Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби
ИмеДипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби
страница6/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.96 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://mat.sourceforge.net/bg/Diplomna-GeorgiBakalski.doc
1   2   3   4   5   6   7

10.3 Програмен инструмент mattest.


В процеса на разработката на SCADA системата програмният инструмент mattest е необходим за отстраняване на проблеми със системата (софтуерни) , за четене/запис на състоянията на променливите в паметта на matplc.


10.3.1 Четене на променливи.


Синтаксис: • Mattest –g <име_на_променлива>Параметъра “-g” с последващо име на променлива кара mattest да покаже на дисплея на PC текущото състояние на същата.


Ако променливата е число с плаваща запетая (floating point number) се използва следния синтаксис: • Mattest –f –g <име_на_променлива>


Параметъра –f предупреждава mattest че ще се чете променлива ,която е число с плаваща запетая [floating point number].


10.3.2 Запис на променливи.


Възможно е променливите да бъдат записвани от mattest , но е необходимо да бъде опоменато в конфигурационния файл ,че mattest e собственика (притежава права за запис) на променливата.


Синтаксис: • Mattest –s <име_на_променлива> -v <стойност_на_променлива>Ако променливата е число с плаваща запетая (floating point number) се използва следния синтаксис: • Mattest –f –s <име_на_променлива> -v <стойност_на_променлива>Параметъра –f предупреждава mattest че ще се записва

променлива,в която типът на данните е число с плаваща запетая [floating point number].


11. Разработка на графичната среда чрез HMI_GTK2 и GLADE2.


За създаване на конкретен потрбителски графичен интерфейс се използва програмата GLADE2 , която е независима от програмния пакет matplc.


Стъпки при създаване на графичният потребителски интерфейс(GUI):


 • Дизайн на интерфейса ,посредством GLADE2.
 • След създаването на интерфейса програмата GLADE2 генерира файл с разширение .glade ,който е репрезентация на GUI в XML.
 • Генерираният файл със име hmi_gtk2.glade се копира в проектна-

та папка , която в настоящата инсталация е “/diplomna”.


11.1 Дизайн на интерфейса посредством GLADE2.


11.1.1.Стартира се интерфейсният дизайнер GLADE от конзолата или от

главното KDE меню.

На фиг.9 е показан екран след стартиране на интерфейсният дизайнер GLADE2.


Фиг.9 Екран от изпълнението на GLADE2

След като се стартира интерфейсният дизайнер GLADE2 се появяват три прозореца от GLADE. Първият прозорец (горе в ляво) е главният прозорец на програмата GLADE2.


Възможностите които предлага главният прозорец на програмата GLADE2 са както следва:


 • Създаване на нов визуализационен проект(чрез “New”).
 • Отваряне на съществуващ визулизационен проект(чрез „Open”).
 • Съхраняване на проект(чрез “Save”).
 • Опции за текущия проект(чрез “Options”).
 • Опцията “Build” не се използва за текущите цели.Вторият прозорец (вдясно от главния визуализационен прозорец) е именуван “Properties” и се използва за редактиране на стойностите за динамични икони,бутони и други.


В прозореца “Pallette” (долу в ляво) са разположени елементите които могат да бъдат използвани за създаване на GUI(бутони,изображения и други).


11.1.2. Отваряне на проектния файл hmi_gtk2.glade чрез GLADE2.


Hmi_gtk2.glade e основният проектен файл (Репрезентация на GUI в XML) ,създаден чрез GLADE2.

След като вече е стартиран интерфейсният дизайнер GLADE2, избираме от главното му меню “Open” (за отваряне на проектен файл).

След кликване върху бутона “Open” се отвяря прозорец за избор на проектен файл.

Необходимо е да бъде определен “път” от файловата система до желания проектен файл. За уредба 110кV файлът hmi_gtk2.glade се намира в “/diplomna”.


Важно е да се отбележи ,че в папката “/diplomna” се намират всички про-

ектни графични изображения (динамични икони) и основното изображе-

ние на РУ – 110кV (Еднолинейната схема).


Проектните графични изображения са дефинирани в проектният файл hmi_gtk2.glade.


На Фиг.10 е показан екран от GLADE2 , показващ начина за отваряне на проектният файл hmi_gtk2.glade.


Фиг.10 Отваряне на проектния файл hmi_gtk2.glade.

След кликване върху бутона “Open” от главния прозорец на GUI дизайнера GLADE2, се отваря нов прозорец чрез който се избира „пътя”

до проектния файл hmi_gtk2.glade.

След кликване върху бутона “Отваряне” се отваря проектния файл hmi_gtk2.glade и в главния прозорец на програмата GLADE2 се показват проектните прозорци на интерфейса за визуализация,както е показано на Фиг.11.


Главният прозорец на визуализационния интерфейс за уредба 110kV e

именуван “Window1”.

В същия е разположена еднолинейната схема на уредбата, динамични-

те графични изображения,бутоните за контрол на съоръженията от еднолинейната схема,алармени графични изображения и алармени текстове.

След насочване на курсора на мишката и кликване върху името “Window1” се показва прозореца на визуализационния интерфейс.


Фиг.11 Екран от GLADE2 след отваряне на проектния файл.

Принципът на разполагане на елементите на визуализационният интерфейс е следният: • Първо се разполага графичното изображение на еднолинейната схема (предватително начертано чрез Autocad и експортирано до “.BMP” изображение).
 • След като е разположена еднолинейната схема ,следва етап на разполагане на динамичните изображения (също предварително начертани или нарисувани) върху изображението на еднолинейна-та схема.
 • Разполагане на бутони за извикване на „контролни прозорци” (съдържат два бутона - за включване и за изклюване)за осъществяване на контрол над съоръженията в ОРУ 110кV.
 • Създаване на „Контролни прозорци”- Фиг.12.
 • Разполагане на динамични съобщения и графични изображения сигнализиращи за възникнала моментна или трайна промяна в схемата на РУ 110kV.
 • Редактиране на имена и параметри на вложените динамични елементи и бутони за контрол .Фиг.12 Екран от GLADE2 , изобразяващ „контролен прозорец”.

Горе в дясно на Фиг.12 е показан контролен прозорец с бутони за „Включване” и „Изключване” на съоръжението Q3 в ОРУ 110kV.


11.1.3.Разполагане на динамичните изображения , репрезентиращи състоянията на съоръженията върху еднолинейната схема.


Разполагането,както на динамични изображения така и на други обекти като: бутони,отметки,полета за въвеждане,текстови заглавия , нови прозорци за GUI ,таблици и други се осъществява чрез прозореца “Pallette” на графичния дизайнер GLADE2.


Особенност:


 • При разполагането на обекти в “Window1” е необходимо графичното изображение репрезентиращо ОРУ да бъде преместено за кратко в дясно , а върху освободеното от него място се разполага желания обект .В противен случай програмата GLADE2 няма да позволи поставянето на обект върху изображението на ОРУ-110kV.
 • След като бъдат изпълнени указанията по-горе изображението репрезентиращо ОРУ се връща в изходна позиция,а обекта може да бъде преместван на произволна позиция в “Window1”(Това неудобство на програмата GLADE2 се дължи на недоглеждане от програмистите ,разработили GLADE2).За избиране на изображение е необходимо да се кликне с мишката върху картинката ”къщичка” от прозореца “Pallette”. След това се придвижва курсора на мишката до освободеното място , споменато по-горе.


11.1.4 Именуване на динамичните изображения и настройка на параметри.


Въвеждането на имена и параметри за графичните изображения се осъществява в прозореца “Properties” на GLADE2, както е показано на Фиг.13.


Фиг.13 Примерно именуване на динамично изображение Q5.
Пример за именуване и настройка на параметри за динамичното изображение Q5(състояние на прекъсвач):


 • Осъществява се в прозореца “Properties” в раздел “Widget”,име на поле – „Name”, като предварително се кликва върху вече разположеното изображение Q5.
 • В полето “Name” е въведено “_Q5.0.redq.offq”, като Q5 е името на променливата от конфигурационния файл(името трябва да съвпада с това дефинирано в конфигурационния файл) , „0” е началното състояние „0” – изключено.”Redq” е името на файла съдържащ изображение , репрезентиращо включено състояние.

Offq е името на файла съдържащ изображение,репрезентиращо изключено състояние.


 • В раздел “Packing” се осъществява фино преместване на изображението по “X” и по “Y” – Фиг.14.
 • В раздел “Common” се настройват параметри за височина и широчина на изображение(в настоящата дипломна работа всички изображения са с размери 24x24 пиксела) – Фиг.15.Фиг.14 Раздел “Packing” от прозорец за настройки “Properties”.

Фиг.15 Раздел “Common” от прозорец за настройки “Properties”.
Разделът “Signals” не се използва за динамични изображения.


11.1.5 Именуване на бутони за „извикване” на „контролни прозорци”.


Бутоните за „извикване” на „контролни прозорци” се влагат в прозореца “Window1” непосредствено до наименованието на всяко съоръжение от еднолинейната схема на ОРУ – 110kV. Този вид бутони се визуализират само когато показалеца на мишката е във зоната на бутона.Същото се прави с цел предотвратяване на претрупаността на GUI.


Именуването на тези бутони става също в прозореца “Properties” на GUI дизайнера GLADE2.

Важно е да се отбележи ,че за всяко съоръжение от прозореца „Window1” се създава уникален бутон за извикване на съответен “контролен прозорец”. Бутоните за „извикване” на „контролни прозорци”се именуват и разполагат по същия начин,както при именуването и разполагането на динамичните изображения.

На Фиг.16 е показан начина на именуване на бутоните за извикване на „контролни прозорци”.


Фиг.16 Именуване на бутони за извикване на „контролни прозорци”.
За разлика от динамичните графични изображения при бутоните за извикване на „контролни прозорци” се настройва и раздел “Signals” от прозореца “Properties” на GLADE2.


Разделът “Signals” е предназначен за настройка на елементи за „вход” като бутони,полета за въвеждане,отметки и други.

За целите на настоящата дипломна работа е необходимо при кликване с мишката върху някой от бутоните за извикване на „контролни прозорци” да се появява на екрана на PC прозорец с бутони за контрол на желаното съоръжение.


За целта в раздел “Signals” от прозореца “Properties” на GLADE2 се прави следното:


 • Избира се сигнал “Clicked”(т.е „кликнато” върху бутон)

 • В графа “Handler” се записва функцията – “run_window11”

 • В графа “Object” се записва името на контролния прозорец който трябва да бъде извикан при кликване върху бутона.


Фиг.17 Настройка на бутони за извикване на „контролни прозорци”.
11.1.6 Именуване на бутони в „контролните прозорци”.


Броя на „контролните прозорци” е равен на броя на съоръженията от еднолинейната схема които подлежат на контрол.Всеки контролен прозорец има уникално име.


Във всеки контролен прозорец се съдържа следното:


 • Бутон за „Включване” на даденото съоръжение.
 • Бутон за „Изключване” на даденото съоръжение.
 • Стандартни бутони за „Затваряне” и „Минимизиране”.
 • Заглавие на „контролен прозорец”На Фиг.18 е показан синтаксиса на именуване на бутоните за контрол в „контролните прозорци”.

Фиг.18 Именуване на бутоните за контрол в „контролните прозорци”.

Именуването на бутоните за контрол на съоръженията се осъществява също в прозорец “Properties” на GLADE2 , като се следва следния синтаксис:


 • _<<ИМЕ НА ПРОМЕНЛИВА>>
 • В графата “Label” се въвежда името ,което ще бъде изписано върху бутона.


Именуването на бутона от фигура 18 е “_offQ3” ,което е команда за изключване на прекъсвача Q3.


В раздел “Signals” от прозореца “Properties” се въвеждат следните дефиниции за бутона “Изключване” от Фиг.18 :


а)


 • В полето “Signal” се избира “Pressed”
 • В полето “Handler” се въвежда “update_value”
 • След което се натиска бутона “Add”


Горното описание се прави със следната цел:


 • При натискане на бутона „Изключване” стойността на променлива- та “offQ3” да стане „1”.


б)


 • В полето “Signal” се избира “Released”
 • В полето “Handler” се въвежда “reset_value”
 • След което се натиска бутона “Add”Описаното в точка б) се прави със следната цел:


 • При „отпускане” на бутона „Изключване” стойността на променли- вата “offQ3” става „0”.


След като се приключи с добавяне,именуване и настройка на GUI ,посредством GLADE2 се съхранява проектния файл под име hmi_gtk2.glade. В настоящата инсталация hmi_gtk2.glade файлът се намира в “/diplomna” ,където също са динамичните графични изображения и изпълнимите файлове на модулите.


12. Листинг на конфигурационния файл (matplc.conf) за изясняване на действието на hmi_gtk2 модула.


#

# matplc.conf – Конфигурационен файл

#


# Карта на споделената памет за модулите


[PLC]


# Модули,които ще се стартират!!!

#

# parport – модул за комуникация с 4x4IO за физически тест на SCADA.

#

# hmi_gtk2 – визуализационен модул ,интерфейс човек – машина.

#

# plcshutdown – модул за спиране на системата.

#

module parport "/diplomna/parport"

module hmi_gtk2 "/test/mmi/hmi_gtk2/hmi_gtk2"

module plcshutdown "/ust/test1/lib/util/plcshutdown"


# ПРОМЕНЛИВИ

# ----------

#

# По – долу са дефинирани три променливи с имена Q5 , onQ5 и offQ5,

# като права за запис на Q5 в споделената памет на системата има

# модула parport,т.е. при промяня на състоянието на съоръжението

# parport записва„1“ или „0“ в споделената памет за променливата Q5.

# Променливата Q5 се чете и визуализира от модула hmi_gtk2 ,като за

# четенето на същата не е необходима дефиниция в конфигурационния файл.

# Права за запис на другите две променливи “onQ5” и „offQ5” има модула

# hmi_gtk2.Тези променливи могат да приемат стойност „1” или „0” в зави-

# симост от това дали е подадена команда от визуализационния модул,т.е

# дали бутоните които баха разгледани по-горе са „pressed” или „released”.

# Тези две променливи също могат да приемат стойности „1” или „0”.

#

# синтаксис:

# point име "описание" <<модул с права за запис на променливата>>

#


point Q5 "сигнал от прекъсвач" parport

point onQ5 "команда за включване на Q5" hmi_gtk2

point offQ5 "команда за изключване на Q5" hmi_gtk2


[PLC]


# През колко секунди да се четат състоянията на променливите.


hmi_gtk2: scan_period = 0.02

parport: scan_period = 0.02

plcshutdown: scan_period = 0.02


#

# Дефиниции за модула parport.

#

# out – променливите са пренасочени за изход(команда).

# in – променливите са пренасочени за вход.

#

#

[parport]

io_addr = 0x378 #Входно – изходен адрес за достъп до хардуера.


map out D.0 onQ5 #Пренасочване на променлива onQ5 към регистър D0

#D.0 отговаря на пин 2 от конектора на LPT порта.


map out D.1 offQ5 #Пренасочване на променлива offQ5 към регистър D0

#D.1 отговаря на пин 3 от конектора на LPT порта.


map inv in S.1 Q5 #Пренасочване на променлива Q5 към регистър S0

#S.1 отговаря на пин 10 от конектора на LPT порта.

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconИнструкция за безопасна работа с електрически инсталаци длъжност
Обслужване на електрическите уредби и съоръжения в шивашкия цех и спомагателните звена
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconOбн., Дв, бр. 91 от 14. 10. 2004 г
Наредба №3 от 06. 2004 Г. За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconТема природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление
Управление и управление на организациите – същност и видове. Системи за управление същност и видове. Субект и обект на управление....
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconЕвропейски формат автобиография
Четене на лекции по “Цифрови системи за управление І и ІІ част”, “Системи за логическо управление”, “ Описание на системи за логическо...
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconОбн. Дв бр. 90 от 13 Октомври 2004г., обн. Дв бр. 91 от 14 Октомври 2004г., изм. Дв бр. 108 от 19 Декември 2007г
Наредба №3 от 9 юни 2004 Г. За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconДа се запознаят учениците с електрическите измервателни уреди за непосредствена оценка
Са комплексни средства за измерване, чрез които измерването се извършва напълно. Уредът осигурява непосредствено възприятие от оператора,...
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconСписък на публикациите на доц д-р Красимир Маринов Иванов
Иванов Кр. М.: Някой специфични проблеми, свързани с комутации на прекъсвачите в разпределителните уредби на електрическите централи...
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconНаредба №16-116 от 8 февруари 2008 Г. За техническа експлоатация на енергообзавеждането
Чл. С тази наредба се регламентират правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите...
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби icon1. природата на управлението управление и управление на организациите същност и видове. Системи за управление
Управление и управление на организациите – същност и видове. Системи за управление същност и видове. Субект и обект на управление....
Дипломнаработ а На тема: системи за дистанционно управление в електрическите уредби iconOhsas 18001 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
Системи за управление на качеството/ и en iso 14001 /за Системи за управление на околна среда/, което улеснява организациите, които...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом