаването на сметаната през състояние на концентриране/сгъстяване на мазнините и/или тяхното разделяне на фракции (процеси, наричани смесване “Ammix” и разделяне “Spreadable”)ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРИЛОЖЕНИЕ ХІІІКод по КН

Описание на стоката (1)

Тегловно съдържание на сухо вещество (%)

Тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество (%)

Тегловно съдържание на мазнини (%)

0406 10 20

Пресни сирена

58

71
0406 30

Преработени сирена560406 90 01

Сирена, предназначени за преработка

65

52
0406 90 13

Сирене Emmentaler

65

48
0406 90 21

Сирене Cheddar

65

52
0406 90 23

Сирене Edam

58

44
0406 90 69

Твърди сирена

65

40
0406 90 78

Сирене Gouda

59

50
0406 90 81

Сирена Cantal, Cheshire, Wensleydale и др.

64

52
0406 90 99

Други сирена42

(1) Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на стоките се счита по-скоро за ориентировъчно.”1 ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1787/2003 (ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 121).

2 ОВ L 340, 22.12.2001 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2012/2003 (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 19).

3 ОВ L 152, 22.6.2003 г., стр. 22.127803.doc- редактиран - ЦПР

Свързани:

Регламент (ЕО) №50/2004 на комисията iconСведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с
Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с Регламент (ЕО) №363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г.,...
Регламент (ЕО) №50/2004 на комисията iconРегламент (ЕО) № 2096/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г за осигуряване на аеронавигационно обслужване в...
Регламент (ЕО) №50/2004 на комисията iconРегламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 Април 2004 за прилагането на Регламент № 659/1999 г на Съвета относно установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ео (ов L 140, 30 2004 г.
Регламент (ЕО) №794/2004 на Комисията за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила...
Регламент (ЕО) №50/2004 на комисията iconРегламент (ЕО) №2023/2006 на Комисията
Регламент (ЕО) №1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г относно материалите и предметите, предназначени...
Регламент (ЕО) №50/2004 на комисията iconРегламент (ЕО) №186/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета и Регламент (ЕО) №2571/97 относно кодовете по Комбинираната номенклатура за бисквити с прибавка...
Регламент (ЕО) №50/2004 на комисията iconЗакон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Регламенти (ЕО) №1901/2000 и (еио) №3590/92 на Комисията, и Регламент (ЕО) №1915/2005 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО)...
Регламент (ЕО) №50/2004 на комисията iconЗакон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Регламенти (ЕО) №1901/2000 и (еио) №3590/92 на Комисията, и Регламент (ЕО) №1915/2005 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО)...
Регламент (ЕО) №50/2004 на комисията iconРегламент (ЕО) 816/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2707/2000 относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета за отпускането на помощ...
Регламент (ЕО) №50/2004 на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на референтните лаборатории на ес
Регламент (ЕО) №50/2004 на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом